HOTĂRÂREA NR. 197 DIN 15.09.2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.09.2020, potrivit art. 133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr.560495/11.09.2020 înaintat de Direcția Economica care propune modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 560498. 11.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560548/1/11.09.2020;

-Raportul Direcției Economice înregistrat cu nr. 560548/2/11.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 977/15.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 978/15.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 979/15.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 980/15.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 981/15.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

-Prevederile OMFP/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art.25 alin.(3)-(l7) din O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin.3, art. 154 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit.”a”, art. 197 alin. 1, art. 243 alin. 1 lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“ alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1A1, 1A2.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică in termen legal

Instituției Prefeștui^yTui

PRE IONELA-C


1 Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN NICOLAE - OVIDIU POP

N.O.P,Z.M..T.A, A.«ROMANIA

ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 197 DIN 15.09.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Pita: 11/09/202» Tic:         p»r I -milW-

Cod

Denumire indicator

Prevederi actaale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2S2J

TOTAL

din atre credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trinl

Trtra.il

Tritn.lil

Trim.1V

A

B

I-3+4+5+6

2

3

4

5

6

i 7

8

9

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

403.591,21

126.105.»

97 716.71

119.144.13

62.554,54

42X.I61.3)

421.621J2

374.110,96

000202

1 VENITURI CURENTE

364,461,15

97.232,23

84.411,74

iilika:

62.554.54

340 022.69

349.3I3.U6

362.492,39

000302

A VENITURI FISCALE

301.697.20

77 806.37

«216.00

102.618,29

35.056.54

2X4.623,O<I

290.776.1»

302.939.00

0OCMO2

A1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT S!

CÂȘTIGURI £HN CAPITAL

IC4 I59.V?

43 101.»

4a fie.

•<3. Unu»

4104X00

176 WUSt

1M.?41.<Vj

191140,1»

03000»

A1 2 îmfKvh pe venit, profil ti cxtigun dm capital de 11 persoane fizic?

164 159JMI

45.IHMK

■iOMS.OO

41 |tU,Vf

4I01X,W

176.596,00

114.741,00

193140,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

met

155,00

135,ni

97.110

$90.00

620,00

6X1,00

0302IX

Impozitul pe vcnmtnlc din transferul

proprietăților imobiliare din

palrmtontul personal

I55.W

355 fo

•D.K-

h.’o.i>:i

6’10(1

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

167 577.1»

4i.eiJ.itf

«Tlli.t»

««3.0.1

411,951,01

U6 «uson

tX4 i2t.ua

I9> MV.iHI

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

141443,0»

•W.953X»»

•40

40 WW0

iTi.texi.r/}

irzr.jitjKi

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrare»

bupcttk» locale

154.00

154.00

4,006.1*1

3 521.00

3.559.00

O7UO02

A3 Impozite si laxe pe propnruic

50.715,25

20.432.37

10 27S.0U

15.115,34

4 1‘22>1

35,W4J«t

31479,00

40.541,1»

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715,25

20.432.37

10 275,

15.115,34

4.192,54

35.9M.00

3S.479.OO

■W. 541.00

C7U201

Impozit m taxz pe elndiri

54342,53

13.056.00

7 71 l.t»

11.507,99

2 267,54

25.»1O.M>

27.295.00

29.357,00

070202

Impozit ti taxe pe teren

12.192.72

6034,37

1 559.00

3.432.35

1 165.00

6.200.00

6.350.00

6 350.110

070203

Tuc ^xkctnrc de timbru >i rtc taxe

de timbra

2.245,00

«40,00

505,00

450,00

450.00

3.wo.(>u

3 200.00

3.200.00

070250

AHe impozite si inc pe proprie talc

1 735,00

500.0(1

500.00

425,00

310.00

M4, txt

1 634,00

1 634.00

100002

A4 Impozite »i taxe pe bunuri ti troicii

K4.622.95

15.416.01

14.146.00

45.403,95

9.657,w

72.033.00

67.356,00

61.558,00

J102

SUME DEFALCATE DIN TVA

64.911,9.5

9.790,00

9.997.00

37.042,95

1.012,1X1

57 122.00

Sl.K99.00

52 UX,(K3

110202

Sume defalcate din laxa pe valoarea adairjata pentm finanlruea cheltuielilor descentralizate ta nivelu! comunelor, orasefoe. municipiilor ti sectoarelor MiuucipJului București

3> 42WA»

•> MWC<?

'Uttj.țft

7 iSr-.mi

43 975.00

44.J7TZ0

44 7M.O5

110206

Sume defalcate dm iaca pe t aloarea adnrgna peiXnr echilibrarea hngctcku locale

îox’7»Ș

inc

11.202.0(1

$ 537.00

5

H0209

Sume detecta din u.xa pe vatoare «daugna pentru finanțarea imolamanlului particular si a celui confesional

’tttMIU

437 C(t

llo.f*

I 144.1»

416.1»

1.945.00

l SM5 INI

1944ii|

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

I3i<W

9,1»

Dai»; 11209/2020 Ti»;          pag: 2 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destmate stingerii plătitor rcManlt

Trim |

Trim.ll

Trim. III

Trim.IV

A

B

1-3+4+W

2

3

4

S

6

?

8

9

I2O2O7

Toxc hoteliere

15,00

y.cx)

6JM)

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

2%.UV

02,00

90.00

61.00

53.00

311.00

327.1X1

343.00

IMI2W

Impozrt pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31.ou

3O.U6

170,00

175.00

176.00

150250

Alic laxe pe servicii specifice

133.00

40.0U

40.00

30.00

Î3.00

Mi.00

152.00

167.01»

JW2

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI

19.400.00

5.525.00

4 053,00

8.300.00

1.522.0(1

14.600.00

16 097.00

160202

Impozit pe mijloacele dc transpon

12.7X7,00

5.000,00

3.5OO.G0

7.900.1»

1.387.00

12.9H7.00

13.717,00

14 484.(10

160202

Taxe si unic pentru eliberarea de

Hceuic xi auKXT/jiH de fw^honarc

1.613,00

525,00

553.00

400.06

135.00

1 613.00

1.613.00

1613.60

1X0002

Au ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

«50,00

900 00

291.00

159.110

1X02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200.00

<50.00

9tH».0t>

291,00

159.00

1X0250

Alic impoxne si uxe

2 200.00

850.OO

9DO.OO

291,00

159.(10

290002

C Venituri nefaerte

62.761.95

19 425,86

20265.74

15.574.35

7.498.00

55.399.69

58.537.06

59 553.39

3(XXX>2

C t Veratun 3>n peopncuuc

3.401.47

3 O5i» 00

6.852.57

1.192.00

12.097.00

I17A53NI

13 340.1X1

jno2

VENITURI IMN PROPRIETATE

I4.4W.04

3.401,47

3 050.00

6 852.5?

IJ9Z.no

I2.O97.OO

I2.7O5.W»

I3.34o.uo

390201

Vsrsumntc din profitul net al regiilor

«idotwnc

57.32

15,00

42.32

>00205

Vemiun <in conccsHim n închirieri

14.331.04

3.286,47

TtXKl.tK)

6 852.57

1.192,00

12.697.110

13.74i5.WJ

13.5411.00

30020530

Alic venitun dm concesiuni si mebi-

nen dc' cure umtiuhik publice

14.331.04

3.286.47

3 WIO.tKi

0 852.57

1.I92.00

12 097.(10

117&5.W1

13.34O.OO

3U025O

Alte xenituridm proprietate

107.68

100.00

7.68

330002

C2. V»nr*ridc bunuri si ionicii

48 267.91

16 024,39

17.215,74

8 721.78

6 306,00

43 Î02.O9

45.S32.lXi

46 2I3J9

33o2

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

0 205,02

2 455.00

2.715.02

2.232.00

I.W3.00

9.647.W1

lO.lJti.W

IO637.OO

330298

Venituri din pretind dc scnK»

8 136.02

2.072.00

2.405,112

2.017,00

1.642,00

9.647.00

IO. 13»,00

IO637.UO

330210

Contribuția puiuților sau sustmaiorilor

legali pentru mUctuKlCJ copiilor m

CIC5C

4SI.00

150.00

150,00

lOâ.OO

51.00

330228

Vcnitun din rccvpaare» ehcltaiehlor

de judecau, imputării si despăgubiri

63.00

33.00

10.00

to.no

10.00

330256

Alte c exiluri din presuri de servicii

dalie acid iuti

553.00

20000

150.0U

105.00

too.no

34(12

venituri din taxe administrative.

ELIBERĂRI PERMISE

215.00

70.00

Gî.uiî

45.06

35.00

340202

Taie cntztjudicure dc lunbm

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI, PENAL1TATI51 CONFISCĂRI

U,461(K)

2.600.00

2 200,011

2 000.00

i 4>6M.nO

9 5M.1UI

10051.00

>50’01

Venituri din smenzi si »Uc sancțiuni

«piicaic poui'c tt dispozițiilor trjrk

2,400.00

!«),«)

700,00

500.00

400,00

31W25O

Alte amciui. penaliwi si conftsean

6 068.00

1.800*10

l 500.00

1.500.00

1 268.M1

9.118,<41

9 574.IMJ

1O053,W

Dar»; 11/09/2020 Tit:          pag: 3 - mii ki-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 202Z

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Tritu.ll

Trun-lll

Trim.IV

A

B

t=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

22 275,19

7.5JW,flO

7.531,11

4 444.71

2JWUO

24.5)7,65

26 128.06

25 523,39

3M»2O6

Taie ipcciafc

17.762,00

6.WX1.00

6 000.00

3.WH1JMÂ

2.762.00

24 0»7,9t

25.6’9,8(1

25.514,01

360250

Alte venituri

4513,89

i 500,00

1.531.11

1,444.7»

38,00

449,78

498.26

9.38

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.1(34,00

3.399.39

4.704.61

3702(0

Vairamimc dm wclitwc» de funclionare penuu finanțarea cccliunii de dezvoltare □ bugetului local

-42.052.27

-32.2'72.91

-5 475.39

-121197

.370204

Varsanttnlc din secțiunea de foncuanarc

42 052.27

32292,91

5475.39

4 283,97

Î7O25O

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3 39939

4.704.61

4)0002

IV. Subv cutii

26.121.43

H.SW.5»

6 61.3,35

951.49

11.308.00

IO. [Mi.96

2 239.33

420002

Subvenții de la alte anele ale

adnimisvastci publice

26 12l.*3

11.556.59

6 613.35

95

II.308.00

10 lbg.%

2239J3

4’02

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

26 046.69

11556.59

6 577.88

912.22

11.301.0(1

10 IM.W’i

2 239J3

4202*1

ftogrimut Tcnnolkjrc

4 652.76

4 652.76

«02010)

SuriK •iQCflU dc 16 bunelul dv SUI pCftVU

Propamul Tcrmofaarc

4.652.76

4.652.76

«0214

FininU/ca uftor cbdtwth dc caprt*l

ak unitarilor de invatamant

prcimncnâir

4 LIX)

41,00

420220

Subvenții de la bugetul d: trai carie bugetele tucalc necesare sustturii derulării prorcciek* futintaic din fonduri așterne ucrambur»bi>c(F£N) posta drruc

151.60

151,69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului peetru ineal/ăea lucii unei cu lemne, cărbuni, cntnbuaibil pcircriicn

1,19

M9

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

16 176.12

17.018,36

-842.24

420269

Subvenții de la bugetu! de stat către bugetele locale necesare Msltncnt Ocru Ioni proiectelor fuvaraate din fonduri esteme ncrambuitabtk (FEN) potuderarc, aferente perioadei de peogramtrc 2014-2020

2 222.77

1.531.23

6(4,54

ll.3O8.ttt

11) I6X.96

2 239.33

42*2*0

Subi enui de I» bugetul de stat penau devonurca cheltuielilor petra» carantina

2.4)1.16

I.M8.ÎM

54222

420242

Sume alocate pentru stinudcniul dc it«

370.0(1

370.00

4.102

SUBVENȚII D£ LA ALTE ADMINiS FRAI 11

74.74

75,47

39.27

43024)

Sume alocare pentnr chctnrielik cu

D»U: 11/09/2021) Tic pag: -* -mii lei-_____________

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimară 2022

Esiimari 2023

TOTAL

din «ar* credite bugetare des 1 mate atingerii plăților restante

Trim t

Trim.IJ

IrimJti

Trio).IV

A

B

1-5+46546

2

3

4

5

7

8

9

alooiia <k hrMia u tu intkm-Uai» de cazare pentru personalul dinscnicuk axiala publice aflai <n izcl«c persen-<i>a la locul de muuța

74.74

35.47

39.27

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREF1NANTARII

6'40.55

690JS5

«0’91

Fondul European de DcApItare Regionala

690.55

690.55

4*02

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

14.31».

19 317,01

4.001.07

76*311.62

«2 139.30

9.379.24

410)201

Fondul European de DcAoltarc RcjiooaluțFEDR)

11 «2.9*

*064.4*

3 39* 50

76.7X7.12

62.1J9.JO

9.379,24

4*020101

Sume primite in cwul phhlar efectuate

in wulcuicni

11.259.45

1 WpM*

3 194.97

76.7*7.12

62.139.30

9 379.24

4*020102

Sume primite m ccMui pitii kw efect Uste

in anii anteriul

20J.5J

203.53

4*0’02

Forului Socul £wopc«HFSE)

2*55.10

2.252,53

602.57

43.50

41020201

Sume pornite m cotitul plMilcr cfeciuMe

in finul Coceni

2.557,37

2.252.53

3O4.S-)

43. Ml

4X020203

Preftnanuuc

297,73

297.73

499v

VENITURI PROPRII

291 445.20

«4 042.44

71 7*0,13

8l.t49.69

54.472.54

2I2.9W.69

297 414.06

J10 374,59

5002

TOTAL CHELTUIELI

4154*7.43

I94.76J.59

96.0) 4.*l

9**56.13

25*52.90

42* 161.31

421 631.32

JJ4 ) 10,'M

01

CHELTUIELI CURENTE

330.312,44

13*. 761,61

*0.101.34

90 391.99

2l.t27.5O

396.XJ9.3t

3*5 «32.52

357521.96

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75 952.32

24.394,44

21.141.4*

19.263,70

11.152.70

61.C46.W

62 355.00

62 171.90

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

103.029.02

50 979,0$

31.522,69

16675.**

3.151.40

1107465.00

120 361,00

135 251.00

TITLULUI DOBÂNZI

8 744.60

2.J5I.1M

2,560,60

2.319,70

1-506.315

« 6*5.1»

7.141.00

5 *07.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31 571.95

5.599.00

24.071^5

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100, IM)

100.00

$00.00

500.00

500.00

51

TITLUL Vt TRANSFERURI INTRE UNITA! 1 AL1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37 419.92

12 327.22

10 6*1.00

11.391,50

J 013.20

30X56.00

JO.JOO.lK)

31.100.1»

55

TITLUL V» ALTE TRANSFERURI

22 116.90

10 9*3.31

4.345.6*

6.2*1.91

4U.00

15 690.00

16.2OO.UO

Io 1<M w

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4 1*9.60

1.515.55

2 674.05

44.241.24

5O.O9*.**

5IO7».26

37

TITLUL IX ASISTENTA SOClAi-A

21 724.20

12.433.00

4 1*0.30

5 0*2,90

2M.00

2» 3t’.IX)

U OOâ.W

ixtuw.oo

5*

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014.20’0

19 017.63

U 6*4.94

5.3J3.O9

IU2 55O.W

7o.tM6.44

12125.70

59

TITLUL -X! ALTE CHELTUIELI

6 516,30

4 4*6,10

336.90

61)5,40

1.0*7,90

2.977.1*1

3.990.00

3 9W.M)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

59*3 JJ5

4* 594,76

9.522.1)7

L7IM.92

Cod

Denumire indicalor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202 i

El timar i 2022

Estimări 2023

TOTAL

dio care credite bugetare dejtiaate stingerii platilor restante

Trim [

Trim.il

Trim.111

Trim.IV

A

8

l-JM+5+d

2

3

4

5

6

7

$

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

59.121.73

415îN,7(»

9.522,07

1.704.92

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7 655.60

6.797.00

6 797,00

4.7’5.40

ÎI.JÎ2.BU

36.519.00

3b 519.Od

ai

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25 975.00

7 6.45.60

O.W.tto

6.797.(HI

4.725.40

31.322.00

36.519,00

3o5X9.ua

84

Plan efectuate i» anii prcccdcmi si

rctupcsMC in «mit cwccj

-691,76

-241.31

-W5.4O

-37,71

15

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-691,76

-241.3»

-405.60

-37.78

510002

Parte J («» Servicii publice generale

67.561,01

25.141,01

17.275,42

14.694.11

IO.443.40

M 603,29

62.215,00

61.087.0»

5102

AUTORITAR PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

52.016.61

19451.72

13.052,52

11.500.97

1.011.40

<9.016,29

41 W0.00

JR 2W.00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.058.9!

9626,96

7.363.07

5.712.81

4.356.00

21.194,29

16.411.00

>6 611.0»

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.190.00

4 745.00

4.455.00

4.435.00

4.255.1»

16.335.00

13.411.00

13 611.00

ll»l

Cheltuieli salmslc m bani

17 230.00

4 365,tW

4.355.00

4 345.00

4.165.00

17.230,1»

17.230.00

17 230.00

Salam de buza

15 676.00

3 940.00

3 940.00

3 940/0

3.x54.00

15,676,00

I5.676.nc

15 676.00

IOOU2

Indemmxaut plătite unor pcrsreux din

afara unttatii

4)4.00

115.00

1 IS.tiO

115.00

49.0CI

4 M.O»

4I4.W

4 W/M»

km: ij

Drepturi de delcgerc

JO.ftO

HI,»»

|0.W

MW»

jn.tw

Jtt.OQ

100117

IndcmoMalit de hrana

7WJ.OT

141.00

212.00

WW.MJ

1'10.00

)no!30

Alte drepturi ularialc in bsni

3>t».Mt

112.00

78.00

90.00

50.00

330.00

>30.00

330.00

KlOÎ

Cheltuieli lalariale in întins

210.00

2S0.0U

2MU0

28l).t»

23n,OG

100206

Vo«hCK dc x ac>M4

2I0.M

210,00

280,00

210.1»

2W.00

im»

Cwnbuiu

380.00

100.(HI

100,1»

90.00

90.1X1

380.00

380.00

IIK13B7

Contribuia asigiirMoric pcntnt reunea

310.00

100.00

IW.M

MW

•Xt.Ml

20

TITLUL 11 HUNURI SI SERVICII

<*.574.05

2 357.00

1 909.17

t 235,18

72.00

5.5W.OU

â.ooo.oO

3 000.00

21» 1

Bunuri o xr.icii

J.2«5<(tt

1.242,0b

1 267.86

765.16

iO.Otl

2OO2OI

Furnituri de birou

250,00

70.00

130.1»

50.06

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

LO.CO

10,00

10,00

lO.rxi

200103

Încălzit. ilumina» si foru momea

264,19

130.00

134,19

200)04

Apa. canal si salubritate

40,00

13,00

15,00

10.00

200106

PitSc de schimb

235.00

100.00

«1,00

55,00

200107

Transport

26.41

21.09

5.00

0.41

200108

Posta, xlccumuukalii. rad». Iv,

tntemel

695.00

315.00

315.00

r»5.oft

wm

Alic bunuri » sen KU pentru

întreținere u Rmcusmarc

1 734.42

511.00

571.67

574.75

2O<12

Reparații curente

50.00

loO.OO

•50.M

2004

Medie «mente ti materiale sanitaiț

13.10

13,10

3XM04

Dcrinfcc tanti

13.10

13.10

2W5

Bunuri de natura obiectelor de inscreai

35.40

30.00

5.40

200530

Altcnbiccu <k inveMAT

35.40

30,00

5.40

2006

Deplasați. dctisan. inasfcrar»

26,00

25.00

1.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi «nude buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2011

Estimări Z022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim I

Trim.11

Trim. III

Tritn.JV

A

B

1-3t4+S+6

2

3

4

5

6

7

i

9

21*0601

Depl^wî interne, iklwi, uanjfdan

24.00

24,00

200602

Dcplawi in tlnMru&Uc

2 .(Ml

1,00

1.00

1011

Certî. publicatii »i miccndc

ducumcattfe

30.W

15,00

I5.no

2012

Consultanta li expertiza

480,00

230.00

200,00

50.00

2013

Pttgsiire profesioaah

20,(10

10,00

10,00

2AM

Proiecția muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Alic cheltuieli

1 531,52

700,00

445,00

3)1.52

62.00

2O3UOI

Reclam» $j puUfCiWc

5’0,00

160,00

200.00

160.00

20'002

Protocol H rcprc/ctuarc

30,00

40,00

20’004

Chirii

432.00

150,00

110.00

110.00

62.00

20)030

Alic cheltuieli cu bunuri « senteii

545,52

350.00

135.00

61.52

58

TITLUL X PROIECTE CU FIN ANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSA8I LE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

5 459.16

2 482.90

W6.V0

59

sxn:

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.439.1»

2.4t2,%

956.90

$9.29

540201

FîMiiMt* naikwido

5O3.K4

360.31

143.53

l.KV

5X0202

Fîbuhmc* externa nwimbuixtbilt

2155,10

2041,73

113.37

$0.40

5X0203

Cheltuieli «eligibile

i0,92

10,92

sv

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42.W

42.011

42.00

y/.no

5940

Snmc aferente persoanelor cu handicap

netnc adr*ic

155.00

42.00

42.00

42,00

29,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.160.25

3.169,16

•8,91

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3 160.25

3.169.16

-1.91

7101

Aettrc fixe

î 160,25

3.169,16

■4,91

710101

Cons trudii

uhj.oo

627,00

-27.00

710103

Mobilier, apiraura birotica ti alte

tfttve corporale

10,1»

10,00

710130

AU; acticc fixe

2 550.25

2 532,16

ÎX.09

r>

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975.00

6.655,60

5.797, t»

5.7<>7.W>

3.725.40

27.122,00

31.519,00

31 5»9,00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975.00

6655,60

5.797.t»

5,?)7.fiO

3.725.40

27.I22J»

3I.5W.OO

31 5X9.00

*102

Ramburun dccncdnc interne

21 975.00

6.655.60

5.797.00

5.797,1X1

3.725.40

27.122,00

31.5119,00

31 5S9.O0

X10205

Rarobursan de credne aferente datoriei

publice inîcmc locik

21 975,00

6.655.60

5 797.00

5.797.00

3.725.40

27.122.no

3l.5W,OI>

31 589.00

X4

Pleu efectuate in anii prccedcnti ci

recuperate iu artui Curent

-107,55

•107,55

KS

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

• 107.55

8501

Pleu efectuau: >n unu prcccdeuu»

rccvpCraW tn fUîuî cttfcnl

-107,55

-107.55

Dau: 11/09/2020 Tit:         pag: 7 -miile»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii purilor restante

Trim i

Trim.))

Trim.lH

Trins.1V

A

B

1—3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

Pt»li efectuate in inii piccudcmi ti

recuperate io anul curent io teclianca

de funetionere 3 bufetului local

-107.53

• I07.S<

5IO2OI

Auionutl executive ai legislainc

52M6.6I

19.451,72

13 032.32

i1

t.OMIJU

49 016.29

44000.00

41 ZW.00

51020103

Autonwj execiriiw

32.086,61

19 451.72

13.032,52

11.500,97

«041.40

49.016.29

41.060.00

48 200,1»

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.420,60

3.077.29

1.642,10

870.51

830,70

6.702.00

6.874,00

6 880.00

UI

CHELTUIELI CURENTE

6 429,25

5.056,01

1.672.03

470.51

«30.70

6.702.00

u.174.00

6 880.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 340.20

966,30

798.50

«17.70

757,70

3.371,00

3 344,00

3.350.00

1001

Chchweh sJcriak in bani

3.(95.20

«77,60

779.40

798.60

729.60

100101

Salarii de boa

2.946,00

79S.I»

726.00

713.00

709.00

1001(3

Dtcplun dc delegare

3.10

4,00

u.so

1.00

100117

Indemnizații de hrana

(K4.S0

52.60

32,60

32.60

26.60

100 |.W

Alte dreptar wlanalc tu bant

59.00

23.00

32.00

4.DO

1002

Cheltuieli salariate in natura

oO.cifl

(AW’

jO»206

Vouckcte <fc 1 nuanța

6‘I.Crfl

49.M)

i

1003

Conuibutii

73.40

19.10

19, (6

19.10

11.10

100307

Contribuita asiguratoric pentru munca

75.40

H.W

19.10

19.10

18.10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERViCIt

1 «41.05

1.262.71

344.33

163.81

70.00

1.600.00

l.îlGO.M

2W)|

Bunuri p Knich

553,71

277.01

136,53

102.17

2U.00

21K1I0I

Fumiliiri d« birou

511.4)

22.41

11,1X1

12,00

5,00

2W)O2

Malariile perima curățenie

4,00

2.00

2.00

21X1103

incatzil. iluminat si Tona momea

172,53

94,30

71.03

2(XJ1W

Apa. canal si talubrilate

29,20

10.60

8.60

5,09

5,W

20010.5

Carturnmli si lubrifiiali

7.M)

15.00

.5.00

•2.50

2<» 16(1

Piese de schimb

l.so

1.50

200101

Posta, tekeomunicatii. radio, tv.

internet

40,10

16.00

16.00

8.10

200(09

Materiale ti preataci de tonicii cu

caracter lunci iotul

14.00

7.00

7.00

4,00

200136

Alte taimui si tonicii petilru

întreținere st funcționare

232,47

1W.OO

38,90

75.57

J0.00

2<MU

Reparau curciUc

13.00

(3.00

2 (MU

Medicamente si materiale sanitare

13.00

15.00

imwtM

tkzjolec tanti

15.00

15,00

2003

Bonuri de nauxa obiectelor dc inventar

44.50

7.0tl

4.50

33.00

2t«530

AIk obiecte de m»catar

44,30

7.00

4.50

33.00

2NX>

Deplasări, deiasui. uantfctari

3.00

6.30

• 130

200601

Deplasări interne. delăsări, vusfcrarr

3.00

S.SV

-0.50

1(0602

Deplasări insuainatatc

t.oo

-1.00

»tl

Cârti, pubkcalii îî mncnile

Data : 11/09/2020________Tit:          pag: 8 ♦ mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi «nuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2921

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din rare credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triral

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1-3+4+M6

2

3

4

5

6

7

8

9

documentare

0,50

U,5U

2012

CoOMOmU tt CxpCTlila

4.00

5.00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3.00

-1.00

2014

Prorecua munci»

3,60

3.20

0.40

2100

Alte ehctlureli

t 197.74

947.50

186.66

13,64

50.00

203901

Reclam» si pabl Kitoic

2,00

4.50

3.10

-5.60

2O3OC2

Pretueol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asițuwe non-viai»

3,00

1,00

2.00

2OJO3O

Alic chcUuich c* buuuri ji WtMcM

1 192.24

941.50

181.50

19.24

50.1)0

50

TITLUL V FONDURI D£ REZERVA

1013.00

lOO.tiO

500.00

500.00

SiM.oo

5004

RmjJ de re/zn a bubelor j (a dupv/jtu

aulonultlor l<xak'

10000

190.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1001300

600.00

520.00

-no.»

i îoo/u)

1 20fi.0<>

1 2WM

5501

A Transferuri mlcrne

1 WMJD

600.0D

520.00

-120.00

55OI 18

Alte uamfenin curente interne

iooo oo

«KW

526.00

-120.00

5*

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAM8URSA8ILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

i n.oo

1 IS.00

5SOI

Fiogr wc din Fondul European dc Oț/vâtaK

Regionali (FEDR)

118,00

118.00

580101

FrnantMC» naționala

17,70

17.70

580102

Fina/Mirc» extrm» neJMwbtuMbiU

100,30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.00

9.00

9.1X1

9.00

3,00

30.0(1

30.00

Ju.ou

<«M0

$«roe aferente persoanei» c« handicap

TKintldTiR

30.00

9.00

9.01)

9.00

3.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.(9

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANLTAKt'

26.19

26.19

7101

Aclrvc fixe

26.19

26,10

710101

Conuruciii

5,00

5.00

710130

Alte aelnt fixe

21,19

21,19

84

PI au clcciualc in anii preccrfcnli si

icciqxntc m anul curent

•34.84

-4.01

-29.93

X5

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE 1N ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

*34,M

■4,41

-29.93

MJ|

Piui cfcciualc ui ami preccdcnU si

recuperate m amil ciucnl

-34.84

*4.91

■29,93

850101

Plata efcciuUe m anii prcccdcnii si recuperate rn anul curcru in secțiunea

<fc fuK<>cnare a bujetuiui local

-34.M

•4.91

-29,93

54UZO5

Food <k rezen a bugeitfi U dispoâua

Data: l 1/09/2020 Tic          pag: 9 - mii le»-

Coli

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Esiimari 2021

Estimări 2022

Estimări 2&2J

TOTAL

din car* credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trtm.ll

TrimJil

Trîm.lV

A

B

1-J+4+S»*

2

3

4

5

6

7

8

9

auionieilk» locale

IW400

1W.00

5w.ro

50O.WI

Stw.otl

5402 io

Sen icm pvț>bcx ctHtiuttiUxc dc

codex» a pcrsouwkx

2.992.33

1.077,39

724.no

5*1.14

(>V9,W

3.{JW,W

3 374.UU

33*0.00

540250

Alic servicii publice generale

Î.32L27

1.899.90

917,30

289,37

221.70

3.142.W

3 WXI.OO

3.000.1»

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053.(0

2.619.00

2.5XO.M)

2 322.70

1 531,30

t.m.oo

7.34 t.OO

6007,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9 053. W

2 619.00

23so.no

2 322,70

1 531,30

«185.00

7341.110

6 007,1X1

20

TITLUL 1) BUNURI $1 SERVICII

309,20

261.00

20,20

3.00

25,00

200.00

200.00

200.00

2024

Comisioane SI alic cocuri jfticutc

>mpcumu*tt>iloi

3W.2O

261.00

20,20

3.00

25,00

202401

Comisioane si al te eouun aferente

împrumuturilor ccicrac

272.20

255.00

17.20

202402

Camnioane ti alte cocuri aferente

împrumuturi lor interne

37.00

6.00

3.00

3.00

25.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

*744.60

2.351.00

2,560.60

2,319,70

1.506.30

IGXS.MI

7 141,01»

5 *67,00

3M1

Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.35I.OO

2.3M3.MI

2319.70

1327.30

JTOJCI

Dobânzi afeienw datoriei publice

interne ducele

t 341.00

2.358.0(1

2 313.60

2 319.70

1.327.30

3002

Dobwui aferente datoiiei publice

externe

356.00

177.1»

179,’»

300201

Oobarvj. cicrcnie datoriei publice

externe dirccic

356.OG

IT7.00

179,00

<44X102

Partea ll-a Aparate, ordine publica c

sîțtt'mU tuttkttali

21393.74

& 356,90

6 595,72

6211.12

229.311

13.925.1»

12 012,00

12.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL?

21.393.74

«.356.90

6.595,72

6.211,83

229,30

t3.925.Wr

12.012,00

12 760,1X7

01

CHELTUIELI CURENTE

19 «75.04

6.971.90

4462,02

6211.12

229.30

13.925,00

12.012.00

12.760,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68.00

6I,(X)

62,00

63.00

200.00

200,01»

200.00

1001

Cheltuieli calaiialc tn bani

241,00

61.00

59.ro

ro.ro

61.00

IOOIOI

Sahni de bara

224,00

56,00

56,00

56.90

56.00

100117

kHkznnuâi'i de hrjjw

IM»

4.00

3,00

4.00

5.00

IM DO

Alle dițptun salariate m bani

L00

1.00

1002

Cbclltuch talarildc in natura

5.00

5.00

100206

Vouebere de vacanta

$.00

5.00

1003

ConmbutH

ft.00

Î.00

2.M

2.ro

2.00

100307

Conuibulia cugut alune pentru munca

M.00

2.00

2,(X1

li»

2.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6381.04

3 479.00

2.700,12

110.92

1.00

zio.tx»

212.1»

220.1X1

2001

Bonuri s« Miticii

573.09

56,90

515.09

LDO

1.00

2 (XI102

Matei taie pentru curățenie

4.00

4,00

200103

încălzit. iluminat si Ceru modic»

40.00

30,00

(0.00

2(10104

Apa. canat si salubritate

k<KJ

1,00

Dala: 11/09/202!) Tit:          pag: 10 • mii lei-

Cod

Denumire ia diva tor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2920

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

dio care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.il

Trim.ill

Trim.IV

A

B

l-3e4+S+6

2

3

4

5

6

7

1>

200105

Caitaurum si lubnliami

5,00

2,Mj

1,00

t.«;

l.<®

200108

Posti. ickcomurucaoi. radio. iv.

internei

6,VU

4,00

200150

Alte bunuri ai servicii pentru

inuciincre si funcnonitc

5)7.99

13,90

$04.09

2003

Htana

781.93

1.035.00

-253,9?

200301

Hrăni pereru oaiacm

711.03

1.035,00

•2S3.97

2»W

Medicamente si materiale săniuțe

0.10

0,10

200401

Medicamente

0.10

0J4)

2005

Bunuri <k nilura obiectelor de inventar

07,60

17/4)

200530

Alic «bicele de inventar

17,64)

87,00

2014

Ptmcclia mimcii

2.00

2.00

2030

Alic chchuicli

4 936.32

2.297.40

2 529.00

I4W.9J

203030

Altccbcluuch tu bun un St scrxrtii

4 934.32

2.297,40

2.529.1®

109.92

51

TITLUL V) TRANSFERURI INTRE UNITATl ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13 237.00

>424.00

a.Gtu.ixi

6.038,00

165.00

11515.00

HWKljKÎ

12 Wii.flU

5101

Tiuisfcrwi curente

13 237.00

3.424.00

3.610.00

4038.00

165.00

511)101

Tranjfcruriciire insttiuuilc publice

13237.00

3 424.00

3.610.1»

60)8.00

165.00

59

titlul xi alte cheltuieli

3,Mi

«90

0.90

0,91)

0,30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncmcaihatv

Î.IIO

0.9V

0.9(1

0.90

0.30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.518,70

USS,0»

133,70

N

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.510,79

1.385,00

133,70

7101

Active fixe

1.510.70

1.385.00

133.70

71OI0I

Consuuctii

$0.00

50.00

Tiu 130

Alic «ciivc Fixe

1 460,70

1,335.00

133.70

610103

Ordine publica

15 333.1»

3.424,00

3 GlV.fX)

6.038,Wi

165,1X1

13.515.1»

1 t.too.l®

12 340,1®

0)020104

Politic tocila

13 237.00

3 424.00

3 6)0.1»

6 038,00

165.1®

13 SIS.00

11.600,00

12 340,00

G 10’05

Piolcctie civila si proiecția cârma

incendiilor iprwwlte civila

nonmilitara)

8.156.74

4.932.9U

2 985.72

173.82

64.30

410.00

4)2.1»

420,00

6$0002

Partea ii l-i Chciiutu’h social uUufak

164 $79.53

81.070,28

40060.04

33.723.01

9 726.20

144 524.79

139,944.44

152.597.93

G<02

1NVATAMANT

36 422.83

17 432.57

5.792.67

11.001.59

2.196.00

>8 468.00

48.660.00

60 792.1®

01

CHELTUIELI CURENTE

32.743.41

15.337.07

5.751.67

9 478.67

2.196.00

38 468.00

48.660.1»

60 7^2.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

25 477.41

12.159.07

4 854.70

7.653.64

8IO.I®

35 918.0»

45.767.1®

60 792.00

2001

Bucuri si servicii

IB. 140.07

9 656.50

3.596.65

4.172.92

714.1®

200191

Furnituri de birou

97.00

52.00

28.1»

5.1»

12.00

2001(12

Materiale penlm curaicnic

066.73

351.00

76.00

415.73

24,00

21X11133

lacakil, iluminai vi (bria momea

11330.2$

7.791.50

2.411.25

792.50

343.00

2<»1W

Apa, canal si aalubntaie

1 267.90

577.00

420.50

156.40

114,1®

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trira.l!

