Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 10.09.2020, potrivit art.133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.559904/09.09.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnică care propun modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 559907' 09.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 559963/1/09.09.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 559967/2/09.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 954/10.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 955/10.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 956/10.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 957/10.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 958/10.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Ordinul comun emis de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerului Sănătății nr.5487/1494/31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin.3, art. 154 alin. L, art. 196 alin. 1 lit.”a”, art. 197 alin. 1, art. 243 alin. 1 lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera ‘1)“ alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelornr. IA, 1A1, 1A2.

Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 4. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 5. Prin grija SepfetarukiiGeneral al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției PreifedtWKuJ^ețxl Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘ   TE DEȘTE

lONELA-CRISTfNA BRE AII

N.O.P, Z.M..T.A

MM.

ȚA         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

^A-^RAVĂȚ     SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE - OVIDIU P(WQVJCtROMANIA

ANEXA IA LA HCL NR. 193 DIN 10.09.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU     bugetul local pe anul 2020 si estimări pentru anii îwlio»

Data: 09/09/2020 Tic_________pag: I -miilei-

Prevederi anuale buget 202#

Prevederi trimestriale buget 2020

dincare

Trim 1

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite Bugetare des dna te stingerii platilor resturile

Tritn.il

Trim.ll 1

1rim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

£sitM8ri 2023

A

B

1-344+5+6

2

3

4

$

6

7

8

9

000?&2

TOTAL VENITURI «BUGET LOCAL

379.519a*

126.165.1 J

V> 7*6.71

W.072,18

02.5 M,M

42*161.31

431.621.32

374.Î|Da%

000202

1 VENITURI CURENTE

3Jt.sts.2a

97.23203

«6-UI.74

92-î20X»9

62.554..M

340.02169

349.JI3.U6

363 492.39

«TOS02

A. VENITURI FISCALE

275.625,25

77.806,77

662I6.U0

76546J4

55.056,54

284.623,00

290.776.1»

3W.9J9.W

«KHD2

A t IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41 IfU.f»

40195.60

4LIOS.OO

4t.tM<.M>

184.741,00

193.«4 0,0)

OT0002

A12 Impojil pe ircmL profit« cutiptn dio C2pii*l dc h pcnoMne Rnec

IM. 159.00

41.108,00

40 895.00

-illot.no

4l.O4l.OCI

(76.596.00

1*4.741,00

193

0302

IMPOZIT PE VENlT

562,00

155.00

155.00

155.00

97,0)

sw.ao

620,00

651,00

05021*

Jmpozuui pe venitarik din transferul proprietăților imobiliare din pxrimocnul pctwtnf

562.00

155.00

153.00

155.00

w.w

590.00

620.00

651.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597.»

40.953.»

40 740.00

40.9$3,n0

40.951.»

nO(K.90

U4.121.00

193 1*9.00

04021»!

Cote defalcau dm importd pe

venit

163 443.00

4tt.9S3.tlO

40 584.00

40.9$3.no

4O95M»

I72.M0.-IO

uu oniX'Mt

1X9 6)0.»

(MO24M

Sume aJoou din «ide dc Wcate din

napadial pe imit pentru cdulibcMca

buțpcfckx- locale

154.00

154.60

4,006.90

JMLtHi

3.539.00

oa«K)2

A3 ImpenK »Uwc pc ptopdeitfc

so.tisos

20432,37

10 275.no

4.192.54

3SW,;»

3I479.W

4U

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

50.715.25

20.452,37

10 375.00

15.815.34

4.192.M

35.9W.W

3*479,00

4l>5dt.0U

07020?

tajpo/h îi taxa pe clădiri

34 542,53

13.056,01

7,711.(0

lt.SO7.99

2T.295.UO

29.357.cxc

070202

Itopork» taxa pe teren

12,192.72

£936.37

1.559.00

3.43235

I.J 65.00

6.200.9(1

6.350,0(1

6J5O.I»

O7U29J

Taxe judiciare de fwntxu ai abe uxe

de umbm

1245,00

140.00

505.1»

450.00

450.1»

3.1WI.W

3200.00

3.200.W

070250

Alic itnpo/Jle niarc pe proprietate

1735.00

500.00

50C.IMI

425.Nl

310,00

184,00

1.634.00

1634.00

10W02

A4 Impozite si tace pe bwwn ti auricii

5*551.00

15 410.00

14.146,00

19.332.00

9.657.00

72 033,00

67.596,00

6Î553.W

1102

SUME DEFALCATE WN TVA

3t.84C.00

9.790.00

» 997.00

10.971,90

1.01100

57 132.00

51.899.00

53JIJ,6O

110202

Sume defaleale <K« Iova pe valoatca xtwțaD pentru finsrrtueacheltinclikr tkwcnuslizaic lariteM «snunclw. orașelor. ntnnieipiikrt st sectoarelor MimteiptoliH Bocoresu

35.429.00

9.303,00

tt 705,00

9.125.00

7. >96.00

43.975 .ea

44377.00

44.7H,OO

(JO2O6

Same dctaleMe din lovi pe valoarea

adauțau pctim echilibrarea bu$clctor

loc Ne

IOG.DO

POS.nn

lt.202.of>

5..'77.<m

s,3»5.00

1)0209

Same defalcate din uxa pe vataarc adupu

penau linaaurei istv turnantului pulreulu

ii a cdvi coclctieml

2.605.00

417,00

4K6.0O

t 146.00

4K6.90

I.MS.Wt

L 945.00

l.WS.DU

IZW

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

Si SERVICII

15.00

?,<»

6,00

DM*: O9KW2020 Til:        pag: 2 - mii Iei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale bufet 2920

Prevederi trimestrial* buget 2020

Ealimari 2021

Eatimari 2022

Estimări 2023

TOTAL

din cere credite bugetare declinate Atingerii phtUor restante

Trim 1

Tritn.Il

Trim.UI

Trim.1V

A

B

)»=J+4*5+6

2

3

4

5

6

7

B

9

129207

Taxe hctdtctc

D,w

9*oh

r»,oo

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

2%.O»

92.00

91W

61,00

53,00

3D.W

32?.«n

MX.00

I5O2OI

trapez» pe speciKole

I63.U0

52.no

5W

31,00

39.00

ITO.IRi

175,00

P6.tt>

150250

Atic taxe pe servicii specifice

133,00

40.00

-141.00

30.00

23.00

I4|»(Nî

153,0»

167.00

1602

TAXE K UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

19400,00

5J25.00

4.053.00

4 3003»

1.522,00

I4.60U.M.-

15J30.OO

160202

Impozit pc mijlotcclcdctnrwpon

11.787,00

5.000.00

3.500.00

7.900,00

1.3K7.00

I2.9H7.0C-

11717.00

H4S4.00

160’03

Taxe ii tarife pcnlAJ eliberare* de

h\,cnLr si auUorizabi de fundiocaic

1 6B.IW

525,00

553.00

400.00

135.00

1.61 J.Of-

1.613.00

1 613.00

1X0002

M ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2XXJ.00

SSC.GO

900.00

2013»

I59.M)

]«02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.2W.00

KS0.1»

ooo.h)

301.110

tsv.oo

1*0250

Alte Kwpo/Jic <i Inc

2,200.00

S5o.no

900.00

291.00

1593»

2'2000’

C Vontari nefacafc

62.763.95

I9.425.J6

20265,74

13.574J5

7.49113»

55.399.65

58.S37.06

59 55339

300X12

C1 VenKtin dm ptopncistc

14 4<M.O4

3.401,47

3 050.00

6 452.57

1.192.1»

1ZU97.IX

12.705.00

13.340.0»

3»O2

VENITURI DIH PROPRIETATE

(4.4%.04

3 401.47

3.O5KOW

6 153.57

1.192.00

l2.O97.tr

l2.7OS.ai

13.340.110

V«Tsmt(Me din profilul net al regiilor

Mxemome

57.32

15.1»

4132

34*0205

JIMI2O53V

Vcmturi din concesiuni si închirieri

14,331.04

3.246,47

ltWD.00

6.552,57

1.192,1»

12.097,«

12 705,00

J3 34UJIO

ncri <fc cabc rasiduitife publice

14.331,04

3 286.47

3 OOD.00

6.BS2.5Î

1 192.00

12 onor

I2.7OS.1KI

]J 340.00

30025»

Alic «nituri din ptoprietaie

107.6*

IIXI.IW

7.6t

339002

C2. Vwzari dc Lotwiri ci xrxkii

45.267,91

16.024.39

17215.74

1.721.7»

6.306.00

43302,65

4S.M2.U6

■I62l>.3'>

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 51

ACT1VITAT1

9,205.02

2-455.00

2.713.02

7132.06

1.103,1»

9.M7.CX.

In. 130.00

H>.637,rt

33021»

Vwidfri dm precliri dc smiwi

8 Î34.02

2D72.no

2.40S.O!

1<» 17.1»

1.642.00

9M7.0C

10.130,00

10657,00

3302io

Cottinixni» psnMitof sau Rottfiwockw pentru ititrci mon eopiifec m

cw

451.00

150,00

)50,M

J 00.00

51.00

33022*

Venituri dm recuperarea chcliuWitoc dc judecau. impwUriii si

63,00

33.00

>0.00

10.00

1O.«>

330250

Akc vțiMturi din proton <fe sen icti

» oile aciiviuu

555.00

200.00

150.00

105.00

iOD.no

3<02

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

EURERARI PERMISE

215.00

70.00

65.00

45.W

35.00

34O2(i2

Tanc cxVajcAtiirc dc Umbra

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITATI SI CONFISCĂRI

X461.0O

2.600.00

2100.011

2.1109.00

1,668.00

9.)l».oc

0.574.00

I0O53.0U

350201

V carturi din anrcrvi si rite WKUum

♦pliate păunitdicpo/itiilw legale

2.400.00

taxurc

700.00

500,00

400,00

ÎME54*

Alic wuepzj, pcmldMi ii contbcm

6.06tjW

i.ttn.im

l 500.00

i.5oo.no

l.26t,l»

9.UI.0C

9 S74.OU

10953.90

Pata: 09/09/2020 Tit;         paig: 3 - mii hL

Prevederi «nusle bngec 2620

Prevederi «rintrstrhle buget 2020

din ore

Trim.II

Cbd

Denumire indicelor

TOTAL

credit» hagetart dutm«4e atingerii pUtilor restante

Trim 5

Trim.111

Trim.IV

Estimări 2021

Kstinaari 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+4+S+O

2

3

4

5

6

7

i

9

3602

DIVERSE VENITURI

22.2TJ.W

7,5<K)V(XJ

4.444.71

2.SW,(Kt

24.537,6'.-

26.121,06

25323,39

36U2O6

T»ac «peciile

J7.7M.MI

6.WW/XJ

fbOOT.tMJ

HWOOa

2.742,00

24.OS7.91

25.629,10

25 514.01

3M15O

Afcc \cmkMÎ

4.513.»

l.500,1»

1331,11

L444.7I

31/K?

