Hotărârea nr. 200/2020

HCL NR. 200 DIN 22.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 200 DIN 22.09.2020

privind asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive la Bazinul de înot Bacău în lunile octombrie și noiembrie 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr.1088/ 03.09.2020, înregistrată la instituția noastră cu nr. 558519/03.09.2020 înaintată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modem prin care solicită Bazinul de înot Bacău pentru organizarea unor evenimente sportive în lunile octombrie și noiembrie 2020;

-Referatul nr. 559049/7.09.2020 întocmit de Secția Bazin înot din cadrul Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri prin care se propune asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem în vederea organizării unor evenimente sportive în lunile octombrie și noiembrie 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 560760/ 14.09.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr.560762/1/14.09.2020;

-Raportul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, înregistrat cu nr.560762/2/14.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 992/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 993/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 994/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr, 5;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit."a", art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit."a" și "b"din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit/'d" și lit."e", alin. (7) lit. "f" și alin. (9) lit."a" și art.

139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 - Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem în vederea organizării unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău, după cum urmează:

 • - Campionatul Național seniori,tineret (JA), juniori (JB) - 02 - 04.10.2020;

 • - Campionatul Național juniori C și D - 09 - 11.10.2020;

 • - Cupa României seniori, tineret (JA), juniori (JB) - 06 - 08.11.2020;

 • - Cupa României juniori C și D - 13-15.11.2020.

ART. 2 - Contribuția ce revine Municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău și logistica existentă la bazin pentru evenimentele prezentate la art.l, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Salubrizare, Agrement, Parcuri și Federației Române de Natație și Pentatlon Modem.

ART. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IONELA-CRISTI]>ĂB5teAfiNĂ’PRAVĂȚ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVW'I

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

ANEXĂ LA HCL NR. 200 DIN 22.09.2020

CONTRACT DE ASOCIERE din.

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Mărășești nr. 6, județul Bacau, având contul nr. R064TREZ24A545000200130X deschis la Trezoreria municipiului Bacau , cu Cod Fiscal 4278337, reprezentată prin Primar Cosmin Necula.

Federația Română de Natație șl Pentatlon Modern cu sediul social în București, strada Maior Coravu, nr. 34-36, sector 2 având codul fiscal nr. 10062779, prin reprezentant legal CAMELIA POTEC în calitate de organizator, au convenit următoarele:

Au convenit in temeiul prevederilor

 • • Art 129 alin. (2) lit „e” si alin. (9) lit „a” din OUG nr. 57 privind codul Administrativ, ale art. 1180, 1182, 1166, 1171, 1176, 1179, 1270 și următoarele din Codul Civil

 • • Art. 35 din Legea nr. 273/ 2006 privind Finanțele publice Locale actualizata

 • • Hotărârea Consiliului Local Bacău nr...........

la încheierea prezentului Contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea părților în vederea organizării la Bazinul de înot Bacău a următoarelor competiții din calendarul competițional al federației pe anul 2020:

 • 1. Campionatul Național seniori, tineret (JA), juniori (JB):               02-04.10.2020

 • 2. Campionatul Național juniori C și D                                 09-11.10.2020

 • 3. Cupa României: seniori, tineret (JA), juniori (JB)                     06-08.11.2020

 • 4. Cupa României juniori C și D                                     13-15.11.2020

Aportul Municipiului Bacău va consta în punerea gratuită la dispoziția organizatorului a Bazinului de înot și infrastructurii aferente acestuia în perioadele prevăzute la art. 2. In ziua premergătoare începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea antrenamentelor oficiale.

 • III. DURATA contractului

Art 2. Prozontul contract se va derula de la data semnării de către părți, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obligă să pună Bazinul de înot la dispoziția gratuită a organizatorului în perioadele prevăzute la art. 1(1). In ziua premergătoare începerii competițiilor, bazinul de înot va fi pus la dispoziție gratuit doar pentru desfășurarea antrenamentelor oficiale.

Art 4.(1) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern se obligă:

 • ♦ Sa organizeze competițiile descrise la art 1 (1) in conformitate cu normele sanitare actuale privind protecția persoanelor împotriva virusului COVID19;

 • • Sa respecte prevederile legii 98/2016 privind achizițiile publice ;

 • • Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizarea evenimentelor;

 • • Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la eveniment, conform prevederilor legale;

Art 5. (1) Federația Română de Natație și Pentatlon Modern se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic, însoțit de documente justificative legale, in termen de 30 zile de la data evenimentului. In cadrul acestui raport se vor introduce in mod obligatoriu listele de start, rezultatele obținute și clasamentul pe cluburi in format editabil.

 • (2) Daca Federația Română de Natație și Pentatlon Modern nu furnizează Municipiului Bacau un raport in termenul prevăzut de Art 5 (1) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul de asociere fără alte pretenții din partea organizatorului;

 • (3) Municipiul Bacau prin primar poate rezilia contractul, fara preaviz si fara sa plateasca compensatii de orice fel, atunci când Federația Română de Natație și Pentatlon Modern”:

 • • nu isi îndeplinește fara justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat in scris sa isi îndeplinească aceste obligatii, persista inca in neonorarea lor sau nu furnizează explicatii satisfacatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • • este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare

 • • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • • se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizatii criminale sau in alte activitati ilegale;

 • • își schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • ♦ face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realitatii.

(6) In cazul rezilierii contractului din vina Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, in cazurile specificate in Art. 5 (5) din contract, Municipiul Bacau poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a eventualelor sume deja plătite, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis organizatorului sa transmită observațiile sale;

V. RAPUNDEREA PÂRTILOR

Art.6 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-l execute întocmai si intru totul cu buna stiinta.

Art.8 Părțile se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art. 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

Art 10. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art 11. Federația Română de Natație și Pentatlon Modern isi va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării evenimentelor sau ca o consecința a desfășurării evenimentelor va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

VLFORTA MAJORA

Art. 12 Prin forța majora părțile înțeleg imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art. 13 (1) Forța majora apara de răspundere partea care o invoca.Forta majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora , poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa înlăture răspunderea ,partea care o invoca este obligata:

a)sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

b)sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

c)sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la incetare;

d)sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generaza cazul de forța majoră;

(2)Toate comunicările se vor face in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

(3)Daca forța majora depășește o durata de cinci zile , fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare,fara ca sa poata cere despăgubiri de la cealalta.

Art.13. Cazul fortuit este un evenimemt imprevizibil si de neinlaturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

VII. LITIGII

Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost incheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. NICOLAE - OVTOIU POPOVICI