Hotărârea nr. 201/2020

HCL NR. 201 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 201 DIN 22.09.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

întocmit pentru CONSTRUIRE SPATII BIROURI, SPATII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POLIGONULUI, NR. 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea S.C. SIMBA INVEST S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 558764/04.09.2020, prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.D. intocmit pentru Construire spatii birouri, spatii comercializare produse alimentare si nealimentare si împrejmuire teren in str. Poligonului, nr. 4, din municipiul Bacau;

-Avizul favorabil al C.T.A.T.U. exprimat in ședința din data de 16.07.2020 ;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 548167 din 22.07.2020;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 558 764 dini 0.09.2020;

-Certificatul de Urbanism nr. 746/09.10.2019 eliberat de Primăria Municipiului Bacau ;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 560 272 din 10.09.2020 ;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 560 607 din 11.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560527/1/11.09.2020;

-Raportul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 560527/2/11.09.2020;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice cu nr. 560527/3/11.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 995/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 996 /21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Avizul favorabil cu nr. 43/23.01.2020 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.;

-Avizul de amplasament favorabil condiționat cu nr. 1002867612/08.11.2019 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A. - Divizia Exploatare, Mentenanta, Rețea Electricitate Bacau;

-Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. Bacau cu nr. 8533/28.10.2019;

-Adresa nr. 1109731/03.07.2020 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta «Mr. Constantin Ene » al Județului Bacau;

-Adresa Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau sub nr. 17638/17.06.2020;

-Acordul A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de îmbunătățiri Funciare Bacau cu nr. 83/28.08.2020 ;

-Avizul favorabil cu nr. 13972/09.07.2020 emis de SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE ;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 90258/15.06.2020;

-Avizul de principiu cu nr. 13876/874/03.07.2020 emis de AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA;

-Avizul favorabil cu nr. DT/4142 din 05.08.2020 emis de Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării;

-Adeverința Poștala nr. 37963/155/18.10.2019 eliberata de Primăria Municipiului Bacau ;

-Decizia Etapei de încadrare nr. 23/03.08.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Studiul Geotehnic faza PUD nr. 777/2020 întocmit de S.C. FRONTAL D.I. SYSTEMS S.R.L.

-Procesul-verbal de recepție nr. 2239/2020 al O.C.P.I. Bacau ;

-Prevederile art. 25 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. « d », art. 45 lit. « c », art. 48, art. 56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. « a », ale art. 197 si ale art. 243 alin. (1) lit. « a » si lit. « b » din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

In baza prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin.3 lit.„e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru CONSTRUIRE SPATII BIROURI, SPATII COMERCIALIZARE PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. POLIGONULUI, NR 4, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l - Planșa U.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. SIMBA INVEST S.R.L., din Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-uIui este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  • (2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

  • - S teren = 14.750,00 m.p.;

  • - S construita total - 5.503,50 m.p.;

  • - Regim de construire - P, P + 1;

  • - H max “ 7,60 m;

  • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

Spatii birouri = 1,00 m.l. fata de limita de proprietate din Vest, 25,00 m.l. fata de limita de proprietate din Est si 94,09 m.l. fata de limita de proprietate din Nord;

Spatii comercializare produse alimentare si nealimentare = 2,00 m.l. fata de limita de proprietate din Vest, 78,10 m.l. fata de limita de proprietate din Sud-Vest si 14,00 m.l. fata de limita de proprietate din Est;

  • - POT max propus - 75 %

  • - CUT max propus = 2,0 ;

  • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal se va realiza din str. Poligonului;

  • - echipare tehnico-edilitară: racordarea la rețelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de deținătorii de rețele.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la Îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizatii in Construcții si Urbanism.

ART. 4 Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI