HOTĂRÂREA NR. 198 DIN 22.09.2020

privind aprobarea modificării HCL nr.20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2020 ale Consiliului Local al Municipiului

Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 22.09.2020, potrivit art. 133( 1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 561 270/15.09.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnică prin care se propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 561 271 / 15.09.2020 ;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 561 599/1/16.09.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr.561 599/2/16.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 982/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 983/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 984/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 985/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 986/21.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile art.140 alin. 1 si alin. 3, art.154 alin. 1, art.196 alin. 1 lit.”a”, art.197 alin. 1, art.243 alin. 1 lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“ și alin.(4) lit. ”a” si art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1 Al, 1A2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGA


ATE ĂCĂU


SECRETARUL GENERAL AL NICOLAE - OVIDIU

ROMANIA                                                                              ANEXA IA LA HCL NR. 198 DIN 22.09.2020

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU     bugetul local re anul itnost estimări rexrxu anii 2021-reu

Pata: IW09rt020 Tir.________Pi: I -miile-

Cod

DemmWe tadieaior

Prevederi anuale botei 2029

Prevederi trirneetriale bațet M20

Ea ti mari 2021

Eitim»ri2022

Eotiauri»23

TOTAL

dinam credita bofctm dcadoatc Mia terii pbtilar rcotta le

Trial

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

6

7

t

P

OOOW

total vENmnu-eucET local

40439U»

12*105,13

37704,11

120.144.13

4255424

42B.I4U1

421421.3?

374.11034

000202

l VENITURI CIMENTE

345441.15

0123X23

04.401,74

H9.192.44

4255454

340022.49

349.313A4

34249239

000302

A. VENITURI FISCALE

3O2»7»

77IO6J7

44214,00

103.41029

55O5K54

2M4X5.00

290774,00

301939.»

009102

Al. IMPOZIT 1*£ VHffT. PROFlTSt

câștiguri dmcahtal

IM. 159»

4I.IW.00

40.093.00

41.100,00

41.01X00

174594.00

114.741.00

193.040.»

030002

A1.2 lapon* pi «OM, poft ai cwtipm da opiul fc Uprranua Gnee

1MI39.M

4LIM.W

40.095,00

4L100,00

41MAW

I7L594.W

«4.741.00

I9334X»

*301

IMPOZIT PE VENIT

542.»

135.00

I55J3O

135.00

97.00

590,00

420,00

431.»

030213

lopinliil pe araiarSc *a*anafcaW

patnaoaaui ptrmul

541»

155,00

I53A0

133JOO

97,00

530.00

420.00

451»

0402

COTE Si SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

«3.397.»

4P.03J.W

40740.00

40.953.00

40.951.00

174004.00

tt4.121.00

193119»

440201

Cota driakattdn mponadpe

vcart

«3 Ml»

44053,0«

4O.3UAO

40.953.0fl

40.93IJ0

172000.00

IIO.OOOJOO

«9430»

(M0244

Saae «tocau da coate «fcfafcau da

«■padtirf p» «ymI peaâM «dabWwv» koto

154»

134 JOC

4.004.00

3521.»

3359»

070002

A3 bopadu a un ptpnpheuu

50715,23

20.43237

10.275,00

13.01524

419234

35.994,00

31479»

4X341»

om

IMPOZITE 51 TAXE Tt PROPRIETATE

3*713,13

104322?

10273.00

13.01324

4.1P2.54

35.994,00

3X439»

40341»

070201

lopata ai uaa pa dadn

34.54L33

13034,00

7711,00

1150739

12*7.54

23410.00

27295.00

29357»

*70202

laponi ai una pa una

11192.71

4.0343?

IJ5P.OO

3A3223

1.1*5,00

4200,00

4350.00

«3SX»

070701

Taaa joteuac da linkM a aik Uae

de Hain

2-243,00

040.00

503.00

450,00

4M,eO

3.100,00

3200.»

3JM»

070250

Alu iaaponu atace pc ptapncuta

1,733,00

300.00

300,00

415,00

340,00

«4.00

I.4M.0O

1434.»

180002

A4 topouu a> tac pc taam d autWi

ISO2.P5

15.414.00

14 I44A0

44403.93

9437,00

7103X00

4733X00

40350»

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

45711,03

0.700,00

9.99?fii

31042,95

1002,00

57122^0

51.199.»

52I1X»

H4Mi

Same dtCdcau da tac pa aaioaaw pcrtM         cWlNtlciar

otixtar» SMMtițiiiar fl tcctovciar

33.420,00

9303.00

0.705 JN

9125.00

7.594.00

43.973,00

44371.»

umfi»

Dmlwvmi

Saae detdcae datau pe utaaa

1^4»

20tn.PS

■04,00

27.071.95

11201.00

3.377,»

11020»

Simadatifcaaa da taapa vatoan adaopaa

paatada--m im naaaai’ai paatada

1202

aacclai toMiaaaal

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

2.W3.00

417.00

40AM

L 144,00

406AO

1915.00

1945»

1945»

545ERVKU

13,00

«,00

BUGETUL LOCAL K ANUL HM SI ESTtMAW KNTUU ANH

Bit»: IWBWMM Tifa_______pt1 1 -nutri-

rrtwritri mate kocet MM

PMwteri irteolrfalr bvgc* 2129

C*4

DiMaln txtkMor

TOTAL

dttoCOT

tatioaietttaprii ftetOof Ftotoott

Tiinl

Traa.ll

Tria.HI

Tria.IV

EatimariZOll

CainriMU

trttaarilUJ

A

B

1-J44+S+6

Z

3

4

s

6

T

9

I20»?

Ta» bortim

15»

0.00

4.00

IMS

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

m.»

PUM

90.00

41.00

53,*0

311.»

327.»

343^0

WttOi

tafwMțaifitcuttk

K3.00

3X00

30,00

31.00

30.**

170,*0

173»

in.»

150230

Alto lat pa «*» pEcUke

133.00

40.00

40.00

30.M

».oo

141,40

151»

i«7,tt

1W2

TAXE P£ UTILIZAREA

IHlUZAMa BWURILOR SAU PE

teACTTVTTATl

194*0.00

5323,00

4.053.00

L30R00

IJ1X00

I46M.00

I53M.O0

16097J*

4*0202

10203

lafontpt aptauTh de ««port Tmc 4 Utife pntoi «Stema 4c

133*7.00

3.000.00

ISOOlM

7000.00

IJI7.00

119*7.»

1)717.00

14.4*4.»

k*nto ai «tematu de f itihm

1.013,00

523,00

533,00

4*0,00

1M.0*

1.4I3.W

14»»

L6I3J0O

IttWÎ

A6ALTE IMPOZITE $1 TAXE FISCALE

UOO.OO

ISOM

2*1 JO*

U*A0

IW

ALTE IMPOZITE $1 TAXE FISCALE

2-200.»

*30.00

W.00

2*1 AO

154,0*

1M250

Aftaitopmc acu*

2200.00

«30.00

0*0.00

»u»

139,0*

29*002

C VMitaiaefauto

62 74)95

IP.42S.tt

20243.74

IS37U5

7.4M.00

55W9

515)7»

393333»

3*0*0)

CI Veten te pctțawute

M4WJCM

1401.47

3.0S0.M

4 «3157

l.ttLDO

U077M

IX7O5.M

1)340,0*

3002

VEMTUW DM PROPRIETATE

M496JN

1401.47

3.050.00

6.WX57

1 I92.*O

11097»

1171».»

t)54ț0O

X*2tl

Viihit te *nfiad act rtRtte*

37.32

I4MI.W

42J2

3000,00

Î00M5

Vnitonte rmettea fl octete

120M7

«0323?

un»

11*97.»

11705.»

13J40,»

3002*5 Ml

AAc        cwruini tort»

nen A» către MUttMak pMicc

14 331.01

5214.47

AWÎ.J?

1.192.»

11097.»

URM.»

13.MR4*

JM25O

Alto ' «tente pNpnetttt

JW.M

100.00

-r.it

IJttfiZ

CI Vam de Uteri rt amxtt

4*407.01

16.02437

17113.74

«721.71

6308,**

43JC2.W

45.I32.M

«313.39

3)02

VENITURI UN PRESTAM M SERVICII St

aciwîtau

0W2

1455,00

1715.02

1231*0

1.003,00

9.647.00

IO.IM.tt

W.637AO

35OM 334210

Vctteite țmuri decerne»

LI KW

2.0710)

2.405,02

2.017.00

IM100

9.M7»

io.no,M

10.637.00

Coutrihte pcttotte mu fttewto tofrtt pem ntRtena copte ia

«CM

4M.OO

I5M0

ISOJM

ro*,*o

SI,*0

jxai

Vcatte te MMtocnna tetecila

«3.00

33.W

10.00

10,00

M.0*

3KU5O

Alto vtateitepwMndc aovte

■ Annuo

>93,00

200.08

tso.w

103.0*

I**.»

MO2

VENITURI DM TAXE ADMMtSIXATTVE.

ELIBERAM PERMISE

2IM0

70.00

453»

45.0*

35.»

M02*2

Tro maytetton derote»

213.00

70.00

65.00

45J»

Mtt

AMENZI PENAUTAT1 SI CONFISCĂRI

*.4dt,*0

lttO.00

12©*tt

1000.tt

I.U4.00

9.111»

9.574,0*

JO.O53.OO

JW»i

Vcteuiteateteto alto nacMOt

a*bcte pMm H tepwtete Itțte

Z.400,00

100.00

700.00

5*0.0*

4»^0

33*030

Akc te an. ptateeo « ccetean

O.MK.OO

I1M.00

1 500,00

1500,0*

IJttjtt

«mu

|OO53,*O

BUCETUL LOCAL Tt ANUL HUS SI ISTt HAM TENTRII AKll *>11-1023

cm umm» 711:_____MT 3 -mHIm-

D«txttain iodiotor

Prcvodtri Moale BwpO ZCZt

PrmCcri Irieo—trâU b«tK J0

Ra tunari 2021

EMwinn

EitiiaAriZBD

TOTAL

dtacart cMditț biic*iMte dtatiwteatittgtfii plătii ir rtflaMt

Trinl

Tria.il

TrlnJIi

Trim.IV

A

B

1-H4+5+4

2

3

4

5

6

7

f

9

3404

DIVERSE VENiTOM

122KJ19

7300,00

733IJ1

4.444,74

rooo^o

24337.69

26.I2».O6

25J2J39

3602*6

Tat(Kltk

17762.00

6400l«0

6.000,00

3300,01

2.362,00

24.0*331

25.629,00

25314,01

JttîSh

Ata^canaa

43IÎ.W

■ 300,00

•33141

1.444.70

3«,00

449,7*

49*36

93»

3 XH

TRRMSFERUU VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

t w>

3399J9

4.3M.6I

mn>j

Vw«MMM dui KCMMA dl faafcura

pmaw fiaadm i KT,Um!i da dm oluri

aWptadai tecB

-12.05237

■J2J91.91

-5.47JJ9

-*203.97

37CKW

Vwunmic dta Mcteata ta ioQOMrt

42.WX27

32392.91

547539

4J03.97

Alte fcwfimi ralmlaw;

1.101,00

3.399,39

47M4I

410*0’

IV.Mtom

H.m.43

I035639

6.6133»

95L49

11306,00

10.160,96

1339J3

420002

$tferaafadafaali*M«teab

adntaoteteKt pteHitc

X12I.43

I935M9

6.61JJ3

951,49

HJ0M*

101036

UJ933

4Xt

SUBVEHT» t>£ LA BUGETUL DE STAT

26»*6.6«

63773*

912J2

11306,00

10.160J6

123933

42C0I

IteptMl Tamofora

4 452.M

4652.76

420201»!

Saga «texte ta fa bațtftd fa teta patra

fapUM) TcoMfcire

4.652,74

4.uvi

420014

FiainianfrchctMcVdcciptai

ah 'gMtifo* da wautegi

fmate tntar

TL«O

41^0

410220

Sufo cata fa fctațetri ta *at*c«c

dentara prataetefctGteaatatedia

fcaduri extetaț ■trob'nabilHFEN)

pdtarrter

151.69

151,69

4JW34

poara ânafana kmtn ca Inaar,

cartau, tautawutal pterita*

1.19

1,9»

420265

haaaUBMpfMragMhd Natalul da

DwxdUtelmb

16176.12

)7.0tUi

420249

Sdbvtata fa fa taprad fa «ua «mm

Wpdtte faedt ■awaa* aagatni dwwlarii

faomtel w flaaaUM dă» (na hai «9oa*

MradwHMt(FEN) ț ididiiw.afatote»

JWwdai dc paofragg* 2014-2000

IWJ

UM2>

«U3«

II 34000

10 06036

223933

4W»

Sdtewb da fa tagMi dt «a paatm

dtamBM ctefatteUar ptaha c«Mm

2.411,16

342J3

4202*2

Tmi lira iw petra itarwilfafW ta nr

371,00

370,00

«nz

SUBVENȚII DE LAALTEADMMS1MTII

74.74

35.47

430241

$«k atacate paa» cbdlateWt cm

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2tt» SI ESTTMAR1 PENTRU AMlimMBU

D»H; WBWMM TU; pap 4 -waH-

Co4

Denumiră tadfanor

Prevederi anuale buget 2010

Prtvrdfri trimet trial* bogat 2020

Estfcttri202l

ENimarilDn

E*ttaari2U3

TOTAL

dricar* eiedite bttRttMt rfttliaa<«st»ctrS RteOorreNwte

Triml

Trim.ll

Trim.Hl

TriaUV

A

B

2

3

4

5

«

7

9

■feeria da knw «t oa tWeaamm de canea mmna penoaaM db ccrncric amHtepM^HNtmiaoiarepmt»-th-dafocUAMoe*

74.74

35.47

34J7

4$42

sume primite de la ue/alu donatori in CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREHNANTARH

1*0.55

«•35

450201

Feudal Ewpuc d> Denri lam Repari*

6*035

44035

002

SUME NUMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2a 142*20

t4.3lt.0t

lt.117^1

4401,47

TC13431

42.13*3»

437444

4 MMI

Fondai Ewtfuo da Dezvotan Repari»! FEDR)

II.4U.M

R«M.4t

7341.30

74.713,12

411343»

437434

fa and arat

11254.43

t.0M.4t

3IW.W

74.747,12

42.13430

4.S74J4

4*920102

Șist       n costal plttilt*

ia MM aMaien

203.»

