Hotărârea nr. 203/2020

HCL NR. 203 DIN 22.09.2020

HOTARAREA NR. 203 DIN 22.09.2020

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in unele contracte de concesionare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

 • - Cererea d-lui Roșu Marius, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 554493/19.08.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 69564/24.09.2019 de la d-nii Panait Romulus si Claudia;

 • - Cererea d-lui Panait Romulus, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 544489/19.08.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 69564/24.09.2019 către dl. Roșu Marius;

 • - Contiactul de Concesionare nr. 69564/24.09.2019 încheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Panait Romulus si Panait Claudia;

 • - Contractul de Vanzare-Cumparare autentificat sub nr. 4366'15.11.2019 la Societatea Profesionala Notariala Alexandru-Marius Bîrgăoanu si Adina-Beatrice Bîrgăoanu;

 • - Cererea d-lui Cucu Emanuel-Grigore, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 554764/20.08.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 69338/06.08.2018 de la d-nii Pena Laura-Nadia si Pena Mihai-Iulian;

 • - Cererea d-lui Pena Mihai-Iulian, Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 554769/20.08.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 69338/06.08.2018 către d-nii Cucu Emanuel-Grigore si Alina-Florina;

 • - Contractul de Concesionare nr. 69338/06.08.2018 incheiat intre Municipiul Bacau si d-nii Pena Mihai-Iulian si Pena Laura-Nadia;

 • - Contractul de Vanzare autentificat sub nr. 278/19.06.2020 la Biroul Individual Notarial Dobraniș Maria-Simona;

 • - Cererea d-lui Puscasu Florin, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 556976/28.08.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 25616/09.07.1998 de la dl. Bortun Grigore;

 • - Cererea d-lui Bortun Grigore, Înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 556972/28.08.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 25616/09.07.1998 către d-nii Puscasu Florin si Puscasu Andreea-Violeta;

 • - Contractul de Concesionare nr. 25616/09.07.1998 incheiat intre Municipiul Bacau si dl. Bortun Grigore;

 • - Contractul de Vanzare Imobiliara autentificat sub nr. 698/27.07.2020 la Biroul Individual Notarial Sprianu Alexandra;

 • - Referatul nr. 560 293 din 10.09.2020 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau;

 • - Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 560 601 din 11.09.2020;

 • - Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560 589 /l/l 1.09.2020;

 • - Raportul Arhitectului Șef, înregistrat cu nr. 560 589 /2/11.09.2020;

 • - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1001/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 1002/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1003/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1004/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

 • - Prevederile art. 1.315 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • - Prevederile art. 108, lit. “b”, ale art. 129, alin. (2), lit. “c” si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196, alin. (1), lit.”a”, ale art. 197, ale art. 243, alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.( 3) lit. ”g” și alin. (6) din O.U.G. nr. 57'2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - (1) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 69564/24.09.2019 incheiat pentru suprafața de 32,58 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacau, de la d-nii Panait Romulus si Panait Claudia la dl. Roșu Marius.

 • (2) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr.

69338/06.08.2018, incheiat pentru suprafața de 31,65 m.p. teren de la d-nii Pena Laura-Nadia si Pena Mihai-lulian la d-nii Cucu Emanuel-Grigore si Cucu Alina-Florina.

 • (3) Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr.

25616/09.07.1998, incheiat pentru suprafața de 27,50 m.p. teren de la dl. Borțun Grigore la d-nii Pușcașu Florin si Pușcașu Andreea-Violeta.

ART. 2 Se Împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractele de concesionare cu proprietarii construcțiilor.

ART. 3 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor nominalizate la Art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINTE


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

lONELA-CRIjȘTtN^ ^EA^IĂ- PRAVĂȚ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU l             - I                NICOLAE - OVIDIU POPOVICI