Hotărârea nr. 210/2020

HCL NR. 210 DIN 22.09.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 3163/19.08.2020, întocmit de Compartimentul Juridic și Resurse Umane privind aprobarea modificării Organigramei și Statului dc Funcții pentru personalul din cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 554921/20.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice si Administrației Locale înregistrat cu nr. 554923/1/20.08.2020;

-Raportul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău înregistrat cu nr. 554923/2/20.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1037/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1038/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1039/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1040/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1041/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 467/29.11.2018 prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Agenției de Dezvoltare Locală Bacău;

-Prevederile din Legea nr. 53 / 2003, republicată si completată (Codul Muncii);

-Prevederile art. 11 alin. 5 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-în baza dispozițiilor art. 140 alin. (1) si alin. (3), art. 154 alin. (1), art 196 alin.(l) lit.”a”, art.197 alin. (1), alin. (5), art. 243 alin. (1) lit.”a” și ”b”, art. 554 alin.(l) -(5) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” și art. 139 alin.(3) lit. ”a” și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa la HCL nr. 467/ 29.11.2018 - Statul de funcții al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, după cum urmează:

  • 1) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional I din cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane, se transformă în Inspector de specialitate, grad profesional IA;

  • 2) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Planificare Strategică și Monitorizare Programe transformă în Inspector de specialitate, grad profesional I;

  • 3) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional I din cadrul Compartimentului Planificare Strategică și Monitorizare Programe, se transformă în Inspector de specialitate, grad profesional IA;

  • 4) Postul de Inspector de Specialitate, grad profesional II din cadrul Compartimentului Planificare Strategică și Monitorizare Programe transformă în Inspector de specialitate, grad profesional I;

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 467/29.11.2018 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 4. Prezenta Hotărâre a Consiliului Local se comunică Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


PREȘEDINTE DE IONELA-CRISTINA


ANEXĂ LA HCL NR. 210 DIN 22.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

STAT DE FUNCȚII

Agenția de Dezvoltare Locală Bacău

Nr. crt

Post

Funcția

Nivel studii

Grad profesional

1

ocupat

Director

S

Conducere gr. n

Compartiment Juridic și Resurse Umane

1

ocupat

Cons. juridic

s

n

2

ocupat

Insp.de specialitate

s

IA

Compartiment Economic

1

ocupat

Insp.de specialitate

s

IA

Compartiment Comunicare și Cooperare Externă

1

ocupat

Insp.de specialitate

s

IA

2

ocupat

Insp.de specialitate

s

I

Compartiment Managementul Proiectelor

1

ocupat

Insp.de specialitate

s

IA

2

ocupat

Ihsp.de specialitate

s

IA

3

ocupat

Insp.de speciafitate

s

I

Compartiment Planificare Strate

gică și Monitorizare Programe

I

ocupat

Insp. de specialitate

S

IA

2

ocupat

Insp. de specialitate

s

I

..........                  1

3

ocupat

Insp.de specialitate

s

I


Director ADL Bacă Constantin- AdrianCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LE SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE-O