Hotărârea nr. 204/2020

HCL NR. 204 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 204 DIN 22.09.2020

privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in Contractul de concesionare nr. 68731 din 24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR. PADURARU ANGELA pentru spațiul cu destinația cabinet medical si a terenului aferent din Municipiul Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea D-nei Paduraru Angela, reprezentant legal al C.M.I. DR. PADURARU ANGELA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 556862/27.08.2020;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3/19.01.2011 privind dispensarele medicale din municipiul Bacau preluate de la Consiliul Județean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de concesionare nr. 68731/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR. PADURARU ANGELA;

-Referatul Arhitectului - Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 560 251 din 10.09.2020;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 560 605 din 11.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560 573 /l/l 1.09.2020;

-Raportul Arhitectului Șef, înregistrat cu nr. 560 573 /2/11.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1005/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1006/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1007/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1008/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata; -Prevederile art. 108,, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit. “a”, ale art. 197 si ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si Lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.( 3) lit. ”g” și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aproba prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68731/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si D-NA PADURARU ANGELA, reprezentant legal al C.M.I. DR. PADURARU ANGELA, cu sediul in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9 pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical, situat in Bacau, str. Bicaz, nr. 7 - 9, format din 10 încăperi in suprafața totala de 61,73 m.p. si teren in suprafața totala de 21,73 m.p. in vederea desfășurării activitatii de medicina de familie, pentru o perioada de 2 (doi) ani, incepand cu data de 26.02.2021.

ART. 2 - Celelalte clauze prevăzute in Contractul de Concesionare nr. 68731/24.05.2011 raman neschimbate.

ART. 3 - Se Împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa încheie si sa semneze Actul Adițional privind prelungirea duratei prevăzută in Contractul de Concesionare nr. 68731/24.05.2011, incheiat intre Municipiul Bacau si d-na Paduraru Angela, reprezentant legal al C.M.I. DR. PADURARU ANGELA.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta Incasari Debite si Arhitectului-Sef - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE lONELA-CRISTLVĂJ^ĂlL^Ă- FRAVĂȚ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BAC. NICOLAE - OVIDIU POPOVICL* //

N.O.P., 1.M./N.M./EX.1/DS.I-A-2