Hotărârea nr. 213/2020

HCL NR. 213 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 213 DIN 22.09.2020

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente (spații și construcții) situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

 • - Solicitările primite privind închirierea spațiilor/amplasamentelor situate în incinta Insulei de Agrement din Municipiul Bacău;

 • - Referatul nr. 561762/ 16.09.2020 al Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu prin care se solicită aprobarea închirierii prin licitație publică a unor amplasamente (spații și construcții) situate pe Insula de Agrement din municipiul Bacău;

 • - Solicitările primite privind închirierea spațiilor/amplasamentelor situate în incinta Insulei de Agrement;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 561853/16.09.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 561854/1/16.09.2020;

 • - Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 561854/2/16.09.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1052/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1053/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1054/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1055/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public;

 • - H.C.L. nr. 455/2019 privind aprobarea pentru anul 2020 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 861 alin. (3) din Noul Cod Civil al României adoptat prin Legea nr. 287/ 2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 108 lit."c", ale art. 333 alin. (1), alin. (2), alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c” și alin. (6) lit. „a” și ale art. 139 alin. 3 lit. ”g” și 5 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă închirierea prin licitație publică , din domeniul public al Municipiului Bacău, a construcțiilor situate în incinta Insulei de Agrement din Municipiul Bacău, str. I.L.Caragiale pe o perioadă de 5 ani, după cum urmează:

 • (1) Anexă împrumuturi vânzări- obiectivul 3.1 - in suprafață de 35,20 mp, pentru vânzare produse alimentare și nealimentare;

 • (2) Suprafața de 145 mp situată la etajul clădirii "Anexă teren sport”, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

 • (3) Bibliotecă cu ceainărie - obiectivul 16 - clădire în suprafață de 220 mp, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

 • (4) Suprafața de 253 mp, situată la etajul clădirii "Acces Aqualand”, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică:

ART. 2- Se aprobă prețul minim al închirierii, după cum urmează:

 • a) 211ei/mp/lună, pentru alimentație publică, conform H.C.L. nr.455/23.12.2019- Anexa nr.9,

 • b) 131ei/mp/lună pentru sector mixt (vânzare produse alimentare si nealimentare) conform H.C.L. nr.455/23.12.2019- Anexa nr. 9.

ART. 3 - Se aprobă documentația de atribuire pentru închirierea amplasamentelor care cuprinde:

 • a) caietul de sarcini - Anexa nr. 1;

 • b) contractul - cadru de închiriere - Anexa nr.2;

 • c) fisa de date a procedurii- Anexa nr.3;

 • d) formulare si modele de documente Anexa nr.4;

 • e) planul de situație cu delimitarea amplasamentelor, Anexa 5.

ART. 4- Se aprobă ca membrii Comisiei de evaluare și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor să fie desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău;

ART. 5- Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze contractul de închiriere ce va fi încheiat în urma licitației.

ART.6- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrare și Inventariere Patrimoniu.

ART.7-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Compartimentului Administrare și Inventariere Patrimoniu care va înștiința solicitanții.

ART. 8- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE I?E>ȘEd£ IONELA-CRISȚE)UBREĂfl


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI   J

N.O.P.,B.S./O.R.A,/EX.1/DS.I-A-2

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 213 DIN 22.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

pentru închirierea amplasainentelor/construcții situate în Incinta Insulei de Agrement din Bacău

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A

DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la Trezoreria

Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774,0234 - 525215, fax: 0234-588757

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

PREZENTAREA BUNURILOR PROPUSE PENTRU ÎNCHIRIERE

Nr.

Crt.

Situația amplasamentelor (spațiilor/constructiilor ) propuse la închiriat situate pe Insula de Agrement Bacău

L

Anexă împrumuturi vânzări- Obiectivul 3.1 - suprafața de 35,20mp, pentru vânzare produse alimentare și nealimentare

2.

Suprafața de 145mp situată la etajul clădirii "Anexă teren sport”, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

3,

Bibliotecă cu ceainărie - Obiectivul 16 - clădire în suprafață de 220mp, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

4.

Suprafața de 253mp, situată la etajul clădirii ”Acces Aqualand”, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică.

