Hotărârea nr. 208/2020

HCL NR. 208 DIN 22.09.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 560824/14.09.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău până la constituirea noului Consiliu Local al Municipiului Bacău, după alegerile locale din 27 septembrie 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 560 629/ 14.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560 630/1/14.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1029/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1030/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1031/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1032/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1033/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 11 alin. (4) din OUG nr. 75/ 2005 privind asigurarea calității educației, modificată și completată;

  • - Prevederile HCL nr. 346/ 2019 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău;

  • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” și art. 139 alin. (1) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. - Se prelungesc mandatele reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității învățământului organizate la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021, până la constituirea noului Consiliu Local.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.