)/0 ■ *_Z Lf?

/(// ^3

^o/tst/ff/^^ora/a/  /iftHfctfitff/tff *33) c/câf/

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 31.01.2020

privind alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp situat în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit ari. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 78007/ 09.01.2020 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune alipirea a două terenuri în suprafață totală de 423.121 mp situat în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 533/ 22.01.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 534/1/22.01.2020;

-Raportul Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 534/2/23.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 10/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 11/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 12/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 13/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 14/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 879 alin. (1) și (5) și ale art. 880 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 25 (2) din Legea nr. 7/ 1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin (2) lit „c” si art. 139 alin. 3 lit. „g” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) - Se aprobă alipirea terenului în suprafață de 133.828 mp, având număr cadastral 73321, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, cu terenul în suprafață de 289.293 mp, având număr cadastral 82927, identificat conform planului de situație, Anexa nr. 2, într-un singur corp de proprietate în suprafață de 423.121 mp, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3.

(2) - Anexele nr. 1,2 și 3 sunt părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2.-Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3.-Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 4.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


contrasemnează pentru legalitate / SECRETARUL general al mun. bacău NICOlĂe - OVIDIU POPOVICI

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. X DIN31.01.2020ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


T<H«raM ■ liKrâcutwunKH* |l»l4. pl Al J.viACriiHm


LE 641 f


Imobil cu l.E. 12917 propr. Municipiul BȚcțu


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

Mențiuni x

1

A

133828

Teren intravilan neimprejmuit

Total

133828

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului 133828 m.p.                      Suprafața din act ~ 133831 m.p.

/&'             Executant;

CERȚiEa&SEâjroiNTEXPERT SRL

' ,K        QE A ^FlAuKirizata

j . sJ ^^^ ^'^^fltuciWfkAGOMIRESCU

| ^j^jonyrrA WecâftSrea măsurătorilor la teren, ’; coSdctifiK&feâtolocmiSi documentației cadastrale \ %sfiXft€innâd?tta acesteia cu realitatea din teren

/ llv' Semnătură si stampila     /

r fTi^EJata : ianuarie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si stampila

Data......................

Stampila BCP1PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:5000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

133.828

Intravilan mun. Bacau, jud. BacauNr. Carte Funciara

Unitatea,Administrativ Teritoriala (UAT)

~1p3cau


DE ȘEDINȚĂ,


Imobil cu l.E. 7^321 propr. Municipiul Bacau


56.KXM


CONTRASEMNZA PENTRU LEGALITATE { SECRETARUL iSENERAL AL MUN. BACĂU NICO ,E - OVIDIU POPOVICI


Sistem de proiecție X , Y STEREO 70 Șistem de referința altimetric Marea Neagra T
<60*00


Inknbil cu I.E. S0S»7 miet ul Bacau Aeroponul iMcmoitonnl Geaqfe E ne seu Ba^au560000,


O

o

- .. .

o

T-

■Zi

<5!

45

3

ȘL

'T D5605<Jtl


560000ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


1«K<j7rti>lT LKi dau'nimrt-r ■rr»l« fwa!

l_

I


•J-


lmot»l cu I E. 73554 propr Mun Bacmi - dom publicPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:5000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

82927

289.293

Intravilan mun. Bacau, jud. Bacau


Nr. Carte Funciara

Unitate^Administrativ Teritoriala (UAT)

82927

=$îcău


/‘■L.


Iinobil cu l.E. 80597 Judelui Bacau Aeroportul Initmanond Enescu Bacau


561000


ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATF /SECRETGENERAL AL MUN. BACĂU

AE - OVIDIU POPOVICI


Sistem de proiecție X, Y STEREO 70 ^îstem de referința altimciric Marea Neagra T


560500


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

[mp]

"N.                                              .........1—..I.I.LIIU..I..I..I

Mențiuni

1

A

289293

Teren intravilan neimprejmuit

Total

289293

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobiiului= 289293 m.p.

Suprafața din act 289293 m.p.ZZJ       / ->f\ 7

CERTIFICAT V\ExeCutațit;

i.     DE.SC GEOT’QINT EXPERT SRL

XAUTO^/ZARE Pf Autorizata scn^Hczpng- l^M£ragom:~z:~j

[


„. L^fatj pRAGOM IRESCU i^țaitapeA măsurătorilor la teren, ...... jijEfthitofiinJrii documentației cadastrale corespondenta gdesteia cu realitatea din teren

1 a 5 A s IZ^Semnatura si stampila

Data : ianuarie 2020Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea npmarulut cadastral T

Semnătură si stampila

Data......................

Stampila BCP1


8

in v->

Tf ■O


Imobil cu l.E 80597 judelui Bacau Aeroportul Iniemarionsl Geocce Encscu Bacau74E

■7\

<


560000


*>


SfelOQQ.


560500


--------ANEXA NIL 3     ---------șj.

LA HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 31.01.2020  |

șROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Imobil Cu LE, 73554 propr Mun. Bacau - dom. public


Imobil cu LE. 82927 propr. Municipiul Bacau


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE

Scara 1:5000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

(m.p.)

Adresa imobilului

423.121

Mun. Bacau, jud. Bacau


Unitatea| Administrativ Teritoriala (UAT) “Țiacau


Imobil cu I.E. 73321 propr. Municipiul Bacau


E RE ȘEDINȚA ISÎ


CONTRAS : SECRET


Imobil cu I.E 80597 Judelui Bacau Aeroportul Imerraitonal George Efteseu Bacau


MNEAZĂ PENTRU LEGALITATE UL GENERAL AL MUN. BACĂU OLAE - OVIDIU POPOVICI


Sistem de proiecție X , Y STEREO 70 Șistcm dc referința altimetric Marea Neagra ~r


^47?/aW/i7Situația actuala (inainte de alipire}

Situația viitoare (după alipire)

Nr. cad.

Suprafața

.Lhld,.)

Categoria de fblțișrâta

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața f m.n. I

Categoria de loiosinia

Descrierea imobilului

82927

289.293

A

Teren intravilan mun. Bacau

423.121

A

Teren intravilan mun. Bacau

73321

133.828

A

Teren intravilan mun. Bacau

TOTAL

42J42+—

TOTAL

423.121

'’-t^ecutant:

/■/ cEFiSElGE© PâwT EXPERT SRL /D "     PF /mtrizata    1

p* c AUVinfe<L&Sari^5ÂGOMJRESCU

13 SeCo^unna!tecutareapuasuratorilor la teren, \^re&&5ifefe_tHto’cp*fȘi/documenlatiei cadastrale xAct&ț^Sî&ă^ac^iia cu realitatea din teren X^ffli<^\'Șjșmnatura si stampila

—-bata : ianuarie 2020

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si stampila '

Data......................

Stampila BCPI


Teren arabil - liber de coostrwln (propr. privite pe UaT Luizi Ca Iu ga rai


Imobil tu I.E 80597 Judelui Bacau Aeroportul Internat tonal Georgc Enescu Bacău


Imobil cu I.E. 80597 Județul Bacau Aeroportul International Georțje Enescu Bacau