HOTĂRÂREA NR. 218 DIN 19.10.2020

privind alegerea „Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna OCTOMBRIE 2020, desfășurate de Consiliul Local actual

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.10.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 568496/ 14.10.2020 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care propune alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna OCTOMBRIE 2020 desfășurate de Consiliul Local actual;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 568498/14.10.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrație Locală înregistrat cu nr. 568499/1/14.10.2020;

  • -Avizul comisiei de specialitate nr. 5din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr. 1079/16.10.2020;

  • -Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) și (10), ale art.140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  • -Propunere formulată de doamna consilier Dinu Ioana- Raluca, propunere ce a fost adoptată;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) și art. 123 (1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă alegerea "Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din luna OCTOMBRIE 2020 desfășurate de Consiliul Local actual, în persoana doamnei IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂT.

Art.2. Președintele de ședință exercită atribuțiile prevăzute în OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău și persoanei menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOL AE - O VIDIU POPOVICI