449,7?

498.26

3701

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DFCAT

SUBVENȚIILE

1.104,00

3.390,39

4 704,61

370203

Varttmmk dm tecii unea de fahciww pcitf ra finanțata ttctiuari 4e dorvrdure x bu/tctylxj» kxtl

-41OÎ2.27

-32.M2.91

-5 475,39

-4.213.9?

370204

VxsOTinic din Kdrânex <te fenctrtrarc

42052.27

32 292,91

S.47V9

4.213,97

3702»

Akr transferuri roluMarc

» 104.00

3.399.39

4.7MX>I

410002

IV Subvenții

26.121.43

11 556 59

6.61335

951.49

1 U<HU*

io. iama;

2.239J3

42000’

Svtncmii de h alte ah de ate

admnasuatici public

26.121.43

11.556,59

6 6LU5

951.49

tl.3M.00

10 168.96

2 2)9J3

txn

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DESTaT

26 046.6»

11556.59

6577.»!

91222

JL3t»,l»

111,168.96

2239.33

420201

Piojramul Termoficarr

4 65176

4 652,76

42020101

Sume tkx*»c «ic Im bufetul <k slM pouru

Ftcgcinw) TcnuoficR^c

4,652.7*

4.6S2J6

420214

Finanțarea «nor cheltuieli de capiul

«k wwxnlof dc ?n\»ianwuM

prcumtenK*r

41,00

41,00

420220

Sul» cnut de 1» bugetul de stat către bujetclc locale accesare suainenii ikrolariâ proiectelor finanțate din fonduri externe aeranbusubilriFEN) postxfcrarc

15L69

•51.69

420234

Subvenții pentru xurdarea ajofewWa pentru incalrirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

1.19

i,W

420265

Fmsafwett jxoț'MKku Naiiowl de

DczvoUftrc Locala

1* 17<v»2

17.011,36

-M2.24

420269

Subvcoln de b bvțvto* de dat cttiț bugetele tocxlc oc«*ac cuslineriJ dw^beii pcOK-cklfM fiiuntMs ii»n fonduri externe ncrwnbunabdc (FOC poit*dcrvc. afctcnte pcnwkfci de prtjffwwic 2<J 14-2020

2 222.77

IJ31J3

6t4.54

1I.30S.00

10. >6X.<26

2 239.33

420210

Stibcnin de U bugeud de stat petHiu

dccDfttticfl chchwidik* pcfltm cunnliti*

2.431.16

I.U8.94

54222

420222

Sirnc akieaie fxruro ntmolenlul de mc

370.00

170.00

43&2

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

7< J4

35,47

39.2?

430241

Sume sJocatc pcnvu cheltuielile cu

Dat*: 09/09/2020 Tit:         pag: 4 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stâagerii pluti Iar restante

Trimi

Trim.lt

Trim.lM

Trie». IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

8

l-3+4+5»«

2

3

4

5

6

7

8

9

doctfe» de brtn* u iBdcmmztlt» de ciuurc pentru penendd 4m sen iciite wmfc pu-SJicț ailu «»izolare preicrw tiva k locul de *«unc«

74.74

35,47

4502

SUME PRIMITE DE IA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREF1NANTARII

twojs

690>5

450201

Fondul European <fc Dezvoltare Rcgxxtsîa

690J5

690.59

4402

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTJ DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2*20

HJU.IIX

IO.3I7.OI

4.001.07

76 mm

62.139.39

9379.24

4*0101

Fondul European dc Dex'ttfcvc RxjgwulațFEDR)

M.462,91

X.064.4X

13M39

76.7'7,12

«.139»

9.379.24

44020WI

Swtk pnnuie m coutul pbulor cfctiu*^

Hi mul m/cnl

! 1.259,4’

1064,43

3.194,97

767I7J2

61I39J0

9 370.24

44020102

Sume pnmne m «axul plrutar eleetuMc

m«s»M anteriori

2(0»

201.53

4W2D2

Fondul Social £eropctn(FSE)

2.355.10

2.252,53

602,57

43.X

4*O2DZO|

Sume pornire in contul plriilw eRetuue

fa Anul curoH

2.557,37

2.252,53

MM .M

43,51

43O202O3

Prefmantare

297.73

297.77

4990

VENITURI PROPRII

291.4C.2t»

*4 042.34

71 7SO.13

4LI49.69

54 47ZM

212.900.69

297.41406

310 374.39

5002

TOTAL CHELTUIELI

3*9 415,4»

tW.7R3.51)

’X» OI4.il

72.7H.I»

25.352.90

420 I6M(

421.621,32

374 IIU.%

01

CHELTUIELI CURENTE

3tM.J10.49

13» 761.61

ia ioi.34

M 320.01

21.127.5a

3» 339,31

335.03252

J37 521.9(6

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75 952,32

24.394.44

21,14LC

19263.»

11.152.70

61 WO.tX.

62.355,00

62 t71.txt

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

103 029,112

50.979.05

îî 522,69

16675,33

3.351,40

tW4G5.(K.

123361.00

135 252.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

3 744.60

2.355,00

2.560.60

1319.70

1.506,30

3.6C.UC

7.141.00

5107.1»

4W

TITLUL IV SUBVENȚII

5500,00

5.500.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

160.00

lOfl.W

500.0C

500.00

5W.00

J!

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATJ AL!

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.419.92

12.327.22

10.6X1,00

1L 393.50

3013.20

3C,'X»,0C

30.300.00

31 i 00.00

»

TITLUL Vil ALTE TKANSFERURt

32 1 I&9U

10 «3.31

4.345.6»

6.290,91

4*1.00

If.JtXhOO

ifiino.oo

%

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DtN

FONDURI EXTERNE NF.RAMIWRSABltE

POSTADERARE

4 {'9.66

1.51555

2.67405

44 243.24

5OD9K.I'

5107*26

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21 724,20

12 433,60

4JMU0

5.032.90

Jî.00

20.312,1*

«aji.ati

j jț sKWi^rxr

M

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 30 H-2B2H

19.017.63

13 614,94

S 332.69

101550.07

76016.44

I2U3.7V

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.5 J 6.30

4 4si6.|C

336,!»

605.40

1,0'7.90

?.977,W

3.»I9O,U0

3 99IK0U

m

CHELTUIELI DE CAPITAL

59. *21,75

4I.5W.T6

9522.0?

1.704.92

Bata : 09/09/2020________Tit:          pag: 5 - mii iei-

Cod

Den urnire indicator

Prevederi anual* buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2010

Estimări 2021

Erlimari 2022

Estimări 2025

TOTAL

din car* credite bugetare destinate stingerii platilor restant*

Triat l

Trim.U

Trira.ni

Trim.IV

A

B

1-3+44-S+6

2

3

4

S

6

7

S

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFiNANCtARE

5912J.75

.11.594.76

9.522,07

1 704.92

77

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,Wl

7.655.60

6.797.00

6.797.00

4.725.40

31.322.0»

36.519.OU

36.5*9,U<>

st

TITLUL.XVII RAMBURSAM DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797.00

6.797.W)

4 325.49

31.322.00

36519,00

36519.00

ti

Fitil cTwuraic in uâ ptcecdcMi ti

recuperate xn «mai curent

-691,76

-241,31

UQ5.G0

•37.71

8$

■JTTLULXLX Pi. ATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S! RECUPERATE IN ANUL

4191,76

-241,»

•4 05.60

-37,71

510002

Partea l-a Servicii pobittt pnciak

67.S6I.0!

25.141.01

17.273,42

14694,11

10443.40

64.603,29

62.215,00

61.M2.M

5192

AUTORITATt PUBLICE St ACȚIUNI EXTERNE

53.0X6.61

19.451,72

13.052,32

tl.S00.97

1.011,40

49.016^9

41000,00

43IJOO.OO

VI

CHELTUIELI CURENTE

27.05t.9t

9.626.96

7J6Î.O»

3.7I2.M

4.356,00

21.194,29

16 4(1,00

16M1.00

10

TITLUL I CHELTUIELI 06 PERSONAL

I7.X90.00

4.745.00

4 455.00

4.455X»

4 255.00

kkDS.nn

n4H,on

136)1.00

1001

Cheltuieli         m

I7.230.0U

4JG5.W

4.355.00

4 3<5.t»

4.165.00

17.2303)0

17.230.00

17.230.00

IMI01

Sabnt (te baza

15674.00

3.940.00

3940.00

3.940.00

3*56.00

15.676.(10

(5 676.00

15676.00

100112

îndemnatei i pUttie unor peraoane din

afcraumMi

414.00

115.00

IIS.MI

(15.00

69.00

4(4.1»

414.110

4(4.00

I0OII3

Drepitari <k «fckjjfrc

30.00

10.00

10.00

10.00

30.00

30.00

30.00

li»t 17

Indcmwzâtâ de hcânft

m.DO

IW.OO

2J2.M

190.00

190.00

IDOIJO

Ahc drepturi jaltrute w> bani

330.00

I12.W

?«.AO

50.00

330.01

330.1»

3311.00

1002

CbNuacli Hluiak in naiwa

2X0.00

210.00

2W.(»

2X0.WI

2*0.00

100206

VoBthcre de t acama

210.00

210.00

210.00

2X0,00

210,00

HKI3

CocwiAuuî

310.00

100.00

16(1.00

w.w»

911.00

3t0.(»

3*0.1»

3^.00

100307

Ccwrdnnia erijurooik peatra munci

3X0.00

100.00

1(10.00

90.(10

911.00

20

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

5 574.05

2.357.00

1909.17

I.235.W

72.00

5^00,00

3.tx».un

3000.00

2001

fiumu»» servicii

3.2*5.02

1.242.00

1 267.16

765.16

10.00

200101

Furraiuri de birou

250.00

70,00

130.(10

SO.I»

200102

Muieri tk pcnini cut eterne

40.00

10.00

io.oo

10.00

10.60

200103

Incizii, ilumiMi « foru mo*k>

264.19

130.00

134,19

200104

Apt. tanti ti «Mriiac

40.00

15.00

15.00

10.00

200106

hcsc Ar schimb

235.00

100.00

IQ.flD

55.00

20010?

