«(•«ti

^tfo /tâf/ff/Z         €// O                  ^3(7<‘(7f/

uonss^H^B»2Kimm

HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 19.02.2020

privind aprobarea Bugetului devenituri si cheltuieli si Programului de investiții pe anul 2020 si următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2020, potrivit art. 133(2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice si Direcției Tehnice nr.1276 din 13.02.2020 de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investiții pe anul 2020 si următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investiții pe anul 2020 si următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1277/ 13.02.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 1326/1/14.02.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 1326/2/14.02.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 119/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 120/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 121/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 122/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 123/18.02.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile art. 19(1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin.l si alin.3, art. 154 alin.l, art. 196 alin.l lit.”a”, art. 197 alin.l, art.243 alin.l lit.”a" si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ , republicat si ulterior modificat; -Amendamentele formulate de către: domnul Primar Cosmin Necula, doamna consilier Maria-Raluca Năstase, domnul consilier Vasile Luca și doamna consilier Ionela- Cristina Breahnă- Pravăț, amendamente care au fost adoptate;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“, alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020 si următorii trei ani ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, conform Anexelor nr. :1A, 1A1, 1A2, 1B, 1B1, 1B2, IC, 1D precum si Anexelor nr.: 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N.

Art.2. Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.3. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, la Direcția Economica si Direcția Tehnică.

Art 47 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU                                                                         ANEXA IA LA HOTARAREA NR. 20 DIN 19.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. BACAU                      BUGETUL LOCAL PE ANliL 2020 Sî ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

Data: 20/02/2020       Tic         pag:    | -inii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Esiunori 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din oare credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Tritn 1

Trira.lt

Trim.tll

Trint! V

A

B

l-J+4+54^

2

3

4

5

6

7

«

9

W0I02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

337.866J7

126 IW.83

79.848.00

68.267.00

63 645,54

3M.oM.21:

3S8.74U.io

368 939.26

IXK)2(J2

I. VENITURI CURENTE

308 992.77

97.252,23

79.848.00

68.267.00

63.643,54

338.485. OL

347.335,00

362 327,00

900302

A. VENITURI FISCALE

256.966,91

77 806,37

65.223.00

$7 790.1K)

56.147,54

284.623.01.

ÎW 776.00

302 939.W

000402

Al IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372.00

ai ivx.no

41 108.00

41 108.00

4I.GWJ»

l?d.5‘J6.(R

184 741,00

193 84i-,(4Q

O3CXKJ2

A11 Impozit pe vctut. profil st canijun din capul! de la persoane flatc

164.372.00

41 tux.oo

41 108.00

41 108.00

4t.tM8.lW

I76.W6.OC

184 741,00

193 840.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.1X1

155.00

155.00

153.09

97.1»

59U.OC

620.00

651.00

030211

Impozitul pe icnuunfc din tronsferol prapneOMilor imobiliare din patrimoniul pcraxial

$62.00

155.00

153.00

155.00

97.00

590.OC

6X*)

651.00

IMO2

COTE5I SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 810.1X1

4O.953.«>

40 957.00

40953.00

4V.95l.00

I76.006.0f

IX4.I2I.IM1

193 189.00

<MH20l

Com defalcate din impozitul pe

163 810.00

4(1.953.00

40 953,00

40 953.00

4U.Wl.0ft

i ?2,<ini>.<£

IXflMWjW

189 630.(81

040’04

Sume aloene din «Hck dcfdwie din

tmpoaiul pe i cnit pentru echilibrarea

bugetelor local:

4.U06M

3.521,«1

3 559.WT

0718102

A3 Impozite si taxe pe proprietate

41.312,91

20.432.37

I<1275.00

5.583.00

5.092.54

35,yw>w:

3S.479.iNj

41» 54l.llti

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.312.91

20432,37

Jt) 275,1X1

5.583.01

5.092,54

35.994.0C

3S.479.DU

40 $41.00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

27.756,54

13.056,00

7.711 «mi

3.822.00

3.167.34

25.810.01.

27.293,00

29 357.0<J

07(1202

Impozitai taxa pe letcn

9.646.37

6.036.37

1.559.00

«86.00

1.165.00

ts.WM

6.35(1.00

6 350.00

070203

Taxe judiciare de iwnbro rt alte taxe

de umbro

2.245.00

840.09

505.00

450,00

450,0»

3.IW.0C

3 2W,ix>

3.200,00

070250

Alte impozite si tace pe proprietate

1.735.00

$00.00

500.00

425.00

310.00

IX4.0C

l 634.UU

1.634,00

f00002

A4 Impozite si taxe pe bunun si wkii

49.012,00

15.416.00

13.340.00

10.599,00

9.657.00

72.033.0L

67 356,00

6» 558.00

1102

SUME DF.FAICATE DJN TVA

35.301.00

9.790,00

9.191.00

8.238.00

8.082,00

57.I22.OC

31.899.00

52.1)8.00

150202

Sume defalcate d» taxa pe i alostca

admigata pentru fi»ar«arca cbeltuicWor

dcscCBtrsiizaie la nivelul comunelor,

«xasckM’. rauniciptilcy si teetrurelof

MunicipiultK Bucurtru

33.356.00

9.30J.00

8 705.00

7 752.00

73%.<»

43.975.Of

44J77.DO

44 788.00

IIO2O6

Sume defalcate dm taxa pe i aloi rea adaugata pentru echilibrarea bugetelor tocate

I I 2O2.OC

5.577.0»

< 3S5.uo

II020O

Sume defalcate di» tact pe valoare aduigatt

pentru finanțarea ini Uemantulw particular

sa» confesional KiuduM

!.945.00

487.00

4*6,0)

486.00

416.00

1.945.OC

t .945.01»

1 945.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,1»

6.11»

Cad

Deootnire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinat* stingerii plăților restante

Trina 1

Trim.Il

Triro.lll

Trim.1V

A

B

l"3+4r5+6

2

3

4

5

7

*

9

l2n207

TflXC Scxclicfc

J 5.1X1

9,<X>

6.1X1

($»2

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

2%.W

92.00

va.DO

61,1X1

57.00

31 1.00

327.!»

343.00

(50201

Impozit pe sptcltcolc

163.00

52.00

50.W

31.1»

30.00

170.00

175,09

176,00

150250

Alto taxe pe rertreii apectHee

133.00

40.00

40.00

30,00

23.00

141.00

IÎ2.00

167.00

)*>î

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATi

I34M00

5.535.00

4.(153.00

2.300,00

1.522.00

14.600,00

I5.33O.iW

(ti 097.00

160202

Impo/tt pe mijloacele de transport

11.787,00

5.0«U»

3.500,00

1.900.00

1.317,110

12.987,00

13.717.00

14 4X4,00

I6O2O3

Taxe St tarife pentr» eliberarea de

ticcnic si atmiîtAdtii dc furrctwnuc

1613.1»

52S.W

$53.00

135.00

1.613.1»

1.613.1»

1 613.00

IWOo?

AS ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2 209.00

XțOJJO

500.00

5Mi.no

350.00

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.2<kl.0O

i50.no

500,00

stMKoa

350.00

)«)25O

A tiz impozite ti taxe

2 21».DO

«50J»

500.00

5tm.o<i

350.00

2901MI2

C Venitun «lijcele

52 (125.86

19.425.86

14 625.00

10.477.00

7.49A.CW

53.Xb2.iXl

56 559.1X1

59 JBK.tXi

5«OlXi2

C1 VciMlttf» dm ptdpictMt

Ui 143,47

3.401.47

3 050.00

2.500.00

i 19X00

12 097. IM)

12.705,1X1

13 MO.UJ

XW2

VENITURI OIN PROPRIETATE

10 HM7

3.401.4?

3 nSti.lxi

ISat.Ort

1 192.00

12.09 7 JKl

12.705.00

17 3J4MK1

ÎWXil

Virs»minic dm pjoRwt net d regiilor

Autonome

15,00

15.1»

300205

Vcrutirri din concesuru ți închirieri

9 07» .47

3.216.47

3000.00

2.500,00

1 192,00

J 2.097/Kt

I2.7O5.Ihi

J3 W.W

Î0O2O53»

Alte veruiun din eoMCtteoi ci rochi-

ncn dc     wmHutiik publice

9 978,47

3216.47

3.OIW.O0

2500.00

I 192.(0»

12.097.1»

IX70S.0U

i LȘW.flO

300250

Alic rcniluri dm proprrcutc

150,00

100.00

50.00

330002

C2. Vanzari de bunuri ci aercicii

41.882,39

169’4.39

11.575.00

7.977,1»

6 306,00

41.765.1»

43X54.1»

46 (J4K.W

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVtTATi

1800,00

2.455.1»

2-310.00

2 232.1»

1,803.00

9.647,011

10.130.00

1O637.W

33O20X

Veruiun din presari de servicii

7 73l.<XI

2.072,00

2.000.00

2.017,00

l.642.(M>

9.647,1X1

10.130.00

10 637.06

330210

Comiibwuj părinților    Mrrtinuorikx

kțaii pentru wircdncieâ ceițuilcc m

cresc

451.1»

150.00

150.00

100.00

31.00

330221

Vcniluri din recuperarea cheltuielilor

de judecata impalolii sr dcspuubin

6.4,1»

33.00

10,00

10,1»

10.00

330250

Alte venrtun din prestări de ren te»

ci alic acmuali

5551»

200.00

150.0»

105.00

100.1»

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

340’02

T«xc cauajudiciruc de linituu

315.00

?a.oo

6.5.00

45.00

35.00

3502

AMENZI PENALITATI SI CONFISCĂRI

8.468.00

2.600,00

3200.00

i 66X.00

9.11XJ»

9.574.1»

10 OS).<K)

3502!»

Venituri din iruoui si aUe sancțiuni

aplicMe poirn it di«porJutlo« kg»le

2.400.00

8t»,0M

700.00

500.00

40U.00

|

350251»

Alic amenzi, periclitau si conTtreari

b 068, «l

1 500.00

tSW^CHt

1 268.(0

9 11«.(»

9,574.00

Hhjsj.cxh

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triat I

Trim.ll

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1-3+445+6

2

3

•l

5

6

7

S

9

3602

DIVERSE VENITURI

Itwro.w

7.51X1,(XI

7JXWJHI

3.7JKM*

2.400,00

24.l5tl.tW

25.358,00

364006

Taw spcciak

17.762510

$.UX»,00

b IKXJ.HI

3 UiKJ.OO

2.762.09

2.VUMW

24.150.00

25 358.00

361’250

Akc venituri

3.23»,00

t.500.00

Lww.iw

700,00

38,tW

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

3.399,39

3.399,39

370203

Varsammtc din secțiunea de funclwrwe pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buțctulm loca)

•30 957.91

-30.957.91

170204

Var semințe din secțiunea de funclxxure

30.9S7.9I

30.957.91

J7O25O

Ahe ttatltfmirt tokmtare

3.399,39

3 39939

41000 2

IV Stibvcnid

14.556.59

I4.S56.59

4.793.46

1.516.87

4201*2

SuIhcmii de ta âhc nivele oic

administratei publice

II 556.59

18.556.59

4.793.46

I 516.47

«78.96

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18 556.5»

14 556.59

4,793,46

1 516.82

874.96

420265

Fmanlaea proyrmului Nautxu) de

Der.voharc Locala

17.0HJ6

17.1)18.36

420269

Subvenții de la bufetul de st»l caiac htgcklc locale necesare susțineai derulării proiectelor Enantalc din fonduri CMCtne nctwnbunabilc (FEN) poiiadcrae, aferente perioadei de programeze 2014-2020

1.53433

1 538.23

4.793.46

J.516.87

878.96

4402

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AfRENTE CADRULUI FINANCIAR 2914.2020

10 317.0)

10317.01

36.775.82

9.188,23

5.733.30

4W2UI

Fondul European de Dezvoltare Regional»! FEDR)

X 064.4 K

4.964,44

36.775.42

9.488.23

5 733.30

4W2OIU)

Sume pnmitc ir» contul plăților cfccnmc

in anul curent

4 064,44

8.064.44

36.775.42

9 484.23

57334»

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.252.53

2.252.53

4X020201

Sume primite in contul plăcilor efectuate

ia anul curent

2.252.53

2.252.53

4*>M>

VENITURI PROPRII

27O.292.3X

44 042.44

70657.00

«3.029.00

55.563.54

28l.363.or.

295 436.00

310.209.00

5002

TOTAL CHELTUIELI

347 762.59

149.567.59

78.wu.in

51.592.W)

28.520.9'1

no 054,2*

35X746.10

568.9)9.26

01

CHELTUIELI CURENTE

274 742.44

134.467.24

71 245,10

44.795.00

23.7953'3

348.732.24

322.151.10

332.35036

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75 897.85

24.3*6,95

21 052.50

19280»

II.177.7-»

61 646,Of

62355.00

62 171.0(1

2o

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

91264.91

47247.2)

28 96u.it)

11.191.20

3.426.40

109 465.011

120.361.00

135 252,<K1

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744.60

2.35M.OO

X5t»0,G0

2.319.70

1.506.3'»

X.M5.0C

7.141.181

$go7»fti

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500.00

5.5a>.oO

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

IWt.00

|W/)0

500.0C

506.00

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN'ITATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.926.92

1X132,22

9 961,OU

7752.50

5.1)4 (.2-)

30 «56,ot:

30.300.00

3) HW.IKt

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare dettinaie stingerii plăților restante

Triml

Trimit

Trim.Nl

Tritn.1V

A

B

1-34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

«J

5$

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16 Ml, 31

10.9X331

4306, «>

MtWMK)

1$.6W,(H;

I6.2w.ua

I68IHU»

<(.

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

I $15.55

1.515.55

44.248,24

S0098.8X

51 07836

5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19 6$0.t»

12.433.00

4.1 1-4.00

î.ors.t»

28.00

2O.3I2.IHI

IX W.ili!

IX.lUHl.f»

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-202»

13.6X4.94

1,1.6X4.94

$4.443,04

13.205,32

7.652.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.816,80

4.4X6,10

330,90

309.90

l 619.90

2.977,«U

J.990.00

.L9W.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

47.259.76

47259.76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINA.NC1ARE

47.259.76

47.259.76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.00

7 655.60

6.797.1»

6.797.00

4.725.40

31.322.01»

36.SX9.rni

36 509.00

XI

TITLUL XV» RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.'.975.00

7 655.6(1

6797,00

6 7973»

4 725.40

31.322.0!»

36.589.IH1

36 589.(10

M

Piui eferhrtie in «mi pcecedenli si

f ecu|>c?atc m     curcnî

-215.05

-215.05

xs

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-215,05

•215.05

5101101

Partea l-a Sen ici) publice generale

66X03.71

24X77.Ul

16.394.90

1.’. 0X4.40

10.443.40

64 603.2'»

62.215.00

61 087.0»

5)02

AUTORriATÎ PUBLICE Si ACȚIUNI EXTERNE

51.122.12

19 370.72

12.176,!»

11.494.1X1

t.!«l.4!l

49.016,29

4X.iK»,00

48.2110,00

01

CHELTUIELI CURENTE

25 977,96

9.545.1»

6379.00

5.697,00

4.356.!»