TrimJil

Trim.1V

A

e

l=J+4+5+6

2

3

4

5

6

7

0

9

2W1I07

Transport

92.50

37.4»

33.WI

ll.5o

11.00

200108

Pwu. id«<wuni€im» uite. iv.

internei

375.50

143, (XI

117.90

14 60

3o,t»

200509

Materiale » pttrtan de scnieii eu

caracter funcțional

4Î3.Î3

95.00

53.00

257.23

18.00

2W13O

Alte buaun si «nu» pentru

aitrcttncro si funciivnarc

3 <178,96

610,00

457.00

2.449.rK

162.00

2002

Reparații curente

Î.H9.9I

427,00

80,00

1.611.91

l.ot»

2004

Medtcajncmc j>i Tnaicruk saniurc

666.35

3,00

64.20

509.15

200402

Materials sanitare

526,75

62.20

464.55

200403

Rctttni

5.00

3.00

2.M

200404

Dczanfccunti

134.60

134.60

2005

(tunuri de natura obiectelor <k invemar

2 106.09

915.57

203.10

768.42

54.MI

2<WOI

Uniforme st echipament

10.00

10.1»

2<W5(tf

tenjene u accesorii de pt

5.00

200530

Alic obtcctc de unenrar

2.0X5.09

915.57

277,10

761.42

54.00

2(106

Deplasai. detașași, transfer ari

25.00

16.00

9,00

-1.00

t.nu

200001

Deplasări intente. detașași. transferări

25.00

16.00

9.(M)

.1.00

1.00

2«I1

Cult, publicați isi materiale

documentate

2.00

l.ffi?

1.00

2«H3

Picfstire profesionala

105.35

411,00

63.05

41.70

3.611

2014

hdkfll» WHMtCil

9.00

5.00

4.00

2019

Contribuții ale adminiurattet publice

locale la rcaluaiea unor lucrați ti

temeri de interes public local, in bara

unor conreuui sau contracte de asociere

2.117.80

1.028.00

737.70

316.10

36.00

’OM

Alte cheltuieli

191,14

2.00

7,00

111.84

1.00

20)030

Alte cheltuieli cu bunuri si «meii

191.14

2.00

7.00

111.14

1,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

2.619,53

517.00

416,00

1.060,53

416.00

5501

A TfâfljfcnMi KUctne

2.619.53

517.00

416.00

1.660.53

486.00

5WI IR

Arie transferuri curente interne

14.53

100,00

.15.47

5S0IO3

Finanțarea înraumamultu particular sa»

coafcsiooaJ MicditM

2 605.00

487.00

486.00

1.146.00

4X6.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.308.60

582.00

14.00

712.00

37112

Ajutoare sociale

i.301.00

582.00

14.00

712.00

570’01

Ajutoare sociale ut numerar

1.294.00

582.00

712.00

570203

Tkhrtc ik cicaasi uthetc sociale

pentru ptadimu

14.00

14.00

58

TITLUL X PROiF.CTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

Data: 1119912029 Tic _______pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trim l

Trim. 11

Trim.Hl

Trim.IV

A

8

l=3+4+5+4

2

3

4

5

6

7

8

9

FINANCIAR 2014-20’0

61*5.77

2)0,10

394.9?

2.550.011

2 «73.00

5801

p<cjrams din Fondul European de Dezvoltare

RcțtfwtU (FHDR)

394,97

394,97

3350.W

2 893,00

$8oiui

Finanțarea naționala

59,25

59.25

3*2.50

433,95

580102

Finanțarea CNtenu neramburwl'Oa

335,72

335,72

2.167,50

2.459,05

5802

Programe din Fondul Social Europe an (FSEJ

210,80

210,80

58020»

Finanțarea naționala

31.70

31.70

580202

Finanțai ca «tenta ncrimbunabrta

179,10

179,10

W

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.732,70

1.7911.20

2,00

32.30

•wrr.oo

5»)

Burse

2.47X.8O

I.57MO

W.OD

5922

Acțiuni cu caracter si unific si

sock+culiuni)

273.90

219.40

2.IM

52.50

70

CHELTUIELI DECAPITAI

3639.70

2 095,7»

41.00

1.522,92

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.659.70

2.V95JX

4LM

1,522.92

7)01

Acnee fixe

3 659.70

2.095.7»

41.1*»

1.522.92

710101

Consuucar

1.703.50

1 752.50

4M»

-90.00

7111105

Mobilier, aparat» • U«Xk* ai alic

Klivc corporale

1.603.49

1.603,49

71U1ÎO

Alte «tine fixe

332.71

3434»

9,43

84

Piali efectuate in anii jxcccdcnli si

recuperare in inulcurcm

-0.2»

-0.2»

JCS

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PHECEDENTI SI RECUPERATE 1H ANUL

-0.2*

M.ît

8501

Plati efectuare in anii precedent! si

recuperare in anul curent

-0,2*

-0,2»

856101

Plati efectuate in anii precedent! si

rrcupcrțk in anul < wcnL in sccuurxc*

de fuiictionare a bugetului local

-0.21

-0,28

650203

Invaumam preșcolar si primar

127X4,95

5.437.14

1.796.6*

4 7OJ.33

847.80

05020301

Invatunaul preșcolar

<1.414.93

2.754,01

1.013,20

2.101.92

543.80

63020302

Imatunant prima:

6.370,02

2.6*3.13

781.48

2.601.41

304.00

650’04

lovatamant secundar

23.430,59

11.815.43

3 937.99

6343.97

1 333.20

54 468,00

48 Ot&.Otl

60.792.00

6502M01

secundJf HiicrKX

6.535.46

2.467.23

730.32

2998.51

339.40

35.9 IX.00

45.767.00

60 792.00

Iniatamant secundar superi 01

16.192.49

9<M6.05

3 020.25

3.169.39

956.8»

2350, no

2*93.00

6502041)3

Invatamant profcsronal

702.64

362,13

187.42

176.07

37.00

650205

Invatamant posti tocai

177,75

79.00

39.75

15.00

&5O2SO

Atic cIkIuhcIi in domeniu!

u>< al amantului

29,54

Wt,(w

W.W

-85,46

6603

SaNaTATE

74 452.41

12.757,65

7 699.06

2.534.00

1 461,70

11.220.04

14 27922

14 954.93

01

CHELTUIELI CURENTE

II 410.57

4.377,22

3008.65

2.563,00

1.461,70

II 220,04

14 279.22

14.954.93

Dat»: 11/07/2020 Til:          |i»g: B - mii Jet-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 202 i

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare desimile stingerii plăților restante

Triml

Trim.li

Trim.il)

Trim.IV

A

B

l»3+4v5+«

2

3

4

S

6

7

&

9

.M

TITLUL V! TRANSFERURI INTRE UNtTAT) AU

ADMINISTRAȚIE) PUBLICE

11.007.92

4 577,22

2 906,00

2.563,w

1 461,70

8 84I.IX

lu.20ii.oo

10 25ll,tt>

5)01

îrwfcniu cur cmc

9.292,00

2.566,30

2 1XJ6JK)

Î.6S8.I81

1,461,70

5IOIO3

Acțiuni de săniuțe

9.292,00

2.566,30

2<XXM»

î 658.00

1.461,70

$102

Transfcniti de capital

1.715,92

1.110.»

-95.00

510212

Transferuri peains fuianiarea

invesouilas la spitale

1 715.92

1.810.92

-95.QO

$5

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

4,20

4.20

5501

A. Transferuri interne

4,20

4.M

5501î8

Alte transfcreri turanic interne

4,20

4.20

$8

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE PIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20>4-’0’ft

308,45

398.45

2.379.04

4.07922

4 7iM.93

SWM

Prafererec din Fondul European de Dezvoltare

Regionali (FEDR)

398,4$

391.45

2 379.04

4 07922

4 74M.9J

580)0)

Finanțarea nsiicuuU

2.71

2,78

668.63

1.146.21

1.392.53

580102

FiuaoUrae cMenu nerambursatnla

6.4»

6,48

1 560.12

2.674.49

3 24923

580103

Cheltuit h nediptok

389.19

319,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13 046.04

1.380.43

4 694.6)

•29.00

71

TITLUL XII) ACTIVE NEFtNANCtARE

13 046,04

8.380.43

4.694.61

-39.00

7101

Achit fixe

13.046.01

8.780.43

4.694.6)

-29.110

71010)

Cotislrucui

12.9O7.0I

«102,43

4.6JM.61

Kl.M)

710130

Ahc KlilC fixe

139.00

178,00

•39.00

84

Pini efectuate in inii pere: denii si

recuperate in «i«l curent

-1.20

-4.20

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERAT E IN ANUL

-4.20

-4.20

8501

Ploii efectuat: in »i> pncccdcnli >i

recuperate in anul curent

-1.20

-4.20

850)0)

PUli efectuate manii pteccdeulr li

recuperate tn anul curent in secțiunea

de fancttomrc a bugetului local

-420

-4.20

(M>2K

Sen iert medicale in mutau sanitare

CU pOlttH

24 3)3.41

12.579.65

7.699.06

2.573.00

t.461,741

>1.220.04

M. 279.22

14 954.93

Spitale generale

24 313.4)

12.579.65

7 699 06

2.S73.OO

1.461.70

1)220.04

14 279.22

14 954,93

660’50

Alic cheltuieli u> domeniul san tulii

IHN

178.00

-39.1»

660’5050

Aht instnutii st cesiuni somiere

139.00

178.181

-79.O)

4TO3

CULTURA. RECREERJî SI RELIGIE

35 747.38

19.299.49

7 M5J0

5 03529

1427.VI

41.759.611

25 005.22

24X51.00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.370.98

15.228,99

7 993.31

4.721,1»

3.427,50

41.759.60

25 00522

24 851.00

IU

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.77’00

1 451.99

1 175,00

1.165.00

(lÎMKMMJ

6 W KURi

Date: ț 1/09/2020 TU:         r*g; 14

C<Ht

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prcveiltri criineitriale bufet 292#

Eshmuri 202!

Estimări 2022

Eitkcniri 2023

TOTAL

dio e»re eredile bugete re destinate stingerii plăților reltentc

Trirn 1

Trim.ll

TrimJH

Trim.1V

A

B

l-3*4*5+6

2

5

4

5

6

1

tl

H»l

Cbebwdi taiiuttk ia bwu

5 233,OU

1.5)2.06

l.«I.Oir

4.14.5,00

1 135,60

ItWlOL

Salari de baz*

4621,00

t 351.00

I.27U.06

I (MW .1)0

1 UlW.lM)

IWItf

Alte sporuri

30.00

IU.W

lO.UCJ

5.00

5.W

loiin

Drepturi <fc dekgafr

2.00

l.ou

1.1»

IIXJI17

Indcntn iukt de lutru

506,00

140.00

120,00

I2U.IW

IMW

KXHJo

Alte drapiuti salari ale u» bătu

80,00

30.00

20.00

20. IW

16/J&

1002

Cheltuieli saiinak tn natvnt

1W,W

190.00

100206

Vtiuchcrc dc vacanta

190,00

190.00

100)

ConuibuiM

I4Q.0C

50.00

JQ.OO

30)10

30.00

100307

Coninbuiu anțuratonc pentru nwa

140,00

50.00

30.00

Sfi.OQ

30.00

20

TITLUL li BUNURI SlSEkViCIt

7.î2t.»

4.400.49

2 047.31

51*. 6R

«60.40

7 5Wl*X

î 5IMI/S)

< lry/,0n

20M

Bunuri st sen teii

4.151.90

2.465.00

1.472.50

154.06

JCWJO

200101

fiimimndc birui

23.00

16.00

5.f»

l.i»

1.00

200102

MtUirtiic pentru <-t*t»4cnic

15.00

7000

12.06

5.06

2IW1V3

JncalzM. OumtniU ri fort» moinca

16X.UO

747.00

I7I.IK»

-MMLIM

<C,«t

2IW1IH

Apa. t*nri ri mJ^mîIbIc

4ÎU.0U

240.00

(20.00

70.00

2fl,«0

20110$

CcAurtiUi si iubolitnti

3,00

3.00

20Q10G

P»ese desth'unb

123,00

S5.M

45 W

.JÎUE

S.ttl

2i«J (07

TfUUpOfi

1,00

tMi

20010»

Pckm. tctecomunkaiu. radio, b.

internei

HVC

]>0

3^6

|,fW

200130

A iu bunuri M sen teri pentru

jntrrLficic li fonctiiMUC

32X8.40

1 300. W

1 115,00

IM.ț.u

2W2

Reparați) ctuvnic

1 >30,29

935.29

35.00

fiix.ai

2 W4

Medicamente sî mucrialc sanitare

iiK.rin

136.60

52.00

200401

Medicamente

1,00

IjX)

200402

Matariale sanitara

0,60

U.6U

200403

Reactivi

7.00

5,00

2.00

200404

Dc/infcctantt

1X0.00

1.30.410

56.00

200S

Bunuri denatura obiectele de inventar

267.00

247.GO

20,00

2OO5D]

Uniform si echipament

10,00

16.00

200530

A6e obiecte de in»c*i«

237.00

247.WJ

16,00

2006

Oeptasan. dctxan. transfor-ui

1.00

3.110

200601

tteplassi inurac,dcuwri. traniforan

I.1K»

1.00

2<>J3

Prejiiite ptofencnda

32. W

3i.no

1.00

20 |4

Proiecua muncii

30.20

24.60

x.rtrt

-3.W>

2030

Alte cheltuieli

1.423.»

Suo.oo

4S&.2I

307.611

teo.îO

203034)

Alte cheltuieli cir bnriuft M sen kîi

I.J25,»

566.00

458.21

307 48

iiMi»

5t

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALI

ADMINISTRA TIISI PUBLICE

53 |73,fr-

4 ț’țta

u 4>\MI

: 79) 56

i

l AMi.lCi

K SV.LKI

■<1b£g

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.ll

Trim.lli

Trim.IV

A

B

l»3+4-rS+6

2

3

4

5

7

8

9

$101

Troifavri curcnie

t3.175.OO

4.526,00

4 465,(10

Î.W,M>

1386,50

510101

Triesfcruri către innnuuik puNice

13.175,00

4.52t.,K)

4 465.00

2.797.50

13*6.50

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 201-1.2020

2 350.50

2.35030

18 072.60

305.22

I4I.U0

$801

Pro^ronw din Fondul European <fc Oezvn1u»e

Rcjfeuiala (FEDR)

2.350,50

2.356.50

58O1UI

Finanlarea tuliotiaJa

1.028.65

1 028.65

580102

Finanurcj extern* ncjâmbwjâbih

895.14

895.14

58010?

Chclluidt nedigibik

426.71

426,7)

S<>

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1435,6(1

2 180.00

36.00

15.6a

1 687.00

2.700.00

2 700.00

5'111

Asociații st fundații

t.XSO.UO

1.650.00

200.00

5912

Susținerea culidor

$60.00

$00,00

5W

Sume «fetente pcnotnekrcu hudKtp

Mine «diate

105.60

30.00

30.00

$0.00

15.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4 384.91)

4.070,79

3I4.H

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFIHANGARE

4 384.90

4 070.79

3H.ll

7101

Acuicfixc

4 384.1»

4 070.79

314.11

710101

Coaairaciii

3 564,19

3.564.19

710130

Alte octave fixe

820.71

506.60

314.1!

84

Pliu efectuate tn cmi precedenli»

recupera Ic in ural cuJCti

-8.50

41.29

-8.21

«5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI)

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-41.50

41.29

-8.21

8501

PI «U cfceto-alc in îmi p*cc<rdenii li

recuperate » mul curent

-*_50

41.29

-8,21

850101

Hau efectuate in anii piccctfeiitt a

recupera*; in anul cura* in «cctiwica

tic funcționare a bufetului local

■8,50

•0.29

•8.21

670203

Servicii culturale

7.045.56

1402.46

1967.00

1.404.70

1.271.40

6900.00

6.900,00

6 900,00

6702070»

{(Utilul ii publice dc tpeciacdte ri

co«ccru

6.300.06

1143.00

1.895.00

1.21100

1 248.00

6.500.00

6 300.00

6 5181.06

67020320

Alic servirii culturale

545.56

257.46

72.00

192,70

23.40

400.00

4W.OO

4181.00

670205

Sctvkii rec reali te u sportive

27.366.12

15 562.03

6018.10

3 630.59

2.156.10

33.859.60

17.105,22

iu '151.00

67020501

Sport

7475.00

2.981.00

2 570.00

1.785.50

138.50

5 OOO.iW

7 000,00

3 000.00

67020502

Tinerei

550.00

550,00

500.00

500.(11»

5lH!,tXI

67020503

InvetiitcfC t«d*oi public, parcun

om verzi baze sportiic si de •țrcmcnl

19 341.82

12 031.03

3 448,111

1,845.09

2 017,60

30 359.60

13 605.22

13 451.00

(■70206

ScnK'ii religioase

5W.06

500.00

MKMK)

500,(X>

SIMM**

670250

Alte sen teii sn dtxnenilc culluni.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Kirisnari 2021

Estimări 2022

Estimări 202)

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trist» 1

Trtns.ll

Trimlll

Trim.IV

A

B

t-3+4+546

2

3

4

5

6

7

8

9

rccrcrri s rchpcî

»35.Oo

135.00

50O>K>

5(W,Mi

Wtfw

6102

asigurări si asistenta sociala

67.956.41

31 580,57

18 583,21

15.152,13

2.641.00

53.077.15

$2 «».<»

5X0WMXJ

Ol

CHELTUIELI CURENTE

67.677,20

31 169.34

11.612.75

15.244,11

2.641.00

53.077.15

52.000.00

52 utx\(Ki

iu

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35.O3»,I2

12 119,14

II.069.98

9.496,00

2.353,1»

21.454,00

25,000,00

25 WOkW

iwi

Cheltuieli stlwiale in tuni

33.047.47

10 725,49

10 814.98

9 246,00

2.261.00

100101

Salarii de har»

28.792,97

9.307,49

9.526.9»

1.331,50

1.620,Oi)

100105

Spomri pcwm tdndw* de munca

575,00

150.00

150,00

140.00

135.00

100106

Ahesporun

72.00

18,00

18,00

1^00

11,00

100113

Dtcpiuri de dckgâjc

1.00

1,00

100)17

tadecnoiz4(i' dc hra»a

3.034.00

949.00

I 040,00

582.00

463,00

100129

StJHiulcnfu) dc risc

87.50

J7JO

JOOKO

Alte drepturi salarialc tn bar»

4*5.00

JUCMM)

xo.mi

25.00

JM2

Cheltuieli satanic in rwtuu

LI 63.65

1.163,65

1M20b

Vouchcre de vacanta

I 163.65

1 163.65

11X13

Conuibulii

K27.0O

230.00

255.4»

25<M*

92.00

100307

Conuibuui awgurni«ic pouru munca

1127.00

230.1»

255,00

250.W

92.00

2ii

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

1524.52

4 015,13

3.168.99

1.163,40

177.00

9.009.00

1000.00

k imtxi

2<Wl

Bunuri si servicii

2.231.65

1 741,91

1.017,79

-667.05

76.00

200101

Furnituri de birou

2M.O»

104.29

108.79

51.1»

21» 102

Materiale pentru curatcnK

64,00

21.00

Î3.00

12.011

LDO

200103

încălzit. iluminat si fon» motrie»

616.00

486,00

135.00

60,00

5.00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223,62

14.00

15.00

4.00

2001 OS

Cubutmli si tubrifianu

16.00

10.00

6.no

200106

Piețe de schimb

31.00

11.00

10.00

10,09

2<XHO7

Tnutspen

40.00

30,00

10.00

200101

P«u> telecomunicații, radio.lv.

■tilemcl

395,00

191.00

*36.043

62.00

6.00

200109

Materiale « prestări de kak« cu

caracter funcționai

74.00

34,00

30.00

5JK>

5.00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

muc tinere si funcționare

411.95

624,00

615.00

J82.O5

55.1»

200»

Reparai» cuhnie

360.00

40.00

15.00

303.1»

2.00

2001

Hrana

551,50

202.00

147.42

I09.W

93.00

J003G1

Hrana pentru oameni

55150

26X00

147.42

109.08

93,1»

2««

Mcdicmcnu si milensle santlsre

I28.80

62.22

60.58

5.00

1,00

200401

Medicamente

4.00

3,00

2,00

1,00

21MM92

Matcnsfc sanitare

59,58

>|,(M

28.58

2IKJ4O4

Dczdniccuru

6322

21.22

30.00

4.00

HK>

2005

Sun un de ustur» ubkciclor tfc inx entar

520.37

56.00

53,00

408.37

3.00

2W5OÎ

Uniforme si echipament

4.00

1.00

3.00

bat»: | J/09/202O Ttt:          pag: 17 • mii lei-

Coti

Ucnun.ire indicator

Prevederi «nmtlc buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii pEaiitor restante

Triat t

Trim.li

TrimlH

Trim.1V

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

S

4

7

8

9

wno

Alte obicclc de intern»

516.37

S5,uo

50,00

4W.37

3,IX>

2<»s

Depluun. detawi. traniferari

16.00

13.00

2.IKI

MMI

2W41I

Dcplaran interne. dctasari.uanaferati

16,00

13.00

2.00

1.06

201!

Carii. publK»ti> ti materiale

documcirure

21,00

10.00

lO.ti»

1,00

ÎOIÎ

Consultanta >i expertiza

3,00

3,00

201J

Ptcgaiwc p/ofc5Wh^la

66.00

14.00

41.00

2.00

2.OU

2014

Protecția muncit

SO.Otl

45,00

35.00

3010

Cooinbuti’ ak frd/Tunitf/alKi pvblicc

locale b rc^izarca unor lucrași ti

servicii de wtlcres public local, in baza

unor eom cmii sau contracte de scoc icre

<500.00

1 XW.OU

).70t).lMi

1 000,00

2023

Cheltuieli judiciare â cxirajudxurc

dcmafedui acțiuni tu reprezentarea

tnutrcsekr «aiului, potoi H

dicpozjtuioc kuaje

1,00

i.oo

20

Alu chdiutdi

3M.2O

30.00

10.20

4.0)

203003

Prime de acijutce non-t leu

11.00

1.00

3.00

20303»

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

27.20

22.00

7,20

•2JK)

55

TITLUL VJÎ ALTE TRANSFERURI

44.29

35,4»

M.IS)

5501

A Transferuri interne

44.29

35.4»

t.VJ

5501 IM

Alte trnnsfemn curente interne

44.29

44.29

*50173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

aloc alta de hruw pentru personalul din

serviciile sociale pr»> »lc aflat in

irofarc prc'cnln a la locul de munca

35,4»

•35.4»

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20 416.24)

ll.M5i.OU

4.166,30

4 370.90

24.00

29.312.00

IX IlOU.tUI

5702

Aiuumtc codate

20416,24)

II. Mii,00

4.166,30

4 370,99

2M.0O

57020)

Ajutoare sociale in numerar

17.410.20

M.RSI.IXJ

4.164.30

4 370.90

2M.00

570204

Ttchcic cadou acordate pentru

țhciluîdi

3000.00

3.GOO.LN)

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSA8ILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2 793.07

2 793 07

I 311,15

54» 1

din Fondul European de Dc/.voli*rc

Regionala (FEDR)

2.793.07

2.793.07

stoiot

Finaniaica nalionola

417.46

417.46

5X0102

Fin&ntarta externa hCfMhbitfJWlxte

2.365.61

2.345.61

540103

Cheltuieli ncclrgtbile

IH.DO

10.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

161.00

391.00

1 M2.00

2»5,OO

1.000,00

I.OOU.OI»

1 GCJOJIU

!)*<»: 11/09/2020       Tit:__________pag: 18 -mit Iți-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

dio care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare des ti naie stingerii plăților restante

Trieri

Trim.ll

Trimlll

TrimJV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l»3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

5911

Asocwiii xi (ucidaiii

’OO.OO

2«t,(X»

5940

Stane aferente persoanelor cit JittwJicep

necncadraic

M'4.00

191.00

182.00

205,0#

83.00

70

cheltuieli oe capital

395,10

449.50

-54.20

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395,50

449.50

•54.20

7ini

Active fixe

395.59

449.50

■54.20

710101

Csnsuucui

221.99

221.00

710130

A ile etuve fixe

174.30

228-50

-54.20

*4

PUu efectuate i» uni picscdcaii ți

recupera» in anul curent

•115.59

•38.27

.39.54

•33.78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL

•115.59

•18.27

•19.54

■37.7*

SMd

Flan efectuate hi jaii pcccctfcAU » recupera m utul cwțM

-115.59

-38.27

-39 54

-37.7*

850101

Pitii cfcciutte in Aflu pfCtcfknti m

recuperale m anul curent in secliunea

<fc functioouc « bufetului local

•115.59

-58.27

-19.54

-37.78

6*31204

Asistenta acordata persoanelor in tarstt

C 1 31,011

2.505/»

1 597.1»

1.312.1»

717.00

J IOtl.00

i. 100.00

5.100.410

6*0205

Asistenta sociala m ta. <k boit si

intahdilaii

32.965.00

11.1)60.00

9980,00

10.441,00

1484,1»

30.000.(8'

3rnrfMi.ua

30WHI.90

68020502

Aststcnoi sociala in caz de ti» didoue

12965.00

11.060,00

9.W0.H0

10 441,00

1.484,00

30.000.1»

lOMl.t»

KiiMMi.W

6*0211

Cresc

9 411,43

4.786.57

2.031.02

2.199.14

412.00

6.311.15

5 000.00

5 0011.00

610’15

Prevenirea excluderii soctsle

1405.1?