24337

41*202

Fo»M Socri Eaaepam(F$E>

ItSJ.I»

223L53

402.57

4)3»

44020201

5noc pRnMc • omBkI plttitoc tfecfcutc

ia «denot

23574?

12523»

3M34

4330

4W20B»

Fnfiautur

2*7.73

247,73

4W0

VENITURI PROPRII

291. 4» »

wm.w

71.340.13

U.U4.43

54472,54

2U4M.4»

2*7410

JKU743»

TOTAL CHELTUIELI

4144*7.43

154.74334

94014,11

44354.13

23.452.40

424.14131

42142132

374.11046

Ol

CHELTUIELI CURENTE

331341.44

131741 >1

4010134

413113»

11.1233»

344.43431

34503232

3)732134

10

TITLUL 1 CHELTUEU DE PERSONAL

75.W232

24,341.44

21.141,41

14343,70

lt.152,70

4L4M.00

6L353R»

42171410

10

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

103*94.02

30.444.45

31.322,44

IT I43,tt

3151,40

i»4.443.OO

110341.00

>33.25X00

34

TITLUL IX DOBÂNZI

4.744.40

7354.00

1340.4*

2.314.»

13K30

RWS.00

7.141.00

5.407^0

40

TITLUL IV SUBVENTE

31371.45

5300.0»

24471,43

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

104,00

140,00

SORO»

300.0»

500.00

31

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UWTAUALI

ADMW1STRAUQ PUBLICE

37414,42

IL327O1

10.WI.00

II3M30

3.0133»

30434.4»

393WA»

31.10*40

55

TITLUL VH alte transferuri

223*4.90

I0W3I

434531

4744,»l

4«,«0

15400,0»

I42O»,O»

I44SRJN

56

tulul vin proiecte cu finanțare dm

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

414*40

1.313,35

L474.W

4<3«434

34L0H.44

SI071J6

5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

11724»

12433,W

4.IW34

3.M2.9*

24.00

203ILK

I4.0W.00

ti oooao

54

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DM

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2*14-2*20

t».»l?,*3

13644.44

5332.44

1 «2350,07

74044.11

12423.»

59

TITLUL M ALTE CHELTUIELI

4314.34

4.4N.II

33430

403.4»

1.MT.40

Z177.M

3.740.00

34*000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

34.44l.T5

41344,74

4522,41

1.7W.42

Pat»; HTOftag» TB:      rn= S -buh-

Cad

Daautairr indkMor

hreredari unic tetat 10W

Prcvodoii trixaeotrtete b«cet Mit

Eiiuurimi

EriimarilUU

Eitteuri202J

TOTAL

diocm «rodite buftOure dertxoate Hteftril HMttornstMte

Tetei

TrimJI

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1

3

4

5

t

7

t

9

?l

TITLUL xn ACU V£ NEHKANCUftE

» 901.7$

40504,74

9.522,07

L7I4.92

OFEKATRJNJ HNAHCtARE

25.975,00

7.4U.40

4.797,00

4797,40

4-775.40

31.322,00

M-SW.OO

»J».W

11

TITLUL Wt MM8UUAM DE CREDITE

25.975,00

3.435.40

4 797,01

0.797.00

4.725.40

31.322.00

34.319,00

34J19JM

M

nat*fat»ue io*» pmteetai ti

Mcvptvte » «tti «<■

-401.74

-14tjt

-405,40

-37.71

TITLUL XIX HAU EFECTUATE N AXU

FMCEDENn SI KECUTEKATE *4 AHUL

-491.74

-241.31

-IM.M

->».M

5100*2

fmt* U Scnwt pALw n*nlt

«W4J1

25140,01

17275.42

I43I9.M

M.443,40

M.«379

42415.00

4I.HTJP0

51*2

AOTOHTA71 HffiUCE SI ACTUJM EXTERNE

51.91131

10,451.72

13 052,52

1IJM.47

1.011,41

49.01449

4LOOOJO

4U0O,«O

01

CHELTUI EU CURENTE

27,051.01

7.343A7

5712,13

43K00

2L1H29

14.411.00

14.411,00

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17100.00

4 745,00

4453,04

4.431.M

4155.00

I4J35.OO

13.410

13411.00

iooi

I72MX»

4J43J0

4.M5.W

4JMS.OO

HW.M

r7J».oo

17^30.00

17-230.0*

1001*1

SahntdeUa

1567400

3040.00

3 MO.»

3940,40

3154.00

15.474.0*

15474.00

15.474,00

l*»l!3

WaMkttNii pi*** i—QUiat dia

afnMtutw

OM.O0

115.00

115,00

11501

09.00

414.40

414.40

414.10

lOOHJ

D^onOtMcgm

70,00

10.00

10.00

10.00

M.00

30,10

30,0*

iMir?

bdcwuadi de kw»

no.oo

IM,00

ltz.00

190.01

19000

1001»

Ahc dfCftm aiandc ■ iMOt

>»,oo

112,01

?UM

90j»

30,0»

330.00

330.00

12040

MW

Chttete* hImmJc 0>*k*>

200.00

210,04

W

2MJM

21*41

1002*4

VtwWwdt WMU

210.00

210,00

2i»4»

2fV»

210,0*

IW

CmOmu

JOO.OO

MO.OO

100.00

90,00

90.0*

310.00

MOj»

no.oo

MO»?

Ctekitab t ff aorte pttWM mki

100.00

IM.OO

IOOJDO

90.00

90.00

20

TITLUL U WWW 51SERVICII

5324.»

2357,00

1909.17

I-2J5.M

72,00

5J00.M

1.0*0.00

3M0.00

ÎMI

Bmatfifltcnxa

3J2O.W

1242.00

1147.44

100.14

11,00

200101

FwamdcMm

350,00

70.00

W.00

$0.00

200105

lactliK UimmM d tau ntfria

344.10

IHoo

IMN

9*^0

200104

Ap*ek«dftuMriute

40,00

15.00

IMO

10,00

2001*6

Fim de «tea*

235.00

100.01

«0,00

53.00

200107

20*10*

TOMpMI

EtttMtltrmMlciiiMMw.tr,

20,41

11,00

3.01

0,41

stema

315.10

2001)0

Al» Omm * «mea pcaov

1340.42

511^0 100.00

571.47

409,75

OMkMMâta «tăiate wten

03.00

«3J0

200404

DtmfcctMti

«m

».U

200$

BtaMta di m*k« «tortelor de *«Mr

33.40

30,00

3.40

2OUJ0

AJtrotoctedtmttt*

35.40

30,00

5.M

2M6

tkHmn. dMM. inWenri

24.00

23.M

1.00

Data:              Tht______HF « -aPteL

C*d

Denwnir* indicator

Prrvcderi mimIo bage* 2910

Prtvțderi erimtrtrialt bagol 1919

EHi»riini

EtchariWU

EMtanriZOU

TOTAL

diacare crtdUe bageim <k*tioa«eB4iat«rii pbtHor rtMaotc

Trai

TrimJI

Trtn.HI

TrinJV

A

0

I-3H+5+4

2

J

4

s

6

7

s

9

2W44I

D«Naufiirtwac.fcUrai,vwfctwi

14.00

24,01

2OO6OZ

DtțUua » ««teaMc

IM

I."

Cmî. pAteait A Mtnd«

20 E2

CwuiUMA A «^wtn

410.00

2M.00

200,00

2014

fteiatiiratti

2ijl

5,01

2031

1MQ

Ataciritadi

IWl

700,00

445J»

29^2

«100

NN»t

RoUMMpwHicMA!

920,00

IM.00

Tta.ta

140,00

JOW02

ProtamJ ai npnravc

40,00

40.00

MMM

Oni

43100

150.00

110,0^

ItRQO

«100

203030

AM» cMkttb cu li ram d mits

SU42

j$rm

135.00

2432

TTTWLXrRDISCTE CV FINANȚARE D(N

EXTERNE HERAMBURSAttLE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20»

34HM

140.90

954,90

$929

5X2

hopwA>FcnAd Secul Fii—imtfSg)

X439.U

1412.94

95490

S9J9

5X202

Fini—t rrttna auratiuaidda

LtU.t»

ÎMI .7)

IUJ7

30.40

Sta»)

CtataM MdijiWc

W.92

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

IS5.W

42.00

Olta

4100

29,00

SMO

S—ctfrfTub prncitlgralMJWtf

atmodnM

155,00

42.00

4100

4100

29,*

70

CHELTUIELI DG CAPITAL

ÎMS.PS

3 109.11

■HUI

71

titlul xm acu ve hehnanciare

UWJS

3.149.10

•10121

7MI

A*tn»fac

1915,0$

1149.14

711101

CoMWn

«00.00

417,00

■n.<f

7I0W

MaUin. *BKnbnb»i* <«•

M.00

10,00

10JM

7101)0

AJlc «ctov fta

13M.9S

un,u

-L44JI

79

OPERAȚIUNI WANC1ARE

21WO

4455,40

5797^0

S.TW.00

3 723.40

77.12100

31509,00

31309^0

11

TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE

2i n$.oo

4435.40

JB7,«

M97M

3.725,40

2712100

31319.00

31319,00

2I.W.00

4455,40

5 797.00

3791M

3.725.40

27.12100

31.309,00

31M9ta

iiaw

RftataTMrt dt otdMt jfatU» dMDnd

21975.00

4A53.40I

S79T.OR

S 79730

372$,4O

27.12100

31599.00

31319.00

M

Fta» cftciKBc • aut prreritw n

nrapmdt ia mal

•ws

-IOT43

1$

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI St RECUPERATE IN ANUL

-»w

-I07.W

ucaipni* n aml ratai

•W7.5S

-IW.5S

DM»î 1W0WZ» Til:      mp 7 -maici-

Cad

Itamafec todtartor

hmdtfi «mute iMfrt 2020

Pmcderi friacstriolo butci 2020

EMioari»!!

ErttaarilWl

ErtimmitWJ

TOTAL

diacarr mditr bwgortro dtttittoteBthtcrâ ptMOor rosteate

Trist

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+^Ki

3

3

4

5

7

B

9

*9*101

MUpOwtail B

taaiOM* 4 hifNiM laal

W

•10743

510201

A*tui twutm b lepdKhrt

$1.91241

19451.72

I3MU2

1 IJlt.tt

mi#

49.014J9

4LOOQ.OO

4t2M#

51020101

AwUria4<ttCtfm

5IO1L3I

19.431.72

17.0524?

tl 326>7

0.001,40

4MIU»

<000,00

41.200#

MOI

ALTC SERVICII OUBLfCt GENERAU

4<H.»

1 «42,10

07VI

«70,70

<702,00

«A34JM

01

cheltuieli curente

4429.»

3 054.0!

1.472AÎ

17041

l»,70

<701,00

««74,00

<1*0,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE FERSONAL

3-740.»

NA»

790#

«I7,W

737.7»

7J72JO

3J44#

7J5O.0O

t«i

Ortac» nUrirfeiiW

3.193,20

in,w

779,40

79t#

739#

im roi

felrtAUn

2044,00

790.00

72«.M

70.00

709#

100113

Drapai

3.00

<00

o.»

l#

100117

ladCHIMQlrilțtaM

IM30

52.40

H#

52.»

24.40

IO0I70

Ahu OvqAm nrtute a In

39.00

wn

31.00

<M

(«42

CWtodi ninlra <u*n

M4D

«9.40

«9.^

IMN* 1W

Voortcn 0» rteaM

CoatMb^i*

CMteiMpnWnt peatr» ««ui

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

75.40

75,40

1MI.0J

19.10

19, K)

W3

19.10

19,10

14741

11.10 IU»

70.00

L9.I0

19,10

1442.71

W

1 400,00

1.100,00

MS.7I

277,01

3bwio maicii

13*43

1*2.17

20,00

200101

F«Mtm OtWta

35.41

22.41

11.00

s.0»

200101

ÎWI03

2C0|«

MBoutc pttPB «moa

■1.00

2#

79#

*#

ApAcoal m Mh*ri&c

29,20

10.44

3.D0

5.00

200105

CaWraMi a Mnfiaaii

7^

15.»

