Hotărârea nr. 206/2020

HCL NR. 206 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 206 DIN 22.09.2020

privind aprobarea parteneriatului cu unitățile de învățământ preuniversitare de stat din municipiul Bacău în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 144/ 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 3184/ 15.09.2020 al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău prin care se propune aprobarea parteneriatului cu unitățile de învățământ preuniversitare de stat din municipiul Bacău în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 144/ 2020 ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 561 481/15.09.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 561 482 Zl/1 5.09.2020;

-Rapoi tul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, înregistrat cu nr. 561 482 /2/02.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1021/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1022/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1023/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 alin.(l) lit.”b” și ale art. 4 alin.(2) lit.”c” din OUG nr. 144/2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării in condiții de prevenție a activitatilor didactice aferente anului școlar 2020/2021 in contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (14) lit.„b” și art. 139 alin. (3) lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1. Se aprobă încheierea de către Municipiul Bacău a parteneriatului prevăzut la art. 4 alin.(2) lit.”c” din OUG 144/2020, cu unitățile de învățământ preuniversitare de stat de pe raza municipiul Bacău.

ART. 2. Parteneriatele prevăzute la art. 1 se vor încheia în vederea aplicării prevederilor OUG nr. 144/ 2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării in condiții de prevenție a activitatilor didactice aferente anului școlar 2020/2021 in contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2;

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Agenția de Dezvoltare Locală Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.

ART. 5. Prin grija SecretaruluiJ'dunicipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-dudețuî Bacăupentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ IONELA-CRISTINA BREAtlltĂ- PRAVĂȚ aAJA 7

N.O.P., S.B./N.M./EX.1/QM-A-2

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE —OVIDIU POPOVLCI