3.251,00

116.30

9.»9

28.1»

2.500.1»

1 500,00

2.50II.W

6*021501

Ajut or social

3.405.19

3.251.00

116.30

9.»!»

28,1»

2.50O.OO

2.500.UO

2.500.00

6*6250

Alte cheltuieli in domeniu! asigurărilor

« asistentei socrite

16.0’4.29

9.978.00

4.85689

1.189,10

9.166,00

9 4OO.UO

V.40U,U0

68025050

Alte ctaltuielt in domeniul asistentei

sociale

16.024,29

9.9H.00

4.J56.J9

1.189.40

9 166,00

9.400.00

9400,00

700002

Pirtct !Vm Servicii s* dezvoltau

publici. IcXdinic, aredt» st ape

81 7*9,80

50.406.77

17 125.50

9.947.53

4 310.00

61 693,00

6b 342/»

M> I0II.DII

7002

LOCUINȚE. SERVICII St DEZVOLTARE

» *92.06

5.799.5?

3 203.50

4.052.99

«36.00

12.945.00

15 5SX/M)

15 6t».t»

01

CHELTUIELI CURENTE

D 425.14

5.329.15

3.2UL00

4.052.99

*16.00

12 945.1»

15.552,00

15600.1»

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3 980.00

1.14500

l.012.<»

1.000.00

*23.00

4 000.00

4.100.00

4 ’OO.OO

MOI

Cbchwdi jaJtnaJc u» bani

3 792.00

i oi7.no

987.00

977.<»

811.00

M010I

Salarii de baze

3 432.(10

926.00

*911.00

715.00

1001 13

Drepturi de delegare

3.00

2.00

1.00

100117

îndemnului <k hwa

269.00

69.00

68,ai

68.00

64.00

100HU

Alte drepturi salariate tn bani

(8.00

20.00

28.00

28.00

12.1»

1002

Chduncli salanale m natura

1(13.00

103.110

100206

Vouchcrc de vaeanta

IU3.U0

103.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2WI

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trits 1

Trim.il

Trim.llt

Trim.iV

A

B

1-3+41-M4

2

3

4

5

6

7

8

t

tinO

Conmbutii

»5,<X)

23,00

25,01)

23.00

*2,00

100307

CoMntxai» asiguriwnc pcniru munci

13.00

25.V0

25.012

23. < IU

t2,W

2U

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

9.3X3,14

4.160.1.’

2 J79.I»

3U37.99

S 8I5.UI

H.3W.W

11 3-40.00

200 i

Bunuri *i jcrvkri

6.76LI0

2.532.30

2 146.60

1 Gt9,20

200101

Fu mii lxi 4c birou

101,0)

16.00

7.00

ton

200102

MaK riale pcniru curățenie

44,00

20.00

14.00

10.00

200103

Incalirt. iluminai foia icKHrica

5.420,20

2 013,90

1 732.30

1.674,00

200 KM

Apr, canal si salubritate

176,00

61,00

50.00

65.00

20010$

Carburanți si lubriFiami

9,00

14.00

3.0(1

44»

2lK)|«ki

Piese de schimb

70,00

41.00

2t.M

19.00

200)0?

Transport

9.30

4.00

3.50

2.00

2MI0X

Pasta, idccomoaicaui. radio, n.

mtcnicr

7,00

3.40

2.30

I.3O

200130

Alte bunuri si san teii pentru

miresmele si ivncuormie

922,40

2*9.00

30M<i

32K9O

2002

Reparații emerite

1.193,63

1.011.95

-393*6*

574 30

2fXM

M^cbcamcnie «i witientk fmttJC

2.511

2.50

2<XH0l

Medicamente

1.50

1.50

21)0402

Materiile sandu?

1.00

l/w

21X1$

Bunuri de auura obiectelor de im eolar

67,00

32.00

25.00

lU.lXi

2IK1530

Alte obiecte de inscniM

67,00

32.00

25.1X1

Itl.tXl

2IXK»

Deplasați, delasan, uinsfcrwi

1.20

4.20

4.DO

2tmi

Deptuari mietoe, delăsări, traosfciwi

1.20

4.20

4.00

2012

Consukaata si eaperura

60.00

35,00

5.0o

2013

Pitganre profesional*

5.10

0,10

5.00

2014

PcoteUi* muncii

7.10

2.10

t.OO

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.273.49

sau»

355,49

20300!

Reclama si publxiou

3.00

1,00

1,00

I.IX)

21)3003

Prime de asif uran mn-vul*

122.00

73,00

27,00

22.00

20J0J0

Alic didbiid» cu bunuri w țerUcri

) I<49

454,00

362,00

332.49

so

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16.00

16.(4)

15.00

DJK»

60.00

40.00

594i)

Sume afereiwe persoanelor cu handicap

neincadratc

60.00

16.09

16.00

15.00

IU 10

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544.00

544.1»

71

TITLUL XIII ACT1VE NEFINANCIARE

544.00

544.no

7|ol

Actiie fnc

544.00

344.00

711)101

ConstnKlii

16.00

16,00

710130

Akc •ciivc fixe

5211,00

52H,(X>

<4

Plat» efectuau: ut anii ptccctknu st

nesperate in anul curent

•77.01

-73,51

-3.50

Ou ta : 11/09/2020 Tic          pag: 20 - mii Ici-

Cod

Denumire indicator

Prevederi ânuak buget 2024

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din tare credite bugetare destinate Mia gării plăților restante

Trim 1

Trtm.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

S

4

7

8

9

«5

TITLUL XIX PLAT) EFECTUATE JN AN))

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

- 77,08

-73.58

-3.50

Ploii efectuare ia anii precedcnii ai

recuperate in arsul cărnii

-77,1»

-73.58

-3.50

«SOIOl

Pl>6 efectuate in am» precedent» n

recuperate rn anul curent in fcttiunca

<k funciuxuat * bugetului local

-75,35

-71.85

• 1.50

850103

Plati cfcctuac ia anii precedcnii w

recuperate m and curcrU in icclwnca

de deneJurc abugeudui JikjI

-1.73

-1,73

7OO2W

iXKtltnlC

1.929.62

757.62

523,70

385.30

263.00

2.000.00

XfiOOOO

2 00D,0(>

71020330

Alte cheltuieli m domeniul tacwBtdor

1.9’9.62

757.62

573,70

385.30

263.1»

2 000.1»

2tXK)<M)

2 OlHr.OO

7M2I k>

Iluminat public si eleclnfican

5 872.00

2.522.1»

1 250.00

2.400,1»

5 $041.00

5.dno.oo

5 70f).c)lî

700250

Alic semen m domeniile toctuntclor.

sen kMar si dezvoltării comun ak

6 W).<M

2.519,95

1.429.80

1.567.69

$73 .no

5 «5,<»

7.9S2.U0

7 wm.tui

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

G7 «97.74

44.607^

U.922.IX)

5.894.54

J.474.M

<8 752.00

5I.IW.00

51 2tHMl(l

Oi

CHELTUIELI CURENTE

46.355.06

22.856.83

14.134,67

5.189.56

3.474.00

4S. 752.00

JLlîMMw

$1 200.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9 203.00

3.345.00

2. H0.no

2422.00

i.5%.00

9 500.181

9.500,01)

9 0U0.U0

Mnl

Cheli uid I saluiaJc iu bani

: wi.ou

2.9411,1»

2.OS5.OO

2.067,06

1.546,00

HKUOt

Salarii de baza

7.539.1»

2.639,00

1.800.1115

1 W.W

1,3410.1»

UKHUfr

Atic spoturi

85,00

34,4»

24.00

12.00

15.1»

1001)3

Drepturi de delegare

4.1»

1,00

1.00

4,1»

L<w

100117

ImknnMatri de btans

9I0.UU

230,00

230,00

220,00

230.00

190130

Alic drepturi salanak in bani

i 00,00

36,00

30.00

34.00

1002

Cheltuieli salartak iu naiura

340.00

340,00

100206

Voochctc de vacanta

340.00

340,00

1003

C\xiLnbuiM

225,00

65,00

55.00

55.00

50,00

100307

Coninbulia osiguroloric pentru munca

225,00

65,00

55.00

55.00

50,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

23.881.73

10 673,50

8 646.67

2 725.54

1 836,00

14 GS2.P0

26 tof’.no

2001

ți servicii

19.351.25

«000.30

7775.95

I.844.OO

1,731,00

200101

Furnituri de birou

10.00

5,00

3.00

200)02

Materiale pentru curjlcnic

40.00

20.00

lo.oo

10.4»

200103

IncalrK. iluminai ti forta moinei

674.25

495.50

442.75

36.no

200104

Apa. canal si salubritate

2601.00

3.0)0.00

95/i.nO

3<W

605.181

Zoo)05

Carburanți si lubafianii

1.200.00

W.OO

4®i .no

200.1»

2tK>.oo

2«KW'

Piese de schimb

150.00

64.00

XM

25.00

25.00

200108

Posta. tdecormjnieatih radio, h,

mumei

8,00

3.00

2.00

2.00

I.Oll

2W109

Materiale s» preturi de sen ieri cu

caracter fuocu'and

M0.W1

34Ki.fK>

2«W

50.00

50,00

Data: 11/09/2020 Tit:         pag: 21 «mii le»-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimară 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetar» destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim-llt

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

9

200130

Alte bucoo si servicii penuu

cntxdiflcrt si fuBC1(on>n:

14

5 702.SU

6.024.20

1.49I.W

tMJ.WU

2i»2

Reparat» curente

i iiu.ou

850(0<l

29UJHJ

50,00

50,00

2<M>J

ILfmh*

30,00

7,50

7.50

7.50

7.50

200101

Hrana pentru animale

30.00

7.50

7,50

7,50

7,50

JWH

Medicamente n materiale sanitare

$5,00

25,00

10,00

10,00

10,00

McdKVBUUf

25.00

10.00

5,00

5,00

5,00

200404

Dczmftxiaiui

30.00

ti.oo

5.00

5,00

5,00

2005

Bunuri de nalwa obtec cel w de mrentar

429.00

379.00

50,00

200519

Alte ebkxlc de inventar

429.00

379.00

50,09

20<l

Pregaiuv piofcsiotiala

10.01)

2.00

«00

2014

Prweoia muncii

J0.00

7.50

7.50

7.SO

7.W

2030

Ahc thchutch

2.826.4*

1.402.20

587.72

806.56

JG.fK)

203003

Prime de asigurare non-vrat*

70.00

9.00

26.1»

15.4*0

20.00

2A3OJO

AIR chdknch ca b$w»un ti jcrvtc»

2 W.4K

1 393.20

561.72

791.56

)<U»

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

13 096.33

» 796.33

j.jw.oo

moo

2.00

14.400.00

5501

A. Trwfcmn jatetix

I3.O96.Î3

*796,33

3.3oo.tin

99M.W)

Î.W

550112

lavcnitii «le «genților economici cu

caprtal de stai

4496,33

4.496.33

5S«I18

Alte cranstcruH curente interne

».6W.W

4.300,00

3 301,1»

998,00

2,(41

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174.(0

42.00

4*,(M>

44.0(1

40.<4i

20O.W

2110.011

2011.0(1

5940

Sume atcrvnu persoanelor cu handicap

Miocodratc

174,00

42.00

4I.W

44.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.M4.I5

21 *79,*7

4.98

71

TITLUL XIH ACTIVE NEFINANCIARE

21.*44,15

21 *79,*7

4.9*

7101

Acut e fixe

2t JM.I5

21. «79.47

4,9»

710101

Construcții

20.622,17

20.522.17

100.00

710130

Alte active fixe

1.262.6*

1.357.70

95.02

tt

Pitii efectuate m anii precedent! si

tcvMpcraic m sauI ciocni

-342.17

-129.50

•212.67

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEOENTI St RECUPERATE IN ANUL

•342.17

-129.50

-212.67

*50)

Plati efcctusie ta ami precedent! si

recuperate in anul curent

-342.17

-129,50

•212.67

«Seriei

Hau c teciuete in anii preccdcnu si recuperUc m anul curent in secțiunea de funcționare ■ bugetului local

-342.17

-129.50

-212.67

74020$

Saîubfîlăic ii gc$uunc« dcicuntor

40 092.25

1*276.69

(2972,00

$.969,%

2.174.1X1

44.952.00

47.190.011

46 7M1.W

74020501

Salubri la le

15.347,64

4.742,00

$ 0S4 ,(M»

7D7/>4

2*14,00

2O.ODU.4iO

2) *)0a.(Ki

22 oao.w

741)20502

Colectarea, tnrwrea si dtstruțCKa

Pata: 11/09/2020 Til:_________pag: 22 - mii kt-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.ll

Trins.m

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

dcscwilw

24.744,61

11.534.69

7.8»8,<u

5 261,92

24.952.IW

26 i

24.700,60

740206

Canalizvea ii uauica apelor a/idmle

27.805.49

26 3311,51

950.00

-75,02

«Kl.lXJ

3 8W.06

4,(XKf,O0

4 500.60

tlXKW’

Puica Vai AeliutM economic*

«0 163.35

29.781.63

11.958.13

34 279.59

1.144.00

143411,2.»