Tfsnspod

26.41

2M»

5.00

0.4)

’OOIÎB

P«U, rcfctwwuwiiî. radio, tv.

uHemet

605.00

315.00

315.00

65.00

200130

Ahc bunuri m Krvwii pe tuni

imrctatcte ii (teciieriore

1734.42

5II.W*

57X.67

574,73

2002

RcpwnlH ctgcru

50.00

ino.no

.50.00

2004

Mcdktmeme ri mstensîc swwtan:

13.10

13.10

2<XWO4

Dexinfeclsali

».»

13.10

2005

Bunuri de nautraoiiectetw de mtcnw

J5.W

JO.OO

5.40

200530

Alte «bkete de inventar

35.41»

30.00

5,40

2BO6

Deplasări. <teuaan. uantfcnm

26.00

25.00

|J0O

I>«l» : WKffilW_______Tit:______pag: 6 - mii iei-

Cod

Denumire mdicater

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2420

Estimări 2021

Estimări 2H22

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

TricoJl

Trimlll

Trire.IV

A

B

l-TM+SH

1

3

4

5

6

7

8

200601

Deptman interne. Jcutau. a«isRrw

24,00

24.1»

2XW6O2

£>cpUs*n ta waif)»(Alc

2,00

l.oo

J.W

2011

Câni, publicații si macenale

dociHWCrtwe

30,00

15.00

15,00

2012

C«nu)ț*ntt si cxpcrtr»

480.00

230.00

2W.OO

50.00

2013

Prtgwax ptofawnals

20.00

IO.DO

10.00

2014

Protetica mutei:

25.31

5.00

20,31

2DJ0

AKc libcftuidi

1.531,52

700,01

445,00

333.53

62.00

203001

Reclama si publkrUk

«0,00

160.00

200,00

160.90

203002

Protocol ti ttptCZCMBC

40,00

4U.Q0

203004

Clixit

432.00

150.00

110.00

UOJ»

62,00

203030

AKc chchuidt cui bumin st kfv teii

546,52

350.0;

135.00

61.52

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3 439.16

2.4«2.%

956.W

59J*

5502

Pro^tms din Fc*du1 Socul Entuptun (FSE)

3 43956

14U2.96

956.90

591?

510201

Fmanlvci naikwih

5ft3,M

366.31

143.53

5*0202

Fhwwc* c.xlcnu ntfâmbuttilMU

«55.10

1041,73

li 3.3?

50,40

530203

Cheltuieli ««ligibîlc

10.92

10.92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155.00

41«l

42.t«

42,00

2?.<»

sw

Sume «fereau pcnuxdck» cu Jwidkap

Rcinodratc

155,00

42.00

42.00

42.0U

39.W

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.16025

3.IMLK

71

TITLUL xm ACTIVE NEFINANCIARE

J.IWi.25

î.169,10

-«.91

7IGt

Active fixa

3.IM.25

1169,16

-t,91

710101

Corni rwtii

600.00

627,00

-27,1»

7KH03

Mobilier, «parastas brtooea u alte

Bdrve corportle

10,00

10.00

710(30

Atu atlivc fixe

2.550.25

2.532.16

lft.09

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2L97S.OO

6655,60

5.797,00

5.7O7.W1

3.725,40

27 122,00

3I3MW

11.5X9.06

*1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DF. CREDITE

21075,00

6655.60

5.707,00

5.797.00

3725.40

27.I22.»

31.SM.00

11.SR9.W

«102

Rambutsan dc ercdtlc intcrac

2I.W5.00

6.4tf$.GU

5.797J»

5.W.O9

3.725.40

27.I210T

3).5iW.OO

31.5*9.00

«10205

Rambursări dc crednc aferente datoriei

pabltcc interne k>cxk

21 9T5.00

6655.60

5797.no

«747,00

1,725.40

27.122.»

31J«9,no

31 .’»9,00

84

Plan cfeetiutc» anii prcccifcmi si

iacuperatr in «ani curent

-103.55

-107.55

»$

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-U>7^5

-107.55

mi

Pinii cfutaaU in anii precedent: si

rccuperdir m «Mwl curcii

• 107.55

-107.55

DM» : 09/09/2020______Th; pty 7 -mu kt-

Cad

Denumire sodica lor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi tTÎmesti'iak buget 2020

Hs ti mari 2021

E-ti mari 2022

Esiitnari 2023

TOTAL

dîa care credite bugetare desliuie stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trimit!

Trim.lV

A

B

1*5+4+S+E

2

J

4

5

6

7

î>

!50|ti|

H*i efcciMK in inii pcocedcnji si tttKp«Uc în in±i) cțHțnt in scrSipnc* dt funCSiOiUrt i. buțttalui lottl

-107.5$

■ 107,55

51020)

Au»ni.«n oenflsw si Icgutaruc

52CHt6.61

19 451.72

13.05*$;

11 56G.97

1011,40

49.0)6.29

•tu aufs.tra

4S.2IW.UU

5102010]

AytunUli CTUWvr

5 2.016,61

WAJ 1,72

J 3.05 2.52

) 1 500.97

X 0*1.40

49.016.29

4X Wfr.00

41 300.011

$402

ALTE SER VIO i PUBLICE GENERAU:

6 42(1.60

7.Q77.Î9

I 64Z.IG

t?05l

«30.70

6.702.1KJ

61TJ.W

6 iSC.OT

01

CHELTUIELI CURENTE

6.429J5

1056.01

1.672.03

Wl

130.70

6.702,00

6 174.00

6 1HC.WI

19

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3J«UB

966.30

79130

»17.70

757.70

3.3?2,t»

3 344.W

3350.80

1001

Chctkittli uiantk £i> Iww

3.19540

«77,60

?».*>

701,60

739.60

Itoiu

Salani tfc bwa

2.946.00

79* ,00

726.00

713,00

707.00

1001tJ

Drepturi de delegat

S.Kfl

4.00

0.1»

1.00

100117

huktntiLjtii de bruta

1X4.40

52.60

52.60

52.U»

Îv/A

10013»

Alte drepturi labrirfc bt bani

513.00

23.W

32,00

4 t*

IWÎ

Cbdwich salariate m naRow

(fl.iA

69.60

100206

Vouthert de ibCkU

69.60

60/4>

1003

Contribuit*

75.40

19. HI

39.10

19.1(1

IILtft

100307

ConArdHMifruțurMonc penm munc»

75.40

19.10

I9.IO

19.10

IKJO

20

TITLUL l| RUNUA1 SI SERVICII

I 141.0$

1362.71

344.53

ln3.N

W<J

1 tfiC.IMJ

I MIHJ.lt>

20U1

S urniri si sen teu

555,71

277.01

156,53

102,17

20,<Ml

200101

Funutnri efebi rtxi

$0.41

22.41

1 l.l»

12.00

i.OQ

2«HU2

Materiile pettru ctwnewk

4,00

J.i»

2.00

200IB?

«Liouniai 4 !wt» moine»

172,53

ÎM.M

?t,03

200104

Apt, cmmI ii iSJiijrtlMc

29.20

10,<O

I.M>

<0j

4.00

îflotftS

CarbutMu si lubrifionti

7r5O

H.Oo

4.U&

•J.te

ÎM» 06

Prese de schimb

I.Mb

1.50

2001»

Posta, tetaofliumcato. radio, iv.

internet

4XW

IrițC

lv.1»

4 1»

2OQIO9

MmctuIc fi ptcSlan dt MAiCai cu

cujclcr fujiciwru!

ll«0

TUC

J,«l

4 W

200130

Aftt bwwri u rervreh pentnt

MOduKicfi («KlxMure

212,47

lai.m;

M.M

75,57

in.»

!     2002

kcpuaiw cursnie

13.00

1I.«

20M

McdKMBCnlc n materiale sanitare

15.00

15.00

2<KM(M

Dc/mtccunti

15.00

15.00

>rX>$

Birturi de nnuta obrecrelo* de

44 jn

7.00

4.50

33.00

2W530

Alte ab*e«e de wucniM

■Nja

7.trt)

4.5O

33.00

2006

Dcpfwwi, dclalMi. UtnJferari

5,00

6.50

-tJD

21JO6OI

Deplasau interne, decese». Ireniteriri

5.00

5.50

-03&

200602

Dcf^MWt tn țrrumntnic

I.00

4.00

20H

C»rit. publicații ți mâteiitte

Data i 09700/2028 Tit:_________pag: 8 - mii Ui-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2920

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destituie stingerii platilor restante

Trio» 1

Trim-H

Trim.JU

Tritti.IV

A

u

1-3+4+5+6

Z

3

4

5

6

7

8

9

JocwwcnUic

0.5V

0.50

2012

Corwirftmii w expertiza

A<®

S.KO

-l.DU

2013

Prcjitirc profcskrtsal*

2.00

3.00

-J.W

2014

Prottctit muncii

3.60

X10

0.40

2030

Alic cheltuieli

l.) 97.74

(M7.5O

IM. 60

13.64

sn.uo

203001

Redea» si pebl iciute

2,00

d^tl

3.10

-S.60

203002

Ho6Xu1 si repcț/cnuic

0.50

o.Sfl

203003

Prime de asajsjwc non-vitu

3,00

1,00

2.1»

2030)0

Aht chdWKh ev boturi si servirii

1 102,24

941.50

111,50

I9.M

5O.M

50

TITLUL V FONDURI DC REZERVA

lOO.tt

wo.w

500,00

500.00

500.00

5«H

Foud de rezerva bujetoo li dispoziția

wtonuidor Iscate

KMtOQ

100.90

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 <100.00

600.00

$26.00

•uo.no

IJOO.flO

1.200.00

1 2i« .Oo

5501

A. Turafciuit latente

t ijoooo

6oo.no

520.00

-120.M

5WI1I

Alte uansferaa cuicme interne

t «oo.oo

600.00

52O.W

-lin.no

52

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAM3UR$A»)LE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

nt.oo

II».!»

