Hotărârea nr. 212/2020

HCL NR. 212 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 212 DIN 22.09.2020

privind actualizarea HCL nr. 22/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art.l33(l) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.561769/16.09.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune completarea și modificarea HCL nr. 22/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 561848/16.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 561849/1/16.09.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 561848/2/16.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1047/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1048/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1049/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1050/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1051/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 22/ 2018 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 554 alin. (1) și art. 858 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Anexa la HG nr. 392/ 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” art. 286 alin. (1) și (4) și art. 289 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se actualizează Anexa la HCL 22/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău, în sensul modificării și completării acesteia, la secțiunile „Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podețe, pasaje, parcări” și „Parcuri, părculețe de joacă pentru copii, ștranduri, baze sportive, zone de agrement și cimitire”, cu bunuri rezultate din investiții, identificate potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se actualizează Anexa la HCL 22/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău- secțiunile ” Parcuri, părculețe de joacă pentru copii, ștranduri, baze sportive, zone de agrement și cimitire” și ”Școli, grădinițe, creșe”, pozițiile 1252,1639, 1645, urmând să aibă următorul conținut:

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei

Situa(ie juridică actuală

1252

Teren Parohia "Sfinții Trei Ierarhi”

S= 3660mp, str. Ștefan cel Mare, nr. 2IA, cartea funciară 75471

1991

887.448,56

Domeniul public      al

Municipiului Bacău Decizia 197/1991

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza”

1639

Teren     curți-

construcții

Str. Oituz, nr. 14, S= 10.474,70 mp, nr. cadastral 6861, carte funciară 25319/N

1973

5.296.734, 76

Domeniul public      al

Municipiului Bacău

1645

1.6.2.

Clădire Corp E

S      construită      Ia

sol 261,08 mp, P+l, S desf. 522,16 mp, cadre de beton, zidărie din cărămidă, acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă

1987

552.395

Domeniul public      al

Municipiului Bacău

Art.3. Se completează Anexa la HCL 22/2018 privind însușirea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bacău- secțiunea ”Școli, grădinițe, creșe”, în sensul înscrierii următoarelor bunuri:

Nr. crt.

Codul de dasificar e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării tn folosință

Valoarea de inventar lei

Situa{ie juridică actuală

1651.1

Teren     aferent

Grădinița nr. 26

Str. Cuza Vodă, nr. 10, S= 430 mp

1962

430.012

Domeniul public      al

Municipiului Bacău

Legea 1/2011

1651.2

1.6.2.

Clădirea Grădinița nr. 26 (fosta 40)

Str. Cuza Vodă, nr. 10, S 230,5 mp

1962

200.000

Domeniul public      al

Municipiului Bacău

Legea 1/2011

Art.4. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 22/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.5. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.7 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOV1CI X

ANEXĂ LA HCL NR. 212 DIN 22.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Lista bunurilor rezultate din investiția „Reabilitare și modernizare Insula de agrement Bacău” - modificări și completări la secțiunile „Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podețe, pasaje, parcări” și „Parcuri, părculețe de joacă pentru copii, ștranduri, baze sportive, zone de agrement și cimitire” din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău

Nr.

Crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii și/sau al dării in folosință

Valoarea de inventar lei

Situația juridică actuală

Modificare Inventar domeniul public la secțiunea „Drumuri municipale, străzi cu trotuarele aferente, alei, poduri, podețe, pasaje, parcări”

540

1.3.7.2.

OB. 1 - Parcare la sol Insula de Agrement

Str. Milcov, Suprafața totală carosabil + parcare S= 1.467 mp. 41 locuri de parcare Suprafață alei pietonale S= 15 0,27 mp, Spații verzi S=70 mp, Sistem de iluminat stradal: 3 stâlpi cu 4 corpuri de iluminat cu lămpi cu LED 120W, 3 stâlpi cu 2 corpuri de iluminat cu lămpi cu LED 120W

2019

864.975,21

Domeniul public al municipiului Bacău HCL 174/1999

503

1.3.17.2.

OB 25 - Pod acces Insula de Agrement

L=53m, l=5m Lățime trotuar=0,70m

2020

369.547,66

Domeniul public al municipiului Bacău

Completare Inventar domeniul public la secțiunea „Parcuri, părculețe de joacă pentru copii, ștranc sportive, zone de agrement și cimitire”

uri, baze

1339.13

1.5.2.

OB 4 - Anexă teren sport

Locație: Insula de agrement - Zona sportivă

2020

906.828,87

Domeniu] public al municipiului

Sconstruită        la

sol=145mp, P+l Sdesfășurată=290mp

Bacău

1339.14

1.6.2.

OB 20 - Skatepark

Locație: Insula de agrement - Zona sportivă Sconstruită=807mp

2020

540.903,19

Domeniul public al municipiului Bacău

1339.15

1.6.2.

OB 16 - Bibliotecă cu ceainărie

Locație: Insula de agrement - Zona culturală Sconstruită=220mp

2020

1.401.975,94

Domeniul public al municipiului Bacău

1339.16

1.5.2.

OB 03.1 - Anexă împrumuturi/vânzări

Locație: Insula de agrement - Zona de practicare          a

sporturilor nautice Sconstruită-112mp

2020

458.667,98

Domeniul public al municipiului Bacău

ARHITECT-ȘEF

Arh. DIANA -MIHAELA MARINCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - 0V1DIU POPOVICI