I40 707.M

<616 W

«102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

50.392,77

9.64L44

5.652.76

34 098,57

1.600,00

48.448.24

5$ 091.88

56078.26

Ol

CHELTUIELI CURENTE

41.114,10

8 015.53

33.098 57

44.248.24

50.09»,»»

51.078,26

46

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571,95

5.500,06

26671,9$

4W3

Sub veniri pcnlnj ocopenrt» Jifcicnccior de jwci tilârtf

20.526,20

5.500.06

15.0’6.20

4030

AlU wbvenlii

11.045,75

lt.04S.75

5$

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.352,55

999,98

4 352.57

5501

A Transferuri iRUcrnc

5.352,55

9W.9X

4 352.57

SSoll»

Inveiistu sic agoniilor ccuuomki cu

capsai <k sui

963.51

963,51

55OH8

Alte iranUerur» emerite interne

4 JMV.U4

36.47

4 352.57

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAM8UKSABILE

POSTADERARE

4.1X9.60

1.515.55

2 674.65

44.248.241               5lI.U98.K8

51.078,26

5603

Programe din Fondul de Coeziune IFC)

4 1X9,60

IJIS.55

2 074,05

Ș6U36J

Chehuieli rec haitele

4 189.60

1.515.55

2.674,65

7lt

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 280.22

627.46

4.652.76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.28(1,23

627,46

4.652.76

7KH

Active fixe

5 2*0,22

627,46

4.652,76

71010)

Construcții

5.2X0,23

637,46

4 652.76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4 01X1,00

i.WODG

1 600,00

1 IHKt.lX)

1.000,00

4 2IW00

5 OflU.OO

5.009,00

ti

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4 000,00

1.060.00

1.000.00

1 000,00

1600.00

4 200,00

J.OOO.tM

5.000.00

1102

Rambursări de credite interne

4 000,06

1 (XMJ.tMJ

1.000.60

1.000,06

1102175

R ambursari de credite alertate datoriei

publice interne locale

4 000,00

1 000,06

1.000,60

Î.OOO.Wi

1 000,00

14

Piui efectuate in anii pcccdcMi si

rccupciaic in anul curent

-1.55

-1.55

85

TITLUL XIX PIAT1 EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1.55

•1.55

MMI

Plstf efectuate in smi prsccdcnn si

rceupeiaic tn anul curent

•1.55

-1.55

»50|OZ

Plau cfctluats in mii prcccdcnit si rccupctaie ta «mit curent in secțiunea de dezs altare > bugetului local

■1.55

-1.55

M10306

Energic termica

3V.9W.99

6.536,47

1 000,00

31.424.52

l.tioo.oo

4 2O0.IIU

5. (MM) .00

5

8)0256

Alte cheltuieli prteind combusubili si

cnejii»

10 431.78

3.104,97

4 652.76

2.674.65

44.248,24

51 078,26

Pot»: 11/09/2020 Tic          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuak bufet 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

total

din care credite bugetare destinate stingerii ptatiter restante

Triml

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1-3M+$U4

2

3

4

5

6

8

9

MU2

TRANSPORTURI

29770.58

20.140.19

9 305.37

111,02

94.962.99

85.609.00

24.787,77

01

CHELTUI EU CURENTE

23

14.173.61

9 305.37

224.00

244.00

94 962.99

85.609.00

24 787.77

IV

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

614,00

254.00

l$4.l*

ISb.OO

|4U.(MI

7X5.01

S4Mr%(NJ

81 u,00

IOQL

Chckmch MilfiTink m

652.50

214.50

150.00

152,011

136.00

I00IUI

Siltnî de bvi

582,50

190.50

131.00

136.00

125.1X1

llXJlOu

Alte cponxi

7.00

4,00

3,00

100)13

Drepiun de delegare

15,00

5.00

5,00

5.00

100)17

fbdcmnîyjdi de hrana

4-1,00

11.00

11.08

11.00

11.00

100X30

Aîîe dfcpiuri tal aiiaJc in baui

4.00

4.00

1002

Chdwtdi salari ak m natura

14.50

14.50]

160206

Vouchcrț de vacanta

14.50

14.30

H»3

Contribuții

17.00

5.00

4.CK)

4JXJ

t«nox

CotUtibutti plățile de angajator in

numele «ngi^Hului

17.60

5.00

4.W»

4.<m

4.00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

I3.s2r.oo

1 203.60

5 562.0(1

63.00

in jionjjif

u» CXM1JKJ

2001

Bunuri ti servkii

1.04 5.00

ja’.fK)

255.00

• 12.00

2PO1O3

JacafnC iluminai Si foci» moine»

29.00

15.00

14,00

200104

Apa. con»! îi sdubniuc

1.00

1.00

2ooio$

CarimfMtun lutaftiuii»

2>0,00

-150,00

•IWMj

2OUIO6

Piețe de schimb

6.00

6,141

*(2,81)

2IXHO8

Post* klccâmunicnii, sxfio. n.

internet

1.00

1.00

200 W

Mticniic si presuri de servicii cu

caracter (uaciKvul

250,00

290,00

50,W

200130

Alte bonuri si servicii pentru

întreținere w funcuanxc

764,00

329,00

335.00

JOO.IK)

2002

Kcpaxwiî eurcnic

12.712.00

6750,00

5.392.00

570,00

200$

Bunuri de neiuraobieeicloc de inventar

40.00

30.00

18,00

200530

Alte «bicele de inventar

40.00

30.00

10.00

2006

Deplasări, delăsări, uansferari

1,00

1.00

290601

Depiasan mlemc. delăsări. «atuferari

1.00

t.UO

2014

Protccii» tnuucri

2.00

2.00

2030

Alle cheltuieli

21.00

6)8.00

-*5.00

-50S.ru»

2OJOO3

Prime de anjuraie aoe viau

21.00

2S0O

2OJO3O

Alte cbtUuicb cu bunuri ii urm ii

59000

•85.1X1

-505.00

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSAB1LE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9.311.S»

5.729.61

3 5X2.37

7X477,9“

tX.SM.IKl

7977.77

5X01

’rugxaaw din Feudul Eutopet» de Dezvoltaic

letonele IFEDR)

9.311.91

5.729.61

3 5X2.37

72.41/7.2“

63.505.52

7.5HI.55

Dai»; 11/09/2020 Tit:


pag: 11 - mii kt-


Put»; HBWW Tit:       pat; M -cniiiii-


Cod

Den urnire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Esrimari 2021

Litinurl 2U22

Estimară 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Tricu 1

Trin.ll

Tritn.il!

Trim.JY

A

B

1*3+445+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ttuloț

PațMttre* nititm»]*

1.6*». M

LH2JI7

536,29

1 i 59M7

10.77»,77

FirranUrcacMcms ncranbunebil»

U50.50

4 017,54

3.V3B.96

69 Mm.tl

52591.2»

5 642.61

510103

Cbdiureb i»edifcibiFe

:                    7.12

7J2

15(1,110

135.47

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.00

7.CC

7.00

7.00

4,00

Î9J0

Sune jfcrCnic jetXUncIc* tu hlhdkâp

ncmodtstr

25,M

7,00

7 CO

7,no

4,00

7tl

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.921.40

5 966.51!

-u,<»

71

TITLUL XI» ACTIVE NEFINANCtARE

5.921,60

5 Wb.51

-44,9»

7101

Active fise

5.921,60

5 960,5»

-44.9»

710101

CanST futili

4.704,114

4 7IU.X4

7IUJJ0

A6« active fixe

1 2J6.74

1 261.74

-44.9»

M32DJ

Tmsiwi niiiet

2*. 135,5*

19Î3I.I9

1974,37

3OD2

94 %2.<R

X5 609.01)

24.7X7.77

MIHW03

Snixj

2Î. 05.5»

19 I3LI9

H974J7

30.172

94962.9+

I5.6W.0O

24 H7.77

140250

Alte cheltuieli <n domeniul bwispijtlttnkrf

1 635.09

J CMFHffl

331 «o

iSLfit)

N4.00

9902

EXCEDENT/DEflCIT

EXCEDENT/DEF1CIT

^.S%.22

-6*.657.76

’ FU W

20.2X1.00

30.70 J. UCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGAI] SECRETARUL GENERAL AL MUN. B! NICOLAE - OVIDIU POPOVICJ


I.TATE

Lcâi/


INTOCMIT

AURA TURCI
ROMÂNIA

ANEXA1AI

LA HOTĂRÂREA NR. 197 DIN 15.09.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data : 1 L0ț>/2020________Tit:__________pag: | - mii tei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim l

Trim.ll

Trîm.ni

Trini.JV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

325.285,97

64.939,32

82.931,95

114 860,16

62.554.54

000202

f VENITURI CURENTE

322.408,88

64.939,32

81.006,35

113 908.67

62,554,54

000302

A. VENITURI FISCALE

301,697.20

77.806.37

66.216,30

102.618329

55.056.54

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT St

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108,00

40.895.00

41 108,00

41.048,00

030002

Al .2 lmpw.it pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164.159.00

41.108,00

40 895.(4)

41.108,00

41.048,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,(0

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155.00

97.0D

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40.953,00

40.740,0-3

40.953.00

40.951.00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.443.00

40 953,00

40.586,00

40.953,00

40 951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

1 $4.00

154,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15.815,34

4.192,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715,25

20.432,37

10 275,00

15.815,34

4.192.54

070201

Impozit si taxa pe cladirt

34.542,53

13.056,00

7711,0£

11.507,99

2.267.54

070202

Impozit si taxa pe teren

12.192,72

6.036,37

1 559.0C

3.432.35

1.165,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

505,00

450,00

450.00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.735,00

500,00

500.00

425.00

310,00

Data t 11/09/2020________Tit;__________pag: 2 « mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.ni

Trim.1V

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 impozite si taxe pe bunuri si servicii

84.622,95

15.416,00

14 146.00

45.403.95

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

64 911,95

9 790,00

9 997,00

37.042,95

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429.00

9.303,00

8.705,00

9.825,00

7.596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

26.877,95

806,90

26.071,95

l10209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugaia

pentru finanțarea invatamanlutui particular

si a celui confesional

2.605.00

487,00

486,00

1 146.00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6.00

120207

Taxe hoteliere

15.00

9.00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296.00

92.00

90.00

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163.00

52,00

50,00

31.00

30,00

150250

Alte laxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40.00

30.00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATl

19.400.00

5.525,00

4 053,00

8.300.00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17 787,00

5.000,00

3 500,00

7.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data: 11/09/2020_______Tit;_________pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trîm 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

(80002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,00

291,00

159.00

I«02

ALTE IMPOZITE S) TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,00

291,00

159,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200.00

850.00

900,00

291,00

159.00

290002

C Veniluri nefiscale

20.711,68

-12.867,05

14.790,35

11.290,38

7.498,00

300002

C1. Venituri din proprietate

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852.57

1.192.00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050.00

6.852,57

1.192,00

300201

Varsamintc din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331,04

3.286,47

3 000,00

6.852,57

1,192.00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7.68

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

6.215,64

-16.268,52

11 740.35

4.437.81

6.306.00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATl

9.205.02

2,455,00

2.715.02

2 232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072.00

2.405.02

2 017.00

1 642.00

330210

Contribuita părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

cresc

451,00

150,00

150,00

100,00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatti si despăgubiri

63.00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte veniluri din prestări de servicii

si alte acti vitali

555,00

200,00

150,00

105,00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45.00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70.00

65.00

45,00

35.00

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2 200,00

2.000.00

1.668.00

Data: 11/09/2020 Tit:          pag; 4 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.lH

TrimJV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2,400,00

800.00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, pcnalitali si confiscări

6.068,00

1.800.00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531,11

4.444,78

2.800.00

360206

Taxe speciale

17.762.00

6.000.00

6,000,00

3.000.00

2.762.00

360250

Alte venituri

4.513,89

1.500,00

1 531.1.

