Hotărârea nr. 207/2020

HCL NR. 207 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 207 DIN 22.09.2020

privind aprobarea Planului de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul Depozit conform Bacău în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Contractul de delegare a gestiunii de salubrizare nr. 1087/ 16.04.2020 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și SC ECO SUD SA;

-Referatul nr. 559197/ 07.09.2020 al Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul Depozit conform Bacău în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 561 099/ 15.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 561 100/1 /15.09.2020;

-Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului , înregistrat cu nr. 559 200/07.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1024/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1025/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1026/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1027/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1028/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 29 alin. (7) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 6 alin.(l), lit."b", "c" și "e" și ale art. 8 alin.(l), din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 199/ 2019 privind aprobarea Protocolului ce urmează a se încheia în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din Județul Bacău;

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit.”n” și art. 139 alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Planul de măsuri pentru completarea documentației tehnice de obținere a autorizației de gospodărire a apelor pentru obiectivul Depozit conform Bacău în vederea executării contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Art.4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DEȘEQ IONELA-CRISTINA BW


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ANEXĂ LA HCL NR. 207 DIN 22.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PLAN DE MĂSURI PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIVUL DEPOZIT CONFORM BACĂU

COMPARTIMENT MCPMPM

ADINA BOTEZ

Anexa nr. 1

PLAN DE MASURI PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIVUL DEPOZIT CONFORM SACAU

Nr. crt

Obiectiv

Masuri remediere

Responsabil

Termene noi stabilite la data de 14.08,2020

1

Bazin permeat si ape pluviale

A_9 Procedura achiziție execuție lucrări si încheiere contract, execuție lucrări + asistenta tehnica

PM Bacau

31.10.2020

A 11 Execuție si receptive lucrări

PM Bacau

31.05.2021

2

Stat ia de epurare

Având in vedere prevederile punctului 7 din Protocol, existenta unui excedent de levigat in cadrul C1 (operata de către Primăria Municipiului Bacau si avand responsabilități de efectuare a lucrărilor de închidere conform Obligațiilor de mediu la incetarea activitatii), cat si cantitatea de levigat generata de C1, corelat cu stadiul lucrărilor de închidere a acesteia, părțile convin ca predarea primirea statiei de epurare sa fie făcută la data finalizării lucrărilor de remediere la bazinul de permeat si ape pluviale, componenta a sistemului de tratare a ievigatului, respectiv pana la data 31.05.2021.

Asigurarea de materiale consumabile si energie electrica necesare funcționarii se va face de către operatorul C2, respectiv Eco Sud, in limitele celor prevăzute in Oferta Financiara depusa de aceasta, corespunzător anilor 2020-2021 (respectiv pana la data la data finalizării lucrărilor de remediere la bazinul de permeat s ape pluviale de către Municipiul Bacau, potrivit celor aratate mai sus).

Prevederile pct. 9 din Protocol raman neschimbate._________________________________________________________________

PRIMAR MUNICIPIUL BACAU

PREȘEDINTE A.D.I.S. BACAU

DIRECTOR GENERAL ECO SUD S.A.


Cosmin NECULA


Sorin BRASOVEANU


Adrian-Mirel SCARLAT


PLAN DE MASURI PENTRU COMPLETAREA DOCUMENTAȚIE! TEHNICE DE OBȚINERE A AUTORIZAȚIEI Of GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU OBIECTIVUL DEPOZIT CONFORM BACAU

Având in vedere stadiul lucrărilor il termenelor «sumate In cadrul Protocolului asumat intre parti nr. 3801/998/17.04.2018, $1 In cadrul Programului de e ta pir «re semnat la data de 6.05.2019 Intre Primăria Municipiului Bazau, Asociația de Dezvoltare tntraoomunitsre 6acau sl EcoSud 5A, partite au stabilit noile termene de realizare a masurilor neindeplînlte pana la sfârșitul perioadei de valabilitate a Autorizație de Gospodărire a Apelor emisa pentru Depozitul Conform Baca o.Ic conformitate cu punctul 4 din Protocolul semnat intre patti In data de 12.04.2018 este necesara încheierea unui act adiționai fa Protocol ce va fi aprobat de Primăria Municipiului Bacau prin Hotarare de Consiliu local.

in tabelul de mal jos sunt prezentate noile termene agreate Intre parti.

Nn

*esfOwS 1 'r Termen t net’ irabbit» t» data de

ChteCtiv                          M«*uf rv.-nedter»                                                 J4JNL2XQ0

1                          i

\ 1 !

1                          j

i Bazin permeat ; A-9 Procedura achiziție execuție lucrări si încheiere contract,         PM Bacau               _ 0 _

; $i a pe pluviale [ execut ie luciri + asistenta tehnica

r A_11 Execuție si recepție lucrări                                   pM Bacau              31.05.2021

Avend in vedero prevederile punctului 7 din Protocol, existenta unul excedent de levigat in cadrul Ci (operate de către Primăria Municipiului Sacau $( avand responsabHÎUti de efectuare a lucrărilor de închidere conform Obligațiilor de mediu b încetarea acttvitatli), cat sl cantitatea de levijat generau de a, corelat cu stadiul lucrărilor de Inchktere a acesteia, partite convin ca predarea primirea stafiei de epurare sa fie făcut» ts data finalizării lucrărilor d» remediere ia bazinul de

statia de P^rmeat si ape pluviale, componenta a sistemului de tratare »levîprtvlui. respectiv pana Ia data 31.0S.2021.

2                        Asigurarea de materiale consumabile sl energie electrica necesare funcționarii se v» face de către operatorul Q,

respectiv Eco Sud, In Urnitele celor prevăzute in oferta Financiara depusa de aceasta, corespunzător anilor 2070-2021 (respectiv pana la data U data finalizării lucrărilor de remediere 1» bazinul de pemew slape pluviale de către Municipiul Bacau, potrivit celor «ratate mal sus).

Prevederile prt. 9 din Protocol raman neschimbate.


PREȘEDINTE AC/5. BACAU Sorin BRASCVEANUDIRECTOR GENERAL ECO SUD S.A.

Adrian-Mirtl 5CARLAT

I H