21.«94.29

(6.4! 1.00

166! 1.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745.110

4 455.1»

4.435.00

4.255,00

16335.18»

13.411.00

13611.00

IWll

Cheltuieli uhri*k in bani

I7.23U.OO

4.565,00

4.355,1»

4 345.00

4.165,00

17.230.09

17.230.00

17.230.00

JMItOI

Salam de baza

15 676.00

3.940.011

3.940.!»

3.940.00

3.X56.0U

15.676.(8»

15.676.00

15676.0»

J00112

Indemnizații plMlK ww pciroanc din afara emulii

414.01»

li 5.00

115.1»

115,00

69.00

414,00

414,00

414.00

iwn?

Drepturi de delegare

30,00

I0.00

10,W)

10,00

ÎO.l»

3!»,W

30.01!

IO<ili7

Îndemni mi ji dc hrana

7X0.00

200.00

200.W

190.00

190,00

100130

Alte dteptun satiriaie iu bani

330.00

100.00

90.00

W.00

$o.t»

33O.O!»

330,00

330.00

ino>

CheltuMlixaiari^c in natura

280.00

2X9,00

280,00

2MD.OO

280.0»

100206

Vuuchcie de vaeanli

280.00

280.00

280.18»

280.00

280.00

1003

Contribuții

380.00

100.00

100.110

90,00

90.00

380.00

.380.00

380.00

100307

Contribuia augritarimc pentru manea

380.00

100,1»

)«!.«>

90,00

«0.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICH

5 450.00

2 276.00

1 8X2.60

I.22O.0O

72.no

5.500.!»

HlOO.OO

3 OUtl.OO

2«l!

Bunul st «' iții

2 7X6.00

1 161.00

1 075.00

540.00

IO.!»

20010)

Fnmilun de birou

250.00

IU0.IK)

ltltl.00

So.riP

200102

Materiale pentru curățenie

411.00

10.00

in.no

llt.OO

10.60

2f»103

IncdzH. ilumina! ri forța modica

200.1X1

100.00

100.1»

269104

Apa. canal« Mlubritctc

40.00

15.1»

J5.no

111.00

2IHH06

ftw dc xhimt

235.01»

100.00

lu.t»

55.00

2OOIO7

Transport

26.00

21.1»

5,*M)

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2021

Estimări 24123-

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Tritn 1

Trin».H

Trun.lll

Trin>.IV

A

B

L-J+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

20UIO8

Posti tekconiunkam, radio. ci.

ictcnici

645,(10

3 ts.t»

315.««

15.1»

KMII3U

A hc bimuTi ii 5cr< *cb paum

mutiiMrc n fatctionare

1.350.01

500.00

450.00

400.00

21X12

Reparau curente

151.00

100.00

81.00

21»5

Btinun de «atura obtccielor de mvemar

30.01

30,00

21X1530

Alteobkeie de înienur

30.<X>

30.00

2006

tkplwari, detașări, transferări

26.00

25.00

i.t»

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

24,00

24.00

200601

Deplasai m SBawaiate

2.00

1.00

1.00

2DH

Cart», publicați» si materiale

documentare

30.00

15.00

15.00

2012

Consultanta si expetttza

480.00

230.00

200.(10

50,00

2015

P'C£&Ijtv profeSrtnslA

20.00

10.00

10.00

21114

Prt»W4lm nwrKii

10.00

5.00

5.00

2IW

Alte cheltuieli

1.887.00

700,00

495.00

630.00

62.00

203001

Reclama >i publicitate

$2*W

160.00

200.00

160.00

203002

Piolocol si reprezentare

40.0»

40.110

21)3(04

Chirii

452.00

I50.IXI

tltl.00

110,00

62.00

2030)0

Alte cheltuieli eu bonun u sen ic 11

895,00

350.1X1

l«S.«(t

36O.W

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-21120

2.482,96

2482JK»

59.2»

5102

Programe din Fondul Social European (FSE)

2 482.%

2 412.96

$802111

FiMatarca miionota

360.31

360.31

580202

Finanțarea externa ncrambunabila

2041.73

2. W 1.73

580210

Cheltuieli necto^iWc

«0.92

«0,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42.00

42.00

42.00

29.(0

5<M0

Swrc       pmouicforcki handxdp

ncMKadmrc

15500

42.00

42.00

42.00

29.01)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3 169.16

3.I69.1U

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCI ARE

3.169.16

3.169.16

71(11

Active fixe

3 160.16

3 169.16

71(1101

Consttucoi

627.00

627.00

7)0103

Mobilier, aparatura birotica si »Uc

Mtivccoiporalc

10.00

10.00

710130

Alte active fixe

2.532.16

2.532.10

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975.00

6.655.60

$ 797.011

5.797.00

3 725.40

27 1211»

315X9.1»

31.5X9.1»

81

TITLULXV1I RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975.00

6655,60

5.797.00

5.797,00

3.725,4»

27 I22WI

3) 589.00

31.5*9.00

«103

Rambursau de ercdilc interne

21975,00

6.655,6»

5.7'77.00

5.797JW

3.725.40

27 122.1»

31 589.1X1

Jl 589,00

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. U

TrimJH

Trim.IV

A

B

2-3+4+S+6

2

3

4

5

«

7

8

9

«1020$

Rambusari de «reduc aferente datoriei

publice interne locale

21.97$ <w

6.655.60

5.797.00

5.797,(11»

3.725.40

27 132.00

31.5(9.0»

31589.00

5new

Autoritari executive ai legislații c

51.122,12

19.370,72

12.176,00

11.494.0»

8.081.*)

49.0Jf.J9

48000,00

48.200.00

5)029103

Aviontw cxectnnx

51.122,12

19.370.»

i2.Wi.00

11.494.00

8.1» 1.4»

49.0)6.29

48.(810,(10

48.300.0»

$402

ALTE SERVICII PUBiJCE GENERAU

6 622,79

2.817,29

1 642.10

1.267,70

*30,7»

6.703.00

6.874.00

f..«0.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

6.606.5!

2.866.01

1.642.10

). 267.70

X3O.7»

6 703.(8»

6.874,00

6.M0.OU

Ki

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340.2O

9<4>.3O

798,50

792.71)

783.70

3 372,00

3.344,00

3 350.00

100)

Chcluwb wtaiifc in Hni

3.195.20

877.60

779.40

773.60

764.60

100)01

Salarii de beta

3.951.0(1

811.00

716.00

710.00

714,00

100112

Drepturi de delegare

5.80

4.00

0,(0

1,00

1001)7

Indemnizații de hrana

204.4(1

52.60

52.60

52.60

46.60

100)30

Alte drepturi salariate m bani

34,00

10.00

10.1»

10.00

4.00

1002

Cheltuieli salariate nt natura

69.60

693»

100206

Voucherc de vicartâ

49.60

69.60

1003

Conmbutri

75.40

19.10

19.10

19.10

18.10

) 1'0307

Coouibuua angiuatorie peatnt munca

75.40

19.10

19.10

19.10

18.1»

20

TITLUL II BUNURI St SERVICII

1 518.31

1.072.71

714.4*

S6.0D

45.00

i.KOn.ao

LWXî.UO

2001

Bunun tt țmictî

421.11

227,(11

115.10

49.1»

30.00

200101

Furnituri de birou

49.41

22.41

17.00

5.00

5.(81

200102

Materiale pentru ctsMeme

4,00

2.1X1

2.00

200)03

încălzii, iluminat si forța motrice

1U5.00

62,50

12.50

20.00

10,00

200)04

Apa. canal si salubritate

26,20

10,60

5.60

5.00

5.00

200)0$

Carburanți si lubrifiant!

26.00

15,00

5.00

2ooio/>

Piese de schimb

1.50

U$0

200108

Posta, t&coawmcani. radio. tv.

internei

36.00

16.00

16.1»

4.00

21XH09

Materiale si presuri de servicii ev

caracter firnciiona)

14.00

7.00

7.00

260130

Alte bunuri si servicii pentru

iMicsmercsi fineiiMUtc

165,00

90,00

50.00

15.00

10.00

2W

Reparații curente

33.00

I3.W

20.00

2005

Bimuri de natura obiectelor de inventar

13.00

7.00

6.110

20OS3D

Alte obiecte de inventar

13.00

7.00

6.00

2006

Deptasan. delatori. transferuri

11.00

6,50

450

20060)

Dcplisan interne.        umîfejMi

(.00

S.5U

2.50

2IH1602

Deplasări nsuainautc

3.00

1.00

2.00

2011

Carii. puHicani si materiale

documentare

0.50

030

2012

Consultanta si expertiza

5.00

5.00

2013

Prtjatire profesionali

5.00

3,01

2JMI

Cod

Denumire indicator

Prevederi «anule buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2(120

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimară 2023

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii phtilor restante

Trina 1

Trint.il

Trim.Hl

Trtnj.IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

0

9

2«I4

Pracctiannmai

3,20

3.20

2i»M»

Ahc chehwcli

1 026.50

*07,<i»

367.00

37.00

I5,oi»

loiooi

Reclamau puNiciiaic

1.00

4.50

3.50

205*12

Pwiocol ci reprezentare

0.50

0.50

205003

Prime de asiguiarc non-viala

3,W

(.00

2,*i

203030

Alte cheltuieli cu bunun n servicii

J «15,00

«01,50

161,50

37,01»

15.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1 <10,410

100,00

500.01

5<10,<W

500.00

5iHM

Fond <fc rt/m'ij taițciora la dtjpo/rtta

MKirttXilM locale

loo,a>

100.00

5$

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 500,00

600.00

52000

3*0.00

I.2W.W

I.W.OO

1 200.00

5501

A. Transferuri mttmc

l 500.00

600.00

52O.M

3*0.00

55011*

Alte uwsfcnwi cutcwte wucmc

1 500.00

600.00

520.00

3*0.00

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 3014-21120

ll».t»

II «.00

5WI

Programe din Fo«dul Euiopcandc Dezvoltare

Regionala tFEDR)

II «.00

111.1»

5*0101

Fioaalarca naționala

17.70

17.70

5*0102

Finanțate» externa ncranRwrsabila

IOu.30

100.30

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3«.uo

9.00

W

9,00

3,1»

30,«

30,00

30.00

5W0

Sume aferente persoanelor cu handicap

arme adt tic

30.00

9.00

9,00

9.011

3.09

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.10

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26,10

26.19

7101

Active Fixe

26.19

26.19

710101

Conrtmein

5,1»

5.00

7)11130

Alic active Fixe

îl, 19

21.19

XI

Plăti efectuate m anii prccedcnli ii

recuperate in anul curent

•4,91

U.9I

*5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANSI

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-4.91

-1.91

X5«l

Plăti efectuate m anii precctkMi si

recuperate in anul curent

•4.91

•1.91

*501(11

Plou efectuate in anii precedent! s recuperate m tuiul cwcm in sccuanca de funcționare a bugetului local

-4.91

-4.91

<40205

Fond de rezerv» hoge tara la dispoziția

autontatifot locale

I0U.00

100.00

500.«<

500.00

500.00

54«2I«

Servicii publice comunitare de

ev idento a persoanelor

3.066,19

1.077.39

724.IV

3,060.00

3.374JN

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii [ilarilor restante

Tritnl

Trim.il

Trim.ltl

Trim.1V

A

B

1-3+44-J+6

2

3

4

5

6

7

8

9

54U2S<>

Alte ten ku publice generale

3 461,Ml

1.709,90

917.30

612.7»

221.70

3 i 42.00

3.18X1,00

3 «WjKr

$501

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

yus3.su

2.619.00

2580.80

2.322.70

1.531.30

S.8S5.W

7.341,00

6W7.W

01

CHELTUIELI CURENTE

9 053.H0

2619.00

2 580.80

2.322.70

1.53IJO

8 885.1»

7341,00

61107.00

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

309.20

261.00

20.20

3.00

25.00

200,1»

200,00

200.00

2024

Comisioane H ^ic coftuii iTcn;nic

wijxummurikjr

309.20

261,00

20.20

3.00

25.00

202401

C<HDItl(»»C:U COMUTI «ftttOK

tmpnunuturita cxkiik

272.20

255.00

17.20

202402

CotnwioaK « ahc costuri aferente

tmpcviDtfturiicH- interne

37.00

6.00

3.00

3.00

25.00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8744.60

2.358.W

2.560.60

1319.70

1.506,10

8.685.1»

7.141.40

5 807.041

3M1

Dobânzi aferente datonei publice taieme

8388.61)

2.3 58.OU

2.383.60

1319.70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

mtenie dtr«te

8.Î8H.60

J.3SH.00

2383.60

1319.70

1 327.30

.31X12

Dobfcvi aferente datoriei pubKee

externe

356.00

177.1»

179.00

3OO2OI

Dobânzi, «fcicrrtc datwici publice

externe Arcele

356.00

177.1»

179.1»

600002

Pute» II-a Apwarc. ordine puMtcx 11

sigur vila naționala

9787.00

3.606.9U

3,731.90

2.218,90

229.30

I3.92MW

12.760.00

0102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

‘Z 237.00

3.606,90

3.73 J.90

1218.90

229JO

13.925.18»

12 76O.OO

Ui

CHELTUIELI CURENTE

9.737,00

3.556.9U

3731.90

1218.90

229.30

I3.925.tlb

12 012.00

12 760,09

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68.00

61,1»

6100

63.1»

200.00

200.00

118)1

Chdtuicb salariate m bani

241.00

61.00

59,00

60,00

MJ»

IMtlVl

Salam dc ba»

224.00

56.00

56.00

$6.00

56.00

100117

Indcmatzaui rfc hrana

16.00

4.00

3.1»

Jjie

5.00

100130

Alte drepturi sularule rit bani

1.00

1.00

>l»2

Cheltui di «tonale ia natura

5.00

5.00

100200

Vwchcte dc tacanti

5.00

5.00

JOOJ

Contribuții

X.00

2.00

100

2.00

2.1»

M»3ii?

C«mnbu1mat>guratMte pentru munca

8.00

2.00

100

2.00

2.»

20

TIRUL II BUNURI SI SERVICII

216.00

100.110

60.00

46.1»

1.00

210.4»

2)î.t»

22H.M)

2001

Bunur» st tenkii

73.90

56.90

15.1»

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curatenac

4.00

200)0$

încălzit iluminai » fon» motnes

<W

30.00

HM»

200104

Ap», cana! si salubritate

1.00

I.IM1

200105

Carburanți si lubrifiarti

5.00

2.00

l.l»

1.00

1.00

260108

Porta. Kkcwmmi cilii, rodk). ti „

Httcma

6,01»

6.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimară 2023

TOTAL

dis care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trin» 1

Trimit

Trim.il 1

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3OO13U

Abc bunuri ti ten icii pcnrrw

muclmcic ti Cunccjiwatc

(7.90

13.9(1

4.W

2WH

Medicamcnic si mrtcnclc senitstt

tija

0,10

200401

Medicamente

0.10

0.IIJ

2014

Proiecția muncii

2.1»

2,00

2030

Alic cheltuieli

140.00

50.00

45.00

45.1»

2(0030

Alte cheltuieli tu bwuri « «cnicii

140.(10

50.00

45.00

45.00

SI

TITLUL V! TRANSFERURI (NTKE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.2M.00

3.379,00

16IU.00

2,110,00

165.09

13 515.00

H.6&V»

(2.340.00

Slot

Transferuri ctrtmie

9.264.00

3.379.00

3 610.00

2.130,1X1

165.00

510101

Trart»Ceruri tolrt mriifaliik p**b1icc

9.2M.W

3.379.00

3.610,1»

2.H0.MI

165.00

5'1

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.90

0.90

(W

0.90

ilju

5*MO

Sume aferente persoanelor cu handicap

3.00

0.<»

OJM)

0,90

tlj»

W

CHELTUIELI DE CAPITAL

50.00

$0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

$0.00

$0.00

7101

Acrixe fixe

$0.00

$0.00

7I0J0I

Construcții

50.00

$0.00

610203

Ordine publica

9 2(4,00

3.379.00

3 610.1»

2.110.1*1

!(•$.«!