•J,«

-L»

2001K

hcvcOeKhab

IJC

130

NOItt

Pooa. Ithnwwirii, ra*A 1».

atenei

40,10

16.00

14#

*.W

20*1*9

Macaiik f* peatan 0e «meii cu

unBttettatl

11,00

7.00

4.00

200W

Alte OmmI b «m« patra

XK

■CKCBCW O bBttMBMC

KCțBMBCWCOt MeAcwcW b «Mmtk jwutrr

227,47

12,00

15,00

iot#

13,00

3t,90

7WJ

2*0»

I5.M

2ftMM

Oamftrlcfft

15.00

15#

&MB1 teMonctotteta OearaalM

3340

20*530

Afrr sVprtfdtMtveflCB

44JO

7#

<W

37#

2K*

DcptMft» Octmri, OMfenn

J.»

oo

-130

200401

tkf*M«n mkn*. Ocumcl BMrtm

3.40

S30

>0#

xw

Dtflauii m lUinto

4,00

Cbu. pubisutu a Mtouk

Dote» WW20M Tlft W «

C«4

Detmntire rodinttor

Pimikri mmu!» hoțet 2020

Prevederi Moestriaie bocet 2D2Q

btiwuoii

Ertinnri2»U

EitiourtUU

TOTAL

dnteor* credite buRtfar* deotitwtettfexCTii plattor rettettt»

Triml

Trta.ll

Trim.in

Trim.IV

A

B

1

3

4

5

7

9

toc mame*

0.»

2012

CcopOtMM a

4.00

5,00

•1,00

200

PRfMft potMMAh

MO

3.J

4.M

2014

PnNM*t«WlC4<

5.40

3.20

0.40

20X>

AbecMt-di

I.1R7J4

0473©

144.40

13.04

50.00

iiWOI

)Uda* n pvMcMtt

MO

430

3.1*

•MO

ittow

Ptotowla rcțKtttt»

030

203003

Franc to Mfam ««•vuU

MO

I.M

MO

20J0»

A Ut <tol»d*lî <» Ovkh m tcrric*i

1 1T2J4

44130

1H.50

I9J4

MJ»

50

titlul v fonduri de rezerva

100,00

rao.a

500,00

500,00

500.00

500*

Eoa< 4c raana tatfeuta U dnpwto*

locdt

104,00

100.40

55

TITLUL VJJ ALTO TRANSFERURI

I4M.Q0

MOjOO

520.00

420.00

1200JH

1.290^0

lioejo

95O|

ATnAraiMnt

1000.00

mw

320J4

• 42600

5MIIB

Ala OwTm*n tvrartc 'mesa

1040,00

<00,00

520.00

•120.00

«

mtULX HtOECTE CU FINANȚARE DM

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

111,00

iio.oo

Puțnrai dia Rmdd Ewqrm tt Dmotara

Rapomla (FEDR)

110,04

114.00

MWIPI

FutMHiairtli

17,10

17.70

SKtOl

IWWi exuraa imohMAU

IOOJ0

14*30

59

ÎTTUJL.X) ALTE CHELTUIELI

30.00

9.«

9.00

9,00

3.00

30.00

30,00

3600

5*40

Sene Narate poracaior ca btofcrap

Ho©

MO

MO

9.W

3.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

24,19

24.M

71

TITLUL XU1 ACTIVE NEFIN ANCtARE

24,19

2439

7»»

Adm Im

24,14

24,19

7)0101

Ctttoactu

5.00

5.W

710130

AAciciivtfar

2M0

2U9

14

FLti «fimuM • Ott pwsfcato â

Kctpttae ■ mal cam*

aM.M

•4,91

49,93

15

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANU

PRECEDENTI $4 RECUPERATE tN ANUL

44,04

■4.04

•29.93

4501

Plai cftccatc m aut pandcoB s

iramnic to mm) cwnt

44,04

-4.91

•29,93

050101

Plai tfacteMf ■ «m pnct4M> 6

m^cntc u wd «ww ia tatuate*

4e tedaMCt • bvertdai bed

•RM

•4.01

-29,93

540205

Ftad 4c mm» OaRturaU iii jttiiii

p»t»! iwntn Tic p«t: » -wttia.

Cod

DMMire iadkMOr

Prevederi «naale bajet 2*20

Pn ii teri tritteririoie boxet 2*20

Estimări 2021

Estimări 2022

Eitta>^2»23

TOTAL

<&acar« rredite traptare d ei tiaatei tio terii pUtiteerestMU

Triol

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

2

J

4

s

«

7

9

aMcwvUtâtr tocile

100,00

100.40

500.00

5CR0O

500,00

>M2tO

Servîcs poMeț ccfiMxv&uc d*

«ndcBU 1 țliwalte

2997.33

1.477.39

ntjn

541. H

409.00

3.040.00

3.374.00

3310,00

utast

Alie «meu patere »«acfte

332137

1.499,90

94730

21937

221.7»

3.142,00

3.000.00

3.000,00

ssat

TRANZACȚII MIWtD DATORIA PVBUCA $1

împrumuturi

9.053.10

3.4I9JQ0

2.540.40

2322.70

443130

1415,00

7.341,00

4.007.00

oi

CHELTUIELI CURENTI

9053.10

2.019.00

233434

1322.»

153130

1M5.00

7 34100

4007,00

w

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30930

24t.C0

20J0

3.00

25,00

20030

200,00

20R00

MU

CiibiiIom» p ai* rotam alaun

■ffiMiwnlir

309,20

201.00

2030

3,00

25.00

nn«i

CoMKfotbt 9 *k* axtari jicneai*

safnmutter «teme

27X20

235.00

1734

201402

CeotaMM b ate coakm tercaw

it»fMMN4ar h*ow

77.00

0.00

330

3.00

25,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

0.744M

2351.00

2540,40

1319.70

130430

1445,00

714IA0

5007.00

3001

Dvbms ifaufe Atonei public* fetttvw

0300.40

2J3LOO

2313.44

Z3t9.70

I327J0

300101

MteD ifcftte 4mte ptofac*

teme dinte

1311.40

2354.00

2313,40

2.319,70

132730

3002

Dobaon iCtraii* damn pMce

coaie

354.00

177,00

17940

30030!

Dobun. tente dteneipMce

rwmdntk

354.00

177.00

179.00

<00002

ParmUn Apmft.«dte pitii nn

ufarsiateioaaii

21393.74

4354,90

4595,72

4211,42

229.30

13925.00

I1VI2.00

12740,00

4IW

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL

21493,74

4354.90

4595,72

4211.42

22930

13925 30

110)100

I174O.00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.173.04

4.971,90

<442.01

4.21142

22930

13.925.00

1201X00

11740,00

10

TITLUL 1CHELTUIELI DC PERSONAL

134.40

44,00

41,00

4100

435»

200.00

700.00

200.00

1001

ChdcauU «ten ale atai

241.00

01,40

59,00

40.00

41.00

100M1

Steni de teza

224,00

M.00

54,00

54,00

MOI 17

tadtemrniidebnte

14.00

4.00

3,00

5.00

100130

Ahetejter atente nbui

1.00

1.00

mi

Ctetaidi teșite ■ tete*

3.00

3.00

10020*

Voatende vtetea

5.00

5.00

1003

Ccsoitedi

R00

2M

2,40

2.00

ZOO

100307

Ctttriteta Mfuteone țcm «anca

0,00

2M

2.00

100

zoo

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

4341.04

3479.00

1790,12

110.92

1.00

2IR00

2)200

220.00

2001

ten r «rate

573.99

54.90

515.09

1.00

1,»

200102

Moșite patera caranaic

4.00

4.00

20VI03

tflC*lâÂa         tl CM1 BfittK*

40,00

30,00

102»

200104

Apa, tete ai tetenttie

1.00

J.o»

BUGETUL LOCAL PE A NUL MM Si ESTIMĂRI PENTRU ANU 2O2I-Mtt$

Data: 1&W2R2C Tit:________pag? |Q -anHiri-

Cod

(tarature indicator

Prevederi aratele bctgri 2020

Prevederi triumfi iele buget 2020

EMfaMrilttl

Ettfa»ri2022

ErifaMri2023

TOTAL

din caca craHt* butctar* dtoiiaaltotBcerii platHar rcxante

Trial

Tritn.ll

TrimJU

Tris.IV

A

B

i41916

2

3

4

5

?

«

9

2001*5

CataMMisMtttoM

3.0»

Loo

1.00

10*

160

2*0l0t

Para. KOHwaicam, nin t».

■met

4,00

4.00

200130

Alte Imbm> a tcnien pttifcv

•Actătete ti ftnctxNMM

517.99

13.00

$04,00

2003

Hrau

711.03

IWS.Oe

-253,«

200301

tara pom oșteai

ni.o)

1.0»,*0

.131,07

2004

Ucfcoak n uaurale i—ow

0.10

O.W

2*0401

MoAcanM*

0.10

OJO

200$

Beato 4t MMaetoecteW *e taveaUt

17.40

07.40

200550

AkoeMocMOtMW*

»7,W

07,40

20H

fHHiflil larii

100

2.00

2030

Ahechotaxii

4034,32

12W.40

2 5146*

300,02

20)010

Alte «Aotaatli ca taagri ta oonleM

4934J2

2J07.4O

2$»,*0

100.02

$1

ttuul vi transferuri intre unitati al

ADMMS1RAUQPUBUCE

13237.00

3 424.00

3.41060

403*.«0

I4S.00

1361 $.00

11.400.0*

11340.00

5WI

Trwufawi cwtftte

13237.0*

3424,00

3410,00

4*n.oo

14$$»

51*101

Tfwfctwi cMxț tetesMiil* țuHxe

1)237.*#

3,424,00

3.470.00

4.03*00

IU.**

$9

TULUL XI ALTE CHELTUIEU

3,00

*.70

0.00

0.00

0J0

sete

Sw ticna* pecMooforcabMAop

aaecariaae

LOO

0.00

0.00

0.0*

CU*

»

CHELTUIELI DE CAPITAL

1ML»

IJOS.OO

133,70

71

TULUL Xm ACTIVE NEIWANCIARB

1510,70

11156*

133.70

7101

Aetna Cu

1.510.70

L30S.O*

133.70

«0101

Caacoatu

$0.00

».oo

710130

Akeeccnafiae

L«0.M

1J3S.00

135.7»

<10203

OritaețaNece

13137.00

3.424.00

3.4IOJOO

4631,00

KS.00

13.$I$.OO

11.40000

ll$4*,*0

4I0203M

Miri* foaia

13.237,00

3414.00

3.410,00

4031.00

1450*

I3SIS.0*

1)4*000

11340,0*

4102*5

Protecție cmlc a yootMi» ceoatn

■KCMiiifoe țjVOteCtî* ovili

■fiitilail

0154,74

4.032.00

10*5,72

173.12

44 J»

4103*

4114*

420.00

«0002

Pene* UU Ctefoacli eomlmtavele

143 *13.03

11.07021

40.0*0,01

3422741

97742*

344524.79

13994444

IS1597.93

4562

INVATAMANT

34422,03

17.43257

$.70147

1100169

1104.00

31444.0*

4I.4M0*

4079100

•t

CHELTUIELI CURENTE

32 743.41

I5JÎ7JM

3.MI.47

947147

1104,00

34.44400

4444*0*

40.79100

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

2S.477.4I

I2.I50.O7

4 *$4,7*

7.U3.44

*10.00

3$ 01»,*O

45 747.00

46.791*0

2001

Bawnnemwii

10170.07

04345*

3504,4$

*1*102

714,00

200161

Pintom4* btfw

07,00

$2.00

21.00

5.00

110*

2OOIO2

Mmufe pntev cwAdte

044.73

351.60

7400

415.73

24jM

200103

becii*. ioiuie Iau aeOica

IIJM15

7.70140

1411.2$

7UJ0

343.00

200104

Ața. taail ti uHmk

1145.00

$77.00

421.50

134.4#

114.00

Data: IfiWlOhJ Tfc p>r li -niilri-

Prtrrdori aatttk bttgrt 2020

Prevederi tricMtriafe bwțe 12>2O

C«4

Dramnire tafcator

7OTAL

discut credite bagetoit deotinta riaterb pbtikr rotamt

Trial

Trim.ll

TrioUU

Trim.IV

Enimariim

B*ftauri2tlX

EotinurilOZJ

A

B

la>*4*5M

1

3

4

5

t

7

8

9

20010?

