HOTĂRÂREA NR. 219 DIN 19.10.2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2020, potrivit art.133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 568336/14.10.2020 înaintat de Direcția Economică care propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 568334/14.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrație Locală înregistrat cu nr. 568359/1/14.10.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 568359/2/14.10.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1080/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1081/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1082/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1083/19.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1084/16.10.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin. 1 si alin. 3, art.154 alin.l, art.196 alin. 1 lit. ”a”, art. 197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit. ”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) litera “b“, alin. (4) litera ”a” și art. 139 alin. (3) lit. ”a” și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelornr. IA, 1A1, 1A2.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica în termen legal Instituției Prefectul ui--Județul Bacău pentru verificarea legalității.

iUA * X

PREȘED^TK^tȘEDlîș I'Ă

IONEL A-CRIS1INĂBR‘EAHNĂ-PIL\VĂT

\ -A //.' 7 zxT


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE ^OVIDIUPOPOVICI


N.O.P.. Z M,_ T.A./O.RVEX. l/DS.kA-2

ROMANI A

j 1.1 DE i U L BACĂ U                                                                                                           ANEXA NR. LX LA 1ICL NR. 219 DIN 19.10.2020

CONSiLIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PENTRU ANH 1ML302S

____________ _____ ____________Dala: 1J/H/Z020 Tic         pag: | - mii ki-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale b*get 2420

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

di* eare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat l

Trim.II

Tri<n.ill

Triua.lV

A

B

l»J*4eSe6

2

3

4

5

6

7

0

9

<x>u)u2

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

4lki 791.21

t26.llfS.t3

‘27 ?XG.?I

I2U.R4.I3

62.754.54

42»161 Jl

42I.62U2

374tm.ro

OTO2U2

i. VENITURI CURENTE

MS.X6I.IS

97.232.23

U 411,74

119.192.64

62754.54

340.022.65

349.313.04

362 4'.i2.39

oro 302

A. VENITURI FISCALE

Î02.I9T.2O

77.t06.37

66 216,011

I03.6U.29

5 S. 236.54

2>4.623.<X

290 776.W

.W2.939.ro

000402

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

câștiguri din capital

144.159.00

41 KH.00

40

4i.IUI.IM)

4l.WX.bu

I?6 5«.<r

l»4 741,uu

193 M0,un

V30UO2

Ai llmpci/jt pe kmwI, profu țicattijuri din capiul de h pe;**»* face

I6J.IS9.00

41 IM.00

40 S9S.U0

41.tOX.lMI

4I.OU.UO

176596.M.

IH741.W

193 Mft.W

03(32

JMP0Z1TPE VENIT

$62.1»

155,00

f5$.ro

iss.ro

97.00

sro.of

610,00

<651.00

03-3’1»

Impozrtui pe veruivnk din cfantfeiiut piopfScUHikx’ imobiliare din patrimonii pcrsoftJÎ

562.00

155.00

155.00

iss.ro

‘H.flO

KMI.00

62O.OO

6M.00

W<»2

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

165 5V?J«

40953X10

40 740.WI

40.953 00

40.951.00

(761^06

IX4.l2l.on

193 l«9.W

64*201

CcK dcfoK->ie dtu impo/uul pe

scwii

I65 445.no

40 W.no

46.<S6 W

4l»9S3ro

40.95 t.flO

i72.00O.<HÎ

Uw 600.011

lt9T.3o.ro

04*1204

Sume akKtu dw ccitk defetejle din uupo.-jid pe >cml pcnim cchi!iN*Ka buțetdiM Jocak

154.00

I54.WI

4 fiO6.m

3 52i.ro

3 5<*.«>

07CMHU

AJ bufvriic <i uxc pc propiwlilc

SI» 71 $.25

20 432.37

NI.2HJMJ

|S»15.34

4.192,54

35.994.011

3t479.ro

4uS41.ro

0702

IMPOZITE 51 TAXE PE PROPRIETATE

5O.7IS.25

2<l 432.37

10275.00

15.» 15.34

4.192,54

35.994.00

3X.479.ua

Jii 54i.ro

(>702<i|

impozit si <*va pc dalin

34.542,53

13.056.00

171 IX»o

(I.S07,‘W

1267.54

25.lltr.Ou

27.295,00

29.351.00

0)02(12

fraporjl 91 LX\S pe KfCft

12 192.72

6036,37

1.559.00

3 432.35

6 200.00

6 35O.U0

63511.00

07021'3

Taxe judiciare de timbru ii iile usc

de (uoTOi

2245.110

t-Kl.W

.W5.ro

450,Ml

45O,U(J

3iro.ro

3 2TO.W

3.2W.OV

070251»

Alic mi pozase »irace pc prvjxxtale

1.735.00

500,00

SMI.tXi

425,90

î 10.00

m do

1.634. IX»

1634.(10

KKITO2

Al Impuzite st iow pc Lunun si servicii

S$ C.22.9S

13 416,00

14.146 00

46.403.95

9 6S7.ro

72.033.1»

6?.3%.9O

6r.55t.OO

llo’

SUME DEFALCATE DIN TVA

65.911.95

9 790.00

9j»7.ro

3S.W2.9S

57 I22.M»

5l.tt9.iK>

52 iir.ro

110’02

Swne defalca din ixxa pc valoarea pentru finaniaeaehdiuidilur dcxcn<ridiAate b nn dut «mumdof, «xâsdof jpankrpHkx «i sectoarelor MtirucipAiiw Bucwreții

35 TJ'U»

9 303.0(1

X 701.110

ws.ro

7 SW»

4J 975.06

44,3? 7. <Ki

44 7srr.ro

Hu206

Sun* dcfâkac dui ux» pc tploaica udjujjau pcnuuochiMxavabujcickrf locale

27 m.95

2707195

t).'202.ro

5.577.W

s JtS.uw

11020»

Sume rtcfakmc dn hm pc valoare sdougaH

pentru fmanwtt im           portic ulir

n a celui ctmfciHXul

ZWS.i»

447,00

4K6XM)

1 146.00

4X6.00

1 945.ro

I.V45JXJ

l W5.W

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15.00

5.1X)

P»u: 13/10/2020_______Tit:         pag: 2 - «aii Ic»-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate Atingerii ptariler restante

Trim 1

TrimJI

Triralli

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3H+5+4

2

3

4

5

6

7

»

120207

Tl« boWhlfC

Ity»

9.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

923»

S2.W»

m. uo

327.W

343.00

150201

Impozit pe qxciKok

103.00

52.00

50.1»

31,00

JU.Oiî

ITIt.OU

175.00

nckirtj

150250

Alic 1*XC pC Kcvfcli specifice

13100

40.00

40.<X*

MW

23.00

Ul.tft

•53,00

167.00

i<W2

TAXE PE UTILIZAREA

UTIUZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVÎTATl

IV, 4(W,UQ

5.325.0U

4 953,00

fc.lW.tlO

1,523.1»

N bw.oo

15.33i>,00

16 OVl.Ot)

160202

Impozit pe mijloacele de tiaruport

I7.7T7.OO

5 000. DU

3.5UO.OO

7,'X»,<K)

1.3(7,00

13.711.*)

14 4(4.00

160203

T*w w iinfe pcnlru cMKtwca de

hectic u iikwwaiij 3c (u*ciwuf<;

1 613.00

525.00

553.00

400,00

135,00

1.613.00

1.613,00

• 613,00

IWrtQ?

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.400.00

a 50,00

900.00

201,00

>50,60

)*W

ALTE IMPOZITE 51 TAXE FISCALE

2 400.00

150 00

29 LW

35'».<»

1 *11250

Alic nepunic Uxc

2 400.00

S50.00

OOO.CHi

291.00

359.00

2*10(1»

C Vcniluri acfuoic

<2 763.9$

16 425.(6

2«2l.5.74

15 574,35

7 494.00

553W.6V

54 537.06

59 551.39

3txw:

C1 Venttun dm (Huprrtlate

14 4%.O4

3401.4?

3 050.00

6(52.57

1.19100

(lovit* J

12.7ftS.oU

n 34ii, w

JIXI2

VENITURI 0<N PROPRIETATE

14 496.04

3 401.47

ItJSd.oO

(»>51.57

M 92.00

Q.O97.4W

12.»5«»

13.340.90

3IW2OI

Varwminte din profitul net al regiilor

Xvtooomc

51,32

15 M)

4132

3IMI2W

Vciulun dut coucciwni si inchuien

I4.331.M

3.2(6.47

5IMKIJX)

6(52>7

I.192.W

12ti97.W>

I2.7O5,*I

I3.PUJJQ

3IW205JU

Alic xcmiun dm «jorcjiuai 5> iftehi*

ncn de cure muitulnk publice

14.35W

3 2(6.47

1(4U,W

6 (52,5?

l.ltt.l»

12.V97.t»

1X705.00

J134b.Wl

300250

Alte \emk<(<bn$xdpncui<c

107.6»

100,00

7.6t

330002

C2. Vartzw de bunuu ii x'F> ici»

d» 267,91

16.024,5'7

17.215,74

(721.7»

6 366.LX?

43.302.6v

45,»3’.U6

46213.3'3

33oî

VENITURI WN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVÎTATl

> ’oS.ffi

2.455.00

2 715.1)2

2 232,00

1 W 3.00

9.647,00

10.130.00

10637,00

J3WVI

Vcroipn jwwăM de «n km

*.136,02

2.672,00

2.4O5.IH

2.O17.W

1 44X00

9.647.CJI)

1O.IW.0O

10.633.00

J3O2 W

CootnbiMi» pwotito» »ou tusismiixitor kjph peniru iMrthncrca copiilor in

u«e

45 LOC

Ho.Ob

iso.r»

100.00

Si.OO

330229

Venilun din recuperarea chckukbkx tfc judecau. nnptiUbi« dcipo^ubm

63,06

33.00

10.00

IU.Ou

t(MX)

«02 5»

Alte cernind din peesun de servicii

w al» xiit hau

$55.OC

20R 00

150.00

105.06

ICXI.OO

w

venituri din taxe administrative.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

7(M»

65 00

4$.0f»

3500

340202

Taxe cxi/^ixbcurc de timbru

215,1»

7000

65.00

45.0»

35.00

)<ul

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

> 4663)0

Z.uOO.OO

XSIW.OU

2 ÎKXf.OO

Ltzit.oo

9J1K1J0

9 574 .(HI

IO.OJ3.tl9

1592CI

Venituri din amenzi «i alte uncliuni

•piicMC poun H dupu/iiuk* tct*lc

2 4U41.U0

SVO.tW

?oo.re>

500,00

4W.<W

150250

Alte amenzi, pcnalilau si «mfiseari

6 OM .09

1 200.0U

r w.cx*

I.5W.W

l.26».<n>

WS.w

9.5F4.W

Iii 053.00

D*l»: 13/1OZ2O2O Tit;          pag: 3 -rotilei*

Cod

Denumire indicilor

Prevederi i

nuide bugrt 2010

Prevederi trimestriale bugrt 2028

Estimări 2021

EMunsri 2022

Estimări 2023

TOTAL

dinc»re credite bugetar» deltiaate ituigerii plorilor rc>t*Ble

Trim 1

Trim.II

Trim.Ill

T rim.IV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

WJ2 3<>o3o6

>702

>70203

37o£M

370250

4J0002

42«MWZ

4 £12

4 20201 42i»20fU|

4202 H

420220

4)9234

42026$

42026‘>

42<C»O

42<>2W

4302

4)0241

DIVERSE VENITURI 7> w speciale Alte icnbun

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

VafiMtriwcdin secțiunea Ac funcționate pcauv f«wniateâ $ct(tunn de den oftare a bugetului local

Var»mwtfc din xrtiuoca de funcikWWC Aftc transferuri vohmuic

IV Suin cm ti

SuCKtmii dc halte tmcfc ak admmttieaucj public

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

Profctamd Ternwificare Sume alocate dc U bugetul dc tiat pentn* Pfojjramul TcitaofcAK

Fmmirva wroî cbchuicli <k capsai ale uitărilor de im Minuni prcumvershaf

Subvenții de h bufetul de iut catrc bujclck locale necesare susl merii tfcM*i» ptMeckk* finanțate drn fonduri e.Mcnw twamburwbiHFEhO ptwudtrMt

Subvenții pcnlAi xcxdarca jjhummIw pentru «K*Jz>tea tatuatei cu tamne. cărbuni, cembtesofal petrolieri Finanțarea programului Nauoftil de DcAvRaie Locala

Subvema de la bugetul de UM cave bugetele focale necesare lusifocrii tknjbfn pacelelor finanute dut forfow» externe ncrambunUnlc (F£N) poaxteucc. afetente penaxici de prapan»arc £H 4*2920 Subicnbi de li bugetul de sW penuv deeonujcachchwKbtor penou caiintit» Sume atacate pentru «imuteniul <fc fix SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAU! Same atacate pcnln* chctMndtle Cu

U27MV

n.7C2.ofl

4.513,19

1)01.00

-RKÎ.27

42OÎ2.27

1.104,00

26 >21.45

26 121.45

26 M6.69

4 652.76

40’2.76

41,W

151.6?

M9

)7.1»1.5&

1 3SO.5J

>451.16

370.00

74.74

7 500.06

6.OO0.1KI

1 500.1)0

3 3W.37

•12.2V2.9I

32.29l.9l

5.399.39

IH.5W.59

14.55639

1» 556 59

17 011.36

1.511.23

rwui

A ow.w

1 5)1.11

4 7O4.C!

4 475,39

5 47539

4 TUl.bl

6 6BJ5

ff 613.35

Cp57ZW

4 652.76

4 652.76

4|,Ur

151 >9

MV

6H.54

i m.‘>4

35-47

? 5              5 B B 5-                                                                                 !