I3.SI5.WI

U.CtOfMHi

12.340.1»

61020304

Politie kKnh

9.264.00

3J79.O0

3610,00

2. 1 10.00

165,110

13.515,00

11.600.00

IZ.34O.OU

610205

PrWetUc civil» si prvtccu» contra

tnccodiilot fpcotwtic civila

nonmihuaia)

$23.00

227.90

121,90

108.90

MJl>

4IO, OU

412.00

W

650002

Parte» 111-a Cheltuieli social-cultutalc

131.017,78

«0.695,28

33.494. W

24.433.50

12.394,20

13’3.595.7S

132.973.22

I47 893.W

6503

1NVATAMANT

27.174.27

17.232.57

$.211.70

1.934,00

2.796.00

3S.9IS.W1

45,767,00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

25.O7S.77

15.i37.07

$211,70

1.934,011

2.796.00

35.9U.OO

45.767,00

60792,00

20

TITLUL II BUNURI St SERVICII

18 925.77

11.959.07

4.709,70

1.447,00

810,00

3S.9U.0O

45.767,00

792, (»

2001

Bunuri si scivicii

I4.7UI.7O

9.456.50

2.532,20

1 066.00

714.IX)

200101

Furnituri de t»rou

100.00

52,00

28.00

w

12.00

21HI1O3

Matmale pentru curățenie

320.00

151.00

92.00

$3.00

24.O0

200103

locuirii, iluminat «l forța moirrca

10.961.50

7.791.50

2J91.00

436,00

343,00

200104

Apa. canal ti salubrrtate

12711.00

577.00

410.00

167.110

114,00

2W107

Transport

97.00

37.00

37J»

12.00

11.00

2<*i<nt

Posta. icleeomiiMcaui. radio, t».

mu met

349.4»

143.00

113.00

63.00

30.00

200109

Materiale si presuri de sen ieri cu

caracter funcțional

251.00

95.00

73.1(0

65.00

18.00

2«ll)()

Alic bunuri si sen leii pentru

mucuncre si funcționare

t.412’0

610.1»

371.20

262,00

162,00

2W2

Reprraii curente

528.00

427,00

60,00

40.1X1

i,ixr

Cad

Denumire indkator

Prevederi anuale trusei 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2023

Estimări 2922

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trial

Triro.lJ

Trim.lll

Trtm.JV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

«

?

2<HM

Mcdicimensc » mstcrialt sanitaro

SJW

>,(»

2.M

’IKMUÎ

Rexin 1

5.00

3.01»

2.00

2005

Bwatm 4e aontra obtcetelr» de invtnur

1.291.57

985,57

187.1®

65.0<i

M.W>

200501

Unironmc ti cchipânicwi

l<W

lo.l®

200503

Lenjerie si accesorii <k pa»

5.00

$.1®

200530

Alic obiecte de inventar

1 276.57

985,57

172,00

65.00

54,00

2006

Deplasări, dcuwri, transferări

27.00

16.00

900

1.00

1.00

200601

Deplasări iottOK, deriuan, naurCciari

27.00

16.00

9.MI

l.W

1.00

2011

Cârti, publicării si materiale

ikKumvnlA't

7.00

1.00

6.00

2013

Prcpaon; profesionala

119.50

40,00

67.50

e.Ott

3.00

2014

Prorccna munții

6.00

5,00

1.00

2019

Contribui» ale adminuoatici publice

locale ta realizarea unor lucrări st

«n ic ii de interes pobik local, m baza

unor convenții sta «rfuraclc de asociere

2.160.00

1.028.00

I4O.IMI

256.00

36.00

2»3O

Alte chel Ivitei 1

13.00

ZOO

7.00

3.1X1

l.Mi

203001

Heclani» si publicitate

l.0«

20W»

Alte cheltuieli cri bunuri si servicii

12.1®

2.00

7,00

2,Wi

hw»

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2U45.OO

587.1®

4#>,00

486.00

446.00

5501

A Transferuri raicmc

2045,00

4(6,<W

486.1®

486.00

550H8

Ahe iraas/eruri curente interne

100.00

100.00

550163

Firuruami im st enunțului particufat sw

confesional ecicdMl

i 945.00

487.00

486,1®

486,(®

4(6,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596.00

582.00

14.00

5702

Ajutoare sociale

596.00

582.00

14.H0

570’01

Ajnuxuc sociale i» numerar

5112.00

582.00

$70203

Tichelc de cresa si tichcrc sociale

pentru gradoiita

14.00

14,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014.20’0

210.80

210.80

5W2

Programe din Fondul Social £uropc»(FSEl

210.80

210,80

510201

Finanțarea naționala

îl.10

51.70

58020’

Finaotwca extern nciambursabila

179,10

179.111

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

).»H.2rt

1.79820

100

1.00

1.500.1®

59*1!

Bimsc

3 079.00

1379.00

1.500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

222.20

219,20

2.1»

1,1»

CHELTUIELI DE CAPITAL

2 095,78

2.095,7»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trina 1

Tril». II

Trim.UI

Trins.IV

A

B

i-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE HEF1NANCIARE

2 0V5JB

2.095.7»

7 IUI

Acihe fixe

2.095.7»

2.095.7»

71010!

Consinaciii

1 752.50

1 752.50

7K113O

Alte active fese

343.28

343.28

X4

PlKi cfcciuitc ra taiti prcccdcnii si

rcc&pcritc ia mul eurem

-0.lt

41.28

*5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-OJfc

43.2»

«50»

Plăti cfedmtc lei aiul pjcccdcnd $i

recuperate ih inul «reni

-0.2»

4>JtX

xSoitu

Ptiu efectuate in anii prccedcmi u

reenpcraic in anul c«t« in secțiunea

de funcționare abugetudii local

41.28

41.2»

650’03

Invusmanl țxesctds» si pnmw

1 «12.12

5.319.12

1 749.00

W.(Kl

«51.00

651130301

Ins turnant preșcolar

4 XMO.Iil

2,750.01

975.*»

601.00

547.00

05020302

ln> au mani primar

3.922.11

2.569.11

774.1»

275.00

304.00

6502IM

kivalunirnl secundar

»»<»?,15

11.733.45

3.404,70

1.021.00

1.930.00

35.9IX.Oll

45.7<i7,<Kj

tiO 792.00

65U2W0I

Ins «umani secundar inferior

3.853.1$

2.490.65

636.50

2335»

•*93,00

35.918 W

4S.767.1K1

60.792.00

65920402

Im cumani secundar superior

13 660.00

8.928.XU

2 1.20

730.00

1.400.1»

6592M03

Ins «umani profesional

576.00

314.00

167.00

5I.MI

37.(81

6511205

levatamani postliccsl

1611.00

79.00

44.1»

30,1»

15,1»

6502W

Alte chctiuidi in domeniul

im uamanluiui

115.00

101,00

14,00

«02

SANATATE

{«.543.33

12607.65

2286,00

2. I«.«J

1.461,70

8X41.00

ÎO.2W,W

10.250.00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

10.162.92

4 227.22

2286.00

l. 1X8.1»

1461,70

X .141,00

W.20Q.W

JO.24O.WJ

5!

TITLUL vi TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10 162.92

4 Î27.22

2.286.00

2.181.00

1.461.70

8 841.00

10.2WJK1

IU 250.00

5101

Transferuri curente

«352.OO

2.416.30

12X6.00

2.188.00

1.461.70

510103

Aenimi de sanstse

8 352.00

2.416.30

2.2X6,00

1188.00

1461.70

5102

Transferam tic capital

t.810,92

1.810,92

5102)2

Transferuri pentru fituntreca

mvtuniulor ta spiufe

LX 10.92

1 610.02

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

R 3X0.43

H 3X0.43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

* 3X0.43

9 3X0,43

7)01

Aclire fixe

K W.4J

8.3X0.43

7)0101

Construcții

8.202.43

8.202.43

7)0130

Ahc MtKC fixe

178.00

178.00

660206

Sort ie» medicale in unilali aaxure

cu paturi

l« 365.35

12.4’9,65

2.286.00

2.188,00

1.461.70

8.X4 l.t»

10 2Sll,<»

M«U2W>OJ

Spitale tcnetalc

18.365,35

12.429.65

2.2M6.0H

2.188.1»

I 4t>),7o

8 841,(81

loiim.i»

10 330,011

Cod

Denumire indicator

Prevederi «noule buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2920

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Tril» 1

Trito.ll

Trim.HI

Tril». IV

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

6607511

Alte rfidiuWi in domeniul «nmuiîî

ITS.ini

178,1»

6«ffi!SW0

Alic insmulii si acțiuni «utilate

178.1»

178.00

0702

CULTURA. RECRJEERE Si RE1JGIE

37.980.59

19.299.49

7 585.10

5.600,5»

5.495,5»

41 759,61

25.005.22

24.851.00

01

CHELTUIELI CURENTE

33.910.09

15.228,99

7 585.10

5.6003»

$.495,50

41 759, tt

2S.UO5.Z2

24 *51.00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.563.00

t 772,01

1 451.1»

1.175.1X1

1.165.1»

6.00tl,M

6.000.00

6 (MM.tW

1001

Cheltuieli talon'olc in bani

5.233.00

1.532.00

1.421.00

i. 145.00

1.135,00

160101

Salam <Jc baza

4.621,00

1.351,00

1.270,60

1.060.01*

1.000,00

160106

Alte sporuri

30.00

10.00

io,eo

5,00

5.60

*001 13

Drept un de dckpare

2.00

1,00

1.00

100117

!f»dcmnua<n 4c Mana

500.00

140.00

120.00

120,00

126,00

1001.70

Atic dwptivt talatisle in bani

au.oo

30.00

20.00

20.00

10.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

moi*

*00.00

100206

Vouchete de vacanta

190.00

196.00

1003

ComrAMti

140.00

50.00

30.06

30.00

36.00

IOII3O7

Contribuia Mi*urMonc pentru munca

140.00

50.00

311.00

30.00

36.00

20

TITLUL 11 &UHUR1 SI SERVICII

8.240.W

4.400.49

2.039.16

941.1»

866.40

7,s».<ii:

7.5M1.1»

7 <i».lW

2001

13-ucw* Si KH ictt

5.623.90

2.465.00

1.557.50

841.0»

760.4»

26UJOJ

Fumiiun <k bunu

23.00

16.00

5.00

1.00

1.60

2OO102

Maicnaîc peniru curățenie

85.00

70,00

12.0»

3.00

200*05

Încălzit. iluminai si fon* metrica

î«98.0U

747,1)0

171.00

30.00

50.00

200*04

Apa. canal st salubritate

500.00

240.00

170.00

70.00

2».00

200103

Cartjurami ai lubrilianu

3.00

3.00

20011»

Pwseete schimb

Bt.OO

85.00

45,00

5.00

3.00

200107

TtSrtjpocl

1.00

1,00

îfttlOR

Posta. Ktecomwncaiit, radio, tv.

iltiCTDCi

10.50

4.00

3.50

2.01»

1.00

200130

Afle bunuri si servicii peniru

întreținere ri luwiwnare

3*65.411

1300.00

! 150.1X1

730.00

625.40

2002

Reparații curente

935.29

935.29

2004

Medicamente st matenale saMve

138,60

136.60

2.00

200401

Medicamente

1.00

|.fK>

200402

Matenate suman

0.60

0.60

200413

Reaeltii

7.00

5.00

2.00

200404

Dezinfectam

130.00

130,0»

’MU

Bunuri de natura ebtcctelot de imcntw

267.IX)

247.00

20.06

2ftl501

Uniforme si «hîpjmxziU

IU.IK1

111.00

200530

Alte obiecte de inventar

257.00

247.00

10.06

2006

Deplasai*. delăsări. transferări

I.IXI

1.00

2<W>I

DcpJuari jateinc detasan. transferări

1.09

1.00

2013

Pregătire profe 4 tonala

32.00

31,1»

1,1»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bugei 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

llÎD WC credite bugetare destinate stingerii pielilor restante

Trim l

Trim.lt

Trim.HI

Trint.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2014

PftMCCtlft Hrtrtcii

33,20

24,611

i.<»o

2>JÎ<J

Alte cheltuieli

1.210.00

560.00

450.00

100.90

100,00

2O3U3U

Alte chctoidi cu bunuri si acn icii

I.2IU.W

560.00

450,00

lOQ.W

100,00

M

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNITATt AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15 500.00

4.536.00

4 O65.1X)

3.454,50

3.454,50

* 5(111.01-

1.50IMW

X.SHUMI

5101

Transferuri curente

15.500,1X1

4.526.0U

4 065,«1)

3.454,50

3,454,50

5 HI IVI

rranj&nfn care tntfiiuliilc publice

15 51XJ.00

4.526.00

4 065.00

3.454,50

3.45430

SX

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20’0

2.350,50

2.350.50

1 *.072.66

305.22

141,00

5X01

Protraroe din Fundul European de Dezvoltare

Rcțtnnah (FEDR)

2.350.50

2.350.50

<110101

Fmaniarea naționala

1 02*65

1.02*.65

5X0102

Finanțarea externa ncrambursabti*

*95.14

TO.14

5SOIO3

Cheltuieli ncdigiMc

426.71

426.71

59

311LUL XI ALTE cheltuieli

2 255.60

30.00

îo.Oo

l.6X7.tif

2.700.1X1

2,7o<m>o

<911

fun&tn

I.65O.1K1

1650.00

5012

SuaiBKtca cultelor

5CO.OC)

500.00

5*740

Sume aferente pwauaaetw cu handicap

nciiscodrtte

105.60

50.09

311.00

30.00

IS.ttt

70

CHELTUIELI DECAPITAI

4 070,79

4.070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.070,79

4.070,79

7101

Active fixe

4.070,79

4.070.79

710101

Construcții

3.564,19

3364.19

71013(1

Alic active fixe

506.60

506.60

Plăti efectuate iu «mi preccdcnii ai

rcc&pciaic în and curcnl

•0.29

-0.29

*5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECF.DENTI SI RECUPERAU IN ANUL

-0.29

<29

*501

Ptau cfecluste in tuiit preccdtuii si

recuperare in anul curent

<29

-0,29

*5010)

Plan efectuate m ații precedent!«

recuperare m anul curent in secțiunea

te liatctionare a tmgcidw tocul

•029

A 29

670203

Sere re ii culturale

6M9O.JUJ

2.402.46

l 967.00

1 250.00

1.271,40

6,'JOO.nr

6,900.01»