Trwppf*

37.M

33.0*

11.50

H.O*

Poaaa, tetacOmicMM, rario, tv

îrel*»

200130

■auatt

Mtactiaka preta» taranca cu

tttacur 6bc*0M1

Afectam u aemtu pcrtra

423*3

95,00

II7.W

33.00

OM*

257^3

3M0

»,00

iraxtiraa o Aaitiaraat

3 712,9* 20*1.91

*6035

5»7S

3,«

114,40

2 101.05

410,00

427,0* xoo

3.00

903>7

H.00

O4.2O tt.20 2,«

292,10

2.4133* L51MI $*3rt$

434.33

134^0 709.42

744.42 -1.00

141.00

U I I I 1

R«yMJU cartate

MwkwW a nutmata taun

MMcrâfcaNm

XttCUrt

Dtmtacmu

tam ta l^mkniU ta »«Mr

1.00

34 X»

20*301 2005*3

2MS3O 2004

LMfaut • cttap autul Laapm* ■ «mm ta pat Alte «tarata «rotar Deplora. tauawk «wsfcnri

IMO 3J9* 1H4.W

25.0»

W147 IKW

IO.D*

5.00

277,10

MO

HO*

IjO*

23.00

2.00

lAOo

Ut

9JM

4 0*

1.00

UN

2hJ!

CatU pAtata fl oatCfitla

hejiaaii pmtasaaata

9.*>

-^20

3J0

2010

Pwecfciamcii

CcMritajalcatarataMafaMta

5^0

4.00

Ueafe U ratarea raoc tac» r ■marii fc arata fubtic ImjI, ta tea

2JI7.H m.ti 191.04

J.M9J3 MW W

1.021.00

X06 Mo

SOT.00 MT.O* iool*o

m.ro

7.00

7.00 «MC 4*0.00

31^10 *•!.** 1*1^4

1.0*053 L0*M3

■45.47

2«J»

203030 «

3301 S»ll»

35OKJ

«■or toratata toi mnut ât t^ant

AlKCtatall

Aba duferâU cv howi a amic»

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A TrandenatMCtac

Alte ktaenat craata tan«

34,00 L« Ut

414.00 4*4.»

Faaraea «vjuiatta panuular m tctvdhit

24M.00

«7,00

4UM

I.I4M0

414,00

57 57*2 320201 37®»î

51

TITLUL DC ASISTENTA SOCIALA

Aptera «talc

Aptera mutata a—mir

TtcAra ta erm ai fedute aoctata

poara fntarii»

TITLUL X MtOIECTE CU HNANTAItE tXK

EXTEXHE NERAMBUR3AMLE AFERENTE

LJM.OO IJOROO I.2W.0*

W

14,W

14J»

14.00

7110*

71X8*

7110*

DM*: lfcTW/2020 Ti<:________poți 12 -mijiți.

Cod

Denumire indicator

Pmeodori oauate but«t M20

Pmtodcri titemtriak botei 2B20

Estimări 2011

Eitinuri 20U

Estimări »23

TOTAL

ifiaauv endiubofeter* dtiduteMfapffi plltQff ÎCStMIt*

Trial

Trim.ll

TriaUH

TrinJV

A

B

3

3

4

5

«

7

9

FINANCIAR 2014-2020

405.71

2I4W

3H«

ISSOjOO

2093.00

stol

Negria; da Fentei Eaeptaide Dtmiurt

IkoiombfFEM»

304.07

304,97

1550.00

U91.M

«OKU

Fhmttrrt* trlniti

SOJS

W.25

3(150

433.95

Stătu

FteMtut* < nt Bcrmfcunjfciti

335.72

335,72

1I47J0

14λ,O5

StOI

(rapăne da F«b tatei taooea 1FSE)

210.(0

210*0

5»»)

RaatauNtiemb

31.70

31,7*

510202

Rumân* extern* nnantoauM*

130.10

I30.N

59

TITLUL 30 ALTE CHELTUIELI

2-752,70

1.701 JO

2,0»

5230

904,40

5901

OWM

2.47M»

IJ7I.40

900.00

sm

Atena cu cawar cu talie a

mii rtenail

27300

210.40

2.00

5150

30

CHELTUIELI DB CAPITAL

3«P.7O

2005.71

41.00

1522.92

71

TITLUL XBI ACTIVE NERNANCURE

3«>.T0

1005.71

41.00

1.52X92

71 tl

Alterata

3 «0.10

2005,71

41.00

1.32192

7iom

Cinau li

17*3.50

I732J0

41.00

-90.00

710103

Mobilier. naram tecuci «i tete

acfet cvțwtte

1403,4»

1443.49

7WI»

Ala «cmc ta

352,71

343J»

9.43

«4

hai efcctara ra aci pecetete «

rvHpcrat m mmI CMiBt

421

-0.21

15

TTTLULX1X PLĂTI EFECTUATE IN ANH

PRECEPCNTT SI RECUPERATE 04 ANUL

A21

4A»

(501

Pliu tfcrntac rama prrcdrai te

■ectțcnie a audiata

-041

-021

«0101

Plterfrmar a aii pectorali *

rtoțwnlc m *m! cwoi te wrttewe*

te Inmkmkb a teiptatel tecte

•04»

-42»

«0103

teAMM 0MR>Iv S fltftt*

12.7*4.»»

3.437.(4

179^41

4.703^3

147.00

«020301

fantoul praeote

4414.93

2.7*4.01

1015.2»

1101.92

343.00

45020302

tarctiaM pcMtar

4370.02

1443,13

311,41

1401.41

304,00

4502*4

IwnmmrmU»

23.430,5»

1M15.43

3.937.0»

4J43.97

1.333 J4

31.441.00

«.«OM

«0.79X00

«o»»oi

Inveunat una te «teme

4535.44

2.44723

730J2

1»»»>1

3».4O

33.9tt.00

45.347,00

4439100

«azotat

înrăma» «MadvapSMt

14102.40

0.04405

3020.25

3.W9J9

95110

255O.M

2193,00

«020403

tevamst țatatoul

702.44

302.15

117,42

174.07

37.00

454205

tanuaml FMOkea

177,75

30,40

440*

39,3»

13.00

«0250

Ateeteltedi a denumi

■arKIaatetM

»>4

101,00

14.00

•05.44

4402

SANATATC

24.452.41

12.753.W

74M.0*

2534.00

1441,10

II 120.04

►42W22

I445J.W

Ol

CHELTUIELI CURENTE

II41033

4377,22

3000.«

1543,00

1441.70

11220.04

1421922

1495423

Dotat IW0W2Q20 TU:        poț: 13 -mUlri-

Cad

Detnttair* iadicator

Prevederi intui» bwfrt 20H

Prmderi IritMitrial* boțe* 1020

EjtfairilWl

EMfaariHll

Ettfaari 2023

TOTAL

diaeore endito batotaro datiaot* Rtfagerfi plotiter rtMuMt

Trial

Trintll

Tnn.HI

Trfa.IV

A

B

2

3

4

3

«

?

B

9

51

nlWL V) TRANSFERURI INTRE UMTATI AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

tl.W7.R7

437742

2(04.40

2543,00

1441,70

2*41.00

10290.00

10250.00

5101

TmMmttwmu

7.MLO0

2340,34

2(04,00

1451.00

1451.00

■95.90

1.461.70

7-272.00

2406.00

swuta

1.461,70

SKB

TnasAnaiAtoplil

L7IS31

1110.92

51(212

Tiwfawi pana tan

U spak

1715.92

1.110,72

■95.00

s$

HILUL vn ALTE TRANSFERURI

449

44»

SMI

A Tanfrari Mcn*

4.20

44*

55011»

Akc rmdBKMwts orta»

440

420

50

titlul x proiecte cu rnantare ixn

EXTERNE HERAMBUXSA4ULE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20»

370.45

3W.43

2379.M

407*22

4.70423

Proy ii 4m FmM Eama de Domin lupul» (FEDR1

3H.4S

3M.43

2379.04

4.07922

470453

5*0101

2,71

27»

44W

4.14*21

IJ9253

S»IW

Fmrn corni iHmiiiMi

«.41

4.4*

B3WJ2

500103

JIP.W

3*9.19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.0M.W

I.3W.4)

46H4I

■2940

7!

TITLUL XN1 ACTIVE NEFINANCIARE

I3OM.<N

1410.43

44M.41

•29.00

T10I

Artnelbe

13.W6.M

*4*0/43

4.6W.41

■2940

7(0191

Cornelii

I2.9O7.M

1202,43

4(94.41

10.00

71000

AJk«ctnebe

137.00

17*00

•39.00

PlM vivLlMlt ba MD ptMtdMW M

cba^tnit © mqI cwcw

-4J0

J20

*5

TITLUL XDt PUȚI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL

-»4»

-420

ISO)

Plett <fnn i» w fnoedcKi

napeme ■ ni curat

-44»

-»20

>50101

PtodKtUfe ■ Mit J*CS*6tOli •

Ctnpmte w and am» iMtau

Ic (Hon « Ovfradw loal

•44*

4J0

640206

Scnra ■cAealt Maiou onrt

np«Mi

24 313.41

12579.45

7499,44

2373.00

I.46I.7O

41220.04

1427922

14*5433

M42M0I

SpMefaxnte

24313.41

12379.43

7.499,06

2573.00

1.441.70

41210.04

3427922

44 *3423

440230

AkddMdi m iimuiii mu

137,00

170.00

-79.00

«025050

Ahe ăm > mu arin

137.00

17*30

•39.00

«702

CULTIMA. RECREERE SI RELIGIE

3443I.U

19479.41

7.9*5.10

5.53939

3.42740

41.739.(0

23.00522

24.(51.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

21370.74

13221.99

7.99341

4721.1»

3.42740

41759.40

23.00522

24.(512*

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5343.00

1.77200

1.451.00

1.173,00

1 165.00

«000.90

«000.00

6O0OJM

DM»:              Til:      w 14 -gUIri-

C<H»

Denumit* bdicaior

Prevederi inule bofet îtftO

Fvmderi Irimetrriale batgei 2010

luhwuni

Ecouri MB

ErtimariZOn

TOTAL

dl» care credite hagrtir* dcrtBOtettin (erii pMIor rtslaott

Trial

Trin.II

Trio.111

Tria.IV

A

B

«■3i4ig»«

2

3

4

5

i

7

*

1»1

CM*cb oterate « *4*

SJJ3.4O

1332,00

1.42IJ0

I.MM0

1-13100

10010!

Saiintebu»

4*21.00

U5I.00

L27M0

1.000,00

L 000,00

[00106

Alteițwt

».M

10,00

10.00

5,00

5.00

toci 13

CKțwi4e4dttlK

MB

J.t»

1.00

100117

tadtnuttidchraM

300.00

140,00

120,00

120.00

120.00

>00130

AMdKfinintteiBeteOtt»

Koo

30,00

20,00

20,00

10^00

1002

Ctataub ni arate a utei

]»,»

10020*

VMEhm dc racMte

IM.OO

390.00

1043

Comutatei

140.W

50,«

30,00

30,00

30,00

HO3O7

CortcAlte • M*pMl*MK pnOV XMBU

140.00

S*.00|

30,00

W.00

30.00

20

TULUL 11 BUWX1 SI SERVKU

7.12*. tt

4.400.49

1MT3I

3H,tt

4*0.40

7J0M0

7-50O.OO

7440.00

2041

fitamnamcte

4.051.00

24*5.04

I472JO

154,00

760,40

200101

Fwteomdttaw

23,00

14.40

5.00

IJJO

1.00

2MI02

Maettate pfflta cwiteate

«.00

70,00

12.00

3.00

2DOI43

hctea. Jum a fau nmu

061.00

mM

PI.M

-100.00

30.00

200 HH

Ap<     te tatetatw

4M.OO

240.00

IW.00

74.00

20.00

204«rt

ClrtmM ii hMAam

3.00

3,00

200106

ftmdatehab

123.00

13.00

45jW

-10.00

3.00

2OOIO7

Tr—pfirt

1,00

uw

200100

Mat*. ittecoauiate*. o*a, •»,

■na

I0J0

4.00

IM

1.00

2001»

Alte tenaci ti nn km ptnttu

raterHarr ti fanirnin

31M.40

1JOO.00

1 11534

IIOjM

643.40

2002

HcfteteM caute

MOU»

03549

35,00

60,00

2MM

ItedicMOte te ratemtic itenlnt

ItMO

IM.40

5100

20W1

McdittcteOte

i.ct

1.00

20Wtt

Manikwim

•.«

MO

MKW

Rrnnm

7.00

S.W

100

200404

Dt—faili

140,00

130,00

50,00

2»S

Bum da Munfltartctotdt tevotar

2*7,00

247,00

20.00

200101

Utefctw nfAțairtii

10,00

10.00

1WÎJ0

Alte «bwck d« Miaw

257.00

247.00

10.00

200*

Dtț4vwk4cU«m, msfawi

1.00

1.00

24OW1

Declam atente Otuun, Hufasi

t.oo

20|J

Pteftetiv partea oui*

32.00

31.00

1.00

2**4

FtatetfUonaM

»^0

2440

».«

-3.W

20»

AltecMurti

1.423.09

«MO

45MI

307,60

400AO

20)0»

