Hotărârea nr. 216/2020

HCL NR. 216 DIN 22.09.2020


HOTĂRÂREA NR. 216 DIN 22.09.2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată, prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 13990 din 08.09.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea HCL nr. 378/ 2008;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 13991/08.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 561296/1/15.09.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 561296/2/15.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1064/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1065/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1066/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1067/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1068/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 273 din 20.08.2009 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008 în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 84 din 31.03.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009, în sensul înlocuirii unui membru din Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 328 din 31.08.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin care s-a constituit Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin . (7) lit. “b” și art. 139 alin.l și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se modifică art. 2 al HCL nr. 378/ 2008 și va avea următorul cuprins:

”Art. 2. Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Bacău va fi asigurat de către doamna luliana Onțanu - inspector de specialitate, Birou Protecția Copilului din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.”

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 378 din 31.10.2008, modificată și completată prin H.C.L. nr. 273 din 20.08.2009, H.C.L. nr. 84 din 31.03.2016 și H.C.L. nr. 328 din 31.08.2018, sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IONELA-CRISTINA BREAHNĂ-PRAVĂȚ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂ^I NICOLAE-OVIDIU POPOVICI jf