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : conform planurilor de situație anexate

DURATA ÎNCHIRIERII - 5 Ani

GARANȚIA DE PARTICIPARE : echivalentul a doua chirii lunare

TAXA DE PARTICIPARE: 108Lei

CAIET SARCINI: 53 Lei

1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

La licitație pot participa, în număr nelimitat, orice persoană fizică/juridică româna ori străină autorizată pentru tipurile de activitate prevăzute, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de evaluare, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Are dreptul de a participa la licitație orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) a plătit toate taxele privind participare la licitație, inclusiv garanția;

 • b) a depus cererea de participare la licitație, împreună cu toate documentele solicitate în documentația de atribuire, în termenele prevăzute în documentația de atribuire;

 • c) are îndeplinite la zi toate obligațiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;

 • d) nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare.

Nu are dreptul să participe la licitație persoana care a fost desemnată câștigătoare la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ teritoriale în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie. Restricția operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câștigătoare la licitație.

DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE

Participarea la licitație se face pe baza unei cereri însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul registrului comerțului, b) copie de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante ;

 • c) cazier fiscal emis de Administrația Financiară a municipiului Bacău;

 • d) certificat fiscal emis de UAT Municipiul Bacău din care rezultă că nu are datorii la bugetul local;

 • e) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale din care să rezulte că societatea nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;

 • f) extras din statut sau actul constitutiv din care să rezulte că poate desfășura tipurile de activități aprobate pentru locația/locatiile pentru care licitează;

 • g) dovada achitării caietului de sarcini, a garanției și a taxei de participare (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Consiliului Local al Municipiului Bacău sau al O.P.);

 • h) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a unor sume datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor perfectate anterior de părți;

 • i) copie după bilanțul contabil la 31.12.2019 depus la ANAF în cazul persoanelor juridice sau a declarațiilor la 31.12,2019 în cazul P.F.A. sau I.L, precum și o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani;

 • j) Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, conform formular anexat;

 • k) Un exemplar al contractului de închiriere însușit de către ofertant prin semnătură.

 • 1) Formularele prevăzute in Anexa 4.

 • m) Plicul sigilat cu oferta financiara

Documentele solicitate se vor numerota și ștampila filă cu filă și se vor constitui în documentația de participare la licitație iar numărul acestora va fi înscris pe ultima filă, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie.

Cerințele enunțate mai sus reprezintă cerințe de calificare pentru următoarea etapa in care are loc licitarea prețului de închiriere.

Alte cerințe

Documentația se depune într-un plic format A4 sigilat, pe care se vor menționa: - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației și amplasamentul pentru care depune oferta;

Reprezentantul sau împuternicitul participantului la licitație/ofertantul se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele:

 • - împuternicirea semnată de administrator sau președinte/director general însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui /director general sau a administratorului de un document de identitate;

 • - ștampila autorizată a societății;

Taxa de participare , garanția si c/v caietului de sarcini se vor achita la Direcția Economică cu sediul în str. Vasile Alecsandri nr. 61, pe chitanțe separate.

Taxa de participare este de 108 lei conform pct. 21, anexa 9 la H.C.L. nr. 455 din 23.12.2019, c/v caietului de sarcini este de 53 lei conform pct. 20, anexa 9 la H.C.L. nr.455 din 23.12.2019, iar garanția reprezintă c/v a doua chirii.

Garanția, stabilită la nivelul valorii a două chirii este obligatorie .

Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces ~ verbal de predare - primire, anexă la contract, în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii garanției.

înaintea începerii activității, chiriașul (ofertantul declarat câștigător) are obligativitatea obținerii tuturor avizelor/ autorizațiilor necesare desfășurării activității, inclusiv autorizația de securitate la incendiu, după caz, în condițiile legii.

Chiriașul are obligația ca în termen de 30 de zile de Ia încheierea contractului de închiriere să se prezinte la sediul organului fiscal local pentru luarea în evidență, pentru plata impozitului/taxei pentru clădiri/teren în baza prevederilor art. 455 alin. (2) și (4) și ale art. 463 alin. (2) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Chiriașul va face demersurile necesare pentru racordarea la utilități pe cheltuiala proprie, va monta un contor pentru evidențierea consumului de energie electrică, apă, canal.

Firma luminoasă și afișajul publicitar se vor amplasa după ce se vor obține avizul Comisiei de Estetică Urbană.

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă, sub sancțiunea nulității contractului.

Drepturile și datoriile părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

La încheierea perioadei de închiriere, suprafața închiriata va fi eliberată de bunurile ce ocupă domeniul public în termen maxim de 30 de zile, dacă părțile nu convin prelungirea perioadei, în caz contrar acestea vor fi la dispoziția Primăriei municipiului Bacău, aceasta având dreptul de a le ridica pe cheltuiala chiriașului și de a le valorifica.

Schimbarea destinației bunului se poate face doar cu aprobarea Consiliului Local, ia solicitarea chiriașului.

CAPITOLUL C

 • 1. MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI

închirierea amplasamentelor situate în incinta Insulei de Agrement din Bacău, str. I.L.Caragiale, se face prin licitație publică deschisă în plic închis, în ordinea amplasamentelor.

înscrierea la licitație se face până la data de ..............  orele ............ (data și ora

menționate în anunțul de licitație) data la care ofertanțiî vor depune ofertele/documentele precizate, redactate în limba română, în două plicuri sigilate, unul interior și unul exterior, care se înregistrează în ordinea primirii lor.

Pe plicul exterior, pe lângă datele ofertantului vor fi trecute amplasamentul pentru care se depune oferta, precum și mențiunea ”A nu se deschide până la data de..................

ora.....”. (data și ora deschiderii licitației)

Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de........................, începând cu orele ............  în

prezența comisiei de licitație și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de Președintele Comisiei de licitație.

Cel mai mic nivel al chiriei, este stabilit în funcție de activitatea desfășurată și în concordanță cu prețurile stabilite prin H.C.L. nr. 455/23.12.2019.

Prețul închirierii licitat/adjudecat va fi indexat anual cu indicele de inflație, fără a fi necesar acordul explicit al părților contractante.

Modul de achitare a chiriei cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.

După îndeplinirea cerințelor de participare la licitație, câștigătorul licitației va fi desemnat ofertantul care oferă cel mai mare nivel al chiriei, peste nivelul minim al chiriei.

 • 2. ETAPE

 • • înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, respectiv până Ia ora 16.00.

 • • Ofertele se depun de către ofertanți în două plicuri sigilate, prin lipire, semnare și aplicarea ștampilei, după cum urmează: plicul exterior va conține documentele necesare pentru stabilirea eligibilității ofertantului și tot în acesta se va introduce plicul interior sigilat - plic ce conține oferta financiară.

 • ♦ Fiecare participat poate depune doar o singură pentru același bun scos la licitație.

 • • Fiecare ofertant poate participa pentru unul sau mai multe bunuri scoase la licitație

 • • Nedepunerea ofertei financiare în plic sigilat sau inexistența acesteia (inexistența plicului 2 sau a ofertei financiare în interiorul plicului) constituie motiv de descalificare a ofertantului, iar în cazul în care prin descalificarea ofertantului nu este îndeplinită condiția existenței a cel puțin 2 oferte, comisia va dispune reluarea procedurii.

 • • Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

 • • Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

 • • Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

 • • Oferta depusă la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-Iimită pentru depunere se retumează nedeschisă.

 • • Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitație.

 • • La data și ora anunțata pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de evaluare reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire).

 • • La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta, va prezenta membrii comisiei de evaluare, amplasamentele/bunurile supuse închirierii, cea mai mică valoare a chriei conform HCL 455/2019 și va face cunoscut numele ofertanților.

 • • Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de evaluare în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor membrii comisiei verifică documentele depuse și descalifică ofertanții care nu îndeplinesc cerințele de calificare.

 • • Plicurile se vor deschide în prezența reprezentanților ofertanților;

 • • Nu sc admite completarea în timpul licitației sau ulterioar desfășurării acesteia a documentației de calificare.

 • • Secretarul comisiei va consemna în procesul verbal denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, amplasamentul, denumirea ofertanților eligibili, ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de calificare și motivul excluderii acestora.

 • ♦ Procesul-verbal si anexa la procesul verbal se semnează de către membrii comisiei și de către ofertanții prezenți.

 • ♦ Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească cerințele de calificare prevăzute în caietul de sarcini.

 • ♦ Președintele comisiei anunță cel mai mic nivel al chiriei și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

 • • în cazul în care la prima rundă de licitație nu se prezintă nici un ofertant, sau se prezintă un singur ofertant sau licitația nu este adjudecată, aceasta se va repeta în maxim 15 zile calendaristice, calculate de la data licitației anterioare, cu respectarea prezentei metodologii.

 • • în cazul repetării licitației, se admite depunerea documentelor de participare la licitație și de către al ți ofertanți care nu au participat la prima ședință de licitație;

 • • în cazul repetării licitației, indiferent, din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

 • ♦ în cazul repetării licitației, dacă se va înscrie numai ofertantul de la prima runda de licitație, se va trece la metoda de negociere directă, fără a scădea prețul minim de pornire al licitației.

 • • în cazul repetării licitației, daca se va inscrie un singur ofertant, altul decât cel care s-a prezentat la prima runda de licitație, procedura se va relua;

 • • în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

 • • Dacă nici după această etapă nu este posibilă departajarea ofertanților, atunci aceștia vor depune în plic închis și sigilat o nouă ofertă de preț. Procedura va continua până în situația în care există un singur ofertant care îndeplinește criteriul ”cel mai mare nivel al chiriei).

 • • Determinarea ofertei câștigătoare se va face conform următoarelor criterii de atribuire a contractului de închiriere și a ponderilor aferente acestora:

 • a) cel mai mare nivel al chiriei - pondere 40 %;

 • b) capacitatea economico - financiară a ofertanților - pondere 20 %;

 • c) protecția mediului înconjurător - pondere 20 %;

 • d) condiții specifice impuse de natura bunului închiriat - pondere 20 %.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Solicitarea de clarificări este propusă de către comisia de evaluare și se transmite de către autoritatea contractantă ofertanților în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.

Ofertanții trebuie să răspundă la solicitarea autorității contractante în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Autoritatea contractantă nu are dreptul ca, prin clarificările ori completările solicitate, să determine apariția unui avantaj în favoarea unui ofertant.

Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședință publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu respectă cerințele cuprinse in caietul de sarcini.

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmește procesul-verbal în care se va preciza rezultatul analizei.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut anterior de către toți membrii comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini.

în urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmește un proces-verbal în care menționează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul-verbal se semnează de către toți membrii comisiei de evaluare.

în baza procesului - verbal,comisia de evaluare întocmește, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

In termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

Comisia de evaluare stabilește punctajul fiecărei oferte, ținând seama de ponderile prevăzute în caietul de sarcini. Oferta câștigătoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

în cazul în care există punctaje egale între ofertanții clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalității în continuare, departajarea se va face în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

Dacă nici după această etapă nu este posibilă departajarea ofertanților, atunci aceștia vor depune în plic închis și sigilat o nouă ofertă de preț. Procedura va continua până în situația în care există un singur ofertant care îndeplinește criteriul ”cel mai mare nivel al chiriei).

Autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

 • • Dacă câștigătorul licitației nu semnează contractul de închiriere, acesta va pierde garanția de participare la licitație si dreptul de a participa la o alta runda de licitație a aceluiași amplasament, în situația în care aceasta se va impune.

 • • Garanția ofertantilor care au pierdut se va restitui in baza unei cereri scrise, in care se va indica contul in care se vor restitui banii.

 • • Se consemnează în procesul verbal, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de către unul din participanți.

 • • Contestațiile se vor depune la sediul Primăriei municipiului Bacău, din str.Calea Mărașești nr.6, în termen de 5 zile calendaristice de la data licitației, respectiv a repetării acesteia. Contestațiile vor fi soluționate de către o comisie numită prin dispoziția Primarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii contestațiilor.

 • • Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

 • • Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație sau influiențarea rezultatului licitației, poate avea ca si consecința respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

 • * După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • • Procesul verbal împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise în plic închis, cu adjudecare conform ponderii criteriilor prevăzute în caietul de sarcini.

 • ♦ Procesul verbal se va întocmi într -un singur exemplar, care se va depune la dosarul de licitație. La cerere se va înmâna fiecărui participant o copie certificată a acestuia.

o Data Procesului Verbal privind soluționarea contestațiilor, reprezintă dată la care rezultatele rămân definitive, in cazul in care au fost depuse contestatii.

 • • In cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, procedura de licitație se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condițiile legii.

 • • Refuzul ofertantului declarat câștigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor - interese.

 • • Daunele - interese prevăzute se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorității contractante, la cererea părții interesate, dacă părțile nu stabilesc altfel,

 • • în cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, autoritatea contractantă are dreptul să declare câștigătoare oferta clasată pe locul doi, în condițiile în care aceasta este admisibilă.

 • • In cazul în care, în cadrul celei de-a doua proceduri de licitație publică nu se depune nicio ofertă valabilă, autoritatea contractantă anulează procedura de licitație. Pentru cea de-a doua licitație va fi păstrată documentația de atribuire aprobată pentru prima licitație.

 • 3. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru influențarea rezultatului licitației, vor fi descalificați.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații intemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației impreună cu comisia de licitație.

 • 4. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anularea procedurii de licitație

 • (1) Prin excepție, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situația în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitație sau fac imposibilă încheierea contractului. (2) în sensul prevederilor alin. (1), procedura de licitație se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de licitație se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG 57/2019;

b) autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din OUG 57/2019.

 • (3) încălcarea prevederilor privind atribuirea contractului poate atrage anularea procedurii, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

 • (4) Autoritatea contractantă are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

ARHITECT SEF

Arh.DIANA MIHAELA MARIN

PREȘEDINTE DE lONELA-CRISTINA^R^AHNĂ^gAyAȚ \

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITAȚ SECRETARUL GENERAL AL MUN^BACĂE NICOLAE - OVIDIU POPOV1CI/S

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR...............ziua...........tuna..........anul........

L PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul RO 07 TREZ 06121A300530xxxx deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C.U.i. 4278337, reprezentant prin PRIMAR COSMIN NECULA, mandatat să reprezinte interesele municipiului în calitate de persoană juridică civilă, în calitate de locator, pe de o parte

ȘI

2...................................  cu  sediul în localitatea, str................... înregistrată în

......................  ,   CUI.........................cont...........  deschis   la .........., reprezentată de........................................, în calitate de locatar,

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. I. Obiectul contractului îl constituie procurarea folosinței bunului, prin închiriere, respectiv ............................ în suprafață de ........  , situată pe Insula de Agrement din

Bacău, identificat conform schiței anexate.

Bunul respectiv este proprietate publică a municipiului Bacău, este înscris în C.F. nr.65819, are nr.cadastral.....................

Art. 2. Amplasamentul este dat în folosință chiriașului în vederea desfășurării activității de

Art. 3. Predarea primirea obiectului închirierii se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, anexă la prezentul contract, în termen de maxim 30 de zile de la data constituirii garanției.

 • III. TERMENUL

Art. 4. Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 5 ani, cu începere de la data de ......2020 până Ia data de....................2025

Art. 5. La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

 • IV. PREȚUL CHIRIEI, MODALITĂȚI DE PLATĂ. GARANȚII

Art. 6. Prețul chiriei este stabilit la..................../mp/lună, stabilit în ședința de licitație din

data de................................

Garanția, în valoare de ....................., stabilită la nivelul valorii a două chirii lunare, a fost

constituită cu................................si  va fi păstrată în contul de garanții pînă la finalizarea

contractului.

Art. 7. Prețul stabilit la art.6 va fi indexat anual cu rata inflației, fără a fi necesar acordul explicita! părților contractante.

Art. 8. Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 a lunii următoare pentru care se datorează chiria.

Art. 9. Plata chiriei se poate face direct la casieria proprietarului sau prin O.P. prin conturile

 • - contul proprietarului RO 07 TREZ 06121A300530XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bacău

 • - contul locatarului.........................

 • A lt. 10. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri în condițiile legii.

Pentru nerespectarea obligațiilor asumate de chiriaș prin contract, referitor la termenul de plată al facturilor, acesta datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art. 11. Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 de zile față de termenul scadent și dacă în această perioadă nu este invocată forța majoră sau nu intervine o nouă înțelegere între părți, proprietarul poate iniția instituirea procedurii de reziliere a contractului de închiriere, cu notificarea acestei intenții către locatar.

Dacă în termen 30 de zile de la rezilierea contractului nu se achită debitele față de proprietar, Municipiul Bacău, prin serviciile de specialitate, își rezervă dreptul de a nu mai elibera nici o Autorizație de Funcționare pentru spațiile de pe raza piețelor municipiului Bacău persoanei fizice sau juridice, până la achitarea integrală a debitelor.

Art. 12. în temeiul art. 1798 din Noul Cod Civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite prin contract.

 • IV. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • A. Drepturile și obligațiile proprietarului

Art. 13. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art. 14. La încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen proprietarul are dreptul de a dobândi bunurile rezultate din investițiile făcute, fără drept de despăgubire a chiriașului.

Art. 15, Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art. 16. Proprietarul va preda chiriașului amplasamentul, liber de orice sarcini, pe baza de proces - verbal de predare primire, în care se va specifica detaliat suprafața, perimetrul, vecinătățile. Procesul verbal va fi semnat și ștampilat de ambele părți, constituindu-se anexă la prezentul contract.

Art. 17. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a bunului închiriat pe întreaga perioadă a contractului, garantând locatarul contra pierderii totale sau parțiale a bunului, contra viciilor, tulburării folosinței.

Art. 18. Proprietarul nu va stânjeni pe locatar în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamentului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

 • B. Drepturile și obligațiile locatarului

Art. 19. Locatarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere.

Art. 20. Locatarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor care fac obiectul contractului, potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de închiriere.

Art. 21. Locatarul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.III din prezentul contract.

Art. 22. Pe toată durata închirierii, locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitățile consumate, respectiv energia electrică, energia termică, apă, canalizare, salubritate, telefon. încheind în acest sens contracte cu furnizorii de utilități.

Art. 23. Locatarul se obligă să achite impozitul și taxa pe teren, precum și impozitul și taxa pe clădire, corespunzătoare bunului ce face obiectul contractului de închiriere, conform Codulului Fiscal.

Art. 24. Locatarul va realiza lucrările pentru utilitățile necesare, în mod independent și pe cheltuiala sa.

Art. 25. Locatarul se obligă să întrebuințeze obiectul contractului ca un bun proprietar și potrivit destinației prevăzute la art.2 din contract.

Art. 26. Locatarul se obligă să mențină curățenia zonei, să execute și lucrări de investiții pentru îmbunătățirea spațiului înconjurător conform planului urbanistic de detaliu și investiții de mediu conform legislației.

Art. 27. Locatarul are posibilitatea de a amplasa firma luminoasă și afișaj publicitar, după obținerea avizului Comisiei de Estetică Urbană

Art. 28. Locatarul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat unei terțe persoane juridice sau fizice, sub sancțiunea nulității contractului.

Art. 29. Locatarul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de ta organele în drept să le emită, inclusiv autorizații de securitate ia incendiu si autorizațiile specifice pentru sporturile nautice(acolo unde este cazul), necesare desfășurării activității.

Art. 30. Locatarul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă și ale prezentului contract.

Art. 31. La încheierea perioadei de închiriere, locatarul va preda bunul închiriat și investiția realizată, libere de orice sarcini.

Art. 32. Chiriașul este obligat să achite contravaloarea chiriei plus penalitățile aferente, până la data restituirii efective către proprietar a bunului închiriat.

Art. 33. Cheltuielile ocazionate de eventualele modificări aduse instalației electrice/de apă/canalizare sunt în seama locatarului ca și cheltuielile ulterioare ocazionate de întreținerea și repararea lor. La încetarea relațiilor contractuale cu proprietarul, locatarul va desființa branșamentele executate, aducând instalațiile la starea și forma inițială, la solicitarea proprietarului.

Art. 34. Executarea neautorizată și fără consimțământul Locatorului a branșamentelor ori a intervențiilor ulterioare 1a instalațiile de energie electrică/ de apă atrag după sine încetarea prezentului contract.

Art. 35. Contorii vor fî sigilați de către cei în drept. Desigilarea contorilor în vederea intervențiilor pentru înlocuiri, reparații ori întreținere se face de către personalul autorizat.

Art. 36. Chiriașul este răspunzător pentru păstrarea integrității sigiliilor aplicate. Deteriorarea ori ruperea sigiliilor îndreptățește pe locator la rezilierea prezentului contract de închiriere.

 • V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 37. Pentru nerespectarea obligațiilor stabilite prin contractul de închiriere și caietul de sarcini, partea în culpă datorează penalități și daune interese în conformitate cu prevederile legii;

Art. 38. Forța majoră, definita conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Art. 39. în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile prevăzute în prezentul contract invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat, începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauză își va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art. 40. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de închiriere va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

 • VI. LITIGII

Art. 41. Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art. 42. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 41 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun;, potrivit legii.

 • VIL NOTIFICĂRI

Art. 43. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 44 în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 45. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art. 46. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art. 47. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) prin acordul părților;

 • b) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • c) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a locatarului cu 60 de zile înainte;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere unilaterală de către proprietar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina locatarului;

 • e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către proprietar, prin reziliere, după notificarea prealabilă, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile, care nu poate fi mai mare decât chiria anuală;

 • f) in cazul în care terenul respectiv va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietății, proprietarul va rezilia contractul, cu o notificare prealabilă de 60 de zile, fără acordarea unei despăgubiri;

 • g) datorită întârzierii în plata chiriei în condițiile prevăzute la cap.III

 • h) în cazul subînchirierii, împrumutului în totalitate sau în parte a terenului închiriat sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

 • i) în temeiul art. 1817 Noul Cod Civil prezentul contract se reziliază dacă una dintre părți nu își execută obligațiile născute din acest contract și actele adiționale ulterioare.

Art.48. La încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere bunurile ce au făcut obiectul investiției vor fi preluate de proprietar, conform dispozițiilor caietului de sarcini.

