Hotărârea nr. 214/2020

HCL NR. 214 DIN 22.09.2020


HOTĂRÂREA NR. 214 DIN 22.09.2020

privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofît de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Procesul- Verbal de selecție nr. 558901/ 07.09.2020 al Comisiei Tineret;

-Procesul Verbal nr. 558901/ 07.09.2020 al Comisiei pentru soluționarea contestațiilor;

-Nota internă nr. 561069/ 15.09.2020 a Comisiei Tineret prin care înaintează raportul final al comisiei în vederea promovării unui proiect de hotărâre;

-Referatul nr. 561240/ 15.09.2020 al Comisiei Tehnice pentru Aplicarea Legii nr. 350/ 2005 prin care este propusă spre aprobare lista proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău;

  • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 561244/15.09.2020;

  • - Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 561252/2/15.09.2020;

  • - Raportul comun al Direcției Economice și al Comisiei Tehnice Legea 350/2005 înregistrat cu nr. 561252/1/15.09.2020;

  • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1056/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1057/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1058/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 nr. 1059/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1060/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 3 (1), art. 5, art. 6, art. 7, art. 12 (1) și ale art. 31 (1) din Legea nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general, modificată și completată;

  • - Prevederile pct. 30 din Anexa nr. 1 - Metodologia generală pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabila din fondurile bugetului local al Municipiului Bacău, alocate pentru activitati nonprofît potrivit Legii nr. 350/ 2005 la HCL nr. 117/ 2020 privind aprobarea actelor procedurale pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofît de interes general;

  • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art, 129 alin. (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”e” și ale art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/ 2005 aferente anului 2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia de evaluare- Domeniul Tineret.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Comisiei Tehnice pentru aplicarea Legii nr. 350/ 2005 și Comisiei de evaluare Domeniul Tineret.

ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN.


NICOLAE - OVIDIU

N.O.P.,D.I./O.R.A./EX.l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

ANEXĂ LA HCL NR. 214 DIN 22.09.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

LISTA FINALĂ A PROIECTELOR/ PROGRAMELOR CARE VOR PRIMI FINANȚĂRI NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚI NONPROFIT DE INTERES GENERAL, ÎN BAZA LEGII NR. 350/ 2005 AFERENTE ANULUI 2020

DOMENIUL TINERET

Nr. cri.

Număr contract

Denumire solicitant

Denumire proiect

Suma aprobată

1

554731/19.08.2020

FUNDAȚIA COMUNITARĂ BACĂU

RE(des)COVER BACĂU

30.500 lei

2

554830/20.08.2020

FUNDAȚIA DE SPRIJIN COMUNITAR

Comunitatea crește cu tineri voluntari

46.230,90 lei

3

554373/19.08.2020

Asociația MUTATIS MUTANDIS

Gestiunea psihologică a crizei Covid 19 pentru copii și tineri

19.500 lei

4

554817/20.08.2020

Fundația Sfanțul ioan Bosco

Clubul lui Don Bosco

66.000 lei

5

554981/20.08.2019

Asociația INSULA Cercetașilor

Cercetășia, un mod de viață cu implicare în comunitate

27.000 lei

6

554263/18.08.2020

Asociația Culturală, Educațională, Umanitară ”Zaharia'ART”

Tabăra de cultură istorie și vânătoare 3D pentru tineri Ediția a Il-a

23.466,60 lei

7

555013/20.08.2020

Asociația pentru Artă și Educație „George Apostu” Bacău

Bacăul în arta tinerilor

21.515 lei

TOI

'AL BUGET: 533.619 LEI

SUMĂ APROBA TĂ 234.212,50 LEICOMISIA TEHNICA LEGEA 350/ 2005 DIANA ILIE DANIELA NASTASE MARIUS SLATINARU