Hotărârea nr. 194/2020

HCL NR. 194 DIN 11.09.2020

HOTĂRÂREA NR. 194 DIN 11.09.2020

privind aprobarea participării Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul proiectului «MĂSURI DE STIMULARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII AFLAT ÎN PRIMA LINIE DE LUPTĂ CU NOUL CORONAVIRUS” și alocarea sumei de 13.125 lei reprezentând cota de cofînanțare a Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul parteneriatului

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 11.09.2020, potrivit art. 133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 2938 din 25.08.2020 al Centrului Bugetar Bacău prin care se propune aprobarea participării Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadru proiectului ” MĂSURI DE STIMULARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII AFLAT ÎN PRIMA LINIE DE LUPTĂ CU NOUL CORONAVIRUS” și aprobarea participării Municipiului Bacău cu suma de 13.125 lei reprezentând cota de cofînanțare a Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul parteneriatului;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 556252/ 26.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 556253/1/26.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 959/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 960/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 961/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 962/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 963/11.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile OUG nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art.129 alin. (1) și alin. (14) lit. „b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă participarea Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 cu Ministerul Sănătății, în cadrul proiectului “Măsuri de stimulare a personalului din domeniul sănătății aflat în prima linie de luptă cu noul coronavirus” cod SMIS 138458 depus în cadrul apelului de proiecte “Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu Covid-19”.

ART. 2. Se aprobă alocarea sumei de 13.125 lei reprezentând cota de cofînanțare a Centrului Bugetar Creșe Bacău ca partener 3 în cadrul parteneriatului menționat la art. 1.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Centru Bugetar Creșe Bacău.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Centrului Bugetar Creșe Bacău.