6 «xtu.uo

670’0304

l«sUUrtii publice de spectacole si

conccnc

6 MKtfW

2.145,00

I *95.00

1212.00

1.240.00

6.5OO.OI

6,$M).UU

6 <OO.IK)

07020330

Alic semen cuhutdc

3W.Wi

257,46

73.00

JX.00

23.40

40tl.«

400.W

4OO.U0

670305

Sen teu recreații c s> tptrttw

29 754.73

15 562,03

5 6111.10

4.350.50

4424.10

33*59.61

17.105.22

11 >951,00

67020'111

Sport

9 6W,(X»

2 911,0(1

2 J70.UU

2.242.50

3400.5*

31IW .tx

J.tfW.Wi

3 OQltftfl

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2028

Prevederi trimestriale buget 2028

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trira.il

Înmiii

Trira.1V

A

B

1=3+4 ♦■Sa 6

2

3

4

5

6

7

«

9

671»2tr$it2

Tinerel

55ft,w

500,0»

51KI.IKI

500.0U

JiUrclmcrc grădini publice, parcuri

tjtxnc scrzi.bazc spwiiic si de atrMOeut

I9.KH.73

I2.O3J.O3

3.44*. Kt

LIW.I»

2.017,60

30 359.6»

13.605.22

13.45 t.tfl

670205»

Servicii rcligtcasc

500.00

31JO.OO

5110,1»

sw.iw

JOO.Ott

67U2S0

Alte servicii io domeni Ic culturii.

recuceri ei religiei

»J5,W

«35,00

$00,1»

$00,00

5ov.no

6«0î

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

f.7.3t>»57

3I.55J.57

1X412.0»

14.711,00

2.64 l,W

$3.077.»$

52.01Mi.Oa

5> fMHl.VO

01

CHELTUIELI CURENTE

66 *75.01

31.111.01

I* 412.00

14.711.00

2.641,00

S3.O77.15

52 OtW.tXl

52 IW1.00

10

TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL

34.9*3.65

12. IJ 1.65

III9SI.0Q

9.53»,00

2.353,00

2 t.454.1X>

25.(11»,oo

35.ooo.on

1001

Cheltuieli salariMe in bani

32.093.00

10,7] W

10.726,00

9.2*11.(10

2.261,110

JOOtiH

Salarii de bara

2* *26.00

9.300JW

9 43*3»

B.40X.00

1.620.00

)<x>l«5

Sporuri pentru condiții de munca

575.1»

150.00

150.00

MO,0D

135.00

JftCJ IM

Alte sporuri

72.1»

l».00

11.00

is.on

IS.00

100113

Drepturi de delegare

1.1»

1.00

1OOH7

Itxfcmni/aui de Strana

3 034.00

949.00

1 ttw.no

5«2.<»

463.no

100130

Alte drepturi salariate ks bani

4tt$.WI

MW

«1.00

*0,00

25.00

KK12

Cheltuieli salariate ir» rtwuM

1 163.65

1 163.65

KW2W»

Voncherc de t aroma

1 163.65

1 163.6$

1003

Ctmltitaui

*27,00

230,00

255,1»

25o.ao

92.00

KW3U7

Contribuția asigurătorii pentru munca

«27,00

230,00

253.00

250.00

92.D0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

•3.225.29

3 964,29

3.149.1»

1.935.1X1

177.00

9 «MW

a.ixxj.iw

* «oo.w

2001

Bunuri si kivieri

3 19229

l 730.29

1.(1*1.1»

305.1X1

76.1X1

200101

Furnituri de tarou

257,29

104,39

1U2.IW

51,1»

2COI02

Materiale pentru curățenie

64,«1

20.1»

23.00

12.00

1,1»

200103

IncaLu, iluminai si feri» tnotrica

6*6.00

4*6.00

135.00

60,00

$,0t>

200101

Apa. canal ri satubnioic

245.00

212.00

I4.no

15,00

4.00

2001»$

CîsttHHsmi fi hibrifi anii

16.ori

10,00

6.00

200106

prcec <fc schimb

31.00

11.00

10.00

10.00

20010?

Trampoct

4OJIG

30.00

10.00

20010*

Posta, telecomunicații, rad», iv,

internei

395.00

191.00

136.00

62.00

6.0»

200109

Materiale si prvsun <fc servicii cu

caracter funcțional

74.00

54.(10

30.00

$.00

5.00

2001311

Alte bwiun si scoicii pentru

inuctmcresi funcUoouc

1 JIM/W

624.00

615.00

w.on

$5.00

2002

Reparam curente

60.00

4t>.no

15.1»

3.00

2.00

2003

Hrana

535,00

177.00

170.00

115.00

93.00

200301

Hrana pentru oameni

555.00

177.00

17CUI0

115.00

93,00

2MM

Medicamente st mstcnaic samuri

21,0»

7,00

5.00

1.00

21XM0I

Med re an ierni

6.00

3.1»

2,«»

l.on

Cm!

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2028

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

l-3+d+SW

2

3

•1

5

6

7

8

9

200402

Materiale fMtinc

2.1X1

1.1X1

l.ou

20WM

Dcxmfccltnli

13,00

4.00

4.W

4.1W

1,00

200$

Bunuri de natura obiectelor 4e intern*

112.00

56.00

51.00

2,00

3,00

200501

Uniforme ti echipimcm

2.00

1.00

1.00

200530

Altcobicclc dc invetMâr

lltl.00

55,00

50.00

2.00

3,00

îs XW

Deplasau. detatan. u-ontferan

26.00

23.00

2.00

l.(H>

2moj

Deptaari interne, delatori, irwsfcran

36?»

23.00

2.00

I.0W

2011

Câni, puHicasii ii materiale

documentare

21.«O

10.00

10.00

l.OO

2013

Pregătire prvteskmalo

Ii6,<w

44.00

fdt.ft)

2.00

2.00

2014

FiMectf a muncii

XO.tiO

45.00

ini»

CMXrrhmu ale administrației publice

locale fa realizarea unor lucrări si

semeți de miere» public local, in baza

unor corn entii wa contracte de asociere

5 OtHhOO

1X00.00

1 70O.<»

1.5(10.1»

2025

Cheltuieli judiciare st extrajudiciare detisaie din acțiuni in reprcccnurea intescsclor uatnlui. petrii a dnpooliilor legale

l,«l

1.00

2030

Alic cheltuieli

41,00

30.1X1

10.00

1.00

203003

Prime de asigurare oon-s iată

n.oo

8.1X1

3.00

203030

Ahe cheltuieli cu bunuri st sen teii

.w.o»

22,00

7.00

LW

57

TITLUL LX ASISTENTA SOCIALA

(9.054,00

11.851.1»

4.(00.00

3.075,1*»

28,00

20312.00

IXMMJ.UO

'702

Ajutoare sucialc

19.054,00

11.851,00

4.(00,00

3.O75.UO

21.00

S7O2O1

Ajwlourc wcwk* râ iwkim

14054.00

8.851,00

4.100,00

3.075.00

28.00

570204

Tichet cadou acordate pentru

cheltuirii sociale

3CKMMX>

3.U0U.OO

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE IXN

EXTERNE NERAMBURSABILF. AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793.07

2 793.07

1 311,15

SXUJ

Programe din Fondul European dc Dezvoltare RcționablFEPRl

2 773.07

2.793.07

5X0 Wl

Finanțarea rwsiomb

417.46

417.46

5WIO2

Finanțarea exicnu ncrambwsabrla

2 365.61

2365,61

Cheltuieli neeligrbrle

N.OO

10.1»

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

KIV.IX1

391.00

182.00

163.4»

83.00

1 MW. HO

1 000.(10

MKItl.lKI

5911

Asociații 1» fundații

24».l»

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neineadrac

610,00

I9I3»

182310

163.00

83.00

Al

CHELTUIELI UE CAPITAL

449.50

449,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților reslonte

Trial

Triro.II

Trîn.lll

Trim.JV

A

S

I=3*4+5+6

2

3

4

$

6

7

a

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449.50

449.50

7101

Active fixe

449,50

449.50

mwi

Carwuctii

221.00

22t.ro

710130

AIickUK fixe

228.50

22X.SU

84

Pini efcciuMc m anii preeedemi si

recupcfmc m inul curtm

-4.94

4.94

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

FRECE DENII SI RECUPERATE IN ANUL

-1.94

-4.94

«01

NMi cfccivatc in sui precedent! s

recuperate in amil curent

4,94

4,94

850101

PJati fcțiuau ia wi prcccdctaî si

recuperate in anul curent u> secțiunea

de funcționare a bufetului local

-4,94

4.94

680204

Asistent» tronJau persoanelor in varsli

6 iro.ro

2.480.00

l 597.00

13i2.ro

717.60

5 100.1»

5.100.00

$ liM.OD

6*020$

Asistenta sociala in car. de boli»

intddiMi

31 604.00

11.060.00

9,’rto.ro

v.two.oo

1.4*4.00

30. OM ,t»

30 (»I).0O

30.tNn.u1

6*0’0502

Aîiiienu       in caz dc inv*l iJiuHc

3 (.604,0(1

11.060.00

9,980.00

9.080.00

l.4»4.fO

30.OW.tW

30 0005»

30 ooo.ro

6*0’11

Cresc

* 6*0.57

4.7*657

L948.ro

1.534.ro

412.00

6.311.15

j.tHW.ro

S.iwo.ro

68O2J5

Pivi^sirc* cac ludei ti locink

3404.00

3 251.(10

stt.un

75.ro

28.<*0

2.500.0 j

2.ww.ro

2.sro,ro

6*021$01

Ajutor social

3.44H.00

3.251.1»

5ti.ro

75.ro

28.W

ZSOU.t»

2.5IM.W

25UO.UO

6*0250

Alte cbclwicii in domeniul asigurărilor

si existentei sociale

i7.$25.ro

9.978,00

4*37.00

17io.ro

9.166,(8)

SUfifl.OT

9 auu.ro

(>80251)50

Alte shciluicii in domeniul asistentei

sociale

17.525,1»

9,978,00

4*37.00

2.7(0,00

9.166.1»

9.40U.0Q

9.400.00

7(8)002

Parte» IV*» Scivicii si rfcrvoltare

publica, kicutnlc. mediu ti ape

*0 064.47

50.606,7?

I7.I2S.5U

(.022.20

4 3IO.ro

6I.697.O)

66.742.00

66 xro.uo

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12.958.27

5 799.57

3 20.150

3.110,20

*36.00

12.945.01

15.552.00

iS.COO.t»

Ol

CHELTUIELI CURENTE

I2.487.X5

5 329,13

3.203.50

3.11920

«36.ro

12.945,0)

15 552.00

15 600.(10

<0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.9*0.00

t 145,00

L0i2.ro

i CM.ro

*23.»

4fW,t»

4.100.00

4 200.00

II» 1

Cheltuieli ttdanaic mbam

J.792,00

1.017,00

9*7.1»

977,00

«ll.M

n»io>

Salarii de bara

3 432.00

926.00

«OftfMI

*813»

735.ro

uni 13

Drepturi de ddegan:

5.00

2.00

LINI

tron 7

IndcmtMzalU de hratu

269.00

69.00

6X.INI

68.00

M.ro

iroi3i>

Alte drepturi salar tale m bani

X8.0O

20.ro

28.00

12.ro

1002

Chclwtteb «nSunidc in roIui*

>03.00

W3.ro

100’06

Vouchcredc<teama

>03.00

ni3.ro

1003

ConuAroi

X5.00

25.00

25.ro

23.00

12.00

1(8)303

Contribuție Mițunturic pentru munca

*5.00

25.ro

25.no

23.00

1234»

2i»

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII

* 447,85

4 168.1 S

2 175.ÎO

2.104.20

11392,(8)

H 340.00

24» l

Bunuri si xiiici*

5.833,10

2 374,10

1 751,80

1.7117.20

TiCiPreveskri anunțe buget 2020

____________________________________Data: 20/02/2020

Prevederi (rimetiriaie buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tricn 1

Tritu.li

Înnădii

Trir». IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

8

1"3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

V

9

2«utoi

Funuiun de buov

151.00

86,1»

7jM»

3S.UU

2001112

Matenalc pentru cucMcnie

44.VU

20,00

14.1X1

huxj

200103

Incitat, iluminai si fana «naric»

4.666.10

1 761,71)

1.47UJW

1.435.(70

2<IO HM

Apa. casa) si salubritate

156.00

61.00

45.1»

5u.no

200IU5

Cartutanti si lubrifiarni

19,<10

14.00

3,0(1

3JMI

2WI04

Piese de schimb

79.90

43.00

26.00

ÎO.tfJ

2OOIO7

Transport

9.50

4.00

3/0

2,00

200108

Posta. tekcoraunkalii. «adio. tv.

internet

7.00

3.40

2.30

1,30

200130

Alte bunun si servirii pentm

întreținere si funcționare

700.9Q

381.00

181.00

138.90

2«>2

RcjWJtlH CUHMtC

1.275.85

1,185.15

20.7»

70.(10

2«K

Medicamente st mstertafe sanitare

2/0

250

20040]

Mc&c&mctfc

i/o

1/0

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

2O«5

Bunuri dc nano» obiectelor <Je im cutei

67,0»

32.1»

25.00

io.no

2005?)

Ahe obiecte de im cotar

67.00

32.00

2SX»

10.00

20116

[\pia$*jri\ dcta$*iii. kftBSfain

6.20

4,20

2.00

30060)

Deplasau interne, detasan. trensfcian

6.20

4.20

2.00

2012

Consultare» si c.vpcrsiia

6U.0U

55.0<J

5,oo

2013

Pregătire ptofcrionN»

5.K»

0.10

5.00

2014

Prrxc cti* muncii

7.10

2.10

l.M

4.00

20ÎU

Alte ritehuKii

1 191.00

513.00

379.1»

308,1»

2U3OO1

Reclama ti pobltciiatc

},00

1.00

l.w>

1.00

203003

Pnmc de asigurare nen-viata

172.00

50.00

50.00

22,0»

203030

Aha clichiMcti eu bunuri «■ servicii

1 OM,DO

462.00

31W

215,1»

59

TITLUL. XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16.00

16.00

13.00

JJ.W

60.W

60.00

60.1»

S940

Sume aferente pctsoanelor cu handicap

ncineadiatc

W.00

16,00

16.00

15.00

13.1»

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

.544.00

544.00

7)

TITLUL XI» ACTIVE NEHNANCIARE

544.00

544.1»

7)01

Active fixe

544.00

544.00

7)0101

Coiuinrelir

16.00

16,00

7)013»

Ahc actac Gxc

528.00

528,00

*4

Pluti efectuate ut anii prcccdcnu si

fctupcralc w *«id «utent

-73.58

-73/8

85

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT) SJ RECUPERATE IN ANUL

-73.58

-73.58

*50)

Plăti efectuate in anii prevedeau st

recuperate tn anul curent

-73/8

-73.5*


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bunel 202©

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plarilar restante

Trilul

Trim.Il

Trim.lll

Trist JV

A

B

l<»3-M+S+6

2

3

4

5

6

7

S

9

B501U1

Plot efectuare in m>> prcecdcuii n reeupctatc m anu) curent ut secțiune» de funcționare a btițciului local

.31,M

•71.«5

*50102

Plns efccluatc ki tui preccdcrtli p rec*per«c ib «nu) curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului loca)

•1.73

•1.73

700203

locuințe

L’)9».î’

757.62

523,70

446,00

263.00

21XMJ.I»

2uon,oo

2.000,00

7O02O1JO

Akc cheltuieli în domeniul locuințelor

1.99032

757.62

523.70

446.00

26.1.00

’WXJ.DO

2 000.00

2 000.1X1

7OO2V6

1 turnirul public ci electrificări

4 972.00

2.522,00

1.250,00

1.200.00

5.5UO.OO

5600.00

5.70O.W

700250

Alte sen ici» in domeniile locuințelor.

serviciilor si rfozvoluni comunale

5.995.95

2.510.95

1.420.HO

M 7J.2O

573.00

1445.no

7.952.00

7.900.110

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

67.106.20

44 707.20

13922.00

4.903.00

3.474.00

4t.752.4»

51.1W.00

51.200.1»)

m

CHELTUIELI CURENTE

45 355.XÎ

23.056.73

13922.(10

4,W.(IO

3.474.00

44.752.no

5J.HXO0

5I.2OO.IX)

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9 2(13.00

3.345.00

2.I4O.(K>

2.122.00

1.596.(10

V W.IK1

g.soajjo

9WXUMI

1001

Cheltuieli salariate m bani

ii 63X.W1

25MCUKJ

2 0X5.00

2.067.(10

1.546.00

100)01

Sihwjt de

7 539.00

2.639.00

I.XUO.0O

1.300.00

1.300.00

10(1 H*

Alic sporuri

«5.00

34.00

24.00

12.00

I5.IK»

100113

Drepturi de delegare

4.00

1.00

1,00

i.no

l.uo

100117

Îndemnul!» de hftfta

920.1»

230,00

230.00

230.00

Sty*

iwiîo

Alte drepiwt salinele n» bani

90.1»

W

24.00

1002

Cheltuieli salar talc in tutuia

340.00

340,1»

JWI20G

Vouțbctede tacaola

349,00

140.00

1003

Conuiburii

225.00

«5,00

55.00

55.(10

50.00

100307

Coooibwut asijuraioric pentru munca

Î25.OO

65.4MJ

55.00

55.00

5l\W

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23WL5O

10 «73.50

8.440.00

2.739.00

1.«36.no

24 652.00

2i1 490.00

26 401100

3001

Bunurt ti semeți

2« 662.50

L3X2.50

xoto.oo

2.5X9.00

1.6X1.00

2ÎMJI1H

FumiUin dc htiw

KI.OT

5.WJ

$.(X>

200)02

Materiale pentru ctraicnic

40.00

20.00

10,00

10.00

200)0)

lacoUii, numitul si Torta mouiea

66240

4011,50

21X.C0

36,00

200 KM

Apa. c»:d <i salubriiac

3.531,00

L1HU»

055.00

%0.00

605.(10

200105

Carburanți si lubolianti

l 200.00

400.00

400.00

200,00

200,00

230) IX.

Piese dc schimb

150.00

65.00

35,00

25.00

25.(10

2DO10*

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

3,(Mî

3.00

2.00

2.00

1,00

200109

Maienak si preruu de sciticii cu

cwaclcr fuoerional

600.00

3ixiknt(

2011,011

50.00

50.00

200130

Ahc Lunuri si scit leii pentru

muctmcrc s funcltorwrc

14.461.00

G,| 7O.IXI

6.1X5.00

1306.00

XtW.OO

2W2

Reparau» curente

I 150.00

R5V.D0

200,00

50.00

50,00

2IKJ3

Hrana

30,1»

7.50

7.50

7.5D

7.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trit» 1

Trim.il

Trim.li i

TrinUV

A

B

l=3+4+S+6

2

5

4

5

7

«

?M3»2

Hr*n* pcmru «navale

3U.IK1

7,5(J

?*MJ

7.50

7^o

2lXM

Mcdftumreuc si mxcrislc «and tor

55.00

25,0(1

lojm

iO.oO

W.iw

209401

Medicamente

25.UO

10,00

5.00

5.00

5.00

20O4U4

DennteelaMl

3O.IM)

15.00

5.00

5.00

5.oo

3005

Benitn <k naivr»obiectelor <k inventar

251.00

201.00

50,no

200530

Allcoricelc de inventa-

251,00

201.00

50.00

2013

PrefMtrc prrfcnboak

10.W

10,00

2014

Proiecția «nuntii

MKl

7.50

7.50

7.50

7,55

2030

Alte cheltuieli

I.700.W

l.39O,®>

155,00

75.00

&J.00

203003

Prunc de înjurare non-vuta

70,00

20,00

15.00

15.1»

20.1»

203030

Alk ckehirt^b cu bonon si «ccvich

two.ua

1370,00

140.00

60.00

60»

$5

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12 096.33

1.796.33

3.3WI.OO

14 41KJ.IK

b.two.iio

js «m,oo

5501

A Tramfcnin uucrae

12 O‘Xr.33

1.796.33

3.300.0(1

$50112

luvcțtihi »te ojcnblor economiei cu

ctpzlal dc 5U4

4 496.33

4 496.33

$40 IU

Alic unufcnai curente inter».-

7 600.00

4 300.00

3.300.00

5’2

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

161.00

42.00

43.00

42.00

42.00

2WUM’

201MIO

21W.OO

$940

Sume «torente pcrwanctor cu handicsp

ucuicadratc

t«l,(XI

42.00

42.1*0

42.00

4200

70

CHELTUIELI l>£ CAPITAL

2l.t77.i7

21 879.17

71

TITLUL XUf ACTIVE NEFINANCIARE

2l.«79,«7

21 «79.57

7101

Acin c fi.se

21.879,17

21 179,87

710101

Cpnstrvciii

20 522,17

20.522,17

7 JOI 30

Alte Klitc f>«

1 357.70

l 357.70

14

Pitii efcclMlc in unii prcecdcNi ti

recuperate in anul curent

-1 ’9,5V

-129.50

15

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI $1 RECUPERATE IN ANUL

.129,50

-129,50

«01

Riali crectuwc in anii preccdcnti ti recuperate <n and turcul

-129.5»

-129,50

«50301

Platr cFcctuale ui anii prcccdcmi w recuperate m anul curent in tcclnwca dc funcționare a bugetului total

•129.10

-129.50

74020$

Salubritate ai gcslnmca deșeurilor

38 275.69

11476,69

12 972.00

3.953,1»

2.874.00

44.952.IX

47.IW»

467<rtl.00

74020501

SNubr linte

1X651.00

6.942,00

5.334.1»

3 561.00

2.« 14.00

2a 000,1*

211 >00.01*

22 IMHI.00

74020502

Cofcclwca. ualruv* s» dutrufetea

deșeurilor

19.624.69

11 534.69

7.G38.OO

392.00

60,00

24.952.tM’.

36 190.00

24 700.00

740200

CanalizMta ti tmaren apelor reziduale

21*30,51

26.330.51

950.1»

950.00

600.00

>.<oo,w:

4 tMO.ila

4 5<Ht.(W

700002

Parte* V-* Acliuni economice

40.0*9,63

29.781,1.3

7 3)1.00

1.*33.00

1.144.00

100.233.24

84,79*.»8

80,399.26

«102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

12 641.44

9641.44

t «81.00

I.MlP.MJ

I.UWl.W

4*448.24

55.09*.»S

56071.26

Cod

Denumire indicator

Prevederi mumie buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din «re credite btrțefare destinate stingerii pfalilar restante

Trim I

Triro.H

Triro.Hl

Trim.1V

A

B

I»3+4*5+6

1

3

4

5

6

7

S

9

UI

CHELTUIRI.) CURENTE

3 <I15,S3

«.«15,53

44.241,24

suim.si

51 <173.26

TITLUL JV SUBVENȚII

5 500,00

4.500,00

jooi

Sutrecnui pentru acopererea diferente Ier

dc preț si ian)

5.S00.WI

5.500.0»

ss

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

090.9»

999,9»

5$01

A. Trantfcrun interne

999,9»

999,91

550112

Invcswi ale agcrailor economici «o

tapași de stat

963.51

963,51

55911»

Alic transferuri curente interne

36,47

36.47

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIU-

postaoerare

1 515,55

1515,55

44.2417c-

50091.1»

SI 971.26

$603

Programe din Fondul de Coeziune (FC1

1 315,55

1 515,55

560303

Cbduueh neeltgibite

I $15.55

l 515.55

n

CHELTUIELI DE CAPITAL

627,46

627.46

TI

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627.4(1

627.40

7101

Aeinc ftxc

627.46

627.46

71010)

ConSirwlii

627.46

627,46

w

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4 WHJ.OO

1 000,00

I.OW.tKl

) WHI.OO

4.200,14’

i.oou.w

5 000,09

11

TITLUL XVII RAMDURS.AR1 DE CREDITE

4 «llW

10U0.W»

1.900,09

4 2<KMk»

5,W,00

5 0191.09

1102

Rambursări de credite interne

4WW

t 000,00

I.OtKJ.IK)

l.iwo.oo

i.UlrtJjKî

110205

Rambursări de credite sfeieme dalooci

publice wicme locale

woo

1 090.00

I.IXW.OO

1.000.9)1

Loou.oa

M

Platicfcduile in «aii prccedcrui si

recuperate in anul curent

-1,55

-1.55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

•U5

-1.55

kwi)

Plan efectuate ia anii preccdcnli si

recuperate w amil «urm

-1.55

•Ui

1.50)02

PlMi efectuate wi anii precedași si

recuperate in anul curent in secțiunea

țfc dezvoltate * bunelului tocai

-1J5

•L55

XIO2O6

Energic termica

9 536.47

6 536.47

) 000,00

I.9W.OO

t.900.00

4.200.)*

$.000.00

5 (Wtl.OO

1)0250

Alte cheltuieli privind combustibili u

energia

3 HN.97

3.104,97

44.24X.2-i

5)1 tt9K.il

51 «71.26

1403

TRANSPORTURI

27 444.19

20 140.19

6.33 IDI

133.00

144.00

51 7X5.(*

29.700.WI

24 321,1»

01

CHELTUIELI CURENTE

214X1,61

14 173.61

(-.331.00

XJÎ.(K)

144.90

51 7X5.14-

29.7OO.IMI

24.32l.ou

10

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

(4)4.00

234.90

154.00

156.90

J 4(1.00

7X53M-

lOO.tW

«6,00

1001

Cheltuieli saiariak in bara

652.50

214.50

15X00

136.00

100101

Salar» dc baza

.«2.5(1

190.50

131,(41

136,00

J25.WI

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2029

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202 J

Estimări 2022

Estimări 2025

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii pfctltlor restante

Tril» 1

Tritn.0

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

9

Aho sporuri

?.«(>

4JMI

3,1»

11X1113

Drepturi dc delegare

15.00

5.00

5,00

5,«)

IWIII7

Indcmtuzaii de hrana

44.0(1

IM»

31,1»

11.«>

J 1,00

înouo

Ahedreptwi salariate in bsm

4,00

4.00

U»2

Cheltuieli salariate in natura

1430

14.5(1

11X1206

Voucherc de vacanta

14.50

14.50

ItXIJ

Contribuții

I7.1W

5.00

4,Oft

4.4»

4.00

I003M

Contribuții plătite de anjatalor in

turmele angajatului

17.00

5.00

4.00

4.00

4.00

’n

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.043.00

C 203.00

6 170.00

670.00

)6t»o.oa

k..(XW.tR>

iOrWti.W)

2 MM

Bunun ti ten ie»

I.O72OO

xO2.no

170.1»

ioo.nc

2IWIO5

incal/it ilumiMi si forța motrice

29.00

I5.CX>

14.00

2MM04

Apa catul si salubniale

1,00

t.r»

2 IMt IBS

CmbutMili si tubnfian»

250.00

250.00

2M»|06

Piețe de schimb

12.00

6.00

6.00

2WM0I

Posta. scleeomuntcatii. radio. (v.

1.00

Li»

300J(W

Materiale » presuri de xn Kli ca

carocw funouunai

250.00

24KJJ»

S0,<i0

20013(1

Alte bunuri si servicii pentru

M reținere ti funcționare

529, t»

329,00

t uo.no

IUU.00

2X1

Reparai» cmntc

13.320,00

6.7MU»

6 txro.uo

570,00

20UJ

Bonuri <fc natura obiectelor dc inventar

3i),W

30. W

2011530

Alic obiecte de inventat

30,09

30.1X1

2006

Deplistn. daturi. transferați

IO»

1.00

> 0060 J

Deplasare interne, delasan. uansferan

1,00

1,00

20 M

Prorcctu muncit

2.00

XI»

2030

Alte chetaurii

61100

611.00

203003

Pnme de asigurare nrav-viata

24.00

211,00

20)030

Altccheiruteh cu bunun n servicii

590,00

390,00

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NEKAMBURSAB1LE AFERENTE

FINANCIAR 2014-21)20

5 729.61

5729.61

35.OOU.rM»

12.9011.00

7 511.011

«un

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala IFEDK)

5 729,61

5.729.61

5S0I0)

Finanțarea nttioosla

1.112,07

1.112.07

«WH02

Finanțarea externa ncramburubtU

4 617,34

4.617.54

5?