Alte rbrhwb ca bum a tetexti

I.425.W

560.00

43441

3O7.«

100,00

nnut viiiAHsmun Dmte uwtati ali

ADMNBTIU'rtEJ PUBUCT

U 175.00

4.526.00

4 4*5.00

L7W30

13K30

4300,00

430O.M

0.514,00

o«t» > ItWMH Tit!_______pap lî ♦mfilri-

Cod

Deoutire (adicator

Pwotkrt mutai» bttțci 20M

Pmadcri trimeoHiate boțet 2020

BoitaMri »21

E*4aari2»22

E»«suri2023

TOTAL

d ia car* cradite bttftim* dcatinatc Minierii plutitor rtfțmițf

Triaj 1

Trim.ll

TrimJil

Trim.IV

A

B

2

3

4

5

«

7

8

5)»l

TnmlowicweM

13 IK.M

4520.00

4.463.00

27WJ0

1.39*30

mim

Traarfawi am liimiilt pwMkt

131»,00

4.52R00

4.445,00

27973*

13*630

M

mun. X PROIECTE CV FINANȚARE DIN

EXTBRNE NEXAMBWSABt LE AFERENTE

FINANCIAR 20144020

2J»40

233*50

11.0726*

30322

141,00

5901

Fiutin 4a FobM Iteapta* 4» D«voh»rt ■UpoteltlFEM)

25SQ30

2J5O4O

S*Q1»I

Fnatara

I.R2U3

ItttW m,i4

590102

1M.14

4U,1t

5*0105

—flfțftrdi

424.H

s*

TULUL » ALTE CHELTUIELI

IMS.U)

I.ltRte

30.00

230,00

13.40

t.6*7.0O

2*09.00

2700,00

1*11

Aucnm o ftabitto

I.IMW

1*3«M

200,0*

5912

SuaacanWt

SORCO

500.00

5940

Smc tfcMMB pcttotkdv cu

•U*t«dMt

1*3.60

5000

30.00

30.00

15.6*

70

CHELTUI EU DE CAPITAL

4MUD

4.070.79

919.4!

n

titlul xui active nefinanoare

4.n*jo

4.070.79

919.41

7101

Acare Oi*

4.<*9J0

4.070,79

010.41

710101

Ceaune»

4140,19

5364,19

4*4,00

71*130

Altt MI^cAm

641.01

306.40

134,41

*4

Pht> tlM»Wr nani pat rriarti ■

recuperat ■ Mai om

4.30

•029

■021

1$

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! $1 RECUPERATE IN ANUL

4.50

44»

42!

«Ml

Huidcauftt bm ptctMiM RXMfCtUt b CMttl CMMsi

410

4lî»

•UI

tSOIII

Haa cEtUMtc te ■» pn*cdcMI ai recwtntt o iac* eweae ia aactnaaea fc tecenaare • tapaM local

•*10

429

•ui

6 TO2O5

ScrHcMtbMab

7.04»

2402.44

1967,00

1401.70

1271.4»

6.90*3*

6900.00

6900.00

4702* J»l

tanata puMet 4a apecucate »

eoaccnt

6500.00

2.143,00

1*95,04

UI200

1.249,00

63*0.00

65*200

63*0.00

67020330

Aht tentat ctrfkstfe

54514

25T.44

72*4

19170

23,40

400.00

400.00

400.0*

ilWA

Senat» mocathc «1 *artnre

27*71.12

15342*3

6019.10

4134J»

2154.19

3393940

171*522

16951^0

67029501

Sport

7475,00

2.901,00

2370,00

1.7*330

1313*

3.000.0*

3.000.00

3.000.0*

*7920302

Toace

334.00

530.00

500.00

500.00

5*0.00

6M2OS0)

tmt seta. W» iy»rtn<K4< B^ntt

t9.0M.i2

12031.00

3.449,10

234939

2017.40

30339,6*

116*522

13451,00

6792*6

Smhai niipOMt

500.00

300,00

300.00

300.00

50030

670250

Aht «radi a doataile «atena.

Data Î urnim» Ttl:_______pațt 1* -mHiri-

Cod

Pt*v*dtn Mntite bufrt 2M0

Prevederi trimestrial* bage* 202*

E*tis»ei2P2l

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

db>care credit* bogetan datina** «ifatferil plătitor rettaaU

Trial

Trim.ll

Trim.HI

TrimJV

A

B

1-JM6S6*

2

3

4

S

4

7

»

M4M4W * RUțiKi

•35,90

*35.00

500,00

3N.OO

390,00

nm

ASIGURAJU 3* ASISTENTA SOCIALA

*T95*,9I

314*047

114*3.21

13.132.13

lMi.00

0.077.13

52.000.00

510004»

«i

CHELTUEU CURENTE

67.677,20

3116*44

K.O2.75

13444.11

2.M1.0»

31077.13

n.oo».o»

51090,00

10

IHIULICHELTUTEU MKRSONAL

33.03*,11

I1II9J4

11.004»

9.490,0*

1353.9»

21.434,40

25.0*0.0»

25»*e,*»

1001

Ctefeadi caisulc t» beci

33.9*7.4?

1*725.-»

MS14,*t

9-244,W

2261.90

1»0l«

Sahri>*eUa

2*79197

*407.4*

94244»

*33*40

I6J».9O

100105

Spera» penka ccaAtn fe nou

575,90

150,00

IW.fe

I4».00

133.0»

100106

Atxponii

n.*o

IM0

1*4*

1*4*

l*.«0

10011)

D'rpMifefet'ta'r

l.«*

*.«0

Wonuitb 4< tema

)onm

**9j00

IM040

3*2,00,

4*3,0»

K0129

Maxi rari fente

*74*

100130

Atefeepon edault h bra

445.90

MOlOO

*0,0»

(0.0*

»J*»

intt

Cbdtwcli n)*ib1c m iubbi

116165

1I63.65

WKK

VsndmfevMMM

1!*).«

1.1*3.53

iaa

Caraferi

127.00

239.0*

233.00

259,09

92.00

10097

Ccm6*M aajmtgne oca» anat*

*27.90

«□.«

235.00

259.00

91*0

»

TTIWLU BUNUN S SHtVKll

• 52442

4*15.13

3M.97

1*0.40

177.00

9.009.00

1.909J0O

1*0».0*

2001

Baaan rnanioi

223*65

1.741.9*

*0*7,79

4C7.C5

7*40

200101

FuMMridt bim»

264.9»

IM4»

*0«,79

51.09

200102

Mumait ^caCtacwWfK

64.90

2*.*0

23^0

I1M

ttt)

2*0(93

iaotaK *maM «(bnt BMBfea

6*6.09

4*K*0

*35.00

*400

540

2*0106

Ațț ccmI fi viMbMcit

2SiJ2

223»

14,*0

13.00

440

200105

C«teM>l<M5st

lifiO

10.00

6.0*

200106

harfe idmb

)t.O9

11.09

10.0*

10,9»

290107

20910*

■ftnapcrt

h>CA nkeraracriii, twlin, țr

40.00

3»,0*

10.90

■nanei

3*5,00

I9I.40

1X00

«24»

(.00

200100

Mnmfetapmmnfe teme* «a

canoe? ItaMMari

T4.M

344*

3».00

5.»g

5.00

200130

Alt» bonn nomoipeaine

n ftadlCMf*

4II.W

<14.09

<15.0*

4*2.M

53.00

Reparai* catari

303,00

30*3

Hrau

35140

W2.0*

*47.42

109.0*

93,0»

2003*1

HniU jMtniMBM*

351.50

2*2.00

*47,42

*09.0*

93.00

20M

MctcaaaiU w ■cttntlc fMhw*

12*4»

042

*044

540

1.0»

2MH01

«,00

).«

2.00

140

299402

TTni'iti imumi

5*4*

31.90

2*4»

2WN

TVnNmaai

4322

2BJ2

3OL0O

400

l.<»

2005

tari fe arian iWiaihr fe ■» cala

52*47

30,00

53.00

40(47

3.0»

2*0501

IM&xax a *ch*ira«i

4.*0

1.00

3.09

Pri»; laBWWB Tih             17 -cHtri-

Cod

frenatnlr* indicator

Prevederi aaoalo hopt 2BJB

Prowderi irimolrialo bufei 2t2B

EimnarilWl

El ti mari 2022

£riimari2*23

TOTAL

dta <orc credite bopttre detrtaite Mia ferii phrifer rtMrate

Triai 1

Trim.ll

Trim.111

TrimIV

A

B

T^HfSH

2

3

4

5

4

7

a

atu» 20*

2006*1

Nil

Aht otaMc Ot Mtrrier OrțitMi. fcuon. otmOmn De*4ttm bane, drtoMri. natCtrin C«K prilitiril M sMeritle

516.37

16.00

16.00

2I.W

3.00

66.00

10.00

53.00

13.00

13.00

10.00

14.00

43,00

50,00

2,00

2J0

40047 1.00

1.00

IJN 3.0» 2.00

3,00

.              .              , n

2012 20*3 MH 1019

CeaaAiaittinpenm

40.00

35.00

LI»

Cenlrih*iitltid*att**lK>**Mic*

N05

2030 2030*3

203000

$<

5501 550111

5 wm

57

5302 510201

5701*4

51

5*01

Itcdt bariieatea» feenn a ttmtri <k aoac* p«Mk lotri. ■ bat* fw wiwui — rotai rv deatwfcre OtcitaBtb jhACcum s cvtnpnâiciiifț Ocnvrit 4n aeiiat • eeftueaUK* ■alamelor euodw, ptoivit S^oenuta k»ri* Ahtebdaucli

Pmtrie temeai toavia* AUtcbdaâriicv ham ti tenie* TITLUL va ALTE TRANSFERURI ATra»irfm*octot

Akt notfawi «nri* «mac

Tnoftnm almae cMkadiltt ca hflM poWM f ffțjul temerie tadrie prirrie «A* “ Untaepnmira felceri 6c aataet TULUL IX ASISTENTA SOCIALA AMmr teorie Ajafeao ncirir a —oua Tkhete c«6m tcoriMe po«a ckdMril tocirit

TULUL X PROIECTE CU UN ANTALE OM EXTERK NERAMBURSABtLE AFERENTE FINANCIAR 1014-1010 hnQftoa rin FmM E»r»pe» rit Dewfet ■fepeariatFEDIU

4300.00

1.00

31J0 11.00 2TJ0 H»

*L»

MAIt^o 10.41640 17.41640

3.000,00

2.7W.O7

IWJ» 41746

2.365.61

1.000,00

>.»

30.00 0.00

22.00

H 151.00 tl.0SI.00 0151.00

3.000,00

1703.07

17W.O7

4t7.46

1365,61

1.700.00

WIO

3.00

740

35.40

33.40

35.4* 4.1664* 4.1664* 4.766JO

10*000

-IO*

-100 «.»( Ml

4445

-33.4* 433*40 4370.00 4470.40

20,00

20,00 M.0*

20412,00

1411.15

1(000.00

IU00.00

500101

'.'cam: -

500103

50

ITIUJL XI ALTE CHELTUIELI

10.00

*61.00

KW

161,04

1*2.00

205.00

«3.0*

1000.0*

i.too.oo

L0M.«t

DM*: 16/09/2020 Tari P»T 1» -toBId--

Cod

Denotai re Indicator

Prevederi «nule bus** 2120

Prevederi trimertmie bufei ÎB2O

EMirnwlNI»

E»timari2022

EltimorilO»

TOTAL

din ore eredile bltțmre deotiaMetânterti pbrtfttr

Trira 1

Trira.II

TrioJIl

Trim.IV

A

B

l-3+4*590

2

3

d

5

t

7

t

9

5911

Atoctoii n tnilaii

200.0»

200.00

594*

Subc «feratt pmwnds cu tonfeap

•nactdtMt

461,00

l»l,00

4404*

2*5.«> -54J*

*3.00

70

CHELTUI EU DE CAPITAL

yrtjo

71

TITLUL XMI ACTIVE NEHNAHCIAAE

395.30

40040

-H2*

7101

Acmfac

HSJO

44040

-5430

TIOKii

CtoOMKto

211.00

221,00

710130

Alic Mhe fac

IN30

22*40

-5420

*4

nto «itcaute a «aai pcccdori « ratupceM* te aad cwtal

4153»

-MJ1

-3041

33,70

ts

TTTLUL XJXPLAU EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT) $1 RECUPERATE IN ANUL

4153»

404»

-30.54

•33,71

*301

914> iTiUeto ia aut jntadK* • ncuptntc <■ «nul cwcm

4154»

-3*23

•3*44

•33,7»

votoi

PltcdcctuMe      ptecedtto n

NXtțO^* M Mii CWttl (O MdWDM to Aatocnar » hifcntoi tocd

415.5»

-3*J7

-3044

•37.7»

tuș»