5 13    SSșx?                       s£"

2 w>o.no

2 762.00

Ji.oO

X42.24

-X42.24

2.  5  5                          8     S  5,                                                                        S

5 s 5                    1    I 1                                                       s

S 2;                          =    = =                                                                =

26 121.Ui

25.639Jv

4W.26

tO.l6X.96

10 I6X/J6

HM6X.%

I9.16X.96

25 523.39

25 514.01

9.31

2’3943

2 239J3

2 239.33

2 239.77

Data : 13/10/2020 T it:__________paf. 4 - mii lei-

Prevederi antale bujet 2020

Prevederi trimestriale bufet 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credit* bugetare destinate stingerii plăților restante

Triol

Trim.H

TrimiH

TriM.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

$

6

7

8

>

doessi» de htou si cu indeeuiiuui <k caoro pcnini pciModvl din icn iciik sociale pubiiee aflai m izetuc pre»en-ava h locu* de tnunc»

74.74

35.47

3927

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PRE FINANȚĂRII

6'Xl.SJ

090.55

450201

Fondul Europca» de Dezvoltare Rcfjoosli

690.55

690,55

4t02

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE Si

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014.2020

14 3l*.nx

JHJ17.OI

4.001.07

Î6.»3IU,3

621J930

9.279.24

4t0201

Fondul Europe» dc Dcz'Ohnre Rețion^MFEDR)

1 1 462.91

S 064.4H

j m.50

76 7*7.12

62.139JO

9 379.24

4MW»WI

Sume pnmcK in cornul placiku cfcciMU

rnuuluucm

11 259.45

««54.411

3.194.97

76.7*7.12

42 139.30

9179.24

4*0201«2

Sume pnwMtc m «oniul pkiik* eLxujmc

» 2M>

2413.53

203.53

4«0202

Fondul Socul EutopconlFSE)

2*55.10

2 252.5)

«12.57

43,50

4*020201

Sume pnmttc in cortul pl*ul<x efccut w

ia «awl CuttJI»

2 557,3?

2 252.5)

304.34

43.5»

4»U2ti2<>3

PuTmaaiurc

297.73

297,73

W0

VENITURI PROPRII

29J 645,20

*4 CM 2.44

71 740.13

*1.149.69

54.612.54

212.900.69

297.414.416

310 374.39

5bu2

TOTAL CHELTUIELI

416-6*7.4 >

194.16)39

90 014.1)

9v.»5O.I3

26,052.90

421.101.31

421.621.52

374 1 |4>.‘I4

III

CHELTUIELI CURENTE

352 032.54

13*761,61

80 1U1.34

91493.51

21.676.0*

390.139.31

3*5.032,32

3)7.521.96

to

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75 952,32

24.394.44

21 141,4*

19’43.10

11.152.70

61 646, IN>

6U55.I»

62 I71.O0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

IO) 676 .43

Sil 979.05

31 522.69

17.323.29

3JS1.40

109 46$.»)

120 341,00

I35 252.1KI

TITLUL III DOBÂNZI

*.744.60

2.3 51.00

2 560.60

2.319,70

1.506.30

X6XS.UQ

7Ui,U0

5107.W

4|)

TITLUL IV SUBVENȚII

31371.95

5 500.00

26.071.»

so

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1041.00

109.00

500.00

5DO.UQ

M

TI 1LUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1 ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37 421.25

1132742

1 cu.* I.no

IU4W

3.013.20

30 «56,t»

JojiMhlW

31 tiUMW

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2’766.90

■6.9*331

4.345.4»

6.749.91

MK.TK)

15 wio.na

tnaix>09

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAM8UR5ABILE

POSTADERAKE

4SJa.il

1515.55

2.674,1)5

34».5*

44.24*.24

.Sd.^rX,»»

SI «71.26

«

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 724.20

12 433.00

4 IH>.N>

2a.w>

2« 312.0»

U.MOlftJ

la cxhj.w)

5*

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20211

1V.HI7.AJ

13 044.94

$ 352.69

102.55007

7611*6.44

12 *23 70

5v

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6319.14

4 444,10

336.90

110». 1»

1 US7.9O

2.977.HO

LW>.09

39MJ.W

7n

CHELTUIELI Dt CAPITAL

59 553.11

41.594.76

9.522.07

1.1*4.92

-34X.5*

Dala: J3/1OZZO2O Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din rare credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.H

TrimJH

Trim.IV

A

B

|-3M*S+6

2

3

4

5

7

»

71

TITLUL XI» ACTIVE NEFINANCIARE

59.553,17

4* 594.76

9 522.07

1.7*4,92

•W«,5*

7!>

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.00

7.655.60

6 797.00

6 797,00

4.725,40

>1.322.00

36 5*9.0»

V> 5K9.MJ

*>

TITLUL XVII RAMBURSAM! OF. CREDITE

25.975,00

7 rdS/iO

6 797.00

6J57.OU

4725.4»

îl.322.00

% 58 V.00

% SI9.0U

M

Pian cfcciiuic in Ulii pKce&Mis»

cccupciale in ateul curent

•*73.2»

-24»,3*

-405.60

•219.30

15

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI)

PRECEDENT! 51 RECUPERATE IN ANUL

•173.’»

•24F.3J

-405,60

*219.30

5100W

Ferica l-a Servicii publice generate

67.5I6.7I

25.t4l.Ol

17.275,42

l-t.S19.8H

10.642,4»

64 003.29

61215.00

niUKÎ.UQ

5)02

AUTORITaTI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

51.9I’.3I

19.451.72

13.052.52

lt.32n.67

M.OXt.40

49.016.29

411X10,00

4» 200.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

27 05»,9l

9 626,%

7 363.07

5.712,»*

4.35O.K)

2I.W4.29

16.411,00

io 61 I.IH)

IU

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17X90.00

4.74S.U0

4.455.00

WS.i»

4.253.1»

16.335.00

13.411,00

B <41.00

Ifiul

Chchiudi        W bani

17 230.00

4 365.00

4 35J.OO

4.345.00

4.165.1»

17.2)0.1 hi

1 î 230,«O

njJmHi

imuni

$4bn< de ba/a

15 6)6.00

3.940.00

J940.D0

3 îMQ.oo

3*56.00

15.676.1»

15 676.CX»

15 676.W

IIKJ] 12

Indcmni/Mh ptaiK «mmm per*xnc dm

âFxtwrrtMu

414.00

115.00

tt$.oo

115.00

69.00

4K.UO

4I4XK)

IW13

Dccpift de <k

)(»XM

KUI0

to.w»

10.00

W.im

30.00

JiJ.tio

IOUH7

indemnizații de in «ut

7*0.00

JK8.WJ

2i2.no

19000

ÎW.OO

iixim

Aite drupiut» jiJm ide m 1>*m

JJO.W

112.00

7».on

w.00

$0.00

33ti.li»

Jjn.tKi

jjb.on

HM12

Cbclniicli lolurialc in naiura

2*u,0i)

Jkh.OU

2MO.0l>

2jUj,<ki

2VD.4»

HHJ2W»

Vtticterc de cocinii

2W.<W

2«o,w

2*0.0»

2Wi.no

2SD,<»

imn

ConinbMCu

3W.0U

iiw.bu

IODXKI

VCIJMI

yo.i»

3*0.00

3X0,110

3>U.W

100307

Cofimbwua adgWiMone pentru munc»

3*o.ou

liNl.OU

HHMW

OO.IiO

’O

TITLUL 1) BUNURI SI SERVICII

5 574.0.*

2 357.00

l W9.I7

J 23$,St

72.W

5.5(W,l)U

3.WMJ.W

3 OOU.OU

2001

Bimiki 3» wn >nr

3 360,0’

1.242,00

1 267.16

S 00.(6

SOJW

3<jOHH

Fomrtwî d? b<nw

25O.00

70.00

130.»

50.00

200 W2

Macnale pentru cuiaeaic

4U.W

lo.w

1IIX»

10.00

IW

2(XJlu3

Ifted/ii, iluminai M fon a nViUiO

264 J9

130.0U

134.19

200104

Apa. cana) u lUuboule

40.1X1

15.00

15.00

10.00

200106

P»e>c de schuib

235.00

HW.DO

*0,00

$5.<»

200)U7

Transpun

26.41

21.00

5.«0

0.41

20010*

Posta, tckwmenicani. radio. ir.

înlcntcl

735.00

315.»

315X4)

65.00

4Q.1»

2fcOi

Alte bunuri si sen ten pcmn>

HltfClttKIC 11 fwntlKXTOiC

) 769.42

511.00

57S.67

609.75

2«)’

Kepsrstn cineuw

50.00

U’O.iM)

•5».«H)

20CU

Medxaaaemc si maunak sanitare

*3.10

X3.M

200401

DcAKTfetJjnh

w.w

*3.80

2«O5

Bucuri de naturaobiccidw de unentar

35.4U

30.1»

5,40

2tXJ53«

Akc oberii de iitivnor

35.4»

30,00

5.40

2<KK)

PcpltfMi. dctiMiJ, iritufcrMi

26,00

t.oo

Put»: i 3/i 0/2020       Th:          jtag; 6 - mit lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare deMinale Mingeru platilor restante

Trîml

Teim.il

Tri*.Ul

Trim.IV

A

B

I-J14+54*

2

3

4

5

6

7

S

9

200601

Dcpiruri iUtfK dctuan, tntulcran

24.00

24,00

2tx»6o’

Dcpiuan ■> ar«in*me

l.VO

I.W

l.btl

20)1

Codi, ptiblicmii ii «ilcnilc

doClUTKtliMC

30.00

15.00

JJ.IW

2012

Conwltenii si expertul

4gO.W>

230.00

50.011

2013

Ptcjwm profctiooala

20.00

10.00

10 00

2014

Proiect» muncii

25.31

5.00

20.51

2030

Alte chctaieh

1.4<>3.S2

700.00

445,00

296J2

22.00

203001

Rulanta st f utiiieuaie

520.90

160.00

200 W

UU.dO

jU3tK>2

FeoUKoî si Jcpcc/cnUrc

40.00

-W,«J

203004

O»Hii

432.00

tso.oc

110.00

62.00

Aiic chcllutc li <* bunuri» teniei*

511.52

350.00

I35.ua

26 52

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2OH-2OM

3 439.16

2 4I2JM

59

5IU»>

Programe din Fvndd S«i*i Europe*» (FSE)

A 43M.W»

2 482.96

‘>5/1.90

59.29

5*0201

FmaMMCA nMicwU

503.84

340.31

143.53

59(1202

finanțarea cMcrtu nerunburwbib

2.855.10

2 «1.73

KD37

50.40

$802(13

ChJtuiel» iKdifitxk

80.92

W.92

59

TITLULXl ALTE CHELTUIELI

155.00

42.00

42JJO

42.UV

594(1

Sume «lerenic persoanelor cu handicap

ftcirituirite

155.00

41.00

42.00

42. uo

Î9.t»

70

CHELTUIELI DECAPITAI.

2.985.95

3.IW.I4

-183,21

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

2.985.93

3 169.16

•183,21

7101

Aciivc fixe

2.915.95

3.169.16

-183,21

71019)

CcMinKUi

600,00

627.00

•27.00

7)0103

Mobihcr, ițwjwtbiMAK»»

Kli»t corporale

20,00

HW

ln.00

210131»

Alte active ftxc

2 345.95

7 552.16

-160,21

T>

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975.00

OWS.hO

5 797,00

5.797.00

3 725.40

27J22r01>

31.589.1»

31589,00

Kl

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975.00

4455.W)

5 7971»

5.797.1»

3 725.40

27 I22.UO

31.5X9.011

31.589.00

*102

K am boruri de credite interne

>1975.00

6.655.60

$ W7.U«

5,797.00

3.725.40

27 122.no

11.589.110

31.589.00

R)02M>

Rambunan de credite aferente dai cori

pdblxe tttlcrnc locak

21 <*75,«>

4.655.60

5 797.O6

5.797.00

3.725.40

27 122.WO

31 SrV.t»

M 5S9.0O

K4

Riali clciivaw ia anii prccsdcnu n

fttvpatic in Md cwcni

• 107.55

•107.55

»5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107.55

• 107,55

«501

FUU cfcciualc in *ni» preccdenU ti

recuperate m ifwl twcni

-107.5$

• 107.55

Baia; 13210/2020 Tit:         pag: 7 -mit iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale butci 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

total

diu care credite bugetare destinate ttiagerii pfacilor restante

Trial

Trim.il

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1-3+44546

2

3

4

5

6

7

8

9

850101

PlMi efecluMc u) atiit ptcreifcnii ti m anul cutcM in itțUulKl

(k luscuoalfc a bwjClulut focal

-102.5$

• 107.55

511*20)

Avtonuti executive si tcgislaiive

519)2,31

19 451.73

13 052.53

11.326.67

turi.lv

49016.29

u (XKMK)

48 2CKJ.CiTl

51 «Utili

Autonun cxccethc

$1 912.21

)9.4$1.?2

13.<I52.53

11.326.67

* W1.4U

49.016.29

-u mm

48 ȚiHt.W

5492

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.630.60

2077.39

1643.10

*70.51

I.O3U. 70

6 702 00

6874.00

6180,(10

01

CHELTUIELI CURENTE

6.629.25

3.056,01

I 672,03

870.5)

1,030,70

6.702.011

6.874,00

6 380.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966.20

798.50

117,70

757.70

3.372.00

3 344,00

3.350.00

l«n

Chdtkicli salariate in bani

2.197,30

837,14)

779.41)

MO. 10

740.20

100)01

Sdanidc tau

2.9tt.!0

793.00

726.00

757.90

UMJ9

1001 1.1

Drepturi <fc dckpn;

$.30

4.00

o.xo

-0.80

l.an

KXlîtJ

Lxkfliniic-Uji dc

134.40

52.60

52.W

13.79

(10.50

imnio

Aht «jjcpiun taianak tn biw

59.06

22.00

24,311

11.70

i<»l2

Cheltuieli îftlâîwk tu muui

6«.6U

6^60

i 0(1206

Voucbcnr <k 5<c*a)»

6W

6V.6O

IIHIJ

Canin talii

73.20

I9.lt)

I9.IH

17.60

17.50

ltX)307

Comutau» asigwuortc pcnuu munca

73JU

iv.to

19.10

17.W

17.511

jr>

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1 MI.05

1 262.7)

344.52

161.81

70.00

IXJMJ.nii

I «tN.lxt

1 MUQ.CXi

21811

Bucuri st sen kii

555.7)

277.01

156.53

102.17

Jiwiw

fumiiuji de birou

$5,41

32.41

II.W

17.00

5,M

200102

Mutcruk rcglîu cur jknic

4.®>

2.W)

Z<Ki

200IV3

Incaltu. dominai si fon» momea

172.53

94.50

7t.O3

218)104

Ap«. canat ii ulubnUK

29,20

I0.W

8.60

5.00

5.00

200105

C «tas «ni si lubrilianti

7.50

15.00

-5.00

-2.50

200106

Piese dc Mlnutfc

i.S0

1.50

20010c

Posu. tckcc<nunica»i. radio, i>.