5WI

Propune din Fondul Ewopcan de Dezvoiure

ReaioaahtFEDR)

111.00

Hă.iXl

510)01

Fiaamareo csuianaU

17.70

5S0ID2

Finanțarea externi nerarabursahria

ÎW.30

ÎOO,3tl

59

TITLUL Xi ALTO CHELTUIELI

30.00

9.00

D.t»

9.00

3.00

Jo.nj

30.00

>o.0b

5940

Sume «fwatc pcrsoanelw cu handkațr

30.00

9,00

9.00

0,01

3.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26 J 9

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFtNANCIARE

26 J 9

2«.l»

7101

Active fixe

26.19

26.19

710101

Coase rudă

$.00

5,00

7)0130

Alte acut e fixe

21,19

21.1»

14

PJali efeduaie u» »ii pacedemi îi

rvcupcTBfc îh anul curent

•HM

-1.01

•29.93

*5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANI1

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

«34.K4

-1.91

-29.93

«501

P)*<l CfceltMk: in «Ai* precedenti d

rccuperec i» indevrcru

-34.M

-451

-2»53

kwioi

PtMi cfadoak trt ttw preevtfaiu rt

.recuperate tn umil eircru « secțiunea

de fufxrti<Hurc ■ buprtuhri tocai

• Fi. IM

-1.9!

•2953

540205

Food <fc rezen « bw^e ton» to dâpoztun

Dote: WOT/2020 Or:        pa<: 9 -nmlri-

Cod

Denumire indicelor

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

J EMimari 2»22

Estimări 2023 ।

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Tritn.UI

Trim.1V

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

a

9

Mrfortatitof k>c*Jc

KW.WI

1 uU Xl

SÎO.CQ

5W 40

540210

Sen teii pwblkc coraimkarc de

ct ktcnu * pcrwuKlsr

2.W&H

i w,h

734 «

SXt.ll

«TAI»

3.WJK»

3.374,00

jJIU.WI

540250

Alit «trieri publice jeaciak

im.»

$

■ittx

ItSlJj

î».«)

3.142.00

XOX)«<®

jo»ava>

5502

tranzacții privind datoria publica si

împrumuturi

9O53.W

2.619.00

2J10.W

2.322,70

1 531.30

x.ais.oo

7.341.00

6tX}?,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9H53.W

2.619, «I

2.5IIO.M

XJ22.7O

1 531,30

X.ttS.00

7341.00

6 007.1»

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309.20

261.00

20.20

J.t»

25,00

W,4X)

200,00

300,1»

2024

Comisioane a afec conuri aferente

impiwnuturilor

W\3>

?M.W

K.!fi

j.ort

25/0

202401

Comisxwiw a Ae corturi □fertuHe

impnrtnaianlot externe

272.20

255.00

n.?n

202<K)3

Cutntrioanc si Nte coskm afcicnlc

MnpnwTwhjnlod tnicoc

37.00

6.00

3.00

3.M>

25.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

S 744,60

2J5W

2.56O.M

2.319.70

1.506.30

14XS.r»’

♦ UIMO

s aut cu

jooj

JJobunzî «fererHe datoriei pubbcc mlcrnc

X.3SS.M»

23SX.M

2.3X3.60

2X9.70

1.327 39

Doh*azt jferertiz dxoriti jwbiecc

wme dMMic

X W i-O

7 Jît.Wl

J 3X5.M

; JW.7S

I.ȚSIJO

3W2

Ovtein ■(creme dMOrici puWtee

externe

JW.i»

?77.t»

IW<3

3tX)2ul

Cobaiul. alocate datoriei puWkc

TXkTTK iJifCCtC

H6.W

179(0

600002

Puttalba Ap«mx. ordiac public* f»

F|ur*M* național*

2I.J93.74

1.356.90

6595.72

6 2ll,t2

229.30

u.ua.w

121)12.00

I2.7WO

6)02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL

21393.74

I.3S6.90

6 595,72

6211.K

229,30

l3.92S.oo

12 ull.uo

11760.00

01

CHELTUIELI CURENTE

IV.X75,(M

6971,90

6,462.01

62I1.X2

229,30

13915,00

12.012.00

12.760.00

m

TITLUL ICHELTV1EIJ Mi PERSONAL

254.00

63.00

61.1X1

62.CM»

63.00

200.00

200,00

It»l

Cheltuieli salariate in twu

241.00

61.00

59.90

60,1»

61.00

num

Sahrii de buza

224.00

56,00

56.00

56.00

56.0-3

!l»l 1?

Indcmnizalti de brav»

16.00

4,00

3.00

4.00

5,00

J00I3O

Alte drepturi salariate M bau

1,00

l.W

1002

Cheltuieli ularialc in maura

5.00

5.00

1

[00206

Voucheredc isutw

5.00

5.00

1003

Contnbutii

X.IX)

2,00

1,™

2.00

2,00

1OC3O7

Coatrjbottlt iripupuxic pentru munca

4.00

3.00

2.00

3,00

2.0l>

2il

TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

6 3XI.M

3.479.00

2,790.12

110.72

1.00

2I»W

21*11

B«U?iti Unicii

$73,19

56.90

515.09

1.O>

1.00

200)02

Mattnah pcrrtrv cwartcnk

4,00

4,Ctt)

2OOIO2

iacalin. iluminai si forte molim

40.00

3U.00

HI.W

200)04

Apa. canal si salubritate

1.00

J.DO

D»ti: 0»/05>ZEQ2t>________Tit:__________pag: 10 ■ mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi astrale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2024

Kstimari 2021

Ejtimari 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare declinate atingerii plătitor rettttnte

Trirc I

Tritn.ll

Triaa.111

Trim.IV

A

B

l«S++H;r6

2

3

4

5

<

7

8

9

2WW5

Carburanți«tlubnfiora:

5.00

2.00

Jtu>

(JW

1,1»

200108

Pom. iekcomui*icBlb< rotfio. iv.

Hilerncl

6,00

6,«J

200130

Alte btmtin m servicii pentru

mutwxrc n fwKiwnsrt

517.99

13.90

5tM,O9

2W3

Hrana

7X1.03

1.015.00

-153.97

200 JOI

Hrana penau oasneni

711,01

1.035.00

«253.97

2004

Medicamente ti mseriale «mirare

0,10

0,10

2OO4OI

Medicamente

0,10

0J0

2005

Bumui dc natura obiectelor tfc inventar

«7,60

ti.w

300530

Aht otnwie <fc in wntsr

«7.60

X7.«

2014

muneri

2.00

2.00

2f>W

Alte chaikndt

4 936.32

2 297.40

2.529.00

lt»,92

2020»

Akc «tehnicii c« bunuri tt tenaii

4036.12

2.297.40

2 529.00

î 09.92

Si

TITLUL VITRANSFERURI INTRE UNlTATl AU

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13X37.00

1.424.00

3.6 |fl .00

6 038.00

165.00

I3.515.1HJ

II.600.W

5101

rint$fen*t corecte

13.237.00

3.424.00

36|0,()O

6 033.00

165.00

510201

Tnrafoun către inwtubik pubi’rcc

13.237.00

1.424.00

3 6ro.no

6038.00

>65.O>

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0,90

0.9U

«.9»

0.311

5W0

Sufite aferente pcnoanclof vu han&cap

neiiKodratc

3.00

0,5»

D.W

9.90

9.30

71)

CHELTUIELI DS CAPITAL

1.511.7»

1.385.00

133.70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.511.70

LM5.00

133.70

2101

Aclire

1.5IS.W

1.385,00

133,70

710101

Conaj^ctw

50.00

50.00

710130

Akc «uie fixe

1.461.70

1315,00

133.70

610203

Ordine publica

13.237.00

i 424.00

3.610.00

6.03X.W

165.00

13515,00

1J 600.011

12.34D.ffiJ

61020304

Pohuc local»

B.237,00

3.424.00

3.610.00

6 0î«.00

165.00

13 Mi.oo

L1.M»,00

12J4O.OO

6tO2O5

Protecție civila si p*uteclîa «mira

incendiilor (protecție tivit»

Boamifiura)

S. 15A74

4.912.90

29X5.72

t73.*2

M,30

4(0.00

4J2.Ofl

420,1»

6W002

Panta 31 t-a Cheltuieli «cral-enftvralc

164.579.53

«1.070.21

40 060.04

33.723.01

9.726^0

144.524.70

139944.44

15X597.91

0502

1NVATAMANT

36422.10

17.432.57

5 792.67

11 001.59

2,196.00

jk 4uc.no

4X66O.no

60.792.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

32 761.41

15.337.07

.6 751.67

9 471.67

1196.00

3X.46S.MI

4K 66(1,00

60 ?»>2 WJ

21)

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

25*77.41

12 IS9.07

4 *54.70

7.651.44

IW.W

35.918.00

i$.767-llO

60 793.t»

2001

Banoti i) un icii

9.656.50

3 596,65

4 <122.56

2J4.00

2 OG (01

Fwnitan <k birou

97.00

52.00

21.00

iioo

200102

MatcnaJc pentra curatenk

X0i.99

ISt.OO

26.1»

350.99

24,00

200103

IbciI/X. iluminat si lwta wrfnu

11.318.25

7 791. 50

2.41 U5

792,50

343.00

200104

Apa. canal si sutubrrtaic

1.267.90

577.OO

42(1,50

)«.4I)

JI4.W

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: U - mii tei-

Cod

Denumire indirater

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 1021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților reMante

Triml

Trim.lt

Trim.HI

Trim.lV

A

B

1-3K+534

2

3

4

5

6

7

t

»

Tumport

W.SP

37.00

1 USD-

1IJX1

20UIH

PiW«. fckțcvTiwvcatu. rodie, u.