Art. 49. La încetarea contractului din vina locatarului, spațiul va fi scos din nou la licitație fără drept de participare a acestuia.

Art. 50. Proprietarul, la expirarea sau rezilierea contractului, nu este obligat să restituie chiriașului sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcții sau de înfrumusețare a bunului închiriat sau a celor care au dus la creșterea valorii bunului închiriat, chiriașul fiind obligat să elibereze și să predea spațiul, fără a formula alte pretenții de natură materială sau financiară

 • IX. REZILIEREA

Art. 51. Contractul se reziliază în următoarele situații:

 • a) Locatarul schimbă destinația bunului închiriat;

 • b) Locatarul cesionează contractul de închiriere;

 • c) Locatarul împrumută în tot sau în parte bunul;

 • d) Locatarul întârzie cu plata chiriei în condițiile art.l l:

 • e) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar;

 • f) prin reziliere unilaterală de către proprietar, în cazul în care terenul va fi revendicat, în conformitate cu legile proprietăți;

Pact cotnisoriu expres de grad ZK

Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă și fără intervenția vreunui tribunal arbitrar sau a vreunei instanțe judecătorești și de a pretinde plata de daune interese.

 • X. EVACUAREA LOCATARULUI LA ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 52. Proprietarul are dreptul de a evacua locatarul de pe terenul pe care-l are în chirie în baza prezentului contract în cazul rezilierii sau încetării contractului, cu notificarea prealabilă a locatarului, în condițiile legii.

Art. 53. Locatarul, prin semnarea acestui contract, consimte ca evacuarea bunurilor sale de pe proprietatea locatorului să se facă în temeiul prezentului contract, fără hotărâre judecătorească și fără titlu executoriu.

Art. 54. Chiriașul declara că, semnând prezentul contract, că nu se va opune evacuării bunurilor sale și că înțelege să nu împiedice în nici un fel pe locator să execute evacuarea bunurilor sale.

Art. 55. Semnând acest contract, chiriașul autorizează pe locator ca, în vederea evacuării bunurilor locatarului, să între oricând și în orice mod în spațiul său, fără a fi necesară prezența sa ori a unui împuternicit al său. Evacuarea se va face de o comisie formată din 5 persoane numită prin Dispoziție a Primarului, de un reprezentant al locatarului și de martori. Cu ocazia evacuării, comisia va inventaria bunurile chiriașului. Bunurile evacuate vor fi depozitate într-un spațiu al locatorului.

Art. 56. Locatorul nu poate fi făcut răspunzător de deteriorarea ori de deprecierea bunurilor chiriașului pe parcursul evacuării și depozitării lor.

Art. 57. Dacă în termen de 60 de zile locatarul nu-și ridică bunurile de la locul unde acestea au fost depozitate, acestea trec în proprietatea locatorului care le poate folosi sau valorifica în condițiile legii.

Art. 58. Pentru perioada de depozitare, locatarul va plăti locatorului o chirie lunară egală cu chiria datorată în ultima lună de valabilitate a prezentului contract.

Art. 59. Cheltuielile ocazionate de evacuare vor fi suportate de locatar.

XL DISPOZIȚII FINALE

Art. 60. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a) OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

  b) Hotărârea nr.


  a Consiliului Local al Municipiului Bacău


  privind aprobarea închirierii; c) prevederile Codului Civil.


  Art. 61. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta .

  Art. 62. Locatorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de închiriere numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a locatarului.

  Art. 63. Procesul verbal de predare primire împreună cu caietul de sarcini fac parte integrantă din prezentul contract de închiriere și reprezintă voința părților.

  Art. 64. Prezentul contract de închiriere, intră în vigoare la data semnării și a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru locator și 1 (unul) pentru locatar.


  LOCATOR,


  LOCATAR


  MUNICIPIUL BACĂU prin


  prin


  PRIMAR

  COSMIN NECULA


  DIRECȚIA ECONOMICĂ.

  DIRECTOR EXECUTIV Ec. MARIANA ZAMFIR


  ARHITECT SEF

  Arh.MARIN DIANA-M1HAELA


  DIRECȚIA JURIDICĂ


  Compartiment Administrare si Inventariere Patrimoniu


  ARHITECT ȘEF

  Arh. DIANA - MIHAELA MARIN


  PREȘEDINȚI IONELA-CRISTIN.