KUCfRTl

4UJ0

it.DO

16.M

».t«

200100

Matcnak si prestări dt scnkiicu

caracter funcționa)

I1U0

7,Qfi

7.00

4.00

ÎMI 30

Alic Irunun « servicii pentru

rntrtlKicic ti fuiMKfcwe

227.47

los.Ot)

70.57

lUJM)

2M2

Kcjuntii curente

13.00

I2.W

2WM

Medicamente li matcnalc sanitare

15,00

15,00

DczutfcmBK

15.00

15.011

aieos

Btmws ite aahaa obiectelor <k ut'cnliu

44.50

7.00

t.5O

23.00

2005)11

Aho obiele dc iflveftW

44,50

7.00

4 51)

23,00

2M6

Deplasați, dciasart.iranalcian

5.00

6.50

•l,.M>

260601

Dc platan tMcine. ticluiri, uantfcrcn

5.00

$.$o

2IKX1O2

t\'f>lăiMi mj stxwuutr

l.W>

-).!*>

2011

Cam, publicații « materiale

D«a : 13/10/2020 Ti*:                  8 - mii lei-

C»U

Denumire indkutor

Prevederi anuale fauțet 202G

Prevederi trimes triale bugel 2020

Ejihmfî £021

tblimnri 2022

Estimări 2023

TOTAL

dio care credite bugetare dcfritstU siMigerii plutitor miMiW

Trim t

Triaj 1

TrimJII

Trim.IV

A

B

I“3t4t5+S

Z

3

•f

5

6

7

A

9

dtcumcaurc

0,511

ux»

2012

CeuinlMAi» ti t^pcni/j

4.bO

5.(Xr

*l.iit*

3<tll

PiCjUm; prvfcSKWuU

2.00

3.1MI

-l.tio

2iH4

Pteit«i4 «luncii

3.60

S.SV

W.llt

MII

AlietfetlWJth

I.P/7.74

WTX

1H6 61»

13.64

5<» W

2<j]uo)

Reclama m puLIiCiliie

2.<X1

3.10

-5.60

iojuțiî

Protocol ri rțpfc/tiua>t

o.Sc

o.SO

înJOW

Prime de Uifuii-e t*»' ixa

J.UG

lr0P

’.OtJ

MDOJt»

Alle chfiloâcli CU bunuri u sen teii

> 172,14

94 |,5<J

HUI»

19. *4

5O.vu

$0

TtTLUu V FONDURI DE REZERVA

IGD.UC

ICIG.fO

5W.<«>

51M1.M

500 M

J(XM

Fo«d de «>«rva tețeura la dtspo/Kîa

jifOMiWitor Ipcate

ItM.UL

Jltf.O)

55

TOIUL VH ALTE TRANSFERURI

f 2D0.DG

WJ»

52U.HO

•I20.IX»

2U0.1X»

12lMMM>

I înO.iki

J 200.00

ÎMI

A Tftntfctui» nslcn*c

L 2l>tl.tt5

4l».OO

52tl.trit

-I20.M

2tkl,(î0

«alin

Alic uwUcmri cujwile inseme

I îiht.oc

Aiio.On

520,00

-1201,00

2<n.txi

îs

TITLUL X PROIECTE CU HNANTAKE fflN

EXTERNI: NE RAMBURSA BILE AFERENTE

FINANCIAR WU-202P

11 R.OG

Iri.oo

5W1

Piculine din Fondul Eutuptaft de IX'Z«all*n

RcponsJi tFEDRI

U1.1XI

Hl.tXi

5M10I

f inamica nuionăti

17.70

17.70

5SOJO2

FiMntwra (Ăkm» ne (am b^J stela

IWJU

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

J0.W

9.W

i».11U

y.ou

3.(m<

30.W»

3o.au

ZMi.tMr

.“iVA»

SwOt ifacuie pcfWMwkir cu bandtcip

ncuK*4.’»lr

30,00

9.011

9,01)

<MK>

3.iXJ

?1l

CHELTUIELI DE CaPITaL

2^.19

24.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFiNANCLARE

16. IO

26.19

nni

Ațuve h»<

Î6J9

26,19

Ciwmxtii

5,<»

3,60

710130

Alte active fisc

21.19

21.19

K4

Plăti efectuare m *»■> peccdcnb si

recupetjw ui anul curent

J4.M

-4.91

J9.9J

85

TITLUL XIX PLAT 1 EFECTUATE IN ANII

PRECTDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•34.44

•4.9|

-29.9J

■5al

Hau cFMitato iu arm pcccdcTUi u

«cuperMc ia *mI cuicm

34. U

-4.91

-29.'»J

MWU'I

Pilii efectuate w Mii pttccdcnii li rccupfrw in «md circnt in sceiiiNiee de ruocuwwc • butCulw local

•54,14

•4,91

-29.91

540205

Food de rezen i buid*ra h dispozuit

Data: 13/10/20211 Til:         paj: 9 -muici*

Cod

Denumire indicator

Prevederi uauale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

«Im care credite bugetare destinate stingerii plariler restante

Trîm ]

Trim.il

Trim.NI

Trim.1V

A

B

J-JM+5+6

1

3

4

5

6

7

8

9

iuioniahkxr îoc*k

KM»,(Ml

100.01»

<w.tm

ȘlKI.tM

30(1.00

UOÎ|i>

Sen teii {kjMkc camuniiwc ifc

ci i Jcm» 9 pgixlmicIoî

2.980.33

1.077.39

724. Mi

Î.K..24

.UL90

3.ixio.ui>

3 374.IKI

X51U.OT

54OI5I1

Alic xnx ii publxc generale

3.540,27

1 899,90

917.30

254.37

;j4>ot

.1 IXJOJMJ

> 000.110

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

V.Q53.8O

2.619,0b

2.580.80

2.322.70

1.5313»

»tO.OT

7.34 |tOT

te (W7JJ0

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053.80

2.619,00

2JW.8I)

2.32’70

i. 531.30

< W5.OT

7.341.00

6 007.00

2#

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

3119.20

261.00

20.20

3.W

25,00

200.00

2011, OU

200.00

2024

CommouK ti sile conuri afctcnlc

iisprtHmxMftkir

309.20

261.00

20.20

3,00

25.00

2<WiH

Comisioane fi sile cosiun alercAlc

impnuMuuankir ev cmc

272.20

255.00

17.20

102402

ComlMOwc a alte conuri aferente

jn»prur«uiar»iuT mUfiic

37.1X1

6.1)0

7.00

*?.oo

TITLUL UI DOBÂNZI

l 744 (A

2.358.00

2

2 3)9.70

1306.30

X.tO.OO

7 14(.l»

5 807. Iki

Mt)

Dob^u-t afcrcnte dau»ici publice mteme

8 388.60

2.358.00

2 383.611

2.319.7»

1.323.30

WiMfH

DoJjjkw afcîtnte daionei publice

tnlerrtc directe

2.358.00

2 381.Ml

2Jt9J0

1.327.30

w

Dobânzi aFereruc (Mutici publice

CMC'IU.'

356.00

177.101

1».»

300201

Dobavi, aTcrcnie dai oriei publice

cMcnx ducele

356.0U

177.00

179,00

«XM812

Panca ll-e Aparare, ordine publica s

Mgu»«te A dlhXUl (X

21 393.74

8 356,«X»

<1595.72

6111.82

239,30

<3 9it,00

i’un.uo

12.760.00

61 »2

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL!

21.393,74

83S«.9<)

6.595.72

6 211,82

229.30

13.923.00

12.012.1»

12 760.00

dl

CHELTUIELI CURENTE

19 928.34

6.971.90

6 462.02

6.265.13

229..W

13 925.00

12.012.00

12 760.00

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

M.00

61,00

62.1W

63.00

iiw.ou

2OT.OT

200,00

IOT!

Cheltuieli ulariak in bani

241,00

61,00

59,00

60.00

6LOO

IOT10J

Salarii de buza

224.00

5<i.W

%.OT

54.00

54.00

(OTH7

IndcmnÎAJiH de Htarj

16.00

4.Oi)

3,00

4.00

5.00

1001 M)

Abc drepiun salarijk in bont

LOT

L09

l«K

Chekiiteli salarolc m «uium

$.00

5.00

IOT21X»

V buchete de vacanta

5.00

5.00

r«o

Coninbuiii

2,00

Î.WI

2.W>

2.OT

i(x)>n

Cotxnhun* asifttc aorte penUu munci

8.011

2.eo

2 .an

2.00

2.0o

2ti

TITLUL I) BUNURI $1 SERVICII

6434.34

3 479.00

2 790.12

164.22

1.00

210.1»

212110

«IM»

iu»

Bunuti ti servicii

573.99

56.9,3

SI5.W

LOT

1.00

200102

Materiale pentru cwateme

4.00

4.00

2001(13

Înrăirii, iluminai a fon» moine.

40.(10

30.00

tu.oo

2U11 <N

Apa, canal ar aalubcHue

t JK»

Mto

Dat* : | Jl 10/2020        Tit; pag: 10 * mii lei-

Cod

Oenumire indicelor

Prevederi uaualc buget Î020

Prevederi trîniestrule buget 2020

Estimări 2(321

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din Cere credite bugetare destinate stingerii pletilor rest«nte

Triat 1

Triiu.ll

Trim.HI

Trim.lV

A

B

l-»+4t5*«

2

3

4

$

6

7

8

9

21MIIV5

Carbuiwuî v lubrtftarui

5,00

2.CM»

Li»

1.00

1.0»

îix) iui

Poju. ickCC£nVAi<a*(t, (»d>0, b.

internei

U.UO

6,0(1

2I1OI3O

Aiw b«aun «s-crvieii pcoUu

muclMKie $i fuJicîiciiirt

S|7,<»

13,90

5U4.IW

21*32

Reparații curente

53.»

$3,30

2603

Hioto

MI.03

1 035.00

-253.97

2W301

Hrană pentru wrarm

7IIL0Î

1.033.00

-253.97

2 DM

McdxinKirtc i« qtjknale xanHiic

0J0

0.10

2W401

Medicamente

O.ti)

0.10

2WS

Bunuri de natura obneteio, de inletica.

»7.M)

S7.4U

Ahc obiecte de in i ctitar

*?.<>«)

S7.60

2I>H

imujch

i.tKf

2.W

2030

Atic chchuidi

4 930,32

2.397.40

109,97

20303*1

Akc chdUnch cu bunun 31 icn »Cii

4 936.32

2.2«7.4O

2 $29.00

109.02

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.237.00

3.424.00

3 OltktXl

603».!®

J6S.no

I3.5l5.tw

114>W.ao

12 3(«.0U

5101

Traasfcruo cutenic

13 37.00

3.424.00

3 6I0.WI

6O3B.0»

165.00

5)0101

Transfcnr» ciuc inrtiîuiulc pubikc

13.237.00

3 423.1®

3 610.1®

6U3Ji.<Jb

165.00

59

TITLULXI ALTE CHELTUIELI

3.IMJ

□.*)

V.9U

iî,!X>

0.30

5940

Sume aferente persoane lot cu MuUicap

ftcjocadraic

3.00

il.VU

o.yu

0,90

«,»

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1511.70

1.3115,00

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1 5111,70

1 3S5.<®

133.70

7101

Acbw fise

i sn.?o

1.3S5.OO

133.70

7HH0I

Co*wnjcui

SO.OO

50.00

133.7(1

71(3130

AIk Xlivc fisc

1 44». 7(1

1 335.00

w

Plan efectuate in and prcce<fctMi fi

recuperate m «jU < wtnt

•33,30

.53.30

s$

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

•53JO

-53.30

*$01

Pliu efectuate <n iui prcc«k»t si

recuperate m anui cukmi

-53,30

.53,30

*60101

Plat cFccluctc » axai ptcwdcno ai rcwpcrelc tn «jiul curent i> scmuacs

<fc functiorwc • bugetului k>c«l

-51.30

->3.30

6)0’03

Otdwrț publica

13.237.00

J434.WI

6 on.oo

t6S.no

iișis.wi

U 600.0G

U$4ll.tN

(. 102014

Politic local»

13337,00

3 424.00

3 tKMtf

6. on.no

iAS.no

• 3 $15.00

H.wo.oa

u J4b.on

(.10105

Prtxetue civila st ptofevni conu* inccmlnloi (protcciic «nil*

bata: 13/10/2 020       Tiu_________pag: 11 -miiki-

Prevederi «nuate buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din cart credite bugetare i destinate Stingerii pUtitar restante

Trim J

Trim.II

Trim.lJI

Trim.IV

Eifiraari 2921

Estimări 2022

Estimări 202J

A

8

1-3+4+5+6

I            2

3

4

5

7

8

9

(MNNmbtartj

i 156.74

4.W2.W

Î.1W5.72

173.»’

64,30

41V.W:

4)2.00

42O,tMI

6.«XW2

Ptrtce tlbi Cbchiiid»9oddHwfew»k

I4SWSW

SI o7o,2»

tUWAl.ril

34 227.31

9.726.20

144524. ?•>

139 944.44

153 597.93

6'02

1NVATAMANT

36 422.53

17.432.57

5 791.67

> iuti.59

2.196.00

3l.46l.ix;

43 660.UU

60.M.W

«n

CHELTUIELI CURENTE

33.7M.2I

15 337.07

5751.67

9.4» 1.47

Î.t96.<»

3X.46».«0

4» 660.00

6o 792.UO

20

TITLUL II BUNURI SJ SERVICII

35.4»0.21

12 I59.G7

4 «54.76

7656,44

IIO.M

35.9il.OS

45.767.00

«0.792,1»)

)(»)

Bunuri» servicii

>1.134.64

9.656.50

3.596.65

4.171.49

714.00

200)01

Furnituri dc bi.'mi

15,00

52.00

24.60

J.OU

12.00

200102

Materiale prnlni cmactuc

«66,73

351.00

76.1»

415.73

24.W

b»IO>

IikNz». llrmwwt si foita inornca

11.271,25

7 791.50

2411.25

725,50

34300

200 IM

Apa. toul $j lafabniafc

1 295.67

577.00

420 Jft

114,17

114.00

200IU?