TITLUL XI ALTE CHELTWEU

25.00

7,00

7.00

7,(10

4.00

$940

Sume afeicMC persoanelor cu handicap

«încadrate

25,00

7,00

7JI0

J.tKi

4.00

Cod

Denumire în diva lor

Prevederi anoste buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

£jli muri 1621

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din rare credite bugetare destinare stingerii pterilor restante

Trim 1

Trim.II

Trîns.lll

TrimJV

A

B

1-3+4+546

2

5

4

5

6

7

8

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

L9U.M

71

TITLUL XI11 ACTIVE HEHNAKCtARE

5.%6.5K

5 %6.SI

7IBI

ArittC fi.xc

J.%6,5»

S.9GM»

71010)

CoMlmcui

4.7UAM

«704,94

7WM

Alte active fisc

1,261.74

1.261,74

140203

TronjpoiTHjlkr

23 701.W

19.131.19

6W«.|»

370.0(1

SI 7K5.1M1

19.700,1»

24.321,00

14020X13

Sua/â

25 7O1.19

19.131.19

6 oirt.rxt

57O.MI

51 7l5.no

29 700.00

24 32 t.W

K40250

Alic cheltuirii tu dornennil uanjponvrrtof

1.747.00

1.009.W

331.00

263.1»

144.00

9W2

EXCEDENT/DEHCIT

EXCEOE.MT/DEFJCIT

-9 K9622

■43.461.74

1.763.00

16.675.00

35.124.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACAU NICOLAE- OVIDIU POPOV1CI

ÎNTOCMIT

A.TURCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU                                                                 ANEXA 1 Al LA HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 19.02.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. BACAU             BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020


SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Data : 20/02/2020 Tit:pag:    1  - mii Ici-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.Ill

Trim.lV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000I02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

278.034,86

66.274,32

79.848.0C

68.267,00

63.645,54

000202

1 VENITURI CURENTE

278 034,86

66.274,32

79.848,1»

68.267,00

63.645,54

000302

A VENITURI FISCALE

256.966,91

77.806.37

65.223.0C

57.790.00

56.147.54

000402

A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.372,00

41.108.00

4I.I08.0C

41.108.00

41.048.00

030002

AI 2 Impozit pe venit, profit st castigun

din capital de Ea persoane fizice

164 372,00

41.108.00

41 )08,0C

41.108.00

41.048,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97.00

030218

Impozitul pe veniturile dtn translcrul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155,1»

155.00

155.00

97,00

0402

COFE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.810,00

40.953,00

40 953,00

40.953,00

40.951.00

04020)

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.810,00

40.953,00

40 953,00

40.953.00

40.951,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

41.382,91

20.432,37

10 275.00

5.583,00

5.092.54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

41.382,91

20.432,37

10 275,00

5.583,00

5.092,54

07020)

Impozit si taxa pe clădiri

27.756,54

13.056.00

7 711.00

3.822,00

3.167.54

070202

Impozit si taxa pe teren

9.646,37

6,036,37

1 559,00

886.00

1.165.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

«40,00

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500.00

425.00

310.00

100002

A4 Impozite si laxe pe bunuri si servicii

49.012,00

15 416,00

13 340.00

10.599.00

9.657.00

1)02

SUME DEFALCATE DIN TVA

35.301,00

9 790,00

9 191,00

8.238.00

8082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lII

Trim.IV

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

S

6

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

33.356,00

9 303.00

8 705.00

7.752,00

7 596,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamanlului particular

sau confesional acreditai

I 945,00

487,00

486,00

486.00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9.00

6.00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53.00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52.00

50,00

31,00

30,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

133.00

40,00

40,00

30.00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATi

13.400.00

5.525,00

4.053.00

2.300.00

1.522.00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

11.787,00

5.000,00

3 500,00

1.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe 51 autorizații de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

850,00

500,00

500,00

350.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

500,00

500,00

350,00

I80250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

500,00

500.00

350,00

290002

C Venituri nefiscalc

21.067,95

-11.532,05

14.625,00

10.477,00

7.498,00

300002

C l Venituri din proprietate

10.143,47

3.401,47

3 050.00

2.500.00

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.143.47

3.401,47

3.050,00

2.500.00

1 192.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IlI

Trim.iV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300201

Varsaminle din profitul net a! regiilor

autonome

15,00

15,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.978,47

3.286.47

3 000,00

2.500.00

1.192.00

300250

Alte venituri din proprietate

150,00

100,00

50.00

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

10.924.48

-14.933,52

11 575,00

7,977.00

6.306.00

3302

VENITURI DJN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

8.800,00

2.455,00

2 310.00

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.731,00

2.072,00

2 000,00

2.017,00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100,00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputați i st despăgubiri

63,00

33,00

10.00

10.00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

st alte activitali

555,00

200,00

150,00

105.00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215.00

70.00

65,00

45,00

35.00

3502

AMENZI, PENALITATÎ SI CONFISCĂRI

8.468.00

2.600,00

2.200,00

2.000.00

1.668.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500.00

1.268.00

3602

DIVERSE VENITURI

21.000,00

7.500,00

7.000,00

3.700,00

2.800.00

360206

Taxe speciale

17 762,00

6.000,00

6.000.00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

3.238.00

1.500,00

1.000,00

700.00

38.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1=3+44546

2

3

4

5

6

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-27.558.52

-27.558,52

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-30.957,91

-30.957,91

370250

Alte transferuri voluntare

3.399,39

3.399,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

278.034.86

119839.86

78.082. IC

51.592.00

28 520,90

01

CHELTUIELI CURENTE

252.271.63

112 396,03

71.285, IC

44.795.00

23.795.50

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

75.897.85

24 386,95

21.052.5C

19.280,70

11.177.70

1001

Cheltuieli salariate in bani

71.974.70

21 725,10

20.562.4C

18.807,60

10.879.60

100101

Salarii de baza

63,851.50

19213,50

18.241.0C

16.991.00

9.406,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

I50.0C

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66.00

55.0C

35,00

38.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatîi

414,00

115,00

II5.0C

115.00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

I8.8C

17.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

5.767,40

1.655,60

I.724.6C

1.257,60

1.129,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.112.00

501,00

258.0C

252.00

101.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2 165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165.75

2 165.75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,IC

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1.740,40

491,10

486, IC

469.10

294.10

100308

Contribuții plătite de angajator m

numele angajatului

17,00

5,00

4,0C

4.00

4,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

91 264.91

47.287,21

28 960, IC

11.191.20

3.826,40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1*3+44-5+6

2

3

4

5

6

2001

Bunuri si servicii

54.433.50

26655,30

17.307.6C

7.198,20

3.272,40

200101

furnituri de birou

840,70

385,70

264,0C

173,00

18,00

200102

Materiale pentru curățenie

601,00

305,00

I63.0C

98.00

35.00

200103

încălzit, iluminat st foita motnca

18.348,70

11 402,20

4.52I.5C

2.017.00

408,00

200104

Apa, canal si salubritate

5.778,20

2 128.60

1.624.6C

1.277.00

748.00

200105

Carburanți si lubniîanti

1.513,00

694,00

415,OC

203,00

201,00

200106

Piese de schimb

646,50

311,50

202.0C

105.00

28.00

200107

Transport

173,50

92,00

56,50

14,00

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1 457,50

682,40

587,80

149,30

38.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1 189,00

636,00

360,00

120,00

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

23 885,40

10.017,90

9.113,20

3.041.90

1.712.40

2002

Reparații curente

17483,14

10.300,44

6.396,70

733.00

53,00

2003

Hrana

585.00

184,50

177,50

122.50

100.50

200301

Hrana pentru oameni

555,00

177.00

170,00

115,00

93.00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7.50

7,50

7.50

7.50

2004

Medicamente st materiale sanitare

222,20

175,20

21,00

15,00

11.00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sanitare

3,60

2,60

1,00

200403

Reactivi

12,00

8.00

4,00

200404

Dezinfectant!

173,00

149,00

9,00

9,00

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.061,57

1 588,57

339.00

77.00

57,00

200501

Uniforme si echipament

22.00

1,00

21,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

2OO5G3

Lenjerie si accesorii de pat

5.00

5.00

200530

Alte obiecte de inventar

2.034,57

1.587,57

313.00

77,00

57,00

2006

Deplasați, delăsări, transferări

98.20

76,70

18.50

2.00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

93.20

74.70

15.50

2,00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

5.00

2.00

3,00

201 i

Cârti, publicații si materiale

documentare

58,50

26.50

25.00

7.00

2012

Consultanta si expertiza

545.00

290.00

205.00

50,00

2013

Pregătire profesionala

307,60

138,10

148,50

16.00

5,00

2014

Proiecția muncii

173,50

91.40

62,10

12.50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte du asociere

7.160.00

2 828.00

2.540,0-3

1.756,00

36.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309.20

261,00

20,20

3.00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272.20

255.00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3.00

3.00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

7.826.50

4 670,50

1 699,00

1.109,00

258.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trtm.ll

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

532.00

165,50

204.5C

162,00

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

203003

Prime de asigurare non-viata

234.00

107.00

70.0C

37.00

20.00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110.00

62.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.588,00

4.207,50

1.314.50

890,00

176,00

30

TITLUL Iii DOBÂNZI

8.744,60

2.358.00

2.560,60

2.319.70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383.60

2.319.70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2 358,00

2.383,60

2.319.70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179.00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500.00

5.500.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

aulontatilor locale

100,00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33.116,00

10.321,30

9.961,00

7.752,50

5.081,20

5101

Transferuri curente

33.116.00

10 321,30

9.961,00

7.752.50

5.081,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

24.764,00

7 905,00

7.675,00

5.564,S0

3.619.50

510103

Acțiuni de sanatate

8.352.00

2 416,30

2.286.00

2.188.00

1.461.70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

11.181.47

5.523,47

4.306,00

866,00

486.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trtm.n

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

5501

A. Transferuri interne

1) 181.47

5.523,47

4.306.0C

866.00

486.00

5501 ÎS

AUe transferuri curente interne

9 236,47

5.036,47

3.820,00

380,00

550163

Finanțarea invatamantulut particular sau

confesional acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486.00

486.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19650.00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19 650,00

12.433,00

4.114,00

3.075,00

28,00

570201

Ajutoare sociale m numerar

16 636,00

9433,00

4 100.00

3.075,00

28.00

570203

Tichete de cresa si tichetc sociale

pentru grădinița

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3 000,00

3 000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6 816,80

4.486,10

330.90

309,90

1.689,90

5901

Burse

3 079,00

1.579.00

1.500.00

5911

Asociații $) fundații

1 850,00

1,850.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

222,20

219,20

2.00

1.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

1 165,60

337,90

328,90

308.90

189,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6.797.00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25 975,00

7.655,60

6 797.00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25 975,00

7.655,60

6 797,00

6,797.00

4.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice mierne locale

25 975,00

7.655,60

6 797.00

6.797.00

4.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trirn.III

Trim.1V

A

B

l«3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-211,77

-211,77

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-211,77

-211,77

850 i

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2H.77

-211,77

850101

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate m anul curent >n secțiunea

de funcționare a bugetului local

-2H.77

-211,77

510002

Partea 1-a Servicii publice generale

61.007,40

19080,70

16.398.90

15.084,40

10.443,40

5102

AUTORITAT! PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.470,00

13 718,60

12.176,00

11,494,00

8.081.40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.495,00

7063,00

6.379,00

5.697,00

4.356,00

10

TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4 745,00

4455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in hani

17230,00

4.365,00

4 355.00

4.345.00

4.165.00

100101

Salarii de baza

15 676,00

3.940,00

3 940.00

3.940.00

3.856.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414.00

115,00

115.00

115.00

69.00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10.00

10.00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

200.00

200,00

190.00

190.00

100130

Alic drepturi salariate tn bani

330,00

100,00

90.00

90.00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90.00

90,00

100307

Contribuția asiguratorte pentru munca

380,00

100,00

100.00

90,00

90,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.450,00

2.276.00

1 882,00

1.220,00

72.00

2001

Bunuri si servicii

2.786.00

1 161.00

1 075,00

540.00

10.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Tritn 1

Trim.ll

Trim.IH

Trim.IV

A

B

|=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

250,00

100.00

100,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10.00

10,00

10,00

10,00

200103

Încălzit. iluminat si foita motrtca

200.00

100.00

100,00

200104

Apa, cana) si salubritate

40,00

15,00

15,00

10.00

200106

Piese de schimb

235.00

100.00

80.00

55.00

200107

Transport

26,00

21,00

5,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

645,00

315.00

315.00

15,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

l 350,00

500,00

450,00

400,00

2002

Reparații curente

181,00

100,00

81,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

26.00

25.00

1.00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in stramatate

2,00

1.00

1,00

2011

Cam. publicații si materiale

documentare

30,00

15.00

15.00

2012

Consultanta si expertiza

480.00

230,00

200.00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

10.00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1 887,00

700,00

495.00

630.00

62.00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160.00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110,00

62.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l“3-M-F5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

895.00

350,00

185,00

360,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.00

42.00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655.60

5.797.00

5 797.00

3.725.40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975.00

6.655.60

5.797,00

5.797.00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975.00

6.655,60

5 797.00

5 797,00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975.00

6.655,60

5 797,00

5 797.00

3.725.40

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.483,60

2 743,10

1 642,10

1 267,70

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.488,51

2 748,01

1 642.10

1 267.70

830,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798.50

792,70

782,70

1001

Cheltuieli salanale m ham

3.195,20

877,60

779,40

773,60

764,60

100101

Salar» de baza

2.951.00

811,00

716.00

710.00

714.00

100113

Drepturi de delegare

5.80

4,00

0,80

1.00

100117

Indemnizații de hrana

204,40

52.60

52.60

52.60

46,60

100130

Alte drepturi salariale in bani

34,00

10,00

10.00

10,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

69.60

69,60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

IOO3O7

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.518,3)

1.072,71

314,60

86.00

45,00

2001

Bunuri si servicii

421,11

227,01

H5.10

49,00

30,00

200101

Furnituri de birou

49,41

22,4|

17,00

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si Forța metrica

105,00

62,50

12.50

20,00

10.00

200104

Apa, canat si salubritate

26,20

10,60

5.60

5.00

5.00

200105

Carburanți si lubrifiant)

20.00

15.00

5.00

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta. telecomunicații. radio, tv.

internet

36,00

16,00

16,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

14,00

7,00

7,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

165.00

90.00

50.00

15,00

10,00

2002

Reparații curente

33.00

13,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13,00

7,00

6,00

200530

Alte obiecte de inventar

13,00

7.00

6,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

11,00

6.50

4.50

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

8,00

5,50

2,50

200602

Deplasări in străinătate

3.00

1.00

2.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

0.50

0,50

2012

Consultanta st expertiza

5,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5,00

3.00

2.00

2014

Proiecția muncii

3,20

3,20

2030

Alte cheltuieli

1.026,50

807,50

167.00

37.00

15.00

203001

Reclama si publicitate

8.00

4.50

3.50

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0.50

203003

Prime de asigurare nyn-viaia

3.00

1.00

2.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lU

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.015.00

801,50

161,53

37,00

15.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autor Hat ilor locale

100.00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.500,00

600,00

520.00

380,00

5501

A Transferuri interne

1.500,00

600.00

520,00

380,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.500.00

600,00

520,03

380.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

30,00

9,00

9,0-3

9,00

3,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! st

recuperate in anul curent

-4.91

-4,91

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL

-4,91

-4,91

8501

Plan efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-4.91

-4,91

850)01

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,91

-4,91

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580,83

2.322,70

1.531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,83

2.322,70

1.531.30

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3,00

25.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20.20

3.00

25,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

2S5.00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3,30

3,00

25,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2 560,60

2.319.70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2 358.00

2 383,50

2.319.70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2.319.70

1 327,30

3002

Dobanzt aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,30

179,00

600002

Partea 11-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

9.737,00

3.556,90

3 731,90

2.218,90

229.30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

9.737,00

3.556,90

3 731,90

2 218.90

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.737.00

3.556,90

3 731.90

2.21S.90

229.30

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,30

62,00

63,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

241,00

61,00

59,30

60,00

61.00

100101

Salarii de baza

224,00

56,00

56,30

56,00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16.00

4.00

3,30

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salariate m bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5,00

1003

Contribuții

8,00

2,00

2,30

2.00

2,00

100307

Contribuția astguratone pentru munca

8,00

2,00

2,30

2.00

2.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.IH

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

216,00

109,00

60,00

46,00

1,00

2001

Bunuri si servicii

73,90

56,90

15,00

1,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,60

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubri fianti

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații. radio, tv.