irtlOOCl

375JIU

143.00

117,90

Î4,6O

200109

Materiile c prciuri de jervîcu m

t»K«r (uuliesat

3JW

95,00

53.00

117,13

is.oo

2OOI3O

Alic bunuri 5» servicii penw

wtrtjiwvsi (uociwnirc

4.332,74

6)0,00

457,00

3.193.74

162.00

2002

Reparat» <we»ie

2.069.91

427,1»

W.OV

1.561,91

1.00

2004

Medicamente a makritk unitare

593.11

3,00

<4.20

$26,61

2CO402

Materak unitare

492,31

62.20

439.) 1

2WW

Reactivi

$.00

J.oo

2.00

200404

Deandretami

W.50

06.50

200$

Bunun de natura obcccchc <k mvatiar

1 K5V.43

91537

292.10

34,00

M0*H

Uniforme si cdjjximertt

65.35

10,1X1

55,35

200503

Lcjycric n AceeMni de pM

5.00

5.00

200530

Ahr obiecte de mventar

LM9.4IS

91537

277.10

472,11

34.00

2006

DepUsah. detasort, U oatfcrftri

27.W

16.00

9.CD

l.oo

1.00

ZOOGOt

Pqdosari alterne. «fcUseri. b«wfct*n

27 Al

16.1»

9.00

l.w

l.<X>

2011

Corii. pUicaiii« motenok

documentare

7.00

1.00

6.00

2013

Prejatitv prolramaila

11535

4G.W

63,05

9,30

3.00

2014

Frouetia nnuncri

9,00

5.00

4,OG

2019

Coaixtbuiu ate admiaijtrartei jmjWicc kxtk h ttilwrc* mtor lucrări si servicii de interes public focii. m btrt «nor co<»venin $>v contracte de a^oocic

2.117,10

i.tei.oo

737,70

314,10

36,00

20 JU

Alic cheftatcH

11.00

2,0(1

7.00

7W

1,00

wixx

Reclama si poblicitaie

1.00

1.00

203030

Alte chclfaidi cd bunuri s servicii

17,00

23»

7,00

77,00

J,00

55

titlul vii alte transferuri

2.619,53

517.W»

4SGO0

1 060.53

416.00

550i

A. Transferuri interne

2.619.53

517.00

416.00

L0M1.53

4M6JN

550)11

Alte transferuri curcnu mkmc

14.53

100,00

-X5.47

550)0

Futantarea invaummtufat particular saa

confexx*»! aacdiuu

2 665.00

w.00

4>iK<K)

î 14400

416.00

V

TITLUL IX asistenta sociala

) 3MM»

512.00

J4.00

712.00

swe

Ajutoare aocide

1301,00

5t2.no

14(10

7)2.00

570201

Ajutoare soc io te m numere»

I2M.OO

512.M

7)2.00

570203

Tkbcte de eres» si uchoc sodok

penau gradat ila

J<00

H.TO

st

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE CNN

DM»; 09/09/2020 Tit:        pag; » -miiir».

Prevederi am>»le baget 2920

Prevederi trimestriale bngel 2020

Cod

Dentnoire indicator

TOTAL

din cnre credite bugeture deitinaie stingerii platilor restante

Triml

Trim.il

Trim.HJ

Trim.lV

Exiinutri 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l-JHFS+A

2

3

4

5

b

7

&

9

EXTERNE NERAMBURSaIHLE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605.72

210,10

394,97

2.550.W

2193.01»

5 XH

Programa <jm Fondul Evmopcwi <fc țkzvoîlirc

RețiMiab iFEDF.)

3M.97

304.97

23$o.<n

1193.00

$10101

Fituaiwca «nionifi

$9,2$

59.25

312.50

433.95

«0102

Fininiarea extern» txtambiatabila

335.72

335.72

2.167.»

1459.05

5102

Programe d» Fondul Social European <FSE)

210,10

2I0.M

5KO2OI

FNWiluea naționala

31.70

31.70

S8O2O2

Funntaca extern» xcraabursobtla

179,10

I70.HI

$9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.752.7?

1.791.20

2,60

$250

9W.O0

590!

Bune

2.471.12

1.571.10

900 00

5922

ActtUM cu caracter Științific si

wXKxu&«ral

273.90

219.40

2.06

52.50

70

CHELTUIELI »E CAPITAL

3659.70

2.095.71

4LI»

1322.92

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3659,70

2095.71

4I.M)

1.522.92

7i<n

Aciu e fac

3.659.70

2.OW.7*

4MK)

1 522.92

710101

Constractu

1.70X50

1.752.50

4LW

-MiV

7W0J

Mobiîkf. apt/Mujt buoto* si atic

hcîîlc cd<p<xak

t 603,49

I 603.49

71000

Alte Mlhc fixe

352.71

343.21

9.43

*4

Plah efectuate u> »mi prcwdenii ti

recuperate in «nul ciirnu

41,21

-0.21

15

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANIt

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-U.2»

•021

1501

Pl*i» cfcctujk m mii ptcccdetrtim lectrpcrac in uni! cwcnl

•0.21

150101

Pltfi cfalvatc « aaii procedeoti n

recuperate in mul curent ii secțiunea

de fiiMtienarc a bugetului Jos oi

AU

■0.2»

650203

Intstanwnt pteKoiar ii {timar

12.433,25

5437.14

1 796.6S

4.351.63

147.10

65020301

jxwobr

6.20W

2.754.01

IO15J0

l.UW.04

S43. tl>

65020502

invaumast primar

6.230.30

2.613.13

7M,4S

2.461.60

304.00

650204

tevatamar* wcuadar

23.7X2J9

11.115,43

3 932.04

6695.6?

1.333.20

JS.46fl.00

4X 660.00

60.792.4»

65020401

tnvitofttM «■ w*4af **fcTiur

7 702.01

2.467,23

730.32

4,165,14

339.40

33.911.00

45 767.00

60 7V2.I»

65020402

Invaumut secwndar jupcrkx

I5.423X

9,<M6.05

3 02025

2 4W.44

9S6.X0

2.55 o.do

2,103.00

(.5020403

laiumaoi profesorul

454.47

302.15

IB7.42

1>W

37.00

6$02«

InvotonaM poolieeei

177,75

75M»

44.1MI

39.7$

15.00

050250

Alte cheltuieli in domeniul

«n«LMUKi'ufa

29.54

101,1»

14.00

45.46

4602

SAHATATE

24 452.41

12.757,65

7.699.»

2.554.00

1461.70

11,220.04

14.279421

14 954.93

D»<» : >9/09/2020________Tiu pag: J3 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

.................

Cod

nenamire indicelor

TOTAL

din care credite bugetare destinele stingeri plăților restante

Trișat

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

Estimări 2021

Eitimisri 2022

Estimări 2023

A

B

1->4+5+6

2

3

4

5

6

•7

8

9

01

CHELTUIELI CURENTE

li.410.57

4.377,22

2.563.00

1.461,70

n 220,04

14.279.22

(4.054.03

5)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

H .007,92

4.377.12

2 <106.00

2.563,00

1461.10

X. 841.1*3

I0.2W.00

Hi 250,00

S >01

TiEHifenut c ucenic

0.392,00

2.546JO

2 606.06

2 651.00

1 461.70

M6IQ3

Acfam & țmalftte

9 292.00

2.566,30

2.606.00

2658.00

1.461,70

>102

Trarutcnei 6e «pitei

1 715,92

1*10.92

-95.00

510212

Trwsfcrari pcmru fmantaKt

■mxslitriler U spilde

l 715.92

l.MO.92

-95.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4J0

4.20

5501

A Truirfcniri «ucitk

4.20

4,20

550118

Alic transferuri cwenkc mlcme

4.20

4.20

TITLUL X PROIECTE CV FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSaBILE AFERENTE

FINANCIAR 2IH4-M2»

398.45

39».4S

2J79.IM

4.07022

4.71M.9J

5*0t

Pr<rgtMH® din Fondul Eu»o pol* da Dazvoltwe

Rcgie«altt<FEDR>

398.45

J9M5

2 3n«4

4.079.21

4 7tN 73

58011»

Filuntorca naționala

2.7*

2.78

f.68.6)

1.146.21

1.39X53

5MI02

Finanțarea cMonta nctamteusibila

*.41

6JB

) 5WJ2

2.674.40

3 249.23

5BCHV3

CMltikii nedigibite

3I9J9

WJ9

71»

CHELTUIELI DE CAPITAL

tî 016,04

*380.4)

4.694.61

•29.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

B 046.04

8.3X0.43

4 W4.6)

-29,1»

7101

Active fac

(3.046.04

83*0.43

4.694.61

-29.00

71010)

Costai nadii

12.907.64

*.202.-0

4.694.61

io.»

710130

Alte «clise Axe

139.00

171.00

-39,<K)

14

Pini eFctluatc in anii pteredenti <>

recuperate in mu) cu (col

•4.20

-4^>

W

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4.30

■4.20

*501

Plai cfcdinse in anii precedent! 5»

recupcruc » anu! curcnl

-4rW

4.20

750101

Pinii efectoate in anii preccdcnii sj «cupe*ate m «tul curent in secțiunea de fiBMStcnxt a         toca)

-420

4.26

<M2M

Scrocii twcdkok ni imitau saMarc

ClipMiMl

24 313.41

12.579.65

76W.O6

2.571.00

L46I.76

II.22O.1M

ta 279.21

14 9.M.9J

060206111

Spitale generale

24.313.41

1X579.65

7699.06

2.573.W

1.461.70

) 1,220.04

M 279.22

14.954.93

660250

Aba cheltuieli in tkwHcnwl wsauik

139.00

17».<»

49.00

6602 Șo Șt)

Alic muiiuln ii aclinnt samare

139.00

IM.W

-39.00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

3 5.747Jt

19.299.49

7 7*5.10

5.035,20

3.427,50

41 759.60

25005.22

24I5I.W

01

CHELTUIELI CURENTE

31.370,9»

1512L99

7‘193.31

4.721.1»

3.427.50

41 759,6.1

25t»J,22

24*51.00

Dac: wtwnm» Tit; pag: 14 -mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Ssnmari 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinale stingerii platilor restante

Trist» 1

Trim.il

TrimJll

Trim.tV

A

B

l«S+*cS+6

2

3

4

5

6

7

8

[fi

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563.00

1 772.00

1 451.00

1.173.ro

1.165,00

O.OTO'W

4.41011,00

<i 0WMK>

K»l

CbtUufclf laluiilc m bad

3.233.00

1 532.00

1.421,00

1.145,00

1.135,00

iwioi

Solarii de buza

4 621.00

1 351.00

1.270.00

1.000.09

1.4W.W

100106

A Hr sporuri

30.00

10.00

10.1»

5.00

$.00

100113

Drepturi de fctcțMt

2.00

1.00

1.06

IOOH7

Indemnității <fc husa

500,00

H0.00

120.90

>20.00

120.00

100130

A ke Jrcptun tătar »k m bun

w,0o

30.00

203»

20,00

10.00

1002

Cbdîaidi nlviak in natura

190.00

190.00

100206

Voothcrc de vacante

190.00

l'Nl.00

1003

Contnbctii

140.00

$0,00

30.00

30,00

30.00

100302

Contribuita atijwaronc pentru munca

IMjOO

$0.00

WJK)

3Q.WJ

30.00

20

TITLUL II HONURI St SERVICII

7.8Xs8R

4.4IH.40

2 041.31

518.68

W.4V

7.si».ai

?.5»o.<»

7.$m>.ou

2001

Sunun st senicii

4 451.90

2.465,00

1.472.50

154.00

760JIj

200101

FumMwj dc bxwi

23.00

16.00

5.00

i.no

1.00

200(02

Mwcrislc pentru ctuMcaic

85.00

70,00

i2.ro

3.ro

200103

hokiu tknDLnii » fon» nxxHca

WrttfW

747.00

ni.ro

-lw.ro

5o.ro

200 KM

Ape, canal ii «febrilele

450.00

240.00

uo.ro

7o.ro

2o.ro

200105

Cubuwiii si htbriliBftli

.1.09

3.00

2<XtlW>

?V5C de schimb

123.00

ss.nu

45.UI

■10.00

3J»

2(8)107

Ttuupon

t.00

i.00

200101

Posu. ttfecomunketii, «di». (v.

internei

IV.»

4.1»

3.50

2,00

1.00

200130

Ahe bunuri «i etnicii penau

lAfrctHJcrr xi funcVorticv

3.2U.4U

1.300,00

1 115.00

IH.00

685.40

2002

(fepxMii curente

1030,29

935.29

35.00

G0OD

2W4

Mafcaraeidc ti miteriate Steiitxc

ltt.60

136.60

52.00

200401

Medicamcaie

1.00

1.00

20M02

MateCiate sanitare

w

O.U

20040?

Reactivi

7,00

5.00

2.00

2WM04

Denii fee unii

1RO.OO

UO.OO

50.00

200$

Bunuri «k natttta obiectelor dc inventar

267.00

247,00

2o.ro

200501

Uaifanne ei ertipamciu

ÎO.W

10.00

2005»

Atu obiecte sie inventar

2S7.00

247.00

io.ro

2OO6

Ocptaian. delăsări. Cwskurj

1.00

1.00

200601

Deplasai interne. deotui. vansfenri

1.00

1.00

2013

Pref abrr poofcîWndt

32.00

31.00

l.ro

2014

PlotaciianuKÎi

30J20

24.60

8,60

•îoa

2030

Alic cheltuieli

I.42S.89

560.00

458.21

3O7.M

iro.ro

203030

Alte chcfcufcli cu birturi si sersrcu

1 425.89

560.00

451.21

Î07.6S

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATt AL1

D»t» ; 09/09/2020________Titi__________pag: 15 - ntii iei-

Prevederi enu*k bogci 2020

Prevederi trim*51rii»le bețe! 2020

TOTAL

din care

Trim.lt

Cod

Denumire iad»c»<or

credite bugetare destiunle stingerii pielilor restante

Trim J

Triro.lll

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l-3e4+5t6

2

3

4

S

7

S

9

ADMINISTRAT)» PUBLICE

iJ 175.90

4.526,00

4.445,0(1

1707.50

LJf6><U

ASW.Wi

8 5lh.OU

W

Trasutavri certMc

13.175.00

4.526,00

4 465.1»

2.W7„’0

L3I6.5O

MUICI

Trwfcniri celrc imirfwtijtc pwblâx

IJ.t7J.00

4.526,00

4.465,00

2.7P7.JO

L3I6.5O

$1

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBUKS ABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2J50>0

2J5O.JO

U.072,60

3115.22

141.00

5Wt

Programe din Fo*d»l Ewropewdo DewoKarc

Regional» 1FEDR)

Î.35W0

1J 50.50

580101

Finanurci wliaulj

I 028.65

1 028.65

580102

Fmmurcj cxtcnw ncrambursabili

895.14

M5.H

3 80103

Cheltuieli neeligrbilc

426.71

426.71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.455.60

2JM).OO

30.00

230.00

J3X»

1.617.1»

2.700.00

2 7101.00

591)

Awciwi N tuihbui

l.tțO.OT

2i»,00

5912

Suiuwca tulidoi

500 jJO

500.00

5*40

Sume aferente pcnoMcke cuhantbctp

flanc «tact

lOJXiO

30.<KJ

30.00

30.t»

15.60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.3M.W

4.07(179

314.1)

i:

TITLUL XIII ACTIVE NERNANCIARE

4.070,79

JI4.ll

7)1»

Actisc fixe

■) 38-1.90

4.07O.79

3I4.H

710)01

Cofis«jwiij

3.564J9

3.56-1,39

710130

Atic «dive fixe

820,71

506,6(1

3I4JI

M

PJtli cfcctMte ia anii pcttxdenu n

tcmtpeswc m «nul evreni

•8.5O

41,2»

4UI

1$

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-R.50

41.29

4.21

t$OI

PW> efcrtuw m anii pnxoietHi si

rccupecite tn anul cureat

•»JO

A29

4.21

85010)

Piai cTcctunc ia Mii prectdenu ti «capetele m Mul curetu in secuimea ic fMnctiwen:» bvgclului locel

•8.50

-0.29

stotoj

$CrtKii a^oralr

7.MS.S6

2 402.40

1.967,00

L404,70

1.271.«

(i,9(M).0D

G.900.00

<♦ 900,00

61020304

Iniiriulu puHRc <k spccixak li

certe

6 .^OO

2 145.00

I.IOS.I»

1.212.00

1.241,00

6 5OO.W>

6,500.00

6 500.00

67020330

Alic servit* cuhurek

54S.S6

237,46

72T4)

P2.7O

23.40

400.00

400.00

400.00

670205

Scta teri rettcwve s jjxxrtirc

27.3^12

15562.03

ftorijo

3.6)0 <9

2.156,10

33,859.6»

17.103.22

16951.00

tîoznsnț

Spon

7 475.00

2.98 J,00

2.5703»

1.783.50

138.50

3,000.00

3.000.00

3CW0.tXJ

67029502

Tinerei

55U.DO

$50,00

WMMI

5W4W

500.00

67020503

htrctflwre grădini jMiriice, [Mccun

?otw *cr/ib baze Jjxxtht li dc afK»m

I934JJ2

t2 QÎ1.P5

3.448.10

LW$,4W

Z1H7XI

30 359.60

13 665.22

13 451.0»

67IRU6

Scakh religioase

sou.uo

W.M

5«I,MI

500.00

5W.W

Data: 09/09/2020 Tit:          pwg: 16 - mii lei-

Prevederi anuale buțet 2020

Prevederi trimestriale bufet 2B20

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din cure eredite Suțctwre dMtinule siingerii pUtilor restante

TrimI

Trinj.îl

Trim.lll

Trun.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l*5+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

670250

Atic icniai in domcdte ratam.

recrccn st rthpei

tJ$.UO

135.00

5UU,t>’>

500,00

500.00

6802

ASIGURĂRI si asistenta SOCIALA

67.956.91

31.580^7

I».S»3J1

15.153.13

2.641,00

53 077.15

52JM)O3K1

52 (KM).(ro

01

CHELTUIELI CURENTE

67.677.20

31.169.34

18622.75

15.244. II

2.61 l.t»

53 077.15

52 009,00

52 000,00

10

T1TI.IJLI CHELTUIELI DE PERSONAL

35 0».i2

UH9.M

H.069.W

9.496.00

2.333.1»

21.454.»

23W.00

23 (K»,W1

1001

CMnădi sahnaJe m bani

33.tM7.47

10.725.49

10 814.98

9.246,00

1261.00

iOOlOt

Sâtani de ba?a

2H.792.97

9.307,49

9.526.9R

H.HS.SO

1.620.00

HNHOf

S pocim pcnlru condrtii <Jc munca

575.00

(50,00

150,00

140.00

135,00

iooido

Altciponxi

72.00

11.00

11,00

11.00

13.00

100113

DrțfAuri <fc drfcfarț

1.00

1,00

|1»1] ?

Irtdowmzai ii dc brwa

3 0M.V0

$49,00

1 (M0.06

5«2.OO

463.00

100)29

SnmukmU dc nsc

17.50

87.50

J00J3O

Aho dîcpmn satenalc m bani

445.00

300.00

10.06

80.00

25,00

1002

Cbetaaeb       inmlur»

1.103.65

1 163.6S

100206

Vtxicfccrc 4c %acaeU

i 163.65

! 163.65

KW

Cofricitalii

H27.no

230.00

255.00

230.00

92.00

11X1397

CoMritalU a$ipw*ttxie pentru munca

B27.0B

230.00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

«324J»

4OIS.13

3.168.99

1.163.40

177.00

«Mod

1.080.00

8.000,00

2W1

Bunsn u «micii

2 238.65

1741,91

J.087,79

♦667.05

76/10

20010J

Funuoui dc birou

264.CII

104,29

101,79

51,00

200102

Maeride pentru ondcnic

64,00

21.00

23.00

12.00

Ltxi

20010}

Incal/it duwHwt h fcxta motno

686.00

4(6,00

135,00

MI.W

5.M

200l<H

ApK <■**( salubritate

256,62

223.62

14.00

15.00

4,00

200103

Cafbwinli si tuhrifiniți

16.HO

10.00

6.00

2OUIO6

ftcrr dc schimb

31,00

11.00

10.1X1

10.06

200107

TiMupon

40.00

30.00

10.00

2001 or

Pona. tefecomutucUM. radia, Cv,

Mriemci

395,00

191,00

136.90

62.00

6,00

200109

Materiale si presur i dc sen tai cu

wtcicc fimawMa)

74.00

34,00

30.06

5.00

5,06

2WI.W

Alte banan ti iervk a pawtt

jcUrțtiftent £ fimtimun:

4)1.95

624,00

6)5,00

•IH2.0S

55.00

2002

Reparau»curente

360.00

40,00

15.00

303.00

2,00

200}

Hfirtn

551.50

202.00

147.42

m<w

20WOI

Hrana pcurw oameni

551.»

202.00

147.42

109,08

93,00

20iW

Mcdicimcnlc si mumie wnurc

128.88

62,22

60.58

5,W>

1.00

200401

kkdteMJtnte

6,00

3.00

2.00

1.00

21XN0Z

Muchile tiniluc

$9J«

31.00

21.58

2OW04

De/rnkcunt!

63^2

2t,22

30.(10

4.00

1,00

2005

Bumin de nxwlobkctetor de

.'2<U?

56.1»

53.00

401.37

3.1»

O*t»: 09/09/2020 Tit:          pag: 17 -mii tei-

Cod

(Ten urnire indicator

Prevederi tntMle buget 2U20

Prevederi trimestriale buget 2020

Klrimnri 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate tliujerii plăților restante

Trhn J

Trim.ll

Trim.II]

Trim.IV

A

B

I-3+4F5**

2

i

4

5

6

7

S

9

20)5111

Uniforme ti «bipamcirt

4,OU

i.00

3.00

2011530

Alte otice ic de inventar

$10.57

55.00

50>

408.3)

3,W

2DO6

Dcplanari. dcQtari. uamferari

16.00

13,00

2.00

î.w

1TOMH

Deptas*n >»ume, dtusm. Bwufcrwi

14.00

I3.W

2.00

1,00

20H

Cârti, puWkalri jj mMcfuk

doeuîncnltrc

2 kw

10.00

10. W

l.na

2012

Cnnndtarrta $i expertiza

3.1X1

3.00

2015

hetaire profcsxmals

66.00

14,00

41,00

2.M

100

2014

ProJecUB muncii

IO.«

45.W

35,00

2W

CoeUtbW» 4e jdowaisttJIici (HjWice

{ocifc la realizarea t»wr («cran si

Knkii dc rtKirei fxjbtk local, ia biw

«aor conveniri tw coamele de asociere

4 $00.40

Uw.ocj

( 700.00

i.otw.i»

202$

ChdttJKdi joditiare zi cxtr^odidare dentate chit acțiuni hi teprc/CTUwc* imcrexfor zutuhn, potrhh dtspoaiiitor kțafc

I.W

1.00

2030

Ahe cheltuieli

31.20

30.00

tom

•2.00

203003

Prin» te uagerM no»-» iot»

H.fo

$,00

3,00

2030M

Akc cbțlțuicii cu bonuri ji sen icii

27.20

22,00

7,20

-2.00

M

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

44.29

3M*

«.<1

$501

A Tnaufcrmi mteme

35,4$

Mt

SSOIU

Alte uuwfmtri curente iatente

44,2?

44’9

$50173

Trtaskrwi aferente chcNuklikr eu alocuî&dc hrana peniro penarului din tentei ik aodafc private aflm in iroiart preventiva ta locul de munca

35.41

•35.4»

57

TITLUL IX ASISTENTA SOTIALA

20 4)6.20

11151.00

4lt*.3l)

4 570.90

21.00

20 3(2.00

11 000.00

| «.1)00.00

5702

Ajutoare tociak

20.416.»

11.451,00

4 t</>30

4570.»

24.00

$70201

AjtUoare sociale in numerar

17.416,20

IJSI.GO

4 16630

4J70.W

2JL0Q

57O2M

Tubele codou ocardMe pcnltu

cheUuieli sociale

3.000.00

3.000.00

51

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABJLE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2 703.07

2.793.OT

1 Ttt.15

.<*H

Programe din Fondul European de Decoltate

RcfioooJa fFEDR)

î 793.C7

2.793.07

540)01

Finanțarea Mtronah

417.46

417.46

5SO1O2

Ftoartfarea externa nevambursabda

2.365.01

2.Î65.G1

SWI03

CWtukli ncebgibde

W.OO

10.00

Data : 09/09/2010________Trt:          pag: 18 - mii tei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimexrriele baget 2020

Cod

Denttmire indicator

TOTAL

din care credite bugetare dectinxte stingerii plăților restante

Tria 1

Trim.ll

Trim.Ul

Trim.lV

Estimări 2021

Estimări 2022

Ettimari 2023

A

B

l-J+4+5+6

2

J

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XJ ALTE CHELTUIELI

BAI/«O

39

U2.P0

M'.ai

S3.i M«

t.lHW.W

Î.1W0JW

KMH».0a

5911

Afociotu ii fatKtail

2W,«>

2tK),&0

5940

Same i fere ni e persoanelor eu haodîcap

<K>tK«lMe

661.01

I9I.W

J 12.00

205.00

n.w

70

Cheltuieli de Capital

393.30

449>0

•54,20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANC1ARE

39$ JO

449,50

•54.20

7101

Ac lis e fixe

395,30

449.(0

-54,20

710101

ConUAKtii

221,00

22 LOC

7IOI3O

Alte jelit» fise

174.30

223.50

-5420

M

Hui cfccrwak: m »xi precedent] ți

recuperate in anol «urent

•115.59

•311,27

-39.54

•37.7R

«s

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! S) RECUPERATE)« ANUL

-115.59

.33.27

-39.54

-37.7S

1501

H»ti efcuuate in anii pcrredrntiti

recuperate in anul curent

-115.59

-31.27

-39.54

-57.71

«5OIOI

Plăti e Fee luate in »«ii jxecedemi si recuperare ia and cwem in Kdktnea de funcționare a bu țel uhu local

-115.5$

•31.27

-3W4

•37,1b

6M2M

A ti Jir nu xotdtsa ikuowcIm in j «uta

6.13 (.00

2.5O5.OP

1.5$ 7.00

UI2.M

7l7,WO

5.100.1»

S. Ii*o,w

S.juo.w

6KOK3S

Asistent» «xitla in c */. «te boli ti

imalidiiui

32.965.00

11.060,1X1

9.$W.OO

iO.44t.IW

1 dMJHt

MKMW.CX»

3<».i»o.«t>

Str ciâii.Ua

6 (0211502

Asistente sociali in caz. de imafahtMe

32.%5.UU

HOfAOO

9.910.00

10.441.00

1 414JW

30.000,»)

30.1XW.00

30.0QIW

6(0211

Creat

wi.e

4 736.52

2.033.02

1199.14

412,4X1

6.311,15

S.OftO.W

5aiw,<W

6102)5

Procnirca exchdeni «ocialc

J.40SJ9

3 251,00

116.30

9,(9

21.W

2.5WU»

2 500.1»

2 50O.OU

6(021501

Ajutor sociil

3.405,19

3 2S1.W

116,30

9,(9

28,W

2.500,00

2.500.00

2 54KL4X»

6(025(1

Alic rfieltaieb h domennd asigwanloe

si aitacatei kcuIc

16 024,39

9071.00

4.156.10

). 119,44}

9.166.09

9.400.C«

9.-1 w.a»

6X025050

Akcchelluicb m domcwui axirttrtki

sociale

16024.29

9.973.00

4J 56.19

1.H9.40

9)66.00

<X4<K\M

9 400.00

700002

Punea IV-a Scrvidc xr dc/voharc

pubtren. tocumtc. nKdiu » ape

HI. 7X9,10

50.406,77

17.12550

9.947.53

4 310.00

G 1.697, W

66.742,06

<W._ cao.oo

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

13.(92.96

3 203.50

4.051.99

13*04?

12.945.00

15 552.00

Ol

CHELTUIELI CURENTE

13 425.14

5.329.15

3.207.00

4 052.99

1X00

11945.00

IS 552.66

I5 600.W

10

TITLUL 1 CHELTUIELI PE PERSONAL

3 «/ILCM»

t.MS.t»

1 012,00

i.ooo.on

123.no

4 <«0410

4 11KMU

4 200.00

1001

CbcittBtli rtUnote >n biri

mw

1.017.00

977.00

in.w

iOOlO!

Salini <fc bva

3.4)2 .«1

M6.00

X9o,rw

«t.w

735.00

100113

Dreptar) de dckțarc

3.OT

2.00

k(X)

100117

lAdcninfralii de hrana

269.60

«M»

61,00

6K00

w.tw

UWDi>

Alte d<cpttiri s»1»ri«fc in txtoi

WC

26,00

21.00

2(,00

I2JM)

11X12

Cbehweli salariate )n nahMi

103,00

W3.W

0*<ii: *9/09/2021) Tit:__________pxg: 19 - mii lei-

Cad

Denumire indicator

Prevederi enusJe bujel 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bufetare destinate stinjerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trim.llt

Trim.IV

A

B

l«J+4+S+4

2

3

4

S

6

7

8

9

■00206

VotKbcrcde letoni*

10,1, Olt

1003

CoeOibulii

*5.00

25.00

25.1»

23.00

12,00

IOO3O7

Cooinbuiii «guuHonc pontnj mimca

35.0(1

25t

25,t»

23,00

12.W

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.161,15

2.I7!>,M>

3.037.99

MS5.OT

1l.J92.on

11 340.00

jnol

Bonuri b servicii

<J7«J0

2.532.30

:J46,60

3.M9.20

2OHQ1

Fvmnun dc birou

101,00

K.00

7,00

e.no

200)02

Msarialc pcvUtt euraenk

■H.W

20,00

14.00

10,00

200)03

lacdriL ilunua si forta moinei

5.420.20

2.013.00

l 732,30

1,674.00

2H0UM

Aju, cu»! si nletmiUe

176.00

61.00

50,00

65.00

200105

CartrariBli si lubcifianii

9,09

14.00

3,00

•X.OG

200106

Pw«e<Ac sdumt»

71,00

41.00

2K.(m

lO.LXt

200107

Tons^on

9.50

4.00

3^n

2,00

2M|<U

Poylî. țclcte«npsks(b. radia, (v.

internet

7.00

3.40

2-311

130

200>30

Alte bunuri st smkn peAlm

mirclmcte » fimetioene

92X40

2IW

326,90

2002

RcpWOUl CUfCnfc

J.tM.bS

1 011.S5

•392.6 Q

574.W

2OM

McAcamcnte si «MerUfc s«u?*rc

2.S0

2J0

200401

Medicamente

ijo

130

2OWO2

Materiale «mure

Loo

1JN

20»

Buimn dc nahar» obxcKkx de imesw

67,00

32.00

25.no

10.00

200530

Alte obiecte dc invtrMM

67,00

32.00

Î5.00

10.00

2006

Depins Ba. (fcusw. UnasFersa

7.20

4.20

4,00

2UO6OI

DepUtari roieme, delww». UMufctni

M,2O

4^0

4.00

2012

CoRjBUinU ti cxpcruzn

60,00

55,00

5.00

2013

Prc^alirc profesiotub

5.tO

<1.10

5.00

2014

frotCCti» mpaciî

7.10

2.10

1.00

4,00

2030

Ahc chcRmcli

1173.»