Tnmpon

9i.eo

37.00

33.1»

10, «1

tl.oo

2O0|0»

hjUJu KkvWnunK^w. radio, h.

mUfWi

370.00

>43.00

117.96

UJ(r

30 Dl>

M«ic»»k preytn dc sen un c»

Juncanul

423.23

95.00

53.1»)

257.33

ix.no

Ahc bumvi si sen K ii penuu

mucimcre si funeoeoMC

3.716.76

6(0.00

457.00

2 417.76

162.1»

2W2

Rcparuii curente

2 097.71

427.00

«O.l»

I.SW.7I

1.00

2004

McdK*ntfnic » Burcnxk Mtmtit

658.35

3.OU

64.20

591,15

21XHU2

Materiale sanitare

52«J5

62.241

4M.55

2MMIH

Kokum

3.CMJ

2.00

20WIW

Oczinfcccanu

132.60

132.00

>CXK

țhmuri nab*ra obiecteJvi ik iftscnlM

2JO6.U9

915.5?

292.10

774.42

54,OW

21XJMH

Unifsrmc s< crhipamcnl

W.W

ULM

2M5O3

Lenjerie » accesorii de pa

5.00

5.M

2OO53U

Alw obiecte <k wrcMar

2 091.09

915.5?

277.10

rr-».42

54 <W

2006

txplasan. detașai, transferări

25.0U

(6,00

900

+1,00

I.W

100601

Ocplasah tnteftK, delăsări. Ittrtsftrtn

25,00

16.00

*2.00

4.60

100

2011

Cam. publicații si materiale

docusacum

2.00

IJMJ

2013

Prcpaiire profesionala

106.11»

40.00

63.1)5

u.OJ

J,1Mî

2014

Proiecția tnuncti

o.oo

5,M

<oo

2019

Conirtbuhi ak oAniniuratici puHret locak la realizarea uaor Inelari ar sen te» de interes public tocat, m baza unor conicmn sau conuaeic de asociere

2 Hfi.M

I.U21.00

7P.7I»

33».«l

36.W

2030

Alte chciiinch

196.44

2.00

7.00

1X6.14

l.On

20303O

Alic chclluidi cu bunuri si senini

196.44

2.00

7,00

1S6.S4

L«i

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2 61*1.5)

517.00

^10.00

t Wto.53

416.00

W|

A Tmnrffuri wrenic

î.i.19.53

517.00

416.0U

LUCII. $3

410.U0

Dat*: J 3/1072020 Tii:          paf: 12 -mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buțet 2020

Prevederi trimestriale buget 202U

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care r credite bugetare j destinate stingerii . plăților restante

Trim l

Trim.H

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

l»5+e-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

55UIII

Alic lOBisfcriMi tuMKie tnicinc

N.5?

ÎUUJMJ

-U.47

550Joi

imaumisiuiiu p^rucultr wu

1

confcaeiul Krcdiui

2.6IH.OT

487.00

dMu/xl

t M6.4K)

4H6.IMJ

5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

iJm.ixt

582.00

14.00

712.00

SJ&2

Ajumwe socialt

I.3W.W

582.00

14,1»

712,00

Sîo’ot

Ajutmie uxtak in uunKtM

I2UI.W

582.00

212.00

37621»

Tscbcic tic ctesasi tkhctc wcuk

(MUAX gliHiOtU

14.00

14.1X1

5f

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMSURSABJIJ- AFERENTE

FINANCIAR 2014.2020

«>5,77

210 Au

394 .<>7

2550.4»

2 1W.00

JNI

Programe din FcmkW Europcw dc Lkzvoluuc

Rcgiouia CFEDftl

5>M.97

394,97

2 550.00

53OIOI

FinartUrc* tiXionda

3<L25

5925

382.50

433.95

5X0J02

Fw*n(arc> ciocmanctMirtnifjaWa.

JJ3.72

335.72

2 l»7.Sl>

5W2

Progiame din FchmM Social European IFSB)

2H>.n>

210.80

5XO201

F>»*nurca nuionala

31.76

31.70

580202

FinâAUXcacsicnu oc;aiubw( cânii

179.10

IW.tl»

Vj

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.752,70

1.798,20

2.1X1

52.50

5901

Bun.'

2 47B.MI

I-578.80

OilO.W

5V22

Acuun: cu cutKkr rtiinofic si

locio-cultufil

273,90

219.40

2,u«

52.50

?O

CHELTUIELI DECANTAL

3 639.70

2.095.78

41.W

1.522.92

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIAKE

3659,70

2995.78

4I,«J

1.522.92

7101

Acli'c lise

5 659,70

2.095.78

4M«

1.522.92

710IIH

CoRurocni

I 7173.50

>.75î.«v

4M«

•00.IK1

7IOIO5

Mobilier, apaului* hi Mic» £Î alte

teii ve corporale

I 603.4»

1 wn.-i1)

7W13O

Alic Mlivc fise

353.71

343.28

9.43

M4

P)ni cfcci^ate in anu precedenta u

iccupcraic in anul cu«ni

•3.0»

Alt

-2.M)

85

TITLUL XIX Pt-ATJ EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL

-3 .im

4>.2»

-2.80

8501

Pleu cfccivue unu jxctcdciui»

recuperate ki inul cnttflt

-3.1»

•0.28

850101

PlaU efectuai in *nn pccodCM) 5* rccupcrtic in anul < urcat m sediofte* dc fvocwoftatc i bugetului local

-3JHC

4>28

-2.K0

(.51)203

1 ntiumciu pccicolu si prunc

12 784.95

5.437.14

1 ?%/4

4.703,33

M 7.111

65020301

InvMtnuuti pffcxoUi

6414.93

2.754,01

1 0)520

2. HH.92

Data: 13/10/2020 Tic         pag: 13 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estiotari 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare dcrfinale stingerii platilor restante

Triml

Triat.»

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5

2

3

4

5

6

7

i

9

65WW02

Im sumara pnnur

6 379,112

2.643,13

741,44

2 6U1.4I

304.00

6.XI2W

Invaumeau secund»-

13.430,59

U.« 15.43

3.937.99

6 343.97

1.333,20

34.4v4.DO

4M 664J.UO

l» 792,00

<i5ll’WUl

Jmsmnwd Kcufttu inferior

6 .W,46

2467.23

730.32

2.!'94,SI

339.40

35.914.110

4AJ67.00

(Al >22.1»

l«v*Umwl        wpccior

16 IV2.49

y O46.VS

3.020.25

3.169,39

95610

1550.00

2.K91.W

(W2<M03

fevaiwnîiu

702.64

302.15

147.42

176,01

6SO2U$

InvaWmine poMbccai

177.75

79,6U

44

39.75

)5,«>

650250

Alic cMtwcii m domcoiu)

iftVSIansjniiAK

29.54

(01.00

14.1»

-45.46

6602

SANATATE

24-452.4!

12.757.65

7.699,116

2 534,W

1.461.70

11 220.04

14 279.22

14.954.93

01

CHELTUIELI CURENTE

II 410.57

4.377.22

3OW.65

2.563.00

1 461.70

II 220.04

14 279.22

14.954.93

31

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALl

administrației publice

11007.92

4 377.22

2 6W><»

2 563 .IM)

l.4ot.7O

KMI.flU

IU 2W.W

19 250<»

5lfil

TiMsfentn curente

v 297,00

2.566.30

2 6063»

2.65SJMJ

1 461.76

$IU103

Acuun» de MtuiMc

9 292.00

1506,30

2 6O6.OO

2 654 .e»

I.401.70

5102

Traorfeuin dc coptul

i 71W

î 92

-VS.fiO

510212

Truiîfoun pene u finanțarea

invcniuiloi laspiute

I 715.92

1 410.92

-95.00

5$

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

4.20

4.30

5501

A Tranlkrun tnwrnc

4.20

4.20

350118

Alte er*n$fcrun curente interoe

4.20

4.20

M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSAblLE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2029

394,45

394.45

2.379.1M

4 «79.22

4 704,95

5MJ1

Propune din Fondul twoj^an de Dezvolte

RcKkm«la(FEDR)

394.45

394.45

2.379,04

4,«79.22

4.7N4.93

SBOKU

FicWUlCl nXKHUk

2.74

2.74

66B.65

1.146.21

1 392.53

5sUlo2

Fin^nwrw extenu RCrjmbvoabih

6,44

6.44

1.560,12

2.674,49

3 249.23

seuioi

Chehiîich hodtjpbile

349,19

349,19

70

CHELTUIELI DE CAP) TAL

13 046.IM

H 3X0.43

4.694.61

-29.no

71

TITLUL XIII ACT1VE NEFINANCIARE

13046.04

B 3X033

4.694.61

•29,00

7101

Ac inc fixe

13 046.04

S.3M.43

4.694.61

-MU0

716101

Conxmcht

I2.9U7.CM

4 202.43

4 694.61

ia»

710130

Alic actitc fixe

139.00

I7X.O0

IM

PUU cfccnijte m anei pioecdemi u

recuperate n> anul <mcm

-4.20

-1.211

X5

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRF.CEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4.20

-1,20

4501

Plate efcctuMe in anii pecctefcm» »>

rccupcrMc m aodxttfcnl

-4.2V

-4.20

75011»

Piftii cfcctveic w tnn pcccedcau u

Data : 13/10/2020________Til;          pag; |-l - mii lei*

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2620

Prevederi trimestriale buget 2620

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bujetare de» rina ie sriajeriî plăților restante

Trin» 1

Trim.ll

Trimltt

Trim.IV

A

U

{«J+4+S+6

2

3

4

5

6

7

S

9

rccupec«e m «lui cc/cjh in xctiunc» dc JuxKlkQiiKv a bufetului kx«l

■4 2V

-1.20

6602;K>

Semen audkdc in umiatr hiook

cm p«run

24313AI

12 $7'/.6$

7 mc*

î 573.00

1.461.70

tL22V.(M

14.279.22

14 954.93

«XUOOut

SpaUk gClKlik

>4313.41

I2.S7P.0

2.573,00

1.441,70

II.Î283M

14 279,22

14 954.93

frXi’SO

Akc chdniicli in do^xniul iadîUih

I39.UC

178,00

-39.00

6W25&50

A Iu KUlnaiti ti KUvni unitate

I3V.W

178.1»

• 39,00

002

CULTURA. HECREERE SI RELIGIE

3fi 251.0

I9299.40

7.985.10

$.$39,59

3 427.50

41 759.60

25005.2’

24151.00

01

CHELTUIELI CURENTE

M 3/»,oi

l$.22».9'7

7.W3.3I

4 7SUI

3.427,50

4 1 759.00

2S.005.22

24 851.00

ti>

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5 $63.00

1.772,00

1.451.00

1.175.00

1 165.00

tr.ow.ro

6 0011.00

bOoinx}

IWH

Cbchuich sdanok in

5 233,00

1.532.00

1.421.00

L 145,00

I I35.W

liwiul

SaUtm ife b»/a

Xoll.OO

1.351.1»

1 270.00

1 UOo.oO

1 000.00

llXItl»

Alic iperun

XflO

to.oo

10.00

5,«i

5.00

IWU3

Dtcpmnde ddcjiirc

2.00

1.00

iMkmiu/AUi dc htand

50tl.M

I4OJ*

nmw

120.00

MWlJil

Ahc drcpiun s*l*ntic m b<nî

OTOO

30.00

2n,Oft

2n no

lo.oo

11*12

Chebuicfi ulsitk m mtias

190.00

I90PO

10006

VfHtcberc dc

190.00

19O.W*

11103

Coambui»

HO,(X)

51>,<W

3«,<»

5».«0

30,00

t<»3t>?

Conuibuiia »ijui»»orw pcnini munci

140.00

5QJI0

30.00

30 J w

2tt

TITLUL It BUNURI SI SERVICII

T.J2W

4.4W.49

2.047.31

521.60

160.40

7 5W.0O

7m4OI>.W

? MHW

2«»t

Bunuri ii vnivii

4 Wl.»

2.465,00

1 472.50

154.10

73U.40

zvotoi

Fumiluri <k hrou

23.W

I6.0V

5,0»

MO

1,00

200102

MacruJ'pciMru curățenie

85,00

70.W

12.00

3.UO

2OOIO3

faci Im. iltOTînJi $i fon* moinei

8(4.00

747.00

171.00

4<MM»

50.00

24X1104

Apa. «ml» s^utaiMC

450,00

240,00

120,00

70.00

20,00

20010$

CutatifUi si tabrtfiartii

3.00

3.00

20011»

Ykh <fc uhimb

123.00

35.00

45.00

ei0.n0

3.00

10010/

ItMtfpOJl

!.«

î,w

2nuius

Post 5. wlccomuntuUi, i»dio. u.

iiuemct

10.50

4.00

3,50

2.1X1

1.00

2OOl.ni

Atic bunun »».servicii pciWU

mttCUOCTC 51 fWKlKXUtt

3 251.40

I.3W.I»

l 115.00

1XK.D0

655.40

KqMtam cttfcnK

1 033.21

935.2*

35.1»

62,92

2MN

Medicament si maundc sibu*tc

IM.6W

52.00

20040t

McduanicMc

î.00

iJM)

20U4O2

Maunaic mutare

O.WI

0 4fl

20041)3

XcttllVt

7.00

5.W>

2Jm)

201 MM

Dc/WcetaM»

130.00

501H1

21X15

Buaun <fc nauirecUice taior Oe i&icaua

Î0,uo

247.U1»

21MK)

Data; 13/10/2020       Tit:          pag: ÎS - mii Ici-

Cod

Do numire indiialur

Prevederi auuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

dm care credite bugetare destinate stingerii ptatilar restante

Trim 1

Trim.lt

Trim. III

Trim. IV

A

B

l-3t<+5+6

2

3

4

5

6

7

8

ioojui

Itaiforme si «lupamcaa

10,00

2(»5Ju

Ahc oVicdc & imcM ar

257.00

247, IX)

lti.00

2W6

DepliSMi. «fcUBAH. transfer** i

l.rro

2041601

Dcphj«n iniemc, detiun. utrufeurt

t.oo

1.00

2013

p»oFt»<HMih

32.00

31.00

1.1*1

>11 u

Pr<X«l» munci»

30.20

24.60

l.M

•3.1»

2»o

Alic chdtvicli

1.455.»

SoQ.lHt

451.21

JO7.6M

1311.09

>03030

Alte tWhvick cu bunuri s* $cn icii

L-BSJ9

560,00

4St,2l

107.6»

1 M.UO

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATJ ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

IJ.l7u.3J

4 526.00

4.465.00

2.79W

1.386.50

*500,Oi)

K 500.00

*510.00

510]

Trazufcnm curcmc

IXI76J3

4 J 26.<X)

4.465,00

2 7O*.»l

1.3*6.50

510101

Tracnicran aure iwliwiiUc publice

13 176.33

4.526.1»

4 465.00

1.79».*3

I.3R63V

$8

TIT LUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20)4-2020

2 35K5O

2 350.50

IM.U72.6O

1413»

5X01

Pioțrimc diD FontM European Jc Dezvoltare fcgîomh (FEDR)

’ 350.50

2 35O..’O

$*0101

Finanțare* (muqmIn

1.028.6}

l 021.65

.'SOlt’l

Fjtjoniirca externa ncr*mbaa&btla

»91.|4

19SJ4

5SUIO3

CkcllUKli neeligitafc

«4,21

426.71

5v

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2 458JÎ

2.119.00

ULMi

2J2.7S

l5.Mt

1 617,00

2 71XI.W

2

59 J 1

Asocurii li Tundotii

l 052.7»

l 6«>.0v

>02.78

$912

SutijtKKfi cuhclo/

500. W

Juo.Wr

$940

Sume alertate pciMWK'lot eu banlpcap

ik «•cadrate

105.60

30.00

30.011

311.1»

15.60

TU

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 1X9.20

4.090,79

111.41

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.119,30

4.07VJ9

*18,41

7101

Acovc fixe

4.SX9.2O

4 070, W

»ia.4i

710)0)

G»i intern

4.2«.)9

3.564,19

614,00

7191)0

Alic active (ixc

641.9)

50660

134.41

X4

Fbt» eleciimc m arui prccctfcw »

in and culcai

-15.5.'

-0.29

41.21

-7.03

«5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1533

-0.29

•MJ1

.7.93

XSiH

Fkn cfcetuaw ia țvcccdefui « recuperate in anul curent

-l$.$3

•41.29

•*.31

-7.0J

PlHs efccluale » anii jxcccdcnii si recuperate in ana) cuacnt ut KCiiunca de fmKOOAire a bugetului local

•15.53

■0.29

•».2I

•7.U1

«.7020$

Sen ied < oh uf de

7.045,54

2.407,46

1.967.1»»

1.494.79

1271,49

69UiHx;

Pai» : 13/10/202(1 Tk;__________pag: 16 - mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinare stingerii platilar rertante

Triral

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

i

7

t

9

67620X74

iMUlwlM publKC de spectacole SI

4<itKCrtC

6 5U0.00

2.145.(0

i m.im

(.2(2.00

l 248.00

6.50O.M1

6. $00.00

6.51KMKI

ttnaijjo

Alte kxmcu culturale

.$45,56

157.46

72.W

192,70

23,40

400.40

400.00

-IU0.OJ

670205

Sen km recreative $i sponivc

27171.12

15-562.03

OGll.W

4.134.19

2J56JO

33.159,<O

(7.105,22

I6.!i$l,u<>

67020501

Sport

7.4 75.00

190.00

2.57O.(iu

1.715.5(1

131.50

3 WXMO

3UU0.OU

3 1100.01)

67020502

TlrtCIC*

550.00

510,00

5 OU. Ou

500.01)

500.1 HJ

67020503

tnuwincic grădini publice, parcuri

zone verzi. bace sportive ti ic ademeni

19*46.12

12.031,03

3.441,10

î.349.39

2.017.60

30 359.60

13 605,22

13 451.00

610306

Sm «ii reltpiwisc

5<H),00

.WO.IXI

iftU.Ml

500,00

500,00

670250

AilC «ftiCîi m* dornciwk cui iutii.

recrecn p rcUgki

«35.00

855.00

5ftOX<»

Sno.ito

<00,00

6 KW

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

67956.91

3) 51(1.57

115*3.21

15.152.13

2.M1.00

i) 077.15

52 tw.tiil

$2 OOIMN

Oi

CHELTUIELI CURENTE

67 691.13

3) 16'1.34

18 622.75

I5.2C5.M

2 44I.M

53 077.15

52.000.00

51 OJHJ.OO

HI

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

Ja<O3M,li

12.119,14

11 O69.W

0 W.00

2.35300

21.454.(«>

25 «0<> tHl

25 duo.oo

10O1

C Wiuwli talan ale «A bani

33 W7.47

lu.72S.49

lOKH 9M

9246.00

2.26I.1JO

ILMIIOI

Sdtti) de txzi

21.W2.97

‘A3O7.49

8.338.50

J 62H 60

UWloS

Sperun penau condiții de mi*l

375.00

(50.00

lâo.oo

140.00

135.00

IWliOb

AUcspomn

72.(0

18.00

IB.DO

11.00

u.oo

ItKHB

Dttp*ua 4c dckg^uc

i.oo

i.ou

10UI 17

liMkmniztni de tuiaa

3.034.(10

949.00

i 040.00

512.IW

463,00

l (HI 129

SiimukM«l de nsc

*7,50

17.50

ItWJXl

AUe djejjtw) tutaiufc »n bam

415.Ut

304.00

SU.iXr

t" 00

25.00

1(102

Chdl*M< saJat wfc in *aiwa

1 163.65

1 163,65

100206

VoucVjc 4c lumii

1 163.65

1 163,65

1003

Cexunbvu»

«7.00

230.00

255,00

250,60

92.00

(00307

ComribWa as* jwakxtc pemn» munca

127,00

2JH.0Q

255,00

2 5o.O(i

W.M

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

1545,45

4 015.13

3 161,99

1.114.33

177.00

9.0WJX)

8 0<m,Q0

XlKIO.UO

2001

Bunuri ni servicii

1259.5*

1 741.91

1 087.79

-646.12

74.00

2U0HH

Furnituri de birou

26-1 OM

104.2'7

108.79

Sl.bO

200)02

MucnaJc pehtn» cutatetuc

/r4,0C

2M,00

23.00

12.00

1.00

20ft)OJ

încalc n. iluminai a forul motrica

691.03

416.110

135.OU

t.5,93

$.0»

20GKM

Apa. canal»soiutniau

25r.,62

223.42

14 00

15.00

4.00

2(0105

CirtHttâwi s* hibriftaAii

16.0C

10.00

4.00

21*0106

Piețe <k tchunb

31.Oc

11.1K)

IO.M>

10.00

20iHU?

TtAASpOrt

40.0C

3O,iK)

Ht.oo

21MHQJL

Posti, tcfccwnunicaui. radio. <>.

mlcrtxi

3V5.6C

191,00

136.00

62%«)

6,1*0

200109

Materiale ti (HOU*1 de ten icii cu

CM«CJvr fu3X3iO<wl

74.00

34.00

30.(10

5.00

s.tto

20(1130

Atie buaun ti senicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anual* buget 2010

Prevederi trimestriale buget 2U2S

Estimări 2021

Ejtitnart 2022

Călimări 2023

TOTAL

din car* credite bugetare deirinate stingerii plăților restante

Trini f

Trim.II

Trim.Hi

Trim.iY

A

B

l-3+4*5H

2

1

4

$

6

7

8

9

uiuetcserc a fantoonre

426.95

624.1»

615.1»

55.1»

2W2

Rcptfiiu curente

3(eU,DU

4V.D0

I5.U0

303.00

2.W

2003

Hrana

551.50

2U2.QO

147.42

93.00

2(1031)1

Hrau pcnini oirncm

551.50

202.00

147.42

IOT.UI

93.1»

2004

Medicamente sj materiale rmitarc

(H.tU

62.22

60.5»

5.(»l

l.oo

2«)4OI

McdKMUMC

6.00

3.00

ZOO

LI»

2«Mo2

Macnak mmsc

59,$t

31.00

’«.5»

2OO4til

Ck/mfcdKKi

4JJÎ

2X.22

30.00

4.00

1.00

200$

&UHun de nKurz obxclckn de inventar

520.37

56,00

53,00

401.37

3.00

2OO5OI

Uniforme si echipament

1.00

3.00

200530

Alic etuvele dc inventar

31637

$5.00

5(1.00

4CMU7

3 .OU

2006

Ueplasan. dcuwt. tron leton

16. Ml

15.00

2.00

1.(10

200601

Deplasau interne, sk-Usari. uansfcian

I6.D0

13.1»

Z«J

l.ftO

2(111

Carii. poblKMji» materiale

documentam

21.00

io.oo

into

l.fto

2ot2

Coosuhjjiu n expertiza

J.IW

3«l

2013

Frcgeurc profcsioaala

66.0(1

14.00

4N.m

2JK>

2.1»

Frcnecll» muncit

W.00

45.1»

35,t»

»i|9

C«unbulu ale admitusiratici publice

locale la realizarea wux lucian si

xnK« de i/Hcicî pvWic k)cal. m baza

unor cornet»!» sm cont/xur de asociere

4 SlXkW

1 DUO.EKJ

j

4 W0.1KJ

2025

CbeUw cli judiciare $i extrajudiciare

derivate di* xtitini in rcf<c«Marca

interese kz natului. povivK

disporimk* icgak

LOO

t.w

2030

Alte ehchuKh

34.20

3V.00

II1.2O

•2»«l

203003

Prime de asignat non-iiau

11,0»

K.00

3.00

2O3U3O

Alta chchuicb cu bunun st sen Kii

27.20

22,1»

7.20

-ZW

55

TITLUL VI) Al.TF. TRANSFERURI

44 2’>

35.4»

1.51

5501

A Transferuri tnlenw

<429

35.4»

VI

5$«l1»

Alie ujnsfcnwi curente inicroc

4429

44.29

550173

îuiufcrun aferente cheltuielilor cu otocauade hrana pentru personalul <hn ten wnfc sociale privare aflai m izolare prevcorisele tocul <fc munca

Î5.4S

•35.4*

$7

UÎLULIX ASISTENTA SOCIALA

20 410.20

II S51.00

4 166.30

4 370 90

2»<«>

2OJI2.W

UlXWUX»

iKnio.va

Ș7W

Ajutoare sociale

2n.416.Kl

H X5i.no

4 166.30

4.37O.90

2M.00

$70201

Ajutoare socuk m aumciv

17.416,2V

K»5l.0o

4 166.30

4.37W.W

2LOO

570204

Tkheic      actxdak' peniiu

D»t»: B/10/2P20 Ti*î p«g: 18 »«milei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi Mttsak buget 20217

Prevederi triwertriale buget 2020

Eînmari 2021

Ettimxrt 2022

Lrtuuari 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pUtilor resunte

Triml

Trim.ll

Tricu.lil

Trim.iV

A

B

3-3H+SU

2

3

4

5

fi

7

B

9

cheltuieli sociale

3.000,00

jixw.rci

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2UI-I-2O2O

2.793.07

7 793.07

IJHJ5

SWI

hofiramt din Foedwl Eurvpcft» de Dezvoltare

RcjiunalA 1FEDRI

2,7?3.U7

2.793.07

5SOIUÎ

Finaniarea naționala

417,46

417.46

5WIO2

Finaolaica cușma ncnmbtKMbila

2.34S.6I

2365,61

530163

Cheltuieli ncebpbile

10.00

I0.M

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

UI.06

391.»

»2.00

205.00

X3.U0

1 (XXJ.UO

1 600,IH)

5911

Asvcimb u fundaiit

2cxu»

2w.no

5'z40

Sume afcretxc persoanelor cu h.wdicap

661.00

191.00

112,00

24)5.1X1

«.DO

7)1

CHELTUIELI OE CAPITAL

3*5.30

449.50

■54.211

7!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

355J0

449.51)

-54.20

Hoi

Acute fixe

Î9Î.3O

449.50

-54.20

710101

CftnfiUuctti

331.00

221.IM)

710131)

Alte «ciut fixe

17430

22L5H

•5420

14

Hm efetiutfe in ana ptcecdcnu $i

recuperate in anul cutcai

-156,52

-31.27

-39.54

-51.71

15

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-136.53

-31,27

-39.54

-51.71

1501

Plac. efcct-jatc » anii pctrecdcnii si

recuperate m anul curent

-136.52

-31.27

•39.54

•54.71

«țolul

Piui efciluare in anii pteccdcnii st

recupcr«e » amX cutcrH în kchwkj

dc (wKlkMae j bu^ciuUn local

•13652

.31.27

*30,54

-54.71

U1Q204

Asistenta txordNa persoanelor in t ma

6 131.00

2 505.00

1.597.00

L3I2.00

717.00

>.IW»

5.1OU,IW

s n>X<w

<>10205

Asistenta sociala in eaz de LkNI st

mvd iditat i

3 ’ 965.00

M 060.0U

9/WM»

10441.00

Î.4S-I.00

3U 000.00

JG.WO,(XJ

000.00

<USO2U 5«2

Asisienta sociala tn caz <Jc usvalldlMc

îlWfiO

U.ObOj»

9W.u(J

M.44U»t

1.4X4.00

30000.00

30.000.00

3o <MW.no

0X02II

Cresc

9.431.43

4.7R6.57

2033.02

2.W.M

4I2.IX»

6.311.15

țJMHUltl

5<MjniH8

6X0215

ftcttniKicxdiKkni wcwtc

3405.19

3251.00

B6.36

w

w.oo

2. MW 00

2 $00.00

2 W.OO

6102156!