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17,90

13,90

4,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0,10

200401

Medicamente

0,10

0,10

2014

Protecția muncii

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

140.00

50.00

45.00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

140,00

50,00

45.00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATÎ ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9,264,00

3.379,00

3 610,00

2.110.00

165.00

5101

Transferuri curente

9.264,00

3.379.00

3 610,00

2.110.00

165.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.264,00

3.379,00

3 610,00

2.110,00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0,90

0,90

0.90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

3,00

0,90

0,90

0,90

0,30

650002

Partea lll-a Cheltuieli social-culturale

128 855,99

58,533,49

33 494,80

24.433,50

12.394,20

6502

INVATAMANT

24.867,69

14.925,99

5211,70

1.934.00

2.796,00

01

CHELTUIELI CURENTE

24 867.97

14 926,27

5,211,70

1.934.00

2.796.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Tritn.lll

Trim.IV

A

B

1—3+4+54*6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18.925,77

11.959.07

4 70970

1 447,00

810.00

2001

Bunuri si servicii

14.768,70

9.456,50

3 53270

1 066,00

714.00

200101

Furnituri de birou

100.00

52.00

28.00

8,00

12.00

200102

Materiale pentru curățenie

320,00

151,00

92.00

53,00

24.00

2OOIO3

încălzit, iluminat si forța motrica

10.961.50

7 791.50

2 391.00

436.00

343,00

200)04

Apa, canal si salubritate

1.278,00

577,00

420.00

167,00

114,00

200107

Transport

97,00

37.00

37,00

12.00

11.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

349,00

143,00

113,00

63.00

30.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

251,00

95,00

73.00

65.00

18,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1,412,20

610,00

378.20

262.00

162,00

2002

Reparații curente

528,00

427,00

6C.30

40.00

1.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

5,00

3,00

2,30

200403

Reactivi

5.00

3.00

2.30

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.291,57

985,57

187,30

65.00

54,00

200501

Uniforme si echipament

10.00

10.30

200503

Lenjerie si accesorii de pai

5,00

5,30

200530

Alte obiecte de inventar

1.276,57

985,57

172.30

65.00

54.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27,00

16.00

9.30

1,00

1.00

200601

Deplasați interne, detasori, transferări

27.00

16,00

9,30

1,00

1.00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6.00

2013

Pregătire profesionala

119,50

40,00

67,50

9,00

3.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim. 11

Trim. III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Proiecția muncit

6.00

5,00

1,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2 160,00

1.028,00

840.00

256,00

36,00

2030

Alte cheltuieli

13,00

2.00

7,00

3.00

1.00

2O3OOI

Reclama si publicitate

1.00

1.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12,00

2,00

7,08

2,00

1,00

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

2.045,00

587,00

486.08

486.00

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.045,00

587,00

486,00

486,00

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

100.00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1 945,00

487,00

486,00

486.00

486.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

596,00

582.00

14,00

5702

Ajutoare sociale

596.00

582,00

14.08

570201

Ajutoare sociale in numerar

582.00

582.00

570203

Ti chete de cresa si licitele sociale

pentru gradmtta

14,00

14,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.301,20

1.798,20

2,0»

1,00

1.500,00

5901

Burse

3 079,00

1.579,00

1.500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific st

sociocultural

222,20

219,20

2.00

1.00

84

Plăti efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-0,28

-0,28

85

'I1TLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANH

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-0.28

-0.28

8501

Plăti efectuate in anit precedent! si

recuperate in anul curent

-0.28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0.28

-0,28

6602

sanatate

8.352.00

2 416.30

2 286.0C

2.188,00

1.461.70

0!

CHELTUIELI CURENTE

8.352.00

2 416,30

2.286,0C

2,188,00

1.461,70

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.352,00

2 416.30

2.286,00

2.188,00

1.461,70

5101

Transferuri curente

8.352,00

2 416,30

2 286,00

2.188.00

1.461,70

510103

Acțiuni de sanatate

8.352,00

2 416,30

2 286,00

2.188,00

1.461.70

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

31.559,30

12 878,20

7.585,10

5.600.50

5.495,50

01

CHELTUI ELI CURENTE

31.559.59

12 878.49

7.585,10

5.600.50

5.495.50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1 772.00

1.451,00

1.175,00

1.165,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.233.00

1 532.00

1.421.00

LI 45.00

1.135.00

100101

Salarii de baza

4.621.00

1 351,00

1.270,00

1.000,00

1.000,00

100(06

Al le sporuri

30.00

10.00

10,00

5.00

5.00

100113

Drepturi de delegare

2,00

1.00

I.0G

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140.00

120,00

120.00

120,00

100130

Alic drepturi salariate in bani

80,00

30,00

20,00-

20,00

10,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

190,00

190,00

100206

Vouchere de vacanta

190,00

190,00

1003

Contribuții

140.00

50.00

30.00-

30,00

30.00

100307

Contribuția asigurători? pentru munca

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+*

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8 240.99

4.400,49

2.039, 0

941,00

860,40

2001

Bunuri si servicii

5.623,90

2.465.00

1.557,50

841,00

760.40

200101

Furnituri de birou

23.00

16.00

5,00

1.00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3.00

200103

încălzit, iluminat si forța motnca

998.00

747.00

171,00

30.00

50.00

200104

Apa, canal si salubritate

500,00

240,00

170,00

70.00

20.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

3.00

3.00

200106

Piese de schimb

138,00

85.00

45,03

5,00

3.00

200107

Transport

1,00

1.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

10.50

4,00

3,53

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

3.865,40

1.300,00

1.150,03

730.00

685.40

2002

Reparat» curente

935.29

935.29

2004

Medicamente st materiale sanitare

138,60

136,60

2.00

200401

Medicamente

1.00

1.00

200402

Materiale sanitare

0,60

0.60

200403

Reactivi

7.00

5.00

2,03

200404

Dezinfectant)

130,00

130.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267.00

247.00

20.03

200501

Uniforme si echipament

10,00

10,03

200530

Alte obiecte de inventar

257,00

247,00

10,03

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32.00

31.00

1,03

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l«3+4+S+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

33.20

24,60

8.60

2030

Alte cheltuieli

1.210,00

560,00

450,00

100,00

100,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1.210.00

560.00

450.00

100.00

100.00

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

15.500.00

4.526.00

4 065.00

3.454.50

3.454.50

5101

Transferuri curente

15.500,00

4.526,00

4 065,00

3.454.50

3.454,50

510101

Transferuri către instituțiile publice

15.500,00

4 526.00

4 065.00

3 454.50

3.454,50

59

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

2.2S5.60

2 180,00

30,00

30,00

15,60

5911

Asociații si fundații

1.650,00

1 650,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105.60

30,00

30.00

30,00

15,60

84

Plat) efectuate in antt precedent) st

recuperate in anul curent

-0.29

-0.29

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-0,29

-0,29

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-0.29

-0.29

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-0,29

-0,29

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

64.077.00

28 313,00

18.412,00

14 711.00

2.641,00

01

CHELTUIELI CURENTE

64.081,94

28 317.94

18.412,00

14 711.00

2.641.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

34 983,65

12 111.65

10 981.90

9 538.00

2.353,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

32 993.00

10 718.00

10.726.00

9.288.00

2,261.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.II]

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10010!

Salarii de baza

28.826.00

9.300.00

9.438,30

8.468,00

1.620.00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,30

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,30

18,00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

3.034.00

949.00

1.040.30

582.00

463.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

485,00

300,00

80,30

80,00

25,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.163,65

1.163.65

100206

Vouchcrc de vacanta

1.163,65

1.163,65

1003

Contribuții

827,00

230,00

255,30

250,00

92,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230.00

255.30

250,00

92,00

20

titlul n bunuri si servicii

9.225,29

3.964,29

3.149/30

l 935,00

177,00

2001

Bunuri si servicii

3.192,29

1.730,29

1.081,00

305,00

76,00

200101

Furnituri de birou

257,29

104,29

102,00

51.00

200102

Materiale pentru curățenie

64.00

28.00

23.00

12.00

1.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

686,00

486.00

135,90

60,00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

245.00

212.00

14.00

15.00

4,00

200105

Carburanți si lubrifianti

16,00

10,00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

IJ.00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6.00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

74,00

34,00

30,00

5,00

5.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.384.00

624,00

615,00

90,00

55,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IH

Trim.1V

A

B

i=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2002

Reparați» curente

60,00

40.00

15 00

3,00

2.00

2003

Hrana

555,00

177,00

173 00

115,00

93,00

200301

Hrana pentru oameni

555.00

177.00

170.00

115.00

93.00

2004

Medicamente s> materiale sanitare

21,00

8,00

7.00

5.00

1,00

200401

Medicamente

6,00

3.00

2.00

1,00

200402

Materiale sanitare

2,00

1.00

1,00

200404

Dezinfectant!

13.00

4,00

4.00

4.00

1,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

112,00

56.00

51.00

2,00

3,00

200501

Uniforme si echipament

2,00

1.00

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

110,00

55,00

50,00

2,00

3,00

2006

Deplasări, delăsări, transfera»

26,00

23.00

2.00

1.00

20060!

Deplasări interne, detașa», transfera»

26,00

23.00

2.00

1,00

201!

Carii, publicații si materiale

documentare

21,00

10.00

10.00

1.00

2013

Pregătire profesionala

116,00

44,00

68,00

2.00

2.00

2014

Protecția muncii

80.00

45.00

35.00

2019

Contribuții ale administrativi publice

locale la realizarea unor lucrări st

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

5 000,00

1 800,00

! 700,00

1 500,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

41,00

30,00

10.00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IH

TrimJV

A

B

1=3+44*5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

11.00

8,00

3,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.00

22.00

7.00

1,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.054.00

II 851.00

4.100.00

3.075.00

28,00

5702

Ajutoare sociale

19.054,00

II 851.00

4.100,00

3.075.00

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

16.054.00

8 851.00

4 IOC.00

3.075.00

28,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3 000.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

819,00

391,00

182,00

163,00

83.00

5911

Asociații si fundații

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemeadrate

619.00

191,00

182,00

163.00

83,00

84

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-4,94

-4,94

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,94

-4,94

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-4,94

-4,94

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in unul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-4,94

-4,94

700002

Partea 1 V-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

53.146,00

23 688,30

17.125.50

8.022.20

4.310,00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

12.416,00

5 257,30

3.203,50

3 119,20

836.00

01

CHELTUIELI CURENTE

12.487,85

5 329,15

3.203.50

3 119.20

836,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980,00

1.145,00

1.012.00

1.000,00

823.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

TrîmJV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariate m bani

3 792.00

1 017,00

987.00

977.00

811.00

100101

Salam de baza

3 432,00

926,00

890,00

881,00

735,00

100113

Drepturi de delegare

3,00

2.00

LOO

100117

Indemnizații de hrana

269,00

69.00

68.00

68,00

64.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

88,00

20.00

28.00

28.00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103.00

100206

Vouchcrc de vacanta

103.00

103.00

1003

Contribuții

85,00

25.00

25,00

23.00

12,00

100307

Contribuția asiguralonc pentru munca

85,00

25,00

25.00

23.00

12,00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

8.447,85

4.168,15

2 17540

2 104,20

2001

Bunuri si servicii

5.833.10

2.374,10

1 751,80

1 707.20

200101

Furnituri de birou

151.00

86,00

7.30

58.00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

34.30

10.00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

4.666.70

1,761.70

1 470.30

1 435.00

200104

Apa. canal si salubritate

156,00

61.00

45.30

50.00

200105

Carburanți si lubrifianti

19.00

14.00

3,30

z 2.00

200106

Piese de schimb

79,00

43,00

26,30

10,00

200107

Transport

9.50

4.00

330

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7.00

3,40

230

1,30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

700,90

381,00

181.30

138.90

2002

Reparații curente

1.275,85

1.185,15

20.70

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

2.50

2,50

200401

Medicamente

1,50

1.50

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.H

Tnm.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200402

Materiale sanitare

1.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32.00

25.00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

67.00

32.00

25.00

10.00

2006

Deplasări, detasan. transferări

6.20

4,20

2.00

20060i

Deplasări interne, detasan. transferări

6,20

4.20

2.30

2012

Consultanta si expertiza

60,00

55,00

5.30

2013

Pregătire profesionala

5.10

0,10

5.00

2014

Protecția muncii

7,10

2.10

1J0

4,00

2030

Alte cheltuieli

1 191,00

513,00

370,30

308,00

203001

Reclamași publicitate

3,00

1,00

1.00

1,00

203003

Prime de asigurare non-vtata

122,00

50.00

50.30

22.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,066,00

462,00

319 30

285.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16,00

16 30

15.00

13,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

16.00

16 30

15.00

13,00

84

PlaU efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-71,85

-71.85

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-71,85

-71,85

8501

Platt elccluatc m anii precedenti st

recuperate in anul curent

-71,85

-71,85

850101

Plan efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-71,85

-71,85

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

40 730,00

18.431.00

13.922,00

4.903,00

3.474,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.lV

A

B

1^3+4+5+6

2

3

4

5

6

01

CHELTUIELI CURENTE

40.859,50

18.560,50

13.922.00

4.903,00

3.474.00

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345,00

2.140,00

2.122,00

1.596,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

8.638,00

2.940.00

2.085.00

2.067,00

1.546.00

100101

Salarii de baza

7 539,00

2.639,00

1.800,00

1.800,00

1.300.00

100106

Alte sporuri

85,00

34,00

24.00

12.00

15.00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100117

indemnizații de hrana

920,00

230,00

230.00

230,00

230,00

100130

Alte drepturi salanalc in bani

90,00

36,00

30,00

24,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

340,00

340.00

100206

Vouchere de vacanta

340,00

340,00

1003

Contribuții

225,00

65,00

55.00

55.00

50,00

100307

Contribuita asiguratorie pentru munca

225,00

65,00

55.00

55.00

50,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.888,50

10 873,50

8.440.00

2 739,00

1.836,00

2001

Bunuri si servicii

20 662,50

8 382,50

8.010.00

2 S89.00

1.681,00

200101

Furnituri de birou

10,00

5,00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

20,00

10.00

10,00

2OOIO3

Încălzit, iluminat si forța motrica

662,50

408,50

218.00

36,00

200104

Apa, canal si salubritate

3.531,00

1 011.00

955.00

960.00

605.00

200105

Carburanți si lubrifianti

1.200,00

400,00

400,00

200,00

200.00

200106

Piese de schimb

150,00

65,00

35.00

25.00

25,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

3,00

2.00

2.00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

600,00

300,00

200.00

50.00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.Ill

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere st funcționare

14.461.00

6.170.00

6 185,00

1.306.00

800,00

2002

Reparații curente

1 150,00

850,00

200.00

50.00

50,00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7.50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7.50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55.00

25.00

10.00

10,00

10.00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5.00

5.00

200404

Dezinfectant!

30,00

15,00

5.00

5,00

5.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

251,00

201,00

50.00

200530

Alte obiecte de inventar

251.00

201,00

50.00

2013

Pregătire profesionala

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

30,00

7,50

7.50

7,50

7.50

2030

Alte cheltuieli

1,700,00

1 390,00

155 00

75,00

89,00

203003

Prime de asigurare non-viata

70,00

20.00

15 00

15.00

20,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.630,00

1.370,00

I4C 00

60.00

60.00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

7.600,00

4.300,00

3 30C 00

5501

A Transferuri interne

7.600,00

4.300,00

3 300 00

550118

Alte transferuri curente interne

7.600,00

4.300,00

3 30C 00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

168,00

42.00

42 00

42.00

42,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

reîncadrate

168,00

42.00

42 00

42.00

42,00

84

Platj efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-129.50

-129,50

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL

-129,50

-129,50

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.H

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

recuperate in anul curent

-129.50

-129.50

850101

Plan efectuate in anti precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-129,50

-129,50

800002

Partea V-a Acțiuni economice

25.288,47

14 980.47

7 331 00

1.833.00

1.144.00

8102

COMBUSTIBILI Si ENERGIE

9536,47

6 536,47

1 OOOOO

l.000.00

1.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.536.47

5 536,47

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5 500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de prei si tarif

5.500,00

5 500,00

55

TITLUL V1J ALTE TRANSFERURI

36,47

36.47

5501

A. Transferuri interne

36.47

36.47

550H8

Alte transferuri curente interne

36,47

36,47

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

1.000.00

1 000,00

1.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1 000,00

1 000.00

1.000,00

8102

Rambursări de credite interne

4.000,00

1.000.00

1.000.00

1 000.00

1.000.00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000.00

1.000.00

1.000.00

I 000.00

1.000,00

8402

TRANSPORTURI

15.752,00

8.444,00

6 331,00

833,00

144,00

0!

