Hotărârea nr. 215/2020

HCL NR. 215 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 215 DIN 22.09.2020

privind acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv "Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei ”Știința” Bacău în primul eșalon valoric

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresele înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 547256/ 20.07.2020 și 556075/ 25.08.2020 înaintate de Clubul Sportiv "Știința” din Bacău prin care solicită alocarea sumei de 200.000 lei pentru menținerea echipei feminine de volei "Știința” Bacău în primul eșalon valoric; -Referatul nr. 561202/ 15.09.2020 al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni prin care se propune acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv "Știința” din Bacău în vederea menținerii echipei feminine de volei "Știința” Bacău în primul eșalon valoric;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 561207/15.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 561211/1/15.09.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Tineret și Informare Cetățeni înregistrat cu nr. 561211/2/15.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1061/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1062/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1063/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile articolului unic, alin. (2) din Legea nr. 115/ 2020 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 50/ 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. "a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (7) lit. “f ” și art. 139 alin.3 lit. "a” și alin. 6 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar Clubului Sportiv "Știința” din Bacău în cuantum de 200.000 lei în vederea menținerii echipei feminine de volei "Știința” Bacău în primul eșalon valoric.

ART. 2. Suma alocată va fi utilizată conform bugetului de venituri și cheltuieli anexat adresei nr. 556075/ 25.08.2020.

ART. 3. Municipiul Bacău face plățile în trei tranșe astfel : 30%, 55%, 15% din valoarea totală a sprijinului financiar.

ART. 4. Curtea de Conturi va exercita controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău prevăzută la art. 1.

ART. 5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Tineret și Informare Cetățeni.

ART.6. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Tineret și Informare Cetățeni și Clubului Sportiv "Știința” din Bacău.

ART. 7. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE


lONELA-CRISTp^^BREAH^Ă-PRAVĂȚ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNJfACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVXCI


N.O.P..I.D./O.R.A./EX.I/DS.1-A-2