AfUiOJ socul

3 405.19

3 251.00

1 hi.!»

v.xv

21.011

J.W.tK»

IMXUkk

2.4<iniX)

6W’<D

Alte chcluâcli in dosncmul astguianlix

u «sisicntct sociale

16,024.29

9 978.W

4 «t>.»9

1.149.40

G.lbfi.WI

9 4CCMW

61025050

A fee cheltuieli in domeniul uisicixci

sociale

16 02-1^

V 971.00

4.156.19

1.149.40

9.I6MX»

9 400.00

9 -iiJO.lMi

JIKXKJi

Puica JV-a ScrtKii si Jcztoltuv

puNtcOs locuințe mediu u ape

I2t>67.wj

50 406,77

17 125.54)

10 «75,53

4.260.tit)

6U47><Xj

6» 742.IHI

66WXUHJ

Data i 13/10/2^20_______Tit:         p>g: 19 «mii lei-

Cod

Denumire indicate*

Prevederi siumIc bujci 2020

Prevederi trimes triale bu^et 20 JU

Estimări 20Ji

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

dioenrt credile bu£+Urt destituie știa genii plătitor restante

Trintl

Trink.ll

TrimUl

Trim.!V

A

B

1*3+4+5+4

2

3

4

5

*

7

B

9

W’

LOCUINȚE. SERVICII Sl DEZVOLTARE

I3I92.W

5.ÎW/7

31W3.5O

4.052.99

U.94VI»

15.552,1®

i.vr+Kt.iMt

vi

CHELTUIELI CURENTE

13.425J4

J.52Z 15

320?.(xi

4 952.99

IJi.liO

U945.U9

J 5.551O0

(5.6W1.W

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.9M.WI

I.I45.OO

1 <112.60

t.ODQ.OU

»33.«»

4.U00.M

J.HXM»

4 2lMt.0«

(twi

Chclivkli silvio k ca bani

3.792.VO

J.OI7.1»

917,00

977.*»

«11,00

«■Hol

Salarii de

3.432.1»

926.00

X90,C»

nl.oo

715.00

WIH

D«cpOrfi dedcfejjuv

J,«X)

3.1»

1.00

1(10117

Udcmnirjiii de hrau

269.00

69,00

6X0U

M.W

64.00

Km 59

A llc drcpfun jalâTule in buri

kt! ,60

20.00

IS.Oti

2I.OO

12,00

(tKl

Cbeliuieh talxiaU >n naaia

103.00

103,00

KXQUfa

Voucherc de vacwb

103.00

10J.no

H»J

CurVj abulii

K5.O0

25.1®

Li.t»

23.00

12.00

CwUribuimjtpwiiCiK pcnin» imixks

KS.W

21.00

25.UO

23.90

12.00

20

TITLULH BUKURtSl SERVICII

> 3U5JA

4.168.15

2 179.00

3 017.99

s rxj.nu

41 392.4®

11 J4CUW

jlBlI

Bunuri »> xnk»

6 794.00

2.132.10

2 146,90

2.1(5,11»

20<H0J

TuRMUIi <4c birou

JlH.liO

X6.0P

7.0(1

K.Oft

2iHi1(»l

MiWiUk penau curaletic

44.00

20.00

14.1X1

KM®

IM 101

IncabH. ilafflMWl *i iurta moine»

S 3?<LW

2.01190

1 713.10

l 624.<®

2(KI|IH

Apa.cati*! lilirtwitMc

22600

41.1»

5W

115.W

2OUIO5

CarbuiauU «lubnftanii

9,00

l+,te

3.«(i

4.W1

200106

P»e$ede uhrisb

'29.00

4I.W

2S.W

3O.(Xl

2(Ki107

TiMBpon

9.W

4.1 W

J.Sli

Xtt»

2<KtlO»

Pusa «leeamunictio. rodif. h.

inumcl

VC

3.41»

2.30

>,«)

200110

Altț bunuii si senicii pemfi»

wirclinciT I; funcționare

924J»

îiiV.oo

3OC.5O

330/0

JfXSÎ

Repasiii curtine

1.211.6$

1.0H.95

*392.10

5*14.10

20W

IWi;*»k«4C ni maUruk unitare

1/0

umoi

Meditafnrtie

L*

l.$0

2M4M

Materiale uuiure

ioc

i.oo

20uS

Bunun dc *rt«ra nhiecuke de invcnlv

ntoc

Î2.00

25.1®

-24.0G

26O5JO

Alw obkttc dc imcriijH

31.0c

32.00

25.0»

•24.ti>

2606

Deplasări. detasan. tnmsfn*n

73C

4.M

4 ore

-O.?6

2<XKHJ(

DcpLuan inicnw. dciaun. ujnifciin

7.5C

4.ÎU

4(»

•0.70

2012

Ccuiulianta a expem/o

60.0L

S5.M)

J.no

2» 13

egalii c pfofctKmLi

O.H'

0.(0

2014

Prrtc-ciia muncit

4.4C

2.(0

l.tK>

1.5(1

20 JO

Alic ehdtuiclt

1.2051.79

3VO.I»

351.79

21)3(10)

Reclama £i publiGMW

0.ÎP

3.00

l.l®

4.36

2101)03

Punic <5, CN(ulWX. KNhHli»

J21MA)

73.00

27 .IK1

20.6(1

Uijoju

Ahe dwhoidi«»bunuu n Stfnick

t 141.49

454.00

Mî.f®

332.49

D«ta : 13/J 0/2020 Tit:         p»i- 20 -miile».

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii triștilor restante

Trim 1

Trim.il

Trimiți

Trim. IV

A

B

1-3+4+5+6

2

5

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

<>o.oo

16.00

Ifr.ttr

15.<ID

>3.60

60,00

(>0.00

<4*.OU

5U«I

Sume afcicnte pcrwnek* cu kandicțr

iK»nc«dr«ie

<>o,oo

|6,(KJ

Ib.OO

I3.t*>

CHELTUIELI DE CAPITAL

$44.00

S44.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

$44.00

MV>0

7IU1

A<uvc fixe

544.00

$44,00

7IUIUI

Conuntcm

lo.OO

iu.oo

710130

Alte acare fixe

5’7.00

52H.OO

«4

Pi «ii efcctuiiC in anii pctccdcru» si

«««petale in mul curent

•77,t»

•3.5U

*5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTf SI RECUPERATE IN ANUL

-77.01

>73511

-3.59

*5111

Plirti «fccittMC u» »«■ ptccc&nli ii

recuperate i* «nul cutcni

-77.04

-73.51

-3.50

Plitk efeekiMe in «Ai» pKCv<k*U » fctupcrjte in «nul cwcnt în secțiunea ck hinctionve i bugetului kx«4

.75,35

•71.55

-3.50

*50102

Pl«u dctfutit Art AflltpTCCCCkMU si

recuperate in «a ui cukw in xenucue

<fc dez* Ui* e i bage 1 u 1 u* Ux*«X

.173

-1.73

TiaiTol

LoCUiMC

1.929,62

757,62

523.1»

315.3(1

263.1*4

2.H*>,i>u

2 OMI.UO

2 tiw.oo

7UWO33O

Alte chdhiteb in domeniul hxmnuluf

1W0.62

757.M

523,76

315.30

263.1»

2 IK 10,1*1

2.000.00

2 906.IM)

11*1206

HummM p.Wic si ckcintkui

5.» 72,00

2.522,9»

I.ÎSu.UO

2.1UU.UO

5.500,00

5 (>00.00

5.70»,00

700250

Ahe sen kii in da/ncnulc hcuirtfeltx.

«rx iciilot si dt APlterii cumviuk

6.090.44

2.519.95

I 429.MD

1.567.69

$73.00

5 445J*

7,95 2.W

7 900,00

740’

PROTECȚIA MEDIULUI

a.7„.?4

44/1117,20

13 922.00

6.M22.54

3.424, W

4S 752,00

51.1W»

5i îou.DQ

01

CHELTUIELI CURENTE

47.402.52

72J56.X3

14 134.67

6.9M7.02

3.424 OU

41 752.00

5t.l90.0U

51.200,00

10

TiTIJJL1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9 2O3.M

3.345.00

2 140,00

2.122,00

L5%J*

9 5W.1XJ

9.500,04

9000,04

inoi

ChchuKli sdaiiâte u» Juni

4.63 >■ ,00

1440.00

2 0H5.00

2.047.4)0

1.546.00

inaiui

Ssluni de bara

7 539.1»

2.439.00

I.W0.00

LIWHX*

L 300.09

UKH06

Alic spoturi

«5.00

34.1X1

24.11»

12.00

15.00

100113

Drepeun 4c delege

4.00

I.GV

i.mi

I.W»

100117

îndemni mm de hfjnr

oivoo

23O.W

23O.M

22V.CMJ

23U.OU

1001»

Akc dnzptwi siixuJc iu b»u

tont»

36.00

303»

34.no

1002

Chcliurch s«l«nale in u>uu

340.0*

34OCX»

Vouchczede \ acari*.

340.00

340.00

KW

Cnnmbubi

225.00

65.00

55.00

55.00

56.00

100307

Coranbutii «nțurewot prnuu munc*

225.00

riS.OO

55.1»

55.00

S0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24.3W.I9

10673/0

» 646.6’

3.293 02

1.736.00

24 652.1*1

26.4WM>

26 400.00

20Ut

Bunuri a «nK»

19 553.71

S.Wtr.JO

7 775.95

2V96.46

l oiil.po

Data: 13/10/2020 Tit: ______pag: 21 -tniilti-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale bugei 2020

Estimări 2021

Esbmeri 2022

Estimări 2023

TOTAL

dia care credite bugetare destinele stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.tn

TrimJV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200101

Furetiwi <k birou

10,00

5,00

SJXI

2091112

Mitemfe peiHru cvntcnk

40.00

20,00

IU,«J

i<i cm

21X1193

IncUcX. dunwud li fon* moine*

73425

495,5U

142,75

21X1194

Ap».<»»d ti sdubnlrle

2 03 fi .00

1 010.09

9S4.00

-S35.I»

695.UO

200105

Cirthoimi ti lubnUmu

I.J35.OO

400.00

4DU.f*l

1X5.00

200106

Piese dexknnb

90.00

64.00

36«J

-35.043

25.IK»

200 IUI

Pcju, |6«<xn«nkaiii. mjto. t\,

imeracl

4.IX'

3.1X1

2,1»

LlNl

l.LHJ

200109

Milcrilfc ii țMC^cin de îcrtkiicu

caracter funcțional

600.0L1

300.00

ÎV0.4X)

50.90

50.00

Alic b»nvn m sen teu fWfUm

mtxeiinen m funpixaiacc

14 900.46

$.702.40

6.024.20

2.323.46

ÎN12

Reparați connc

I IM.<H>

*$0.(X»

w.<w

W.00

WJHJ

21X13

HtIM

Ki.iX'

7.50

?.$<>

7.50

7.S0

ilTMtt pentru an ian Ic

MC#

75l>

7,50

7.Ș0

7,50

2<KM

MedKOCPCnie w maici mic imrimic

55A’

253X1

10.00

10.00

10.00

2«mcu

Mcdkemeiue

Î5M-

lO.iK»

s.lto

5.00

5.00

2«iHW

OczKifceianu

30.0C

15.1X1

5.00

5.00

2<Xi$

Bunuudc n*nii*ob»ecwlorde inictn»

42V.0C-

329.00

50.00

2«O5J»

Alte obktK de wcnur

-H9.1X

370.1X1

50,ft)

2»l)

Pcegaiirc piofesHWub

IV.K

2.00

t,<4)

2014

Proirtii» mitoc»

5O.iXl

7.50

t$o

7.50

7.SV

203(1

Alk cfeliwcli

3141.41

1 402.20

567,72

LI21>

wim

203001

Fiuiic de         noa-t im

74J.W»

9.WJ

26.OO

15.00

20.00

20J0W

Alic chclUMch cu bunuri si KrriCM

3 071,4b

I.3W.2V

561.72

1.1W.S6

10.00

$5

TITLUL V» ALTE TRANSFERURI

13 626.35

H7‘AL33

J.W.OO

I. >21,00

luo

14 4O0.tM>

U.axi.oo

5501

A. Tieniferun mitnx

13 626.32

S.796.33

3 30U 00

J-MM*

2,00

550112

Invctuii ak agcnbU* ctiXKWiki ev

up»*l de tui

4 4‘X»,J2

4 *«6.73

550111

Alte uxntfeiwn omenie inicmc

•> înv*

4.300,09

3 .NW.M)

1.52H.iXr

2.00

$->

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

I74.OU

42.00

4K.D0

44.00

40.00

2W.O0

îfNJ.lMl

200 W

$940

Sume o/crenic per ioanele* eu handicap

•cmcadrase

174.UO

42.00

4X.CX1

44.00

4U.U0

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2» K12 as

2I.»W.»7

-67%02

71

TITLUL XIII aCTI Vf NEf IN ANCIARE

2t II2.X.»

21 S7W

-67.02

7101

Ac inc fitc

21 XI2X5

2I.»7O.»7

•67.02

710101

Coastructti

29622.17

20.522.12

1W.0P

710110

Ahc «cine fixe

i. 190.61

1.357.70

•167.02

*4

Pl»li cfcilulle IS on>> picceJcnli »i

retupertic m anul <vtent

•439.63

•119.5(1

•212.67

-97,46

Dat» ■ 13/I0/202P________Tit:__________pag: îl - mi» tei»

Cod

Denumire indicator

Prevederi

nuaie bufet 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202 i

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destituie «tinderii plătitor restante

Trimi

Trim.ll

Ti.in.lll

TrttD.IV

A

S

i««3+4+576

2

J

4

5

6

7

5

9

15

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-09.63

-129 J0

-212.67

-97.40

85ol

Plati dectotc in «BII pwcdeiui fi

<c<vpțrx*c io JJiul cwait

-419.C3

-I295V

•212.67

-97,46

850101

Plati efectuate m anii pfceedenti li

iccuperâle in atwl curent in uchuncd

de functhWrea bugetului loet!