  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

FISA DE DATE

DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL ; BACĂU, Str. Mârășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. RO 07 TREZ 06121300205XXXXX deschis la

Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon : 0234-515774, 0234 - 525215, fax: 0234-588757

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

PREZENTAREA BUNURILOR PROPUSE PENTRU ÎNCHIRIERE

Nr.

Crt.

Situația amplasamentelor (spațiilor/constructiilor) propuse la închiriat situate pe Insula de Agrement Bacău

1.

Anexă împrumuturi vânzări- Obiectivul 3.1 -suprafața de 35, 20mp, pentru vânzare produse alimentare și nealimentare

2.

Suprafața de 145tnp situată ia etajul clădirii "Anexă teren sport”, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

3.

Bibliotecă cu ceainărie — Obiectivul 16 - clădire în suprafață de 220mp, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică;

4.

Suprafața de 253mp, situată la etajul clădirii "Acces Aqualand”, pentru desfășurarea activităților de alimentație publică.

SITUAȚIA JURIDICĂ : domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ : conform planurilor de situație anexate DURATA ÎNCHIRIERII =5 Ani

GARANȚIA DE PARTICIPARE : echivalentul a doua chirii lunare

TAXA DE PARTICIPARE : 108Lei

CAIET SARCINI : 53 Lei

Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău, str.

Mărășești nr.6/C.A.E.X. str.Dr.Alexandru Safran nr.145, ce va fi comunicat in termen.................... ora 14,00,

Data limită până la care se fac înscrieri la licitație :.............  ora 16,00, la

Registratura generală a Primăriei Municipiului Bacău din str.N.Titulescu nr.3 Ofertele se depun în limba română.

Ofertele depuse la o altă adresă decât cea menționată sau după expirarea datei limită se retumează nedeschise.

Garanția, constituită în valoarea a două chirii lunare se păstrează până la finalizarea contractului.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

FORMULARE

CERERE

INFORMAȚII GENERALE

Denumirea/numele ofertantului:

Codul fiscal

Număr înmatriculare/înregistrare Ia Registrul Comerțului

Adresa sediului (localitate, stradă, număr, ap.)\

Telefon:

Fax:

E-mail:

Reprezentant legal/imputernicit:

Solicit aprobarea participării la licitația pentru închirierea amplasamentului-------

...................... din incinta Insulei de Agrement, pentru desfășurarea activităților de.................................................................................................................

DATA


Semnatura/stampila Ofertant,

OFERTANT/ SUBCONTRACTANT (în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri)

Declarație privind respectarea reglementărilor obligatorii din domeniul mediului, social, ai relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate ți sănătate în muncă

Subsemnatul(a)         (nume/         prenume),         domiciliat(a)         în

......................   (adresa de domiciliu), identificata) cu act de identitate (CU Pașaport), seria ......  nr. ........., eliberat de....................  la data de ............  CNP

....................... în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului ....................................(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea contractului de servicii___________

organizată de_____________________declar pe propria răspundere, că pe

toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria răspundere, că pe toată durata contractului, voi respecta legislația de securitate și sănătate în munca, în vigoare, pentru tot personalul angajat în prestarea serviciilor.

Totodată, declar că ara luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta îți desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.'’.

Data Reprezentant Împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului - in cazul unei Asocieri, toata Asocierea;

si denumirea reprezentantului împuternicit)

(semnătură si stampila)

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

Subsemnatul, ..............................................reprezentant împuternicit al

....................  cu sediul în............................................................... (localitate, adresă: strada, număr, apartament)

Declar pe propria răspundere, că doresc să particip la licitația publică organizată în

vederea atribuirii contractului de închiriere pentru amplasamentul.................................................. de   alimentație publică/prestări

servicii/comercializare produse alimentare și nealimentare, situate în incinta Insulei de Agrement din Municipiul Bacău, din data de........................................

Declar că am cunoștință de conținutul documentației de atribuire și că am intrat în posesia caietului de sarcini prin următorul mod:..................................................

Declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încetarea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în Caietul de sarcini și îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru ședința de licitație în numele meu va participa dl._____________________________________________, posesor

al Cl/BI Seria , Nr.             , împuternicit prin Procura Notarială

nr.__________,          din          data de.. emisă

de, să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

Data completării

Operator economic, (semnătură autorizată) OFERTANTUL (denumi rea/numele)

/  ......W

PREȘESIl\re DE ȘȘBțîlN lONELA-CRI^ȚlNA BREAZĂ-


ARHITECT ȘEF

Arh. DIANA - MIHAELA MARIN k      *

iVAȚ