CHELTUIELI CURENTE

15.752,00

8 444,00

6 33..00

833.00

144,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154,00

156,00

140.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

652,50

214,50

150.00

152.00

136.00

100101

Salarii de baza

582,50

190.50

13 ,00

136,00

125,00

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3^)0

100113

Drepturi de delegare

15.00

5,00

5.00

5.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîml

Trim.ll

Trim.ll I

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

iooi n

Indemnizații de hrana

44,00

11.00

11,00

11.00

11.00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5,00

4.00

4.00

4.00

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17.00

5.00

4,00

4.00

4.00

20

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

15 043,00

8.203,00

6.170,00

670,00

2001

Bunuri si servicii

1 072.00

802.00

170,00

100,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

29,00

15,00

14,00

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant*

250,00

250,00

200106

Piese de schimb

12,00

6,00

6.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

529.00

329,00

100,00

100.00

2002

Reparații curente

13 320,00

6.750,00

6.000,00

570,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30,00

30,00

200530

Alte obiecte de inventar

30,00

30,00

2006

Deplasa», detașa», transferări

1,00

1,00

200601

Dcplasan interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

2,00

2,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.lII

Trim.IV

A

B

1 ~

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

618,00

618,00

203003

Prime de asigurare nou-viata

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri Si servicii

590,00

590,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25,00

7,00

7,00

7,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

25,00

7,00

7,00

7,00

4.00

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT

-53 565,54

1.765,90

16675,00

35.124,64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN1C. BACAU N1COLAE- OVIDIU POPOV1C1

ÎNTOCMIT

A.TURCU

ROMANIA

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


ANEXA 1A2 LA HOTARAREA NR. 20 DIN 19.02.2020


pag:


I - mii lei-


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. BACAU

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IIl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

59.831,51

59.831.51

000202

I VENITURI CURENTE

30.957,91

30.957,91

290002

C Venituri nefiscale

30.957,91

30.957.91

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

30.957,91

30.957,91

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

30.957,91

30.957,91

370204

Varsominte din secțiunea de funcționare

30.957.91

30 957.91

410002

IV Subvenții

18.556,59

18.556,59

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

18.556,59

18556,59

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

18.556,59

18.556,59

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

17.018,36

17.018,36

420269

Subvenții de la bugetul de stal către bugetele locale necesare susținerii derulam proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

1.538.23

1.538.23

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT! DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

10.317,01

10.317,01

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionnla(FEDR)

8.064,48

8.064,48

48020101

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

8.064,48

8.064,48

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.252.53

2.252,53

SECȚII NEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

1“3+4+5+6

2

3

4

5

6

4802020!

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

2.252,53

2.252,53

5002

TOTAL CHELTUIELI

69.727.73

69.727.73

01

CHELTUIELI CURENTE

22.471,25

22.471,25

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UN1TATI AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810,92

1.810,92

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1 810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810,92

1 810,92

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.459,84

5 459,84

5501

A Transferuri interne

5.459,84

5 459,84

550112

Investiții ale agcntilor economici cu

capital de stat

5.459,84

5.459,84

56

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

1.515.55

1.515,55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1.515,55

560303

Cheltuieli neeligibile

1.515,55

1.515,55

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

13 684,94

13.684.94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

10.991,18

10.991,18

580101

Finanțarea naționala

2.575,88

2 57S.88

580102

Finanțarea externa nerambtirsabila

7.978,59

7.978,59

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

î=3+4+5+6

2

3

4

5

580103

Cheltuieli neeligibile

436,71

436,7!

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.693,76

2.693,76

580201

Finanțarea naționala

392,01

392,01

580202

Finanțarea externa ncrambursabtia

2.220,83

2.220,83

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

47.259,76

47.259,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANC! ARE

47.259.76

47,259.76

7101

Active fixe

47.259,76

47.259,76

710101

Construcții

40,292,59

40.292,59

710103

Mobilier, aparatura birotica st alte

active corporale

10,00

10,00

7IOI3O

Alte active fixe

6.957,17

6.957,17

84

Plan efectuate in anit precedent! st

recuperate in anul curent

-3.28

-3.28

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-3.28

-3.28

8501

Plăti efectuate tn anii precedent! st

recuperate in anul curent

-3.28

-3,28

850102

Plăti efectuate in anii precedcnti st

recuperate tn anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-3,28

-3,28

510002

Partea l-a Semen publice generale

5.796,31

5 796,31

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5.652.12

5 652.12

01

CHELTUIELI CURENTE

2,482,96

2 482,96

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARETiUCod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

TrimlII

Trim.1V

A

B

t3+4+5+6

2

3

4

5

6

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.482,96

2.482,96

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

2.482,96

2.482.96

580201

Finanțarea naționala

360,31

360,31

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.041.73

2.041,73

580203

Cheltuieli neeligibile

80,92

80,92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.169.16

3 169,16

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.169,16

3 169,16

7101

Active fixe

3 169.16

3 169,16

710101

Construcții

627,00

627,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

2.532,16

2.532,16

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

144.19

144.19

01

CHELTUIELI CURENTE

118,00

118,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118,00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

118,00

118,00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26,19

26,19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFÎNANCi ARE

26,19

26,19

7101

Active fixe

26.19

26,19


SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trini.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710101

Construcții

5.00

5,00

710130

Alte active fixe

21,19

21,19

600002

Partea 1 l-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

50,00

50,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

50,00

50.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

50,00

50,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

50.00

50.00

7101

Active fixe

50.00

50,00

710101

Construcții

50,00

50,00

650002

Partea 11 La Cheltuieli social-culiuraie

22.161,79

22.161,79

6502

INVATAMANT

2.306.58

2.306,58

01

CHELTUIELI CURENTE

210,80

210,80

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

210.80

210,80

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210.80

210,80

580201

Finanțarea naționala

31,70

31,70

580202

Finanțarea externa nerambursabila

179,10

179.10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.095,78

2.095,78

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.095.78

2 095,78

7101

Active fixe

2.095,78

2 095,78

710101

Construcții

1.752.50

1 752,50

710130

Alte aclivc fixe

343,28

343,28

6602

SANATATE

10.191,35

10 191,35

01

CHELTUIELI CURENTE

1.810,92

1.810.92

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrimJll

Trim.1V

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.810,92

1.810,92

5102

Transferuri de capital

1.810.92

1.810.92

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1.810.92

1.810.92

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.380,43

8.380,43

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

8 380,43

8.380,43

7101

Active fixe

8 380,43

8.380,43

710101

Construcții

8 202,43

8,202,43

710130

Alte active fixe

178,00

178.00

6702

CULTURA. RECREERE Si RELIGIE

6421.29

6 421,29

01

CHELTUIELI CURENTE

2 350,50

2.350,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2 350,50

2.350,50

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2 350,50

2.350,50

580101

Finanțarea naționala

I 028.65

1.028,65

580102

Finanțarea externa nerambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli neeligibile

426,71

426,71

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 070,79

4.070,79

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4 070,79

4 070,79

7101

Active fixe

4 070,79

4.070,79

710101

Construcții

3 564,19

3 564.19

710130

Alte active fixe

506.60

506,60

SECȚII NEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lH

Trim.IV

A

B

1“3+4+S+6

2

3

4

5

6

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

3.242.57

3.242.57

01

CHELTUIELI CURENTE

2.793,07

2.793.07

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.793,07

2.793.07

5801

Programe dfn Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2 793.07

2 793.07

580101

Finanțarea naționala

417.46

417.46

580102

Finanțarea externa nerambursabila

2 365,61

2 365,61

580103

Cheltuieli neeligibilc

10,00

10,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

449.50

449.50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

449.50

449,50

7101

Active fixe

449.50

449.50

710101

Construcții

221.00

221.00

710130

Alte active fixe

228.50

228.50

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

26.918,47

26.918,47

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

542,27

542,27

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544,00

544,00

7101

Active fixe

544,00

544.00

710101

Construcții

16.00

16.00

710130

Alte active fixe

528,00

528,00

84

Plăti efectuate in anii precedent i si

recuperate tn anul curent

-1,73

-1.73

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.1V

A

B

103+4+5+6

2

3

________________

4

5

6

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT1 SI RECUPERATE IN ANUL

-1,73

-1,73

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-1,73

-1,73

850102

Plăti efectuate in anii precedenta si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1.73

•1,73

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

26.376,20

26.376,20

01

CHELTUIELI CURENTE

4.496,33

4.496.33

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.496,33

4.496,33

5501

A. Transferuri interne

4.496,33

4.496.33

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

4.496,33

4.496.33

70

CHELTUfELl DECAPITAU

21.879.87

21.879.87

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.879,87

21,879,87

7101

Active fixe

21.879.87

21.879.87

710101

Construcții

20.522,17

20.522,17

710130

Alte active fixe

1.357.70

1.357.70

800002

Partea V-a Acțiuni economice

14.801,16

14.801,16

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

3.104.97

3.104.97

01

CHELTUIELI CURENTE

2.479,06

2.479.06

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

963,51

963,51

5501

A Transferuri interne

963,51

963,51

550112

Investit! i ale agentilor economici cu

capital de stat

963.51

963,51

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

56

TITLUL VU1 PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTA DERARE

1.515,55

1.515.55

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1.515,55

1 515,55

560303

Cheltuieli neeligibilc

1.515.55

1 515,55

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

627,46

627,46

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

627,46

627.46

7101

Active fixe

627,46

627,46

710101

Construcții

627,46

627,46

84

Plăti efectuate in anii precedent i si

recuperate in anul curent

-1.55

-135

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-1,55

-1,55

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.55

-1,55

850102

Plali efectuate in unii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1.55

-1.55

8402

TRANSPORTURI

11.696.19

11.696,19

01

CHELTUIELI CURENTE

5.729.61

5 729,61

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5.729,61

5 729,61

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

5.729.61

5 729,61

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 20/02/2020

Tît:

pag:   10 -mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trint.Hl

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

580101

Finanțarea naționala

1.112,07

1.112,07

580102

Finanțarea externa nerambursabila

4.6)7,54

4,617,54

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.966.58

5.966,58

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCJ ARE

5.966,58

5.966,58

7101

Active fixe

5.966,58

5.966,58

710101

Construcții

4.704,84

4.704,84

710130

Alte active fixe

1.261.74

1.261,74

9902

EXCEDENT/DEF1CIT

EXCEDENT/DEF1CIT

-9.896,22

-9.896,22


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUNIC. BACAU NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

ÎNTOCMIT A.TURCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL AL MUNIC. BACAU


ANEXA IB LA HOTĂRÂREA NR. 20 DIN 19.02.2020


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVTTATJLOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI PE ANII 2021-2013

Dat»; 21/02/2020       Ttt:         pag; I -mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credit» bugetare destinate stingerii plătitor restante

TrimI

Trltn.il

Trim.lll

Triea.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

S

0

uuonii

TOTAL VENtWRI-VENtTURI

75,932.66

26.523,51

20 209.20

15.108.70

13.391,25

88.127.IW

93,272.00

97 746 00

0UD2I0

1 VENITURI CURENTE

21.2W.25

1.466.10

7 496,20

5.96060

6.215,05

32.r4>3.tW

34.292.00

35940,00

2WJIU

C Vcaifuri ocfwcMe

28.2W.25

8.466,80

7.496.20

5.960,20

6215.05

32.663,00

34.292.00

35 940.00

300010

CI VnutundinptoprwiMe

413.00

172,70

143.30

9ÎJXI

75 JO

2.02 l.«l

2.023.00

2 O23.(iO

3010

VENITURI DÎN PROPRIETATE

413,00

172,70

143.30

91.90

75,10

1021.00

2.922!»

2 923.00

30 UI 05

Venituri dtn coarasiuai ii ntcltirieri

359,90

13129

112.80

61,60

47,30

412.1»

506(»

530.00

30109530

Alte «nituri din eonccnrioni si rochi-

r>c«t de tute insiitviitte publice

359.90

131.20

112.10

61.60

47.30

482.00

506,1»

530,00

3OIO5O

Atic muluri dui proprie laic

123.10

34,50

30.50

30,30

27.10

1.539.00

J.516,00

1.493.00

33MIO

C2 Vanzjri dc bunuri si sen teii

27.725.25

*294,10

7.352.90

5.16*30

6.209,95

30642,00

32.270.(10

.13.917.00

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATt

27 704.45

1.279.30

7.350.90

5866.30

6 207.95

30.598,00

32.225.00

33.868.00

331005

Taxe « alte t căituri »n ins-aumîrt

366,00

98,50

103.90

83,40

8(1.20

450.00

47JXK)

496.00

331001

Venituri dm presuri dc sen teii

932,00

410.50

213.90

158.20

129.40

[.182.00

1.340.00

t 5(Ml.£ib

331013

Coruri buri» dc rairetincrc a persoanelor

wisuu

2.320.00

772.00

530.00

509.1»

2.401.00

1521.00

2 642.00

331014

Conuibetiudcsilw si studenților

penuu internate. cam inc si c amine

*393,35

1991.40

2.52330

1.218,00

1,513.65

8.536.0(1

8.96100

9 393.00

33HH9

Venituri din serbări si spccitcolc seduc

nilmfcsari culturale. artistice si

spoimc

444.00

111,00

131,09

52.1»

Mțpfr

474,00

49JJKJ

521.00

33)921

Venituri din eoautroelc încheiate cu

casele de aitpurori sociilc dc sanaute

II1.202, W»

15.50,50

2-550.50

2.550,50

2.550,51»

11.751.00

12.331.00

12.939,00

33)030

Venituri din contractele încheiate cu

direcțiile de tanMMe publica du> sune

stocate dc h bugetul de MM

4 773.00

1.2)3.80

1.208.80

1.17540

1.175,20

5.770.1»

6.D5X.00

6349,00

331031

Vcwuri dmcoatf»cie încheiate cu

direcțiile de sanaUle publica din sume

otoetic din mulurile proprii «le

Miniitendui Sansuiri

210.00

67,00

62.00

«.00

33.00

3)1050

Alte venituri d>r> presuri de servicii

si ohc Mlivitatt

64,10

30.60

27,50

2.00

4.00

34.00

35.00

37,00

3510

AMENZI. PENAL1TAT1 St CONFISCĂRI

9.00

3.00

2.00

2.00

2.00

17,00

17.1»

IK.OO

351050

Alte antena. pcnaliUU v con/ucari

100

2,00

2.00

2.1»

17,00

17,1»

18.00

3610

DIVERSE VENITURI

0,40