Hotărârea nr. 205/2020

HCL NR. 205 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 205 DIN 22.09.2020

privind aprobarea extinderii spațiului de locuit pentru locuința din fondul locativ de stat-casă naționalizată, situată în municipiul Bacău, str.Vasile Alecsandri, nr.61, deținută cu contract de închiriere de numitul CURCO MIHAI, pe spațiul de locuit care a fost deținut de numitul CURCO COSTICĂ, prin modificarea contractului de închiriere

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea nr. 92768/ 07.03.2020, prin care numitul Curco Mihai, solicită extinderea spațiului de locuit pe spațiul locativ care a fost deținut de numitul Curco Costică;

-Procesul Verbal al Comisiei Sociale pentru Analizarea Solicitărilor de Locuințe Sociale și Fond Locativ nr. 4994/ 25.06.2020 prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii d-lui CURCO MIHAI de extindere a spațiului de locuit;

-Contractul de închiriere nr. 145200/ 31.03.2014 al d-lui Curco Mihai;

-Contractul de închiriere nr. 145199/31.03.2014 al d-lui Curco Costică;

-Referatul nr. 552390/ 10.08.2020 al Compartimentului Evidență Contracte prin care se propune aprobarea extinderii spațiului de locuit;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 558 213/ 02.09.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 558 215 /1/02.09.2020;

-Raportul Arhitectului Șef-Compartiment Evidență Contracte, înregistrat cu nr. 558 215 /2/02.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1009/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1010/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1011 21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1012/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

  • - Prevederile art. 1821 alin. (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

  • - Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin.

(1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “c” și alin. (6) lit. “b” și art. 139 alin. ( 3) lit.”g” și alin.

(6) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă cererea d-lui Curco Mihai de extindere a spațiului de locuit asupra spațiului compus din două camere în suprafață de 28, 80 mp, și dependințe în suprafață de 7, 40 mp, care au fost deținute de dl. Curco Costică, în imobilul situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 61, ce face parte din categoria locuințelor din fondul locativ de stat - case naționalizate.

ART. 2. - Se va încheia un nou contract de închiriere pentru noua suprafață locativă din imobilul situat în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 6.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Evidență Contracte.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Evidență Contracte și d-lui Curco.MiT^Tj A’'"-x

ART. 5. - Prin grija/ȘMetomuțdfeoeral al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituțj^^reh^dKJi -A^d^tul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   f \ .T •-)             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

IONELA-CRISTINA                V             SECRETARUL GENERAL AL Mtfî^ACĂU

r                 ~7                     NlCOLAE-OVWJÎÎTWMfiaîer"

uTa" /                                     i 7

N.O.P., S.BJN.M./EX.l'DS^^-y^'^''/ /