4J9.63

•129,50

-212.67

-97.44

74020$

Salubritate fi gesiencr deceniilor

41 $35.25

U.276.69

12.972.1»

7462,56

’ 824.00

44.952,09

47.)9t>.ffi>

46 700,00

?4O20&tt

S»lutinUIC

15.225.64

0742.00

5 044.00

637.64

2 762,00

2O.0tW.ffi>

21 IWJ.OQ

22.oon.uu

74020502

CotcctMca,       u dăltuite*

deșeurilor

26309,6)

11.514.1.9

6 *24.92

62.00

24.952,00

26.l9tl.otl

M.7W»

740296

Ciasliz-firta ji V Marea apelor rerwlu^k

2 7. MM?

U339.SI

950.00

«XJ.UO

3.X00.1M)

4 GOiM»

4 500.00

XDOO02

Rsnca V-a Aeuom ecowauKe

79955.35

29.78I.6J

14 958.13

34.021.59

i iM.no

143.411.23

140 707.11

KO «OM»

KI02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

SIÎ12.Î7

9 041.44

5 45’ 76

341118.57

i uoo.on

4M41.J4

$50911.»»

$6 078.26

01

CHELTUIELI CURENTE

41.3*2.4»

8.015.53

J3.U1X.57

348.58

44 241.24

50D9X XM

51 a7*.2ri

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571.95

5^nojx)

26 071,95

4003

Suinii) penrv Acopcruei ARhcnielCH

te p« ti wif

20.526.20

5.500.00

15 0’6.20

4U30

AUc subvenții

11 045.75

11045.75

55

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

5 272,55

4.272.57

5MII

A îuastew» micnie

5 272.55

999.9*

4 272.57

55UII2

Investiții ala «geatilof ««Wnuoot

capiul de tui

883.51

963.51

$50(1»

Alte uaailcrur i ciucnK interne

4 3*9.04

36.4?

4 352.57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NEHAM8URSABILE

POSTADERARF.

■4.538.1»

1515.55

’ 674,0$

348.51

4 4.241.24

5U 098.81

5l.O78.Jti

5603

Progiamc <hn Fondul Je Coeziune <FC)

4339.fl

1515.55

2.674.05

348.58

5<iO3O3

Chcinuch nceligibilc

4 531.U

t 51545

2474.05

348.5a

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.931.64

627.40

4 «352.76

-31*38

71

TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE

4 931.64

«2?.«

4tiJ2.76

-348.5*

7101

Active T>«

4 93I.M

627.46

4 632.74

-34tL5*

îtolOi

CmsUucIw

4 431.64

627.4o

4 632.76

-34I.SK

w

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.0M.0ft

] twfl.oo

i tw.rio

LMK.U0

l IXKJJJ0

4 3O0.IM

5 .«Aon

5 IXMI.00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

■JOUO.ftl

1.(100.00

l UOâ.'tt

i.wn.flo

1.000.00

4.200.00

5 tuxi.on

5 OtHl.OO

8101

Rarebiafati dc «cihic ««tanc

4 LXX) ,00

1 (KW.W

I.UWJ»

1 {Kw.no

l.itoo.t»

*103(15

Rambutrui dc <rc&K afcicaic daionei

fwblKc ioicok toc*fc

4CXKHM

rooo.rio

1 (KM1.IKJ

tuoo.no

14

phu «fectvMc in wi prvcxdcnu si

recupctaur ta acut curent

1.55

•1.55

Dar» : 13/10/2020_______Tic_________pag: 23 - mit lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi

noule buget 2020

Prevederi crimettriaic bugel 2020

Estimări 2021

Estimări 202î

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare dettinare stingerii jilatilor restante

Trim 1

Triat, li

Trim.lll

Trin.IV

A

B

l»3e4+S+4

2

3

4

S

6

7

9

t5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PAECEOfcNTI SI RECUPERATE IN ANUL

• 1.55

-1 55

1501

Plin cfcciiute in mii prcccdcnliti

iceupctAic mi mut emerit

-13$

-ISS

asoioî

Plan el'eeiuwe M eni» piteedenu o

iccupcrale m mul curenl <o sesiunea

<k dcziolurc » bunelului local

• 1.55

-155

KI02O6

Energie tcmaica

29.960.99

b.536.47

I0ou.no

3L424.53

1.000.00

4 200.00

5 000.00

5000.00

SI025O

AHc chdluidi privind c%xnbwuifrili w

ffKtțu

10351.7*

3.KM.TÎ

4 6S2.7O

2394.05

44 24X.24

50 09X.11

SI.O7K.2fc

MU

TRANSPORTURI

2» «2.5*

3OJ4O.19

9 3O5J7

3.02

(94.00

94.962.90

X5 (4)9.00

24 7X7.77

Ol

CHELTUIELI CURENTE

23 I9X.91

l< 173.61

•> 30537

224.00

t'M.no

94.9(.2.W

«5 609.00

24 7*7.7?

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

6M.1M)

234.W

154.00

156.00

140.00

ÎKj.OO

m.oo

tom

Cbclhudi        m bini

05230

21430

I5u.no

152.0b

136.00

HXHU1

SaImu de b</4

5*2. $0

l'iu.50

131.00

B6.00

125.00

lOOtOfc

AUesporun

7.00

400

3 .mi

100113

Di < pttift de 4cIqptfc

IS.W

5.00

S.00

S.oft

115*1117

l«dcmni/wt cfc Iwwm

44 00

ll.tx»

IJ.W)

11.0(1

11.00

KXII30

Ake drepiun Mhmde u> bun

«K»

4JX>

1001

Cbcliweh «lunile in nalun

M.W

t4>0

KXlillfc

Vouchcicdc ucaala

N.50

IIX»

Comcitatii

17,«I

$,<W

4.1)0

4.U0

4,PU

10030»

CeMlitam plante dc uigxplor w

numele angajatul ia

12.00

4,00

4,1X1

4.1»

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13PS.OO

8 203.00

$ jr.2.00

w.oo

50.00

16(100.110

16000.00

16 IX» .00

2001

Bunuri & aervicu

1,095.00

lO’.OU

255.00

•12.00

50.00

200!03

lucaLu. iluminai si (una moinei

29,vo

15,00

14,00

200)01

Apa. cmai it jiluboiHC

l,«l

1.00

200105

Carbwrmu U lubnfiand

$0.00

250.60

-iSD.ai

•JW.OD

50.00

£00)06

Piețe de schimb

6.00

6.00

-12.00

200 IO»

Pomx tctecomumcahi, radio. u\

uUcriMn

2.00

MX)

1.00

200 KW

Maicrulc ti plenari de ten kii cu

caiacur funcuonal

249.00

200JIU

50.00

4,1K)

2WI3O

Ahc bwHim n wntCii pcrKju

inocliocrc Si funcționale

764.0H

329.no

335.00

100(10

2602

Reparai» ewcrac

12.712.00

6.750.00

5J92.W

570.00

31X15

Bunuri ik iiatuia obietietor de un cotar

40.00

M.W

l<J.W

200530

AIm obxcu de îniCAur

Jtt.QU

îo.oo

10.00

Depfasofi, tfcuHH. uaaHaw

i.oo

i.w

Data: 13/10/2020 Til;                 2-* - mii ki-


Cnd

Denumire indicilor

Prevederi anu^k buget 201®

Prevederi trimes triale buget 2020

Estimări 2021

Estinuri 2022

Enimari 2023

TOTAL

din care credile buget ere deiiinafe stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. II

Trim.UI

Trim.IV

A

B

!-3iMt5+6

2

2

4

S

6

T

1

2WhUl

(Xplațin mRme diUSMj. UMUficiHl

I.U)

2OJ4

P.rwciii nuMai

2,W

2.1»

2l)3u

Alw cheltuieli

28.01

tll.W

-tS.LMJ

-»5 Ml

203003

Pnffle de MifVTUr atm-t >1U

ÎI .00

21.0)

2O3OW

Ake <h<kuKh fu bunun » tefVM.ii

590,00

-IVIM)

44S.W

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMRURSA01LE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

« }t ,*ri

’ 7H.6I

3.M2.Î5

ri177/rt

<:K țM.mi

7075 11

5xni

Pfogzune dm Fondul lîurtipcan <fc De/vfllttrc

Re^cnsla [FEDRI

9JH.W

$ 729.hl

J5I2..V

72 4D7.2Î

M .505.52

-r

Sili 101

FinanuiAea natiCMla

1 «UJi.lu

I HLO?

536.29

11 S%.4?

10.77177

5WIQJ

FinanUrej ciliml MTUnbulMfctJ

1

4 Li7.54

3.U.1X.0G

MUiO.Kl

52.5'HJI

5 r-*LM

JWU03

Cbctiwdi nedt|»bflr

7.12

7J2

I5«.(M

135.47

5V

TITLUL Xl ALTE CHELTUIELI

25,M

Al»

7.W

?.<»

4K1

<wn

Sume afccciHe persoanelor < a lividK.jp

MiMtdrM?

25.W

7.1»

7,04

70}

4U1

îh

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.743,40

5‘fcMx

-322 VI

7|

TITLUL XIII ACTIVE NEF1NANOARE

5 743.bC

5.%6.51

-222.W

7101

Ador fixe

5 743/41

5.%b,M

-222.9F

710101

CiXUlJUCtH

4 7O4J4

4 7W.N

7)013»

Alte acute fixe

I.IDM*

1.361,74

-222,98

ikMW

Trtftâport rwicr                                     '

27 957 M

l? 131.10

J 974.37

-I4J.9U

V4 1Xi2 v*;

*5 MW.DU

24 787,77

14D2WW

Sua/j

27 957 Ji

FM 151 |9

1974J7

.147 98

94962.9*1

1.5 609,00

24 187,77

I-IU2NI

Abc cbdiwdi io duwBwlnanipMwnltM

I.W5/W

1 099 OU

m.t»

I5I.OJ

IH'-

*W02

EXCEDEHTOEFIC1T

EXCEDENT/DEFIC1T

AFfc.il

X4 *57.71.

■ E4J2

29 MIM*

CONTR A SEMNEAZĂ PENTRU LEGALII ’ATE SECRETARUL GENERAL Al- MU,\. BACĂU

Dat» : |J/i 0/2020 Tit:


paj: 17 -miilri-


ROMANȚA                                                                                        ANEXA NR. 1A1 LA HCL NR. 219 DIN 19.10.2020

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MLN. BACĂU                   BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ________________________________Data : 13/10/2020________Tit:__________pag: 1 - mii lei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

dtn care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

TrfrnJI

Trim.lll

Trim.1V

A

B

l»3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURLBUGET LOCAL

326.485,97

64.939,32

82.931,95

115.860,16

62.754,54

000202

1 VENITURI CURENTE

323.608,88

64.939,32

81.006,35

114.908,67

62.754,54

000302

A. VENITURI FISCALE

302.897,20

77.806.37

66.216.0C

103.618.29

55.256,54

000402

AL IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108.00

40.895.0C

41.108.00

41.048.00

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

dtn capital de la persoane fizice

164.159.00

41 108.00

40 895.0C

41.108.00

41.048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

155,00

155,OC

155.00

97.00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155.00

97.00

0402

COTE St SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597,00

40 953,00

40 740,00

40.953.00

40 951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163 443,00

40 953,00

40 586,00

40.953.00

40 951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154.00

154,00

070002

A3 Impozite si taxe pc proprietate

50.715,25

20.432,37

10 275,00

15.815.34

4.192,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715,25

20.432,37

10275,00

15.815.34

4.192,54

070201

Impozit si laxa pc clădiri

34.542,53

13.056,00

7 711,00

11.507,99

2.267,54

070202

impozit si laxa pe teren

12.192,72

6.036.37

1 559.00

3.432.35

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450.00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310.00


Data : 13/10/2020 Tit:__________pag: 2 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimes triale

Denumire indicator

Program

din care

Trim 1

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

Cod

2020

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si (axe pe bunuri si servicii

85.622,95

15 416,00

14.146,00

46.403.95

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

65 911,95

9 790,00

9 997,00

38.042.95

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429,00

9 303.00

8 705.00

9 825,00

7.596.00

110200

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

27.877,95

806,00

27.071,95

i10209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invalamaniului particular

st a celui confesional

2.605,00

487,00

486,00

1.146.00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6.00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9.00

6.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61.00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52.00

$0.00

31.00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40.00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TAT)

19.400,00

5.525,00

4.053,00

8.300.00

1.522.00

160202

impozit |>e mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.613.00

525,00

553,00

400,00

135.00

Data : 13/10/2020________Tit:__________pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trirnl

Trim.il

TrimJII

Truu.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6 ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

2.400.00

850,00

900.00

291,00

359.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.400,00

850.00

900,00

291.00

359,00

180250

Alte impozite si taxe

2.400,00

850.00

900.00

291.00

359.00

290002

C Venituri nefiscale

20.711,68

-12.867,05

14.790,35

11.290,38

7.498,00

300002

CI Venituriidin proprietate

14.496.04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

300205

Varsammte din profilul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14 331.04

3.286.47

3.000.00

6.852.57

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107.68

100,00

7,68

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

6.215,64

-16 268,52

11 740.35

4437,81

6.306.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DESERVJCH SI

ACTIV ITA'Il

9.205,02

2.455.00

2 715,02

2.232,00

1.803.00

330208

Venituri din prestări dc servicii

8.136.02

2.072,00

2 405.02

2.017,00

1.642.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru ini reținerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10.00

10,00

10.00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150.00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70.00

65.00

45,00

35.00

3502

AMENZI, PENAL1TAT1 SI CONFISCĂRI

8.468,00

2 600.00

2 200.00

2.000,00

1.668.00

Dala: 13/10/2020 Tit:__________pag: 4 ■> mii lei-

2 o

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.IIl

Trtm.IV

A

B

1 =3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

350250

3602

360206

360250

3702

370203

370250

410002

420002

4202

420234

420280

420282

4302

430241

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Alte amenzi, penalitati si confiscări DIVERSE VENITURI

Taxe speciale

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Vărsăm inie din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

Alte transferuri voluntare

IV Subvenții

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

Subvenții de la bugetul de stal pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina Sume alocate pentru stimulentul de risc SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII Sume alocate pentru cheltuielile cu alocația de hrana si cu indemnizația de

