Tff/

<•<//a/ C' /&< jtcr(/iu/f/(

El


HOTĂRÂREA NR. 21 DIN 19.02.2020 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITATI RECREATIVE SI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR. 98, din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. RUTFOOD S.R.L., din Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2020, potrivit art.l33(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea nr. 46/12.02.2020, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18887/12.02.2020 a S.C. RUTFOOD S.R.L. prin care solicita reanalizarea in ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a documentației de urbanism întocmită pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, însoțita de Adresa nr. 267/06.12.2019 a S.C. SOLENOID CONCEPT S.R.L. prin care se stabilește data limita de 24.02.2020 pentru întocmirea si transmiterea proiectului in cadrul Apelului de proiecte POR/694/2/2 PI 2.2. -IMM - Relansare adresat Regiunii de dezvoltare Nord-Est;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 9318/09.09.2019;

-Certificatul de Urbanism nr. 163/12.03.2019 eliberat de Primăria Municipiului Bacau;

-Adeverința poștala - atribuire număr - eliberata de Primăria Municipiului Bacau cu nr. 29866/183/20.06.2019;

-Avizul favorabil cu nr. 332/28.05.2019 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002238444/18.06.2019 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. Divizia Exploatare Mentenanta Rețea El. - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. înregistrat cu nr. 4686/13.06.2019 ;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau Biroul Rutier cu nr. 70362/08.07.2019;

-Adresa nr. 11399/09.07.2019 emisa de Direcția de Sanatate Publica a Județului Bacau;

-Decizia Etapei de încadrare nr. 22/03.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Adresa nr. 1808805/03.07.2019 a Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta - Inspectoratul pentru Situații de Urgenta ” Mr. Constantin Ene ” al Județului Bacau ;

-Adresa Primăriei Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 37541/16.10.2019 ;

-Declarațiile autentificate sub nr. 3851/28.10.2019 la Societatea Profesionala Notariala "Zaharia-Ciorcila” si nr. 1507/09.10.2019 la Societatea Profesionala Notariala ”Marincas Eugen si Teodosîu Ana”;

-Avizul Geotehnic Preliminar întocmit de S.C. ECO GEO PREST S.R.L.;

-Procesul-verbal de recepție nr. 1492/2019 al O.C.P.I. Bacau;

-Avizul Arhitectului- Șef al Municipiului Bacău pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 12070 din 19.11.2019;

-Referatul Arhitectului- Șef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 1292 /13.02.2020;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 1294/13.02.2020 ; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 1296/1/14.02.2020 ;

-Raportul Arhitectului- Șef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 1296/2/14.02.2020 ;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 1296/3/14.02.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 133/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 134/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. ”d ”, ari. 45 lit. ”c ”, art. 48, ari. 56 alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 124 alin. (1) si alin. (3), ale art. 125, ale art. 139 alin. (3) lit. ”e ” si alin. (6), ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit ”a ”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1) si ale art. 243 alin. (1) lit. ”a ” si lit. ”b ” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;

In baza prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU DE EVENIMENTE (ACTIVITATI RECREATIVE SI DISTRACTIVE), CALEA MOLDOVEI, NR. 98, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l - Planșa U2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. BENEFICIAR: S.C. RUTFOOD S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

(2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

  • - S teren = 17.418,00 m.p.;

  • - S construita = 3.750,00 m.p.;

-SCD = 4.100,00 m.p.;

  • - Regim de construire - P + 1;

  • - H max - 10,00 m;

  • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei =• fata de latura de Nord-Vest_ 2,80 ml, fata de latura de Nord-Est = 34,00 ml, fata de latura de Sud-Est - 7,40 ml, fata de latura de Sud-Vest = 30,00 ml;

  • - POT max propus = 21,60 %

  • - CUT max propus = 0,24 ;

  • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal se va realiza din Calea Moldovei prin intermediul a doua accesuri existente cat si prin intermediul unui al treilea acces propus.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Șef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Șef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVtrasa - KJ

Nscssir

Propui

214 locuri * locuri pnntm persoimto cu dSblHtiU

Ttet te llKvOt rr-W» cta« * t tec te »• Ium te hm ț Im țtrew ■wte* spetetecef** • tente te» l*tMprtuiwrte m «iMteM e. mu «im r u a

214 locuri * 3 locuri unirii porasonilo ai dtesbitlWI

tex: le 1 tocw te ram țtte» «teed • 1 tec te W tecwi te mm» prteMMHte * 1 te» Rwvepterow» & taste te»

*n»|«lu»rreuviÂ<tt JltolU te. Rul     P.UXL

ÎS*1


Sttren ■ !7»410rD0mp

Htecaxr

Propus

rt KLU ateewri FIXA »tt U~ i^teil Btew» tedM^te te» teteeFte 9BHWM ■ *c*S wtl te teuriteh te» ptetowte. pom

X4ft3,iUmp

hti IQXiSwvi d RLU tete«« *U-<1 Itoau      oo>«AActe tt

•ct> »*te mm te» 400.00H*

74M»,90nip

Wt an inerente AUJ atew * U a tedw p-*v axwixte a SCO riamtee MOJDDtptei twr *R1jteHG iqate v«c& tea te


3«--___3W7-=’2

MME

■EMMAWM [

■AfcTjflrÎMr hJteU