Hotărârea nr. 211/2020

HCL NR. 211 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 211 DIN 22.09.2020

privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 560221/10.09.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune actualizarea HCL nr. 157/2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 560968/ 14.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560 970/1/14.09.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 560 213/10.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1042/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1043/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1044/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1045/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1046/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Raportul nr. 560219/ 19.10.2020 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privatal Municipiului Bacău;

-Prevederile art. 552, ale art. 553 alin. (1) și alin.( 4) și ale art. 557 alin. (2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată ;

-Prevederile art. 354, ale art. 355 și ale art. 357 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și ( 3), ale art. 196 alin. (1) lit. "a", ale art. 197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. "a" și " b" și art. 289 alin. ( 1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. "c" și alin. (14) și art. 139 alin. (3) lit.”g” și alin. (5) din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Arț,lt(l)Se actualizează inventarul bunurilor cuprinse in HCL nr. 157/ 2018, în sensul includerii bunurilor identificate în Anexa nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.


(2)Se aprobă radierea din inventarul bunurilor cuprinse in HCL nr.l57/ 2018, a unei suprafețe de teren identificate în Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

AtLliCelelalte prevederi ale H.C.L, nr. 157/ 2018 rămân în vigoare.

Art.Ș.Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin


Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

Art-5, Prin grija SecretațHÎuUGeri^raî a^ Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instițutiei Prefectului^/ * '

PREȘEDINTE DE ȘEBțlN^Ă IONELA-CRIST1NA BREAH5ÎÂ- PRĂ^ĂlțN.O.P., S.B./N.M./EX.l/DS.I-A-2CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA ATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. J0ÂCĂU NICOLAE OVIDIUcu terenurile aprobate pentru includerea în inventarul domeniului privat ai Municipiului Bacău însușit prin HCL 157/2018 la următoarele capitole:

CAP. TERENURI ÎNCHIRIATE

Nr.

Crt.

HCL 157/

2018

Cod de clasific are

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

5447.1

0

Teren

S - 24 mp, str.Stadionului, nr.5, sc.A

2020

24.028

Domeniul privat al municipiului Bacău

4162.1

0

Teren

S = 4 mp, str.losif Cocea, nr.12

2020

1.886

Domeniul privat al municipiului Bacău

2868.1

0

Teren

S = 5,96 mp, str.Avram lancu, nr. 1, sc.C, ap.3

2020

5.967 .

Domeniul privat al municipiului Bacău

CAP. ALTE TERENURI

Nr. Crt. HCL 157/ 2018

Cod de clasific are

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

5858.3

0

Teren

S=72 mp. str. Bujori lor

2020

8.748

Domeniul privat al municipiului Bacău

ARHITECT ȘEF DIANA MARINCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BA NICOLAE - OV1D1U POPOV


cu terenurile aprobate pentru scoaterea din inventarul domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin HCL 157/2018

Nr.

Cri HCL 157/ 2018

Cod de clasifi care

Denumire a bunului

Elemente de identificare

Anul dobândiri i sau după caz, al dării în folosința

Valoar ea de invent ar

Situa(ia juridică

0

I

2

3

4

A

6

898.

0

Teren agricol închinat

S=33mp, str.Calea Moldovei, nr.135

2010

l

Domeniul privat al municipiului Bacău

ARHITECT ȘEF DIANA MARINCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN ACĂU NICOLAE - OVID1U P