1.444.78

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-33.948,27

-28.893,52

-770,78

-4.283,97

370203

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-42.052,27

-32.292,91

-5.475.39

-4.283,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4 704,61

410002

IV Subvenții

2.877,09

1.925,60

951,49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2.877,09

1.925,60

951,49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.802,35

1.890.13

9)2.22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1.19

420280

Subvenții de Ea bugetul de stai pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,9c

542.22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

Data: 11/09/2020 Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Trim.111

Trîm.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva ta locul de munca

74,74

35.47

39.27

5002

TOTAL CHELTUIELI

325.285,97

123.700.86

81.160,05

94.572,16

25.852,90

01

CHELTUIELI CURENTE

299.999.45

116.290.36

74 768.65

87.812,94

21.127,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952,32

24.394,44

21 141,48

19.263,70

11.152,70

100!

Cheltuieli salariale in bani

72.029,17

21.732.59

20.651.38

18.790.60

10.854,60

100101

Salarii de baza

63.813,47

19 207,99

18.339,98

16.864,50

9.401,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150.00

140.00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69.00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.737,40

1.643,60

1 736.60

1.247.60

1.109,60

100129

Stimulentul de risc

87,50

87.50

100130

Alte drepturi salariale m bani

1.147,00

526.00

236.00

284.00

101.00

1002

Cheltuieli salariate m natura

2.165,75

2 165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165.75

2 165.75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490.10

473,10

298.10

100307

Contribuita asiguralorie pentru munca

1.740,40

491,10

486.10

469.10

294.10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4.00

4,00

4,00

20

TITLUL H BUNURI St SERVICII

103.029,02

50.979,05

31.522.69

16.675,88

3.851,40

2001

Bunuri si servicii

56.809,69

26 773,92

18.273.97

8.449.40

3.312,40

200101

Furnituri de birou

795.49

355,70

294.79

127.00

18.00

Data; 11/0972020___Tit:          pag: 6 - mit lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

TrimJI

TrimJII

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

200102

Materiale pentru curățenie

1.147,73

505.00

147,00

460,73

35.00

200103

Încălzit, iluminai si forța momea

19.492,42

11 803,40

4.828.52

2.462,50

398.00

200104

Apa, canal si salubritate

4.822,72

2 139.22

1.584,10

351,40

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1 240,50

694,00

255,00

90,50

201,00

200106

Piese de schimb

619,50

308.50

205,00

78.00

28.00

200107

Transport

169,41

92,00

52,50

13,91

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.538,10

682,40

592,70

225,00

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.365,23

636.00

340 06

316,23

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlrelinere si funcționare

25.618.59

9.557,70

9 974,36

4 324.13

1.762,40

2002

Reparatii curente

18.628.85

10.127,24

5.279,40

3.169.21

53.00

2003

Hrana

1.362,53

1.244.50

-99,05

116.58

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1.332,53

1.237,00

-106,55

109.08

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7.50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.140,15

229,42

186,78

712,95

11,00

200401

Medicamente

33,60

15.60

7,30

6.00

5.00

200402

Materiale sanitare

587,93

32,60

90,78

464,55

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant!

506,62

173,22

85,00

242,40

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3 590,96

1 854,17

444,60

1 235.19

57.00

200501

Uniforme si echipament

24,00

1,00

23,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5.00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.561,96

1.853,17

416.60

J .235.19

57,00

Data: 11/09/2020________Tit:__________pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.JlI

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detașări, transferări

82,20

66,70

14,50

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

80,20

64,70

14,50

1,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

2,00

20)1

Cârti, publicatii si materiale

documentare

53,50

26.50

25,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53.00

2013

Pregătire profesionala

240,45

100,10

129,05

6.30

5.00

2014

Proiecția muncii

189,21

91.40

77,81

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.617,80

2.828.00

2437,73

1.316.10

36.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20.23

3.00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255.00

17.23

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6,00

3.0-3

3.00

25.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13.456,48

7.085,10

4 528,73

1.599,65

243,00

203001

Reclama si publicitate

525,00

165.50

204,10

155.40

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

Data: 11/09/2020 Tit:__________pag: 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prunc de asigurare non-viata

234,00

119,00

58,00

37,00

20,00

203004

Chiru

432,00

150,00

110.00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.224.98

6.610,10

4.156,63

1.297,25

161,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744,60

2 358,00

2.560,60

2.319,70

1.506.30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2 358.00

2.383.60

2.319,70

1 327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356.00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

31.571,95

5.500,00

26.071,95

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

20.526.20

5.500,00

15.026,20

4030

Alte subvenții

11.045,75

11.045,75

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.704,00

10.516.30

I0.o8l.00

11.493,50

3.013,20

5101

Transferuri curente

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.013,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.412,00

7.950,00

8 075.00

8.835,50

1.551,50

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.657,06

5.523,47

4.345,68

6.299.91

488,00

5501

A. Transferuri interne

16.657.06

5 523,47

4.345,68

6.299,91

488,00

Data: 11/09/2020_______Tit:_________pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din «are credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim.lV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

550118

Alte transferuri curente interne

14.052.06

5.036,47

3 824,20

5.189,39

2,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486.00

1,146.00

486.00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva fa locul de munca

35.48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 724,20

12.433,00

4 180,30

5.082,90

28,00

$702

Ajutoare sociale

21 724,20

12.433,00

4 180,30

5.082,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18 710,20

9.433,00

4 166,30

5.082,90

28.00

570203

Tichelc de cresa si cichctc sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3 000,00

3.000.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.516,30

4,486,10

336,90

605,40

l 087,90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900.00

5911

Asociatii si fundatii

2.050,00

1.850,00

200.00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

273,90

219,40

2,00

52.50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.213.60

337,90

334.90

352.90

(87,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7 655.60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

SI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7 655,60

6.797,00

6.797.00

4.725,40

8102

Rambursări de credite interne

25.975.00

7 655.60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

Data: H/09/2020 Tît:         pag: 10 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.11

Trim. III

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

publice interne locale

25.975,00

7 655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenii si

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

85

TITLUL XIX PLATI EFECIUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

850101

Platt efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-688,48

-245,10

-405.60

-37,78

5IOOO2

Partea l-a Servicii publice generale

60.816.71

19 351,70

16.318,52

14.703,09

10.443.40

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.486,50

13.799,60

12 095,62

11.509,88

8.081.40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.619,05

7.144.00

6 406.17

5.712.88

4.356.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4 455,00

4.435.00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230.00

4.365.00

4.355.00

4.345.00

4.165.00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3 940,00

3 940.00

3.940.00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara imitații

414.00

115.00

115.00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

indemnizații de hrana

780,00

I88.00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112.00

78,00

90,00

50.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280.00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100.00

100,00

90.00

90.00

Data : 11/Q9/2Q20_______Tiu_______ pag: 11 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2620

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuita asiguralorie pentru munca

380.00

100,00

100,00

90,00

90.00

20

TITLUL » BUNURI SI SfiRVlCH

5.574,05

2 357,00

1.909,17

1.235,88

72,00

2001

Bunuri si servicii

3.285.02

1 242.00

1.267.86

765,16

10.00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10.00

10.00

200103

încălzit, iluminat si fona mouica

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40.00

15.00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55.00

200107

Transport

26,41

21,00

5.00

0.41

200108

Posta, telecomunicații, radio, Iv,

internet

695,00

315.00

315.00

65.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1 734,42

$81,00

578,67

574.75

2002

Reparații curente

50,00

100.00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83.80

83,80

200404

Dezinfectant!

83.80

83.80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5.40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30.00

5.40

2006

Deplasări, detasan, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasa» interne, detasan, transfera»

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cart), publicatii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

Data: 11/09/2020 Tit:_________pag: 12 -mii kt-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

2014

Protecția muncii

25.31

5.00

20.31

2030

Alte cheltuieli

1 538.52

700,00

445.00

331,52

62,00

203001

Reclamași publicitate

520.00

160,00

200.00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chim

432,00

150,00

110,00

110.00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

546,52

350,00

135.00

61,52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

42.00

42.00

42.00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42.00

42.00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655.60

5 797,00

5.797,00

3 725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655.60

5 797,00

5.797.00

3 725,40

8102

Rambursați de credite interne

21.975,00

6.655,60

5 797.00

5.797,00

3 725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975.00

6.655.60

5 797.00

5.797.00

3 725.40

84

Plati efectuate in anii precedent! st recuperate in anul curent

-107,55

-107.55

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107.55

8501

Plati efectuate in anii precedenti st

recuperate in anul curent

-107,55

-107.55

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent m secțiunea de funcționare a bugetului loca)

-107,55

-107,55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6 276.41

2 933,10

1 642,10

870,51

830.70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.311,25

2 938,01

1.672.03

870,51

830.70

Data; 11/09/2020 Tit:_________pag: 13 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trini.II

Trim.III

Trtm.IV

A

B

t-3+4+5+6

2

3

4

5

6

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798,50

817,70

757,70

1001

Cheltuieli salar tale in bani

3.195,20

877,60

779,40

798.60

739,60

100101

Salam de baza

2.946,00

798,00

726,00

713.00

709,00

100113

Drepturi de delegare

5.80

4,00

0,80

i .00

100117

Indemnizații de hrana

184.40

52.60

52,60

52.60

26,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

59,00

23,00

32.00

4,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69,60

69.60

100206

Vouchere de vacanta

69,60

69,60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19.10

18,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.841.05

i.262,71

344,53

163.81

70,00

2001

Bunuri si servicii

555,7!

277,01

156,53

102,17

20,00

200101

Furnituri de birou

50,41

22,41

11,00

12.00

5,00

200102

Materiale pentru curatcnte

4,00

2,00

2.00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

172,53

94,50

78.03

200104

Apa, canal si salubritate

29.20

10,60

8.60

5.00

5,00

200105

Carburant» si lubrifianti

7,50

15,00

-5.00

-2,50

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40.10

16,00

16.00

8.10

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

18,00

7.00

7,00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

232,47

108,00

38,90

75.57

10.00

2002

Reparatii curente

13,00

13.00

Data: 11/09/2020 Tit:_________pag: 14 «mii iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15.00

200404

Dezinfectând

15,00

15.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44,50

7.00

4,50

33,00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4,50

33.00

2006

Deplasări, detasari, transferări

5,00

6.50

-1,50

20060]

Deplasări interne, detasari, transferări

5.00

5,50

-0,50

200602

Deplasări in străinătate

1,00

-1,00

2011

Carii, publicatii st materiale

documentare

0.50

0.50

2012

Consultanta st expertiza

4,00

5,00

-1.00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3.00

-1,00

2014

Protecția muncit

3,60

3.20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1,197,74

947,50

186.60

13,64

50.00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4,50

3.10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1.00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.192,24

941,50

181.50

19,24

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100.00

100,00

55

TITLUL VIJ ALTE TRANSFERURI

1.000,00

600,00

520,00

-120.00

5501

A. Transferuri interne

1.000,00

600,00

520,00

-120.00

$50118

Alte transferuri curente interne

1.000,00

600,00

520.00

-120,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9.00

9.00

3.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

Data : 11/09/2020________Tit;          pag: ÎS -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trimi

Trim.ll

TrimJII

Trim.iV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

neincadrate

30.00

9,00

9,00

9,00

3,00

84

Placi efectuate in anii precedent; si

recuperate in anul curent

-34.84

-4.9!

-29.93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

-34,84

-4.91

-29.93

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.84

-4,91

-29,93

850101

Plat» efectuate in anii precedenti s»

recuperate in anul curent tn secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4,91

-29.93

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2.580.80

2.322,70

l 531,30

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2 619,00

2.580,80

2.322,70

1 531,30

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309.20

261.00