52»,OO

390.00

355,+)

203001

Rcdtma publicare

3,00

1.00

l.oo

1,00

20)003

Prime de asturae non-viju

122.00

73.00

27.00

22,00

203030

Aliccheltuieli cu bunuri * servicii

1 HM9

454,00

362.00

332,49

50

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

<ACM>

16.00

I6JX)

J5.no

1X60

60.00

60.00

66.00

5940

Smoc Ucttnle p«MWKt« cu tuuxhcap

nriicscbotE

60,00

I6.no

16.1»

IJ.I»

W

CHELTUIELI OF CAPITAL

544.00

544.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544,00

544 a»

2101

Active fixe

544.00

544,00

710101

Conttrvtw

I6.0D

16.00

71U13I»

Ake ociive fixe

52S.DO

523.00

H4

Hau cfcclu.se in ani preeedeaii ti

Pst»: 09/09/2020 Titi |»g: 20 -miile»-

Cod

Benumire indicelor

Prevederi amunle buget 2020

Prevederi trirmestriale buget 2020

Estimări 2011

Estimări 2022

Estimări 2013

TOTAL

di» care credite bugeUre destinate stingerii goților restante

Trist» 1

Trira.il

Trim.111

TriiD.1V

A

H

l«W*M

1

3

4

5

6

7

8

9

icl«ferate m mhJ curtn!

*77.08

-73.5»

tf

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

FRECEDENTI5) RECUPERATE )N ANUL

*77.Qt

-73,58

-3.50

1501

Fl*u efectuare m Mii prea de nu li

rrnxperxe m wwî curent

*77.01

-73.5»

-3,50

85010)

PbU cfcCCuale t» anii pcec<dcr»|î li rccopc»6>c m *m4 ttrenl in sectmnca dc riMttKMUIC 1 bufciutw k**J

-75J5

-71.15

-3,50

8MIC2

Plan efectuate m uni pnxcdeixisi recuperare m «nul curent in KCiiuoea de dezvoltate a bugetului local

-1,75

•1.73

700203

Locuințe

1 929.62

757,62

523.70

315.30

263.00

2.000.1»

2.IXXM»

înmi.oo

70020330

Ahc cheMuicli ih dte»cru«1 loct»aUtk»T

1 929.62

757.02

523.70

3X5 JO

263.1»

1000.1»

3 0001»

2 omi.oi

700206

Jlsmmat pubte u cJcctnfiean

S.rZZAN)

2.522.00

L250.O»

2.1CXM»

5,500.00

5 60u.no

5 71XJ.IMJ

700250

Ahc servicii «domeniile kKuinfckx.

serviciilor ai dc/vfdterii comu»k

6.CW.44

1519.95

1.029,80

t.567.69

573.00

5,445.*»

7.952.011

7JJW1»

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

6?.»97.7J

44.607.20

13,92100

3.K94.M

3.474.00

41,752.00

51.190.00

51.200.01)

0}

CHELTUIELI CURENTE

dtJW.Ob

22.856.83

I4.J34.67

3 474.00

4I.752.M

51.190,0»

5|. ZOO .00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.M5.00

2J4tJ.W

2.122,00

t 596.P0

9.500,00

9.1KMI.W

ItM)

Cbclwidi snlamtc io boi»

163K,«a

2.940.00

2.015,00

2067,0»

1.546,09

IWMOl

Sthriitk b*za

7.539.00

2639.00

LSIKJJX»

t .300.00

ICKH06

AHcTpcwwi

MJ»

xt»

24.00

12.00

15.00

t001)3

Drepturi dc dcfcțuv

4.00

I.WI

1,00

!.0t>

1.00

itwin

Mnuuuiiidehnt»

910,00

230.00

230,00

22».<»

230.00

IDO!?)

Ahc dicptrn tabnate in bani

100.00

X.,00

30,00

34,00

1002

CheHwcb ubnok in naiura

340.00

34O,«

100206

Vouchcn: 4c vMaiUa

340.00

J40.00

1003

Coolnbutii

Hd.M

65.00

55.00

55.00

50.00

I00JU7

CwxntMXio astpirstone pena» munca

725.W

65,00

55.00

55.00

50.W

2C

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2J.BI.7J

10.673,50

1646.67

1725.56

i.136,00

24.652,00

26.490,00

Xt 400,00

2001

Eluaun si servicii

) 9.3 SI 2$

JL0W.30

7 775.05

I.M4.00

L73(,na

20010)

Fumauri tfc birou

10.00

5.00

5,«>

200102

Mauri ale pentru curatele

40.00

20.00

10.00

10.00

200103

încălzit, ilumina si Torta metrica

67dJS

•895 50

142,75

36.00

200104

Ap». c*n»i *i satubrtttU

2 6flț.oa

l.ojn.nfj

9%.00

JO.00

605.00

200)0$

CwWabU u fabriflanii

>200.00

400.1»

400.00

200.60

20o.no

200106

Pkk dc «tnmb

lW.no

64.00

36.00

25.00

25.00

2001OX

Porta. ltl«<x»unic «ui. radio. te.

mic mei

$.00

3.IK>

100

2.0P

1,00

21X110°

Materiale s» ptestert <fc J«vwi c»

Dat»; 09/09/2020 Tit:          pag: 21 - tuli lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

..........................................

TOTAL

din cure

Trim.J)

Trim.Ill

Cod

Denumire fndicaior

credite bugetare destinate atragerii plătitor restante

Trirnl

Tritn.JV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 21125

A

B

l»3-Ms5«-6

2

3

4

5

6

7

&

9

e«r*ctcr fortciion*!

WXJ.00

200.00

.'Ml.OO

200 DU

Alte twwm si senkii pentru

inirctincrc m fuaaionvc

14.068,00

S.7»2.»0

6.02420

î.491,00

2W2

RcpneUt eureoie

1 150.U0

ISO.Otl

200.110

50,60

50.00

2003

Hrana

MM

7.50

7,50

7.50

7.50

200302

Hrau pentru wsmak

MM

7.»

7.50

7,50

7.SU

2«H

MedicMKKe n nracrMe Marine

55rM

35,00

10.00

lo.oo

lo.oo

Mwor

Me^tcairtctHc

25,M

10.00

5.00

5.00

5,00

200404

DeonfccUMi

30.00

15.00

5.00

5,06

5.00

2005

BWRiwide ttâturacKi«iel<w dc

429,00

379.00

5<L<X)

2005 W

Alte obwt»c de MivcsUr

429.00

079,00

50.00

2013

Pregătire preftiionab

IU. 00

2.00

MO

2014

Protecția mineh

30.00

7J0

750

7J0

2030

Alic cfcfaidi

2 «26.41

IAW.2I»

587.72

30.00

203003

Pnme (te Astmurile ncaw i«u

70.00

9,00

26.00

15,00

2«.OO

203030

Atu dKbukh cu bunuri si servicii

X756.4X

1.393.20

561.72

79JJ6

10.00

55

TtTLUL VII ALTE TRANSFERURI

13 996.33

8.796.3J

3 3uo.»n

994.0(1

2.00

14.400.(10

JS.1KI03»

j 5 MJOjia

5 JOI

A. Tcwiîfcnm mtfw

B 096.33

«.796.31

3.3DDJN)

9«t.ftO

3.00

LXIII!

InvcsiNJi ak igcnukK «unucnki cu ctpitai tfc $1*

4.4WU3

-i.496.3J

5501)8

Alte trantfcniri curente interec

8 600.00

4J00.M

3 3(0

wt.oo

2JM»

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174.00

42,«»

41.00

44.00

40,00

iirnjio

TOO.uO

206.00

$940

Sume idcremc pcrwmdof <u haodkop

nciiKBdrate

174.00

42.00

41,06

44.00

40.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.184,»$

2I.J79.S7

4.98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

îi.mjts

2I.879.S7

4JX

7101

Acu» fixe

2J M4J5

2I.S79.S7

4.91

?|oiol

Cvn efracții

20.622.17

20.522,17

tftVtt

7101»

Alte active fixe

L262.6S

1.357.70

t4

Ptali efociiuK e> anii prcccdcnti si

rccwpcrilc in mul cura»

-3«.I7

-129.50

-212.67

H

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT) SI RECUPERATE IN ANUL

-M2.17

-129.50

-312.67

<5(11

Ploii cteduate m aw praredenti n

tecupcrMc ui im>J curau

•342J7

-I29A0

-2)2.67

«somi

Pieli efectuat i* »ni> ptccetkrtU ai rccopcralc tt> ansd cnrenl in scciwrca de ftmctkxsaic » bugetului Îneci

v3J2.17

-129.50

■212.67

740205

Salubritate » xsfUwwi dcxrfilor

4 0.092J $

IS.276.69

12972.00

S.W456

2 X74.DO

44.952.00

47.tW.0O

46 Tai.UO

74020501

SahabritMc

)53t?,64

6.742,00

5HS4.00

7U7XK

2.114,1X1

20.000, ol»

2J.IKMJ.U0

22.uoo.00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020St ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

Pata: WOT/2926 Titi________pag: 22 -miilri-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

TOTAL

din care

Trial

Cod

Denumire indicator

credite bugetare destinate stