Hotărârea nr. 217/2020

HCL NR. 217 DIN 22.09.2020

HOTARAREA NR. 217 DIN 22.09.2020

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulate de către S.C. MAGENTA REZINDENTIAL PATRU S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Plângerea prealabila nr. 10/30.08.2020, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 557507/31.08.2020, formulata de către S.C. MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU S.R.L. prin care solicita modificarea în parte a P.U.G. si R.L.U. aprobate prin H.C.L. nr. 84/2012, strict in ceea ce privește coeficientul de utilizare a terenului stabilit pentru terenul proprietate din str. Pictor Theodor Aman, nr. 33, cu număr cadastral 62921;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 232/28.06.2007, modificata prin H.C.L. nr. 166/17.04.2008, prin care s-a aprobat P.U.Z. pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL S + P + M SI REZIDENȚIAL APARTAMENTE 12 E, STR. PICTOR TH. AMAN, NR. 33, NR. CAD. 62921 din municipiul Bacău;

-Contractul de Vânzare- Cumpărare autentificat sub nr. 1105/10.04.2008 la Biroul Individual Notarial Zaharia Elena;

-Autorizația de Construire nr. 4/31.01.2012 eliberata de Primăria Municipiului Bacău pentru realizarea lucrărilor de CONSTRUIRE IMOBIL S + P + 1 E COMERCIAL + 12 E REZIDENȚIAL CU 133 LOCURI DE PARCARE SI UN NUMĂR DE 192 APARTAMENTE pe amplasamentul din str. Pictor Th. Aman, nr. 33, obiectiv de investiții care nu a mai fost realizat;

-Certificatul de Urbanism eliberat de Primăria Municipiului Bacău cu nr.454/04.07.2017 si ulterior cu nr. 546/25.07.2019 pentru obținerea autorizației de construire pentru obiectivul IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE SI SPATII COMERCIALE S t P • M • 10 SI ÎMPREJMUIRE TEREN in intravilanul Municipiului Bacău, str. Pictor Th. Aman, nr. 33, nr. cad.62921;

-Avizul de Oportunitate nr. 8121/06.08.2019 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 84/13.04.2012 prin care s-a aprobat reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău si a Regulamentului Local de Urbanism;

-Referatul înregistrat cu nr. 561673/16.09.2020 al Arhitectului Șef al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 561682/16.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 561598/1/16.09.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef- Compartiment Evidență Concesionări înregistrat cu nr. 561598/2/16.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1069/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1070/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1071/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1072/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1073/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2, alin. (1) lit. ”h”, ale art. 7 alin. (1) si alin. (1 Al) si alin. (4) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; -Prevederile art. 140 alin. (1) si alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) si ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) si ale alin. (14) și ale art. 139 alin. 1 și alin. 6 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Se admite plângerea prealabila nr. 10/30.08.2020, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 557507/31.08.2020, formulata de către S.C. MAGENTA REZIDENȚIAL PATRU S.R.L., prin care solicita modificarea, in parte, a Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. nr. 84/13.04.2012, strict in ceea ce privește coeficientul de utilizare a terenului proprietate din str. Pictor Theodor Aman, nr. 33, cu număr cadastral 62921, stabilit prin P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 232/28.06.2007, respectiv C.U.T. max.= 7.

ART. 2 - Se aproba completarea capitolului IV.2 IS - ZONA INSTITUȚII PUBLICE SI SERVICII, subcapitolul III.4 - Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si construcțiilor, art. 21 din H.C.L. nr. 84/13.04.2012, cu un paragraf final care sa cuprindă noile reglementari privind coeficientul de utilizare a terenului, care va avea următorul conținut:

"Art.21 - Posibilități maxime de ocupare si utilizare a terenului

Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T. - se vor respecta prevederile art. 15 si Anexa nr. 2 din R.G.U. precum si CAP. II, pct. 5.5 din prezentul Regulament.

Se admite un P.O.T. maxim de 75%

Coeficientul de utilizare a terenului- C.U.T.

Se admite un C.U.T. maxim de 2,0.

In conformitate cu H.C.L. nr. 232/2007 prin care s-a aprobat P.U.Z. pentru imobilul cu nr. cad. 62921 din str. Pictor Th. Aman, nr. 33, se admite C.U.T. maxim 7".

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția Arhitect-Sef.

ART. 4- Prezenta hotărâre va fi comunicata persoanei nominalizata la art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacău si Direcției Arhitect-Sef.

ART. 5- Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului-Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BAtfXu

NICOLAE OV1DIU POPOVICJ/