Atiwcoo icortUo pmoMctor w t mu

A 131.00

2305.00

1497.0*

131X00

71700

5.100.00

510040

3.10X00

6*0205

Amt» tqcuto ia cat d* toii a

«vdtolto

31»<5.00

11.060.00

9.0*0,00

10.441,00

I.4H.OO

TO.OOOjO*

30000,00

30000.00

44*20502

Atona» axul* ta tu *l todulilto

31to5.OO

11.060,0*

0.0*0,00

10.441.00

1.4X44*

30.000.00

30.00040

3X000,00

«OSII

Creat

9.43133

4.306,57

2.03342

XI99.04

41X0*

6311,15

3.000,00

5000.00

«BIJ

hntouatMtnfnaA

5.405,15

3J3I.0*

>1630

».*9

M.00

X300.00

2500.00

1500(0

*«2i5oi

Ajutor total

3405.1»

3251.00

116.30

».*»

λ.O*

1500.00

ZSORto

2500.00

«0230

Ato       ■ doncato «dfonrilor

mntoaUtMtute

K.0243»

0.070.00

4.056.19

1 1*9,«

9166,00

9.400,00

9.400.00

«*2503*

Alte ttefaxS ia dog rea* «rimei

«Oftate

160244»

oon.oo

4I56.W

1 1*9.40

9.166,00

9.400.00

9.400.00

TOtoOS

Pate* tV-« Strwri ri dtnolUrt

pttMîc*» ItMlftlC» tB*dm M

02.717,00

50.406.73

13.11540

10.(7543

4.310.00

61697,00

6A34XOO

6**00.00

3*W

LOCUINȚE. SERVICII 31DEZVOLTARE

13.002,06

5 70047

340340

4.05X»»

*36.00

11945,00

1555X00

15400.00

Ot

CHELTUIELI CURENTE

13.425,14

5420.15

320340

4.05X99

(3*40

U945.00

1543200

15.600.00

10

TITLU. | CHELTUIELI DE PERSONAL

3000,00

1145^0

1.01X00

1.000.00

(23.00

4000.00

4.M0J9

4.200.00

inși

CWtodi ntecuk ■ baai

3 702.00

1.013.00

9*7,00

977.00

*11.00

ID01GI

StfmtotMM

3432.00

026.00

*90.00

ML00

335.00

1001 »

Cupluri de dete^n*

3.00

2,00

i.«o

100117

iMfctMAMtt*

267.00

60.00

6*,00

«.00

64.00

100130

Ato Aqnn eaiantte w Ost

00.00

20,00

20.0*

2X0*

1X00

ian

Ctelkndi ntandt ia MM»

103.00

109.00

100206

Voucten de ratau

103,00

103.00

DM». ItfWMN Tfe HP 19 «mBId-

Cod

Dtoamire indicator

Prevederi «soațe b«(*i 2020

Prevederi trioM»triale boțer 2020

Ei ticuri 2021

Bo4aari20Z2

EotisMriZOU

TOTAL

dlnawe cndilo bujetart dcuinate stisxerfi plutitorrWMtft

Triml

Trim.ll

Trim.111

Tria.IV

A

B

2

3

4

5

6

7

a

9

IM)

CotuAvui

IS.dO

25.00

23.00

23»

IX»

IOO3O7

CretriOitii aipmMM pwn Moca

U00

»JOO

23.00

23»

IXM

10

TITLUL U BUNURI S SERVICII

MM.Id

AN0.U

1170,00

3.037»

o.us.oo

1119X00

11340.00

ÎMI

Bmarcrvcii

<70.10

233230

2146,60

2.000»

ÎMIOt

PbnMmifclaw

m.oo

M.00

7^0

«.»

M» 102

MMnaJt foXM <mMM

u.ao

20,00

H.M

».M

200103

lucalot, îfeiMBat d fati notrio

5426,20

2.013.00

1732»

1674»

2001W

Apt, arul statuase

176,00

<1.00

50,00

w.oț

200 tO5

CtrtNWMlti infenfiMti

7.00

W.00

3.00

•0.00

2M106

hat ie «AMU

70.00

OIjM

20.00

10.00

2OOIO7

♦JO

4.00

LM

200100

hMa.rltrn—itsii, radio. Ir

MCfttt

7.00

3.40

130

L30

200110

Aht baxn a «mai peana

012.00

U0.0O

306»

326»

2002

Otpuu turti»

1 I93A3

1.011,05

•302.60

374»

2004

MxlVMMttS fl MttCSUfe

UO

130

2OO4OI

MMkmmm*

IJ»

!30

2OOW2

MMCfUftf SJBHM*

1.00

1.00

2 OM

Btamdt «MuMtOtiaeiM dt mcsM

61.00

32.00

23»

IR»

2OO53O

Akc ohtae dt mur

<7.00

32.00

23,00

10.00

1006

Otț4a*m* 4c4*m

«J0

4.20

2OO6OI

DețUuri Mtaw. drtttm. nuOam

L20

4^0

4.00

2011

Cam*M»Aupmu»

60.00

35.00

5.00

2013

hvftan «ellritadi

«•

O.»

5.00

NU

ftarwwtii

7,10

2.U

l.oo

20»

AhrcMMeti

1273.60

520.00

330.00

355»

263101

fctflima * țublicitits

7.00

>.*>

203003

Prttt dc ««fwwr aoa-ruu

122,00

73,00

23.00

21»

203030

AktdKkatlaai ham a «met

1 Ut.40

454,00

362.00

33X4»

y>

«TUR. B ALTE CHELTUIELI

K.OO

16.00

1600

15»

13,00

60»

<•»

«0»

59»

Stor tfcnafe pmoartor « h»dir«

MaoHt

60.06

16,00

16»

15»

13»

70

CHELTUIELI DC CAPITAL

544.0»

544M

71

TITLUL M n ACTIVE NERNANCJARE

S64.00

344.00

«01

Aaht Au

544.CO

544.00

7IOIOJ

Ciuntirii

IM0

16.00

7101»

Aha tcuvr du

521.00

520,60

n

Hdtiotrkt mi ptocrderc n

roațurar ia aaal narat

-77,00

-7330

-MO

Pa».                  Ttfc________paț: 20 -miitri-

Cad

Doranirt Mtartor

Prevederi anuale tetei MM

Prevederi irfcMOtriaie bete* 292*

Eooiaari201(

EotioMeilOU

E*timari2O23

TOTAL

diacare credite Racolare denia*te trințerU [rfjitîțtr f’MFffiQ*

Trial

Triotll

Trimjn

Trim.IV

A

B

1-3+4+9+4

2

3

<1

5

t

7

s

9

05

TITLUL 2OX PLATI EFECTUATE IN ANIt

precedenti si recuperate in anul

■”P*

-W*

•3»

nai

*daraa*a W *■*•*           fi

recapccac a ral eaua

-77.00

-7341

.3»

*30101

PlMeCraulebrapnadcalia

KttțOtfet tt    <WCtt • KCtKVtt*

Ăt Anttiiwt t       loc^

-75.35

-71.03

-3»

130102

MAchcta» aatufncadcM d

aaycme ia «Mi arat a arfiaai

d> Oexiatra aOaftada bed

-1,73

-1.73

70*203

Loara*

1.029.62

737,61

323.70

365»

263.00

2900»

1000»

200*.»

70020330

Atk ttehMifft * dâttdM iMMBltlQt

1.929.02

737.62

523.70

305»

263»

2000»

1000»

1000»

700206

UnfltfMK jtebfec ti itateficMi

5*72,00

1522,00

1150.00

1100»

5 500»

5.6»»

5.700»

7*0250

Aho ots\xM ta dMwiilo tecwaidc*.

umeda a dczraRm oeatade

6090.44

2319.95

1.429»

1547»

573»

5.443»

7.952»

7300»

7482

PROTECȚIA MEtXULU

6**23.74

446074»

13.921*0

612154

3.474»

40.752»

51.190»

51400»

01

CHELTUEU CURENTE

47353»

21056.03

14.134.4?

60*9.54

3 474.00

4*751*0

51190»

511»»

10

nruui t cheltuieli de personal

9203.00

3345,00

1140.00

itnoo

1594»

9.5*0»

95»»

9.000»

1001

Chtbadi (dmdr a bra

0.630.00

194*00

1015.00

1667»

1.544.00

WOlOi

Stlant 4e ba»

7539.00

1639.00

1.000»

1.000»

IJOO»

100106

AR**e*ran

03.00

34,00

24,00

1100

15»

1001 tl

UwrahdtdttepK

4,00

1.00

IJ*

woin

!WcaauaiU4o te*>

910.00

250.00

230»

220»

230»

100130

AR» dapari alnde a bani

100,00

36.00

30,00

34»

1002

CbcteMi «beate bara»

340.00

340,00

100206

Voatbm devansa

340.00

340,00

1003

Coaribata

225.00

45,00

55»

55,00

50.»

1*0307

Coaaibatit aațwacnc pntro nane*

223.00

65.00

55»

55»

30»

20

TOIUL 11 BUNURI SI SERVICII

24351.73

10673.3*

*646,67

3193»

1036»

24652»

264»»

26.4*0»

2001

&winxn>«

1930633

0.000»

7.775»

1999»

1.731»

2DOIO1

FteWtendt bv*s

10.00

5.00

200102

Mttcmte pan arata*

40.00

20.00

10.00

10.00

200103

huliit.itaaaM a Suuanavca

67435

495»

141»

36»

20*164

Aaa.raaltlaMhi»tc

2O36JDO

tot 0,00

954.00

-535»

605»

200105

Cabana* a MriSaa

1.105.00

400,00

400,00

105»

200»

200106

NeadttdaM

150.00

64.00

34»

25»

23»

200100

feaAtekcaaraufa. nbo.n-

Mtnct

• 00

3.00

20010»

Mânuit nfntUfidtameii ca

c octet âttMMt

400,00

300.00

200»

30»

50»

OM»t WW29ta Tifc_______p*ț: 21 -taiito-

Cod

Beau mire iodtotor

Pewvederi aotuk bufet M20

Preetdcri tricusteMc bag** VH9

ErtoarilOl!

E>tisnfi2022

btioarizm

TOTAL

diaorrc credite baeetar* dMiMtc itta terii pladler rettoot*

Tritel

Trim.II

TrinUll

TrânJV

A

B

2

3

4

S

6

7

8

»

2001»

2002

2903

200001

Mm teaoi d MMcăî pcaov Minrtteae M fcactionwe Rtfuntiaatsc

Urma

Htmapcawamte

UIOÎ.OO 1150.09

M90 5»,W 55.09 25.09 10.00

429,00 929,09

19.00 M.00

3 191,41 79.90

J.O7L4» I1.U933 11.920J3

5.702. M

059,00

7,50 L»

6C142S

29O.W

740

LSO

2220.00

59,00 740 V»

00.00

50.09

740

740

ww

Mute terme a «wltridt uwuw

2S.00

1<M»

8 8. 8. 8 8 8 « E 8. P 8 8 2*-88--S«5g8

rC

19,00

5.00

5JOO

tOjOO 5.00 5.M

749 70,00 20.00

10.09 100 209

200404

15,00 in»

579,00

100 7.59 140120

9.00 1.591.20 0.79947 0 7903

200 200530

200 MH 2M0

2*3903 203030

55 5501 530112

5M119 W «940

Bwm dt KW».       de MtYCSlM

Atee otete de bm» fncAiet peefcaoeaia PraMttMMMCi» Atee rbeteaa te hlte de «agate eae-viaia

Atee dedaecU n tentei te acmoi TITLUL VU ALTETRANSFatUN A Ttmateen attnt

7.M

1.12144

15.00 • 19944

1420.00

I420J»

t4 440.90

15.000.00

15.400.00

tenMade «gătite tttteteti ae «a*MdetM

Alte «aatfmn wrete terme UTUILM ALTECHELTUSU țwBe tfoaie pcvwMBticf <• iwdicip nrtfKMfrW

AANt» 9IXLOO 174,00

174.99

4.499J5

4300.M

4190

4100

3309,00

49M

4100

1520,00

44.00

44.90

8 8     8.

* 8   8

200.00

290.00

200.09

70

71

7|0t

71*10»

71*139

04

0

•Mi

09101

CHELTUIELI DECAKTAL

TITLUL XIII ACTIVE NERNANOAXE

Atee»*»

Ceeateacni

Ateactewfae

Mte «tentate le —țaaedtriO t> rut adulte te temi uneai

TITLUL XIX HAT! EFECTUATE Di AN» MECEDENTIS «EOMIUTE Di ANUL neti cfaauae n tetei pacedcoti a teetyeeite ne mah teiul

Pito «fclMto m mh ț*octdtvto ti

21.912,»

21912,0

21.0110

29.92117

1190.90

-742,17

.14117

44117

2!.onw

2U29.07

21.07947

20.52117 1357,70

-129,54

•129,50

-12940

-21107

-21107

41107

47.02

-07.02

-57,02

100.00

•07AÎ

dc r*ctk3MK * ku^ctidfl bacj) țiIrfiMUc W ftomci di Muritor

-742.17

41.50.25

-12940

10270.0

-21147

1197100

745240

2.1743»

095209

47190,09

44799.00

74029591

74*29392

SaMrittt»

CvUwtK MMDU tt dtanțpm

1520.94

4.742,00

5.044.00

057.54

2.0109

29.90090

21.090.00

22.09040

0>t>; Umnoi9 Ti<:        P*g: 22 -Priite-

Prtvrfcri Mualr bagtd 2020

Provoderi trimestriale

diacon

Cod

Deoomire iadieator

TOTAL

crrâte bagotaiv d«otiaate**bE*ii ptâCOor ratsott

Triml

TritaJI

Trim.HI

Triat IV

£1 ticuri 202 J

Erieuri2«22

Ea*ÎBi«ri2023

A

B

l-i5Id

2

3

4

$

6

7

a

»

d&cwitot

MJOSAI

11334,49

71**.M

6*21,92

62.W

2495200

26190.00

24700.00

?4on»

Ctsriura ai lnaramd*'K>Maat»

2n««.4»

24.3J04I

950.00

-640,02

600.09

3.*M.M

4000.0*

43*0.00

*000*2

PtnnV-* Anină ecoaamc

nsw^s

29.7SI.43

I4.93S.I3

34.0213*

1.144.00

*4241143

140.7*73*

*0*66.0

*1W

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

1S.3IJ.77

9MI.44

5.652,36

34.01*47

1*00,00

4O.44SJ4

».*9*JU

56*7*26

01

CHELTUIELI CURENTE

TiSM.IS

MI543

33.01*47

4624*44

50.09*4*

51.07*26

40

TITLUL IV SUBVENȚII

3I-571.W

5300.00

26*71.95

«wAțtMd ptww ■u^tfireAdtfcrcsitlui icpretfiUrir

M.52SJ0

5300,00

13.0264*

4*30

AKenhnMi

ILM5.73

11.045,75

55

TITLUL Vlt ALTE TRANSFERURI

5.13245

999.9*

447247

5501

A.TtmrihwiMsac

3JZL55

999.9*

4.27U7

SSOIiî

tomatHi «le ațtaWta moaomiti aaa «tfauiAeaut

SSJL5I

963.51

40.00

55011*

AM* mssfnwi csrest» istm*

4JH.M

34.47

445247

H

TITLUL VW TRAIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURS ABILE

FOSTADERARE

4119,40

>31545

2674.0$

44.24*24

30.*H.S*

nm»

5603

hvtMM dia FwMde Coenaaa <FC)

4.ISMS

131545

2476*5

5*0303

OxkoMiKdipW*

4.IM.H

13154$

2674,05

CHELTUIELI DE CAUT AL

54SS42

437.46

4.452.76

71

TITLUL Xl« ACTIVE N£ FINANCIARE

5JW42

627,46

4.652,76

7191

Adâefim

3JSCI22

627,46

4.652,76

CoMtMfăa

427,46

LOM,00

79

OPEMATIUM FINANCIARE

4.000,9*

|j*M.M

1.009,00

I.OM.OO

420Q.M

5.00OJS0

5.M0UN

SI

TITLUL XVII RAMBURSAM DE CREDITE

4.009.00

I000.00

I.OOO.SO

IOOO.M

t.000.00

43M.09

$j*o*,m

5*09,00

*1*2

KmHmn dt trdti Mikit

4000.*0

1.00*40

1*00,00

1000.00

10*0.00

SIQ2O5

RtoSmnri de <kAk sfmaM dMmu

țvHtc* m(cm totale

4.000.00

1000,00

1000,90

tooo.oo

1000.00

*4

Thti ffrmtr Ml MU precedați« reotptfiM a Mul ostul

♦145

-145

*5

TITLUL XIX HAU EFECTUATE IN ANII

PRECEDENn SI RECU7ERATE IN ANUL

•145

-145

*591

Ptott Cfcc&Mfc C* JM)           fl

♦145

45*102

*10206

xcațnW ■ «Bd canal Hm rfrrtnta ■ anii nwadtea a «mm na ■ «Ml cmaa ia luturi de denotate ikafiMln Nul

-145

6436.47

1000.0*

31.42432

1.000,00

4200.00

$.*MjM

♦145

»M0i»»

Ernpt mica

5.00*,M

»I*B5O

Aha dataieli panriad ccaikaaMaii ai

CSCTpA

K»i.n

3.IIM57

4.652.36

2594.05

4424*24

50.99*3*

51.07*26

BUGETUL LOCAL Hc ANUL 2020SI ESTDIARIPENTRU ANO 2021-2023

Pate: îtMfUM TU:_____pag: Z3 -mfltei-

Cod

Domaurv indieaHr

Prmdwi aaaalc beget ZBW

Prevederi trimestriale buget 2020

EotimariZKl

Eo&nariîfilî

E»ta«ri2023

TOTAL

diaeare credite bugetare dooifauieolto geril ptaiUor rootaof*

Trial

Trim.ll

Trim.111

TrimJV

A

B

2

2

4

5

7

a

0402

ntANsrooiviu

2O.HO.I0

7.30547

3.72

144.00

74542,77

15407.00

34»7.77

0!

CHELTUIEU CURENTE

23140.90

14.173,01

130547

224.00

144.00

04.742,77

05.409JM

24.747.77

M

TITLUL | CHELTUI EU DE rensWAL

004.00

2M.M

154,00

154.00

140.00

«5.00

000.00

<10.00

IMI

Cheta I. eetafc u bai

432.50

21440

150.00

152.00

134,00

100101

Seta «te ta»

«240

100.50

131.00

134.00

125.00

k»im

Atee «penai

7,00

4.00

3.00

imiij

Dnftatidedetegae

IS.oo

3.0ț

5.00

5.00

JOOll?

^rw

44.00

11.00

11,08

11.00

1130

1001»

Atudnota Miaute a bai

4,00

1101

CMtali ateul» teama»

1440

l4>0

100204

Vouchoedereeau

14.50

14.»

100J

CoMriteax

17.00

5.00

4.00

4.00

4.00

100300

CoMntux fbMt «te       a

anele afOpalM

17.00

500

4.M

<00

4.00

20

TITLUL U BUNURI SI SEU VICII

13020.00

0 20340

514100

«3.00

l«.0M.«0

14.000.00

«000.00

2001

taoriri unicei

1M5OO

002.00

255.00

• 12.00

200101

foetloL ilaata * fceu tanc*

20.00

15.00

14,00

200104

Ap«.«4MltlMMlrilMe

L00

1.00

200105

Certam a MriBn

2».OO

-150.00

• 100,00

200100

Fiere Or etate

4.00

4.00

•I2JOO

200100

tatetomaictlb* ndio, tv»

iMenat

l.o*

IM

2MtO7

Mmrute a fxnun de «n eai ca

250,00

200,00

50.00

2OOI3O

Al ic Uneia tentai fere»

MttltMttt a fi*tSÎ0MM

«4,00

329.00

335.00

100.00

200!

tapeta arate

12.712.00

4750.00

5 372.»

57O.M

2005

Bawi 4c    obMddoc 4» iMtktM

40,00

30.00

10,00

200530

AJ>e cteeta de tenta

40,00

30,00

tO,M

2000

Drotari, deuun. tmfaan

1,00

1.00

200001

Dv^Catart toiiina, dctasm.mMatam

1.00

1.00

2014

2,«

2030

Ata chelita

20.00

410.00

43M

-503.00

2030»

Priac de «Mrawe aoaAMta

20M

20.00

203030

Ata cbckta ca teama tenie»

500.00

•05.00

-505.00

50

TtttJULXMOIECIE CU FINANȚARE DM

EXTERNE NBUMBUUABILE AFERENTE

ț

FINANCIAR 2014-2720

9311.70

5727.41

350247

70.177.79

40.WJN

7977.77

5101

hopaMdia Ftad Easpeea de Dinte»!

V

Regenta» (FEDR3

0.311.»

5.727.41

340247

7140749

43.50542

741045

BUGETUL LOCAL IE ANUL MM SI ESTIMĂRI PENDIU ANII Mll-MU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU POPOVICI
i'


nx»: IWMWttB Uf. pip 14 -mtileL

Cod

Dtnunin fadirotor

Premieri unele Botei 1010

Ntrtd«i ItUMMriile baprt IUN

EMlmari 1011

EnteudZUl

Estimări 2D2J

TOTAL

dlqcm mOBtbifttm BeKuxlk Uuceril p4o(B*r ratMt*

Trial

Thm.ll .

Trim.111

Trim.IV

A

B

1*59^9590

1

1

4

5

«

7

t

StttOt

Rllll IWI—il

1.641,34

I.I12J7

33479

1I59M9

10.771,77

S.MZdH

*.li —-

LBMCaKIapWR

7.12

J.lț

150.90

135.47

59

UHU XX ALTE CHELTUI EU

HA»

7J0

7,00

toe

4.00

3940

Saitt «fcnsM       hr tv Iwfecp

Miwevfcitc

15.»

7.00

too

7.00

4.09

70

CHELTWHJ DE CAUT AL

5.713,40

194441

*122,90

71

TITLUL X» ACTIVE HEFTNAHOAJtE

3743,40

59444»

*222,90

TIVI

Activ* fa*

3.743.40

594M»

-222,90

710130

Ateacfcrefart

4.030.74

1741,74

-322JI

M020J

Ttwpottater

VW#

19.131.19

097W

-H7.«

94542,99

15.409,00

24717,77

MQQMO

Sbiw

2? 957.51

19131.19

0.9TW

-H7.91

94 942.99

<5 40900

24717.77

WtMO

Ata cWttMi io OomcmmI m«p*«arifoi

1-433.00

1.009,00

331.00

131.00

144.00

W02

EXCEDEmomOT

EXCEDEMT/DEFKrr

*MN72

-41457.74

1771.90

24.2tt.Q0

M70I.4I

Dat»: 16/09/2020 Tit:_________pap 1 - mii tei»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+445+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENTTURI-BUGET LOCAL

326285,97

64.93932

82 931.95

115.860,16

62.55434

000202

I VENITURI CURENTE

323 408,88

64.93932

81.006,35

114.908,67

6235434

000302

A VENITURI FISCALE

302.69720

77.80637

66216.00

103.61829

55.056,54

000402

Al IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164 159.00

41.108.00

40.895.00

41.108.00

41.048,00

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si castigun din capital de la persoane fizice

164.159,00

41.108.00

40.895,00

41 108,00

41 048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155.00

155,00

97.00

030218

Impozitul pe veniturile dtn transferul propnetatilor imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155.00

155,00

155,00

97,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40 953,00

40.740,00

40 953.00

40 951,00

04020!

Cote defalcate din impozitul pe

venii

163.443.00

40.953.00

40.586,00

40.953,00

40.951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate dm impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

154.00

154.00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

50.71525

20.43237

10.275,00

15.81534

4.19234

0702

IMPOZITE S! TAXE PE PROPRIETATE

50.71525

20.43237

10.275,00

15.81534

4.19234

070201

Impozit st taxa pe ctadin

34.542,53

13.056.00

7.711,00

11.507,99

2267,54

070202

Impozit si laxa pe teren

12.192,72

6.036.37

1.559,00

3.43235

l 165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245.00

840.00

505,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1 735,00

500.00

500,00

425,00

310,00

Data : 16/09/2020_______Tit:_________pag: 2 » mii lei»

Cod

Denumire indicator

Prevederi ansele

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.Il

Trim.Hl

Trim.IV

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

M Impozite si taxe pe bunuri si servicii

85.622,95

15.416,00

14 146,00

46.403.95

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

65.91155

9 790,00

9997,00

38.042,95

8.082,00

i 10202 !

Sume defalcate din taxa pe valoarea adougata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor 31 sectoarelor

Municipiului București

35.429,60

9.303.00

8.705,00

9.825.00

7596.00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

27 877,95

806,00

27.071,95

110209

Sume defalcate dm taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invntamantuhii particular si a celui confesional

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61.00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.00

30,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACTiVrrATl

19400,00

5.525.00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1387,00

160202

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe st autonzaiii de funcționare

I.6I3.OO

525.00

553.00

400.00

135.00

Data: 16/09/2020 Tit:_________pag: 3 -mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.ll

Trim.IH

Trim.1V

A

B

1=3+4+54$

2

3

4

S

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850.00

900,00

291,00

159.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850.00

900,00

291,00

159,00

290002

C Venituri nefiscale

20711,68

-12.867,05

14.79035

11.290,38

7.498,00

300002

CI Venituri din proprietate

14.496,04

3.401,47

3.050.00

6.852.57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852.57

1.192,00

300201

Varsammte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni st inchtneri

14 331,04

3.286,47

3.000,00

6.852,57

1 192,00

300250

Alte venituri dtn proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2. Vanzari de bunun si servicii

6.215,64

-16.268.52

11740,35

4.437.81

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1V1TA11

9.205,02

2.455,00

2715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestam de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405,02

2.017.00

1.642,00

330210

Contribuția părinților sau suslmatorBor legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100,00

51.00

330228

Vcnitun din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10.00

330250

Alte venitun dtn prestări de servicii

Si ahe nctivitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70.00

65,00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215.00

70.00

65,00

45,00

35,00

3502

AMENZI. PENAL1TAT1 Si CONFISCĂRI

8468.00

2.600.00

2.200.00

2000.00

1.668.00

Data: 16/09/2020 Tît:_________pag: 4 - mii tei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trira.111

Trim. IV

A

B

1»3+445+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alic sancțiuni

apltcatc potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700.00

500.00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitali si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500.00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531,11

4.444,78

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762.00

6000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

4.513,89

1.500,00

1.531,11

1.444,78

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-33.948,27

-28.89332

-770,78

-4.283,97

370203

Varsammte din secțiunea de functxxuuv

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-42.05227

-32.292,91

-5.47539

-4.283,97

370250

Alte transferuri voluntare

8104,00

3.39939

4.704,61

410002

(V Subvenții

2.877,09

1925,60

951,49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2.877,09

1.925,60

951,49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.80235

1.890.13

91222

420234

Subvenții pentru acordarea lyutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

1.19

1.19

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

54222

420282

Sume alocate pentru stimulentul de nsc

370.00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT»

74.74

35,47

3927

430241

Sume alocate pentru chel tutei rte cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

Data: 16/09/2020 Tit:_________pag; 5 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l-Md+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aliat in izolare preven-

tiva Io locul de munca

74,74

35.47

39,27

5002

TOTAL CHELTUIELI

326.285.97

123.700,86

8) 160,05

95.572,16

25 852,90

01

CHELTUIELI CURENTE

300.999.45

116.29046

74768,65

88.812.94

21.12740

10

TITLUL l CHELTUIELIDE PERSONAL

75.95232

24 394.44

21 141,48

19263,70

11.152,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

72.029.17

21 73249

20.65138

18.790,60

10.854.60

100101

Săteni de bazo

63.8)3.47

19.207.99

18.339.98

1686440

9.401,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575.00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194.00

66,00

55,00

35,00

38.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

414,00

1)5,00

115.00

115,00

69.00

100113

Dreptun de delegare

60.80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.737.40

1.643.60

1.736,60

1347.60

1.109,60

100129

Stimulentul de nsc

87.50

8740

100130

Alte drepturi salariate in bani

1 147.00

526.00

236.00

284,00

101,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165.75

2.165.75

100206

Vouchere de vacanta

2.165.75

2.165,75

1003

Contnbutu

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1 740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

1003OS

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17.00

5.00

4,00

4,00

4.00

20

TITLUL R BUNURI SI SERVICII

103.499.02

50.979,05

31.522,69

17.145,88

3.851,40

2001

Bunuri si servicii

56994,69

26.773.92

18.273,97

8.634,40

3.312,40

200101

Fumilun de birou

800.49

355.70

294,79

132,00

18.00

Data î 16/09/2020_______Tit:_________pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.1V

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

1.147,73

505,00

147,00

460,73

35,00

200103

încălzit, iluminat st forta motrica

19.488,42

11.803.40

4.82822

2.458,50

398,00

200IM

Apa, canal st salubritate

4.255,72

2.139.22

1.584,10

-215,60

748,00

200105

Carburanți st lubrifianli

1.22520

694,00

255.00

7520

201,00

200106

Piese de schimb

619,50

30820

205.00

78,00

28,00

200107

Transport

169,41

92,00

52,50

13,91

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.540,10

682,40

592,70

227,00

38,00

200109

Materiale st prestan de servi» i cu

caracter funcțional

1 365,23

636,00

340,00

316,23

73,00

200130

Alte bunuri st servicii pentru

întreținere st funcționare

26.38229

9.557,70

9.974,36

5.088,13

1762,40

2002

Reparații curente

18.603,85

10127,24

5.279,40

3.144,21

53,00

2003

Hrana

1.362,53

1.244,50

-99,05

11628

10020

200301

Hrana pentru oameni

1.332,53

1.237,00

-10625

109,08

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

720

7,50

720

720

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.134.15

229,42

186,78

706,95

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5,00

200402

Materiale sărutare

581,93

32,60

90,78

45825

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant:

506,62

173,22

85,00

242.40

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de mventar

3.591,96

1 854,17

444,60

12236.19

57,00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de mventar

3.562,96

1.853.17

416,60

1236,19

57,00

Data; 16/09/2020 Tlt:________pag: 7 -mu lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Tritn.HI

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasan, detașări, trwuferan

«2,20

66.70

14,50

1,00

200601

Deplasări interne, detasan, transferări

80,20

64,70

1440

1.00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

2.00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

53,50

26,50

25,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53.00

2013

Pregaorc profesionala

240,45

100.10

129,05

6,30

5,00

2014

Proiecția muncii

1B9.2I

91,40

77,81

1240

740

2019

Contribuit! ale administrației publice

locale la realizarea unor lucran st

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.617,80

2 828,00

2.437,70

1316,10

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272.20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37.00

6,00

3,00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13.771,48

7.085.10

4.528,73

1.914,65

243.00

203001

Reclama si publicitate

525,00

165,50

204,10

155,40

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40.50

Data: 16/09/2020 Tit:_________pagi 8 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trim.III

Trim.1V

A

B

1=3+4+5*6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

119,00

58,00

37,00

20,00

203004

Chmi

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu buram si servicii

12.539.98

6.610.10

4.156,63

1.61235

161,00

30

TITLUL IU DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319.70

140630

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319.70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datonei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2383.60

2.319.70

1.32730

3002

Dobânzi aferente datonei publice

externe

356,00

177.00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571,95

5.500.00

26.071,95

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.52640

5.500,00

15.02630

4030

Alte subvenții

11.045,75

U.045,75

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNlTATI ALl

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35 704,00

10 51630

10.681,00

11.49340

3.01330

5101

Transferuri curente

35.704,00

10.516.30

10.681,00

11.49330

3.01330

510101

Transferuri către msUtuuile publice

26412,00

7950.00

8.075,00

8.83540

1.55140

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.56630

2.606,00

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

17.187,06

5.523.47

4.345,68

6.829,91

488,00

5501

A. Transferuri interne

17.187,06

5 523.47

4.345,68

6.829.91

488.00

Pata: 16/09/2020 Tit:_________pag: 9 -mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

1-3+445*6

2

3

4

5

6

550118

Alte transferuri curente interne

14.582.06

5.036,47

3 82470

5.71939

2,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605.00

487.00

486,00

1.146,00

486,00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu alocația de hrana pentru personalul din serviciile sociale private aflat in izolare preventiva le locul de munca

35.48

-35.48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.724,20

12.433,00

4.18030

5.082,90

28,00

5702

Ajutoare sociale

21 724,20

12.433,00

4.18030

5.082,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.710,20

9.433,00

4.166,30

5.082,90

28,00

570203

Tichete de cresa st tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.516,30

4 486,10

336,90

605,40

1.087,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociații si fundatii

2.050,00

1.850,00

200,00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

273,90

219,40

2,00

52,50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

nemcadrate

1.213,60

337.90

334,90

352,90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25.975.00

7.655.60

6.797,00

6.797,00

4.725.40

Dator 16/09/2020 Tît:_________pag: 10 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.ll

Trim-HI

Trim.1V

A

B

l~3*4+5+6

2

3

4

5

6

$10205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4 725,40

84

Plati efectuate m anii ptecedenli si

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

*688.48

-245,10

-405,60

-37.78

8501

Plan efectuate in anii precedenti st

recuperate m anul curent

*688,48

-245,10

-405,60

-37,78

850101

Plati efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-688,48

-245,10

-405,60

•37,78

510002

Partea l-a Servicii publice generale

60816,71

19.351,70

16.31832

14.703,09

10.443,40

5102

AUTORITATi PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45486,50

13.799,60

12.095,62

11.509,88

8.081,40

Oi

CHELTUIELI CURENTE

23.619,05

7.144.00

6.406.17

5 712.88

4.356.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17890,00

4.745,00

4.455.00

4 435,00

4.255,00

1001

Cheltuielisalande in bani

17.230,00

4.365.00

4355.00

4.345.00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15676,00

3.940,00

3940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara urutath

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Dreptun de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte dreptun salanale in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salanale in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100.00

100,00

90,00

90,00

Data: 16/09/2020 Tit:_________pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.il

Trim.111

Trira.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asigmtone pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5 574,05

2.357,00

1.909,17

1.235,88

72,00

2001

Bunuri si servicii

3 320.02

1.242,00

1.267,86

800,16

10,00

200101

Furnituri de birou

250.00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzii, iluminat si forța nrotnca

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15.00

10.00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80.00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

695,00

315.00

315.00

65,00

200130

Alte bunun si servicii pentru

inireitnere si funcționare

1.769,42

581,00

578,67

609,75

2002

Reparații curente

50.00

100,00

-50.00

2004

Medicamente st materiale sanitare

83,80

83,10

200404

Dezinfectant!

83,80

83,80

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5,40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30,00

5,40

2006

Dcptasan, detașări, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Dephsan interne, detașau, transferau

24,00

24,00

200602

Deplasări in slramstale

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

Data : 16/09/2020_______Tit:_________pag: 12 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

2541

5.00

2041

2030

Alte cheltuieli

1503,52

700,00

445,00

296.52

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chtnt

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51142

350,00

135,00

2642

59

mWL X] ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975,00

6.655,60

5.797.00

5.797,00

3.725,40

8!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975,00

6.655,60

5.797,00

5.797.00

3.725,40

8102

Ramburean de credite interne

21 975,00

6.655.60

5.797,00

5.797,00

3.725.40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

84

Ploii efectuate m anii precedenti si

recuperate in anul curent

-10745

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-10745

-107.55

8501

Ploii efectuate in anii precedenti si

recuperare ut anul curent

-107,55

-10745

850101

Plăti efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-10745

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.276,41

2.933,10

1.642,10

87041

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

631125

2 938,01

1672,03

87041

830.70

Data : 16/09/2020 Tit:_________pag: 13 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

817,70

757,70

1001

Cheltuieli salanale in bani

3.195,20

877.60

779,40

798,60

739,60

10010J

Salarii de baza

2.946,00

798,00

726,00

713,00

709,00

100113

Drepturi de delegare

5,80

4.00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

184,40

52,60

52.60

52,60

26.60

100130

Alte drepturi salariile in bani

59,00

23.00

32,00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69.60

69,60

100206

Vwcbere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contnbutii

75.40

19,10

19.10

19,10

18,10

100307

Contribuim asigunstorie pentru munca

75,40

19.10

19,10

19,10

18,10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.841,05

1262,71

344,53

163.81

70,00

2001

Bunun si semen

555,71

277,01

156,53

102,17

20,00

200101

Furnituri de birou

55,41

22,41

11,00

17.00

5,00

200102

Materiale pentru curatenie

4,00

2.00

2,00

200103

încălzit, iluminat st forta motnca

172.53

94,50

78.03

200104

Apa, canal si salubritate

29,20

10,60

1,60

5,00

5,00

2OOIO5

Carburanți si lubrifianti

7,50

15,00

-5,00

-2,50

200106

Piese de schimb

140

140

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

40,10

16.00

16,00

8,10

200109

Materiale si prestări de semen cu

caracter functKwiil

18,00

7.00

7,00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere st funcționare

227,47

108,00

38,90

7047

10,00

2002

Reparatii curente

13,00

13,00

Data: 16/09/2020 Tit:_________pag: 14 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+544

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale săra tare

15,00

15.00

200404

Dezinfectant)

15,00

15.00

2005

Buram de natura obiectelor de inventar

44.50

7,00

4,50

33,00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,50

33.00

2006

Deplason, detasan, transferau

5,00

6,50

-1,50

200601

Deplasan interne, delăsări, transferat!

5.00

5,50

-0,50

200602

Deplasan in stnu natale

1.00

-1,00

20H

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

20)2

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3.00

-1,00

2014

Proiecția muncii

3,60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1 197,74

947,50

166,60

13,64

50,00

203001

Reclama si publicitate

2.00

4.50

3,10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

050

0,50

203003

Prime de asigurare nou-viata

3,00

1.00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,192,24

941,50

181,50

1934

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

5501

A. Transferuri interne

1.000.00

600,00

520,00

-120,00

55011$

Alte transferuri curente interne

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9,00

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Data > 16/09/2020_______Tit:_________pag: ÎS -miile*-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trirnl

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

ne încadrate

30,00

9,00

9,00

9,00

3.00

84

Plati efectuate tn an» precedenti si recuperate in anul curent

-34,84

-4.91

-29,93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34.84

<91

-29.93

8501

Plăti efectuate tn ami precedenti si recuperate in anul curent

-34.84

-4,91

-29,93

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate tn anul curent in secțiunea de ftmcttoftare a bugetului focal

-34,84

-4,91

-29,93

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619.00

2.580,80

2.322.70

1.53140

Oi

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2.580,80

2.322,70

1.53130

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

30940

261.00

2040

3,00

25.00

2024

Corn tstoace si alte costuri aferente

împrumuturilor

30940

261.00

2040

3,00

25,00

202401

Comisioane 31 alte costuri aferente

împrumuturilor externe

27240

255,00

1740

202402

Comisioane st oile costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3.00

3.00

25.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744.60

2.358,00

2.560.60

2.319,70

1.50630

300!

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2.358.00

2.383,60

2.319.70

1.32730

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.32730

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

Data : 16/09/2020_______Tit:_________pag: 16 - mii lei»

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

t-3+4+5+6</