HOTĂRÂREA NR. 196 DIN 11.09.2020

prin prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în

consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021, până la constituirea noului Consiliu Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.09.2020, potrivit art.133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 560090/ 10,09.2020 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune prelungirea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău până la constituirea noului Consiliu Local al Municipiului Bacău, după alegerile locale din 27 septembrie 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 560227/10.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 560229/1/10.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 972/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 973/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 974/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 975/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 976/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”a” și art. 139 alin. (1) și (5) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se prelungesc mandatele reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2020 - 2021, până la constituirea noului Consiliu Local al Municipiului Bacău.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICU,