prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei iunie 2019- aprilie 2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.09.2020, potrivit art. 133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresele nr. 2261/01.08.2019, nr. 2394/29.08.2019, nr. 2529/04.10.2019, nr. 2763/31.10.2019, nr. 2949/03.12.2019, nr. 3121/30.12.2019, nr.261/07.02.2020 și nr. 790/25.05.2020 de înaintare a deconturilor lunare privind sumele pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, transmise de Thermoenery Group SA, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 32873/02.08.2019, nr. 4394/30.08.2019, nr. 36929/04.10.2019, nr. 39044/01.11.2019, nr. 41304/04.12.2019, nr. 42712/30.12.2019, nr. 18587/10.02.2020 respectiv nr. 23348/26.05.2020;

-Referatul nr.55847/3.09.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se propune să se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat aferente perioadei iunie 2019 - aprilie 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 558476/ 03.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 558924/1/07.09.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Unității Municipale pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 558924/2/07.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 967/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 968/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 969/10.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 970/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 971/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Dispozițiile art. 5A2 alin. (1) din OG nr. 36/ 2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile Ordinului nr. 1121/1075/ 2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție si furnizare a energiei termice in sistem centralizat către populație;

-Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, aprobat prin HCL nr.350/28.09.2018; -HCL nr. 384/31.10.2019 prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii mai 2019 și lunii iunie 2019 parțial;

-Dispozițiile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1 ) și ale art. 243 alin. (1 ) lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și ale alin. (7) lit. ”n” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.L In temeiul art. 11 lit. ”c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din Municipiul Bacău nr.69695/1088/15.11.2018, se ia act de datoria Municipiului Bacău către SC Thermoenergy Group SA Bacău, în sumă de 11.045.746 lei, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei iunie 2019- aprilie 2020.

ART.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcția Economică și Administratorul Public.

ART.3. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Direcției Economice și Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

ART.4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.N.O.P.. I.P..O.R.A..EX.1/DS.1-A-2