Hotărârea nr. 202/2020

HCL NR. 202 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 202 DIN 22.09.2020

privind aprobarea completării obiectului de activitate prevăzut in Contractul de concesionare nr. 41130 din 27.12.2001, încheiat intre Municipiul Bacau si S.C. VIOBOMAR S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea D-lui Diaconu Victor, Administrator al S.C. VIOBOMAR S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 555870/25.08.2020;

-Contractul de concesionare nr. 41130/27.12.2001, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. VIOBOMAR S.R.L.;

-Referatul Arhitectului - Sef al Municipiului Bacau Compartiment Evidenta Concesionari cu nr. 560 246 din 10.09.2020;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 560 621 din 11.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560 622 /l/l 1.09.2020;

-Raportul Arhitectului Șef, înregistrat cu nr. 560 622 /2/11.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 997/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 998/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 999/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 1000/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 15 din Contractul de Concesionare nr. 41130/27.12.2001;

-Prevederile H.C.L. nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare, potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2), lit. “c”si alin. (6), lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1), lit “a”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. (1), lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 362 (1) și art. 139 alin.( 3) lit. ”g” și alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 — (1) Se aprobă completarea obiectului de activitate stabilit pentru spațiul realizat pe terenul concesionat in baza Contractului de Concesionare nr. 41130/27.12.2001, incheiat intre Municipiul Bacau si S.C. VIOBOMAR S.R.L., reprezentata de dl. Diaconu Victor si prevăzut la Art. 1, alin. (2), cu activitatea de “alimentație publica - baruri si alte activitati de servire a băuturilor”.

  • (2) Se aproba modificarea redeventei concesiunii prevăzută la Art. 5 din Contractul de Concesionare nr. 41130/27.12.2001, de la suma de 1.330,00 lei. an, la suma de 1.580,25 lei/an, indexata la nivelul anului fiscal 2020.

  • (3) Se aproba modificarea garanției de concesionare prevăzută la Art. 9 din Contractul de Concesionare nr. 41130/27.12.2001, la suma de 1.580,25 lei.

  • (4) Celelalte prevederi ale Contractului de Concesionare nr. 41130/27.12.2001, sunt si raman in vigoare.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze Actul Adițional la Contractul de Concesionare nr. 41130/27.12.2001.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la Îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PREȘEDINT


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

IONELA<RIS^NA^&^EAH^-\PRAVĂȚ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI X

N.O.P., I.M./N.M..'EX.l 'DS.I-A-2