2 400,00

6 068.00

22 275,89

17 762,00

4 513,89

-33.948,27

-42.052,27

8.104,00

2.877,09

2.877,09

2.802.35

1,19

2.431,16

370,00

74,74

§00,00

1.800.00

7.500,00

6.000,00

1.500,00

-28 893,52

-32 292,91

3 399,39

700.00

1.500.00

7.531,11

6.000,00

1.531,11

•770,78

-5.475.39

4.704,61

1.925,60

1.925,60

1.890.13

1,19

1.888.94

35.47

500,00

1.500,00

4.444,78

3.000,00

1.444,78

•4.283,97

-4.283,97

951.49

951,49

912.22

542,22

370.00

39,27

400,00

L268.00

2.806.00

2.762.00

38,00

Data : 13/10/2920________Tit:__________pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aliat in izolare preven-

Ir va Iu tocul de munca

74,74

35.47

39.27

5002

TOTAL CHELTUIELI

326 485,97

123 700,86

81.160.05

95.572,16

26.052.90

01

CHELTUIELI CURENTE

301.380.97

116290.36

74.768,65

88.994,46

21.327.50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952,32

24 394,44

21.141,48

19.263,70

11.152,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

72 031.27

21.732.59

20.651,38

18.792.10

10,855.20

iooioi

Solarii de baza

63 815,57

19.207.99

18339,98

16.909.40

9.358,20

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575.00

150.00

150.00

140.00

135,00

100106

Ahe sporuri

194.00

66.00

55,00

35,00

38.00

100112

Indemnizații plante unor persoane din

afara unitain

414.00

115,00

115.00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18.80

15,20

2,80

100117

Indemnizații de hrana

5.737.40

1.643.60

1 736.60

1.213,70

1.143.50

100129

Stimulentul de risc

87,50

87.50

100130

Alte drepturi salarialc in bani

1.147,00

526.00

236.00

276,30

108.70

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165.75

2 165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165,75

2 165.75

1003

Contribuții

1.755,30

496,10

490,10

471,60

297.50

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1 738,30

491,10

486.10

467,60

293,50

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5.00

4.00

4,00

4,00

20

TITLUL ]| BUNURI SI SERVICII

103 67b,43

50 979,05

31,522,69

17.323,29

3.851,40

2001

Bunuri si servicii

57 152,55

26 773,92

18,273,97

8,782.26

3.322,40

200101

Furnituri de birou

798,49

355.70

294,79

130,00

18.00

Data: 13/10/2020________Tit:          pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trirn 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

2QOIO2

Materiale pentru curățenie

1.147,73

505.00

147.00

460.73

35,00

200103

încălzit, iluminat si fort a momea

19.441,35

11.803,40

4 828.52

2.4 ll.43

398,00

200104

Apa, canal si salubritate

4.335.49

2.139.22

1 584,10

-135.83

748,00

200105

Carburanți si lubnfianti

1.225,50

694,00

255.00

75.50

201,00

200106

Piese de schimb

579.50

308.50

205.00

38.00

28,00

200107

Transport

167,91

92,00

52,50

12,41

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.584,90

682,40

592,70

230,80

79,00

200109

Materiale si presuri de servicii cu

caracter funcționai

1.364.23

636,00

340,00

316,23

72,00

200130

Alte bunurt si servicii pentru

întreținere si funcționare

26.507,45

9 557,70

9 974,36

5.242,99

1.732,40

2002

Reparam curente

18 682,87

10.127,24

5.279,40

3.223,23

53.00

2003

Hrana

1.362,53

1.244,50

-99,05

116,58

100.50

200301

Hrana pentru oameni

1.332,53

1.237,00

-106,55

109,03

93.00

200302

Hrana pentru animate

30,00

7.50

7.50

7.50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.132,15

229,42

186,78

704.95

11.00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7.00

6.00

5,00

200402

Materiale sanitare

581,93

32.60

90,78

458,55

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectând

504,62

173,22

85,00

240,40

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3 562,96

I 854,17

444.60

1,207,19

57,00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

lenjerie si accesorii de pat

5,00

5.00

200530

Alte obiecte de inventar

3.533,96

1.853.17

416,00

1 207,19

57,00

Data : 13/10/2020_______Tit;_________pag: 7 - m» lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.il

Trim.III

TrimJV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, delăsări, transferări

81,50

66,70

14,50

-0,70

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

79,50

64.70

14,50

-0.70

1.00

200602

Deplasări in străinătate

2.00

2.00

2011

Cam, publicatii si materiale

documentare

53.50

26.50

25.00

2.00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53,00

2013

Pregătire profesionala

236,18

100,10

129,05

2,03

5,00

2014

Proiecția muncii

186,71

91.40

77,81

10.00

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes pubhc local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.640,50

2.828,00

2.437,70

1.338.80

36,00

2024

Comisioane si alte custuri aferente

împrumuturilor

309.20

261.00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255.00

17,20

202402

Comisioane S> alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6,00

3,00

3.00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.00

1,00

2030

Ahe cheltuieli

13 727,78

7 085.10

4 528.73

1 880,95

233,00

203001

Reclama si publicitate

522,70

165,50

204,10

153.10

203002

Protocol si reprezentare

0.50

40,50

-40,00

Data ; 13/10/2020 Tit:__________pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lli

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

203003

Prune de asigurare non-viaia

232.60

119,00

58,00

35,60

20.00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunun si servicii

12.539.98

6.610,10

4.156.63

1.582.25

191.00

30

TITLUL UI DOBÂNZI

8.744,60

2 358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2 358,00

2.383.60

2.319,70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358.00

2 383.60

2 319.70

1 327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356.00

177,00

179,00

30020!

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31 571,95

5.500,00

26.071,95

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.526.20

5 500.00

15.026.20

4030

Alte subvenții

11 045,75

11 045,75

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

auloritaiilor locale

100.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIIATJ ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35 705.33

10.516,30

10.681,00

II 494,83

3.013,20

5101

Transferuri curente

35.705,33

10.516,30

10.681.00

11.494,83

3.013.20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.413,33

7.950,00

8.075.00

8 836,83

1.551,50

510103

Acțiuni de sanalate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

17 387,06

5.523,47

4.345,68

6 829.91

688,00

5501

A. Transferuri interne

17 387,06

5.523.47

4,345,68

6.829,91

688.00

Data : 13/10/2020________Tit:          pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.iV

A

8

1 “3+4+54-6

2

3

4

5

6

5501)8

Alte transferuri curente interne

14 782.06

5.036.47

3 824,20

5.719,39

202.00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2 605.00

487.00

486.00

1.146,00

486.00

550)73

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35.48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.724.20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28.00

5702

Ajutoare sociale

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5 082.90

28.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.710,20

9.433,00

4.166,30

5.082,90

28,00

570203

Ttchete de crcsa si tichcte sociale

pentru grad mila

14,00

14.00

570204

Ticheie cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3 000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6 519,08

4.486,10

336,90

608.18

1.087.90

5901

Burse

2.478,80

(.578.80

900.00

591)

Asociatii si fundații

2 052,78

1.850,00

202.78

5912

Susținerea cultelor

500,00

500.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

273.90

219,40

2,00

52.50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

1.213,60

337,90

334.90

352.90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7 655,60

6 797,00

6.797.00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7 655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25,975,00

7 655,60

6.797,00

6.797.00

4 725,40

Data: 13/10/2020 Tit:         pag: 10 * mii lei*

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.ll!

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25 975,00

7 655,60

6 797,00

6.797,00

4 725,40

84

Plati efectuate in anii preecdenti si

recuperate in anul curent

-870,00

-245,10

-405,60

-219.30

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-870,00

-245,10

-405,60

-219.30

8501

Plat) efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-870,00

-245,10

-405.60

-219.30

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul cirenl in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-870,00

-245,10

-405.60

-219.30

510002

Partea l-a Servicii publice generale

61.016,71

19 351.70

16 318.52

14.703,09

10.643,40

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.486,50

13 799,60

12.095.62

11.509.88

8.081,40

UI

CHELTUIELI CURENTE

23.619,05

7 144,00

6406,17

5.712.88

4.356.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4 745,00

4 455,00

4 435.00

4.255.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4 365.00

4.355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3 940.00

3.940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

1001)3

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10.00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212.00

190,00

190.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112.00

78.00

90.00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280.00

100206

Voucheie de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100.00

9U.00

90,00

Data: 13/10/2020 Tit:         pag: II -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim !

Trim.II

TrimJll

Triin.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

380.00

100,00

100,00

90,00

90.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.574,05

2 357,00

1 909,17

1.235,88

72,00

2001

Bunuri si servicii

3.360.02

1 242,00

1 267.86

800,16

50.00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130.00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10.00

10.00

10.00

200103

încălzii, iluminat si Torta motnca

264,19

130,00

134.19

200104

Apa, cana! si salubritate

40,00

15,00

15,00

10.00

200106

Piese de schimb

235,00

100.00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21.00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

735,00

315,00

3)5,00

65,00

40.00

200130

Alte bunuri si servicii jsentru

întreținere si funcționare

1 769,42

581.00

578.67

609.75

2002

Reparații curente

50,00

100.00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83,80

83.80

200404

Dezinfectant!

83.80

83.80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5.40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30.00

S.40

2006

Deplasări, detasari. transferau

26,00

25,00

1.00

200601

Deplasări interne, detasan. transferări

24,00

24,00

200602

Deplasați in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

30.00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230.00

200,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

Data : 13/10/2020________Tit:__________pag: 12 -mii Iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trtai.II

Trim.III

Trim .IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

|     2014

Proiecția muncii

25.31

5.00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1 463,52

700.00

445,00

296.52

22,00

203001

Reclama si publici laie

520.00

160.00

200.00

160.00

203002

Protocol si reprezentare

40.00

-40,00

203004

Chtrti

432.00

150.00

110.00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

511,52

350,00

135.00

26.52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42.00

42.00

42.00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

155.00

42.00

42.00

42.00

29.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3 725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975,00

6.655,60

5 797,00

5.797,00

3 725,40

8102

Rambursa» de credite interne

21 975,00

6.655,60

5 797,60

5.797,00

3 725,40

810205

Rambursa» de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975.60

6.655,60

5.797.00

5.797.00

3 725,40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recujierale in anul curent

-107.55

-107.55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

• 107.55

-107.55

8501

Pian efectuate in anii precedenii si

recuperate m anul curent

-107.55

-107.55

850101

Plati efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent tn secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.476,41

2 933.10

1.642,10

870.51

1.030,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.511,25

2 938.01

1.672.03

870.51

1.030,70

Data : 13/10/2020________Tit:          pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

TrimJI

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-344+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3 340,20

966.30

798,50

817,70

757.70

1001

Cheltuieli salariate in bani

3 197,30

877,60

779,40

800,10

740.20

100101

Salarii de baza

2 948.10

798.00

726.00

757,90

666.20

100U3

Drepturi de delegare

5,80

4,00

0.80

-0.80

1.80

100117

Indemnizații de bruna

184,40

52,60

52.60

18.70

60.50

100(30

Alte drepturi salariaie in bani

59,00

23,00

24,30

11.70

1002

Cheltuieli salariaie in natura

69,60

69.60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69.60

1003

Contribuții

73,30

19,10

19,10

17.60

17.50

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

73,30

19,10

19,10

17,60

17.50

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

1 841,05

l 262,71

344.53

163,81

70.00

200 i

Bunuri si servicii

555,71

277,01

156,53

102,17

20,00

200101

Furnituri de birou

55,41

22,41

11,00

17,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2.00

2.00

200103

încălzit, iluminat si forța ntotnca

172,53

94,50

78.03

200104

Apa. canal si salubritate

29.20

10.60

8.60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifianti

7,50

15,00

-5,00

-2,50

200106

Piese de schimb

130

1.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40,10

16,00

16,00

8,10

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

(8,00

7,00

7.00

4.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

227,47

108,00

38,90

70.57

10.00

2002

Reparatii curente

13,00

13.00

Data : 13/10/2020 Tit:__________pag: 14 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

15.00

15,00

200404

Dezinfectant!

15.00

15.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44.50

7.00

4.50

33.00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,50

33,00

2006

Deplasa», detasart. transferări

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasau interne, detasan. «ansfcran

5,00

5,50

-0,50

200602

Deplasa» in străinătate

1.00

-1,00

2011

Cârti, publicat» st materiale

documentare

0,50

0.50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5.00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3.00

-1,00

2014

Protecția muncii

3,60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1 197,74

947.50

186,60

13,64

50.00

203001

Reclama $i publicitate

2,00

450

3,10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0.50

203003

Pnme de asigurare non-viata

3.00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.192,24

94150

181,50

19,24

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.200,00

600.00

520,00

-120,00

200,00

5501

A. Transferuri interne

1.200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

5501IB

Alte transferuri curente interne

1 200,00

600,00

520,00

-120,00

200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9.00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Dala : 13/10/2020________Tit:__pag; 15 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1“3+4+5+6

2

3

4

5

6

reîncadrate

30.00

9.00

9,00

9.00

3.00

84

Plan efectuate in anii precedent) si

recuperate in unul curent

-34.84

-4,91

-29.93

85

Tl'ILUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4,91

-29.93

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.84

-4,91

-29.93

850101

Plăti efectuate în anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4,91

-29,93

5502

TRANZACTH PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI

9 053,80

2.619,00

2 580,80

2.322,70

1.531.30

01

CHELTUIELI CURENTE

9053,80

2 619,00

2 580.80

2.322,70

1 531.30

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

309,20

261.00

20.20

3.00

25.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261.00

20.20

3.00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255.00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6.00

3,00

3,00

25.00

30

TITLUL III DOBAN21

8 744,60

2.358,00

2.560.60

2.319,70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8 388,60

2 358.00

2 383,60

2.319.70

(.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8 388,60

2 358.00

2 383.60

2,319.70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

Data : 13/10/2020 TU:_________pag: 16 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Tritn.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1~3+4+5+6

2

3

4

5

6

externe

356,00

177,00

179.00

30020!

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179.00

600002

Panea ll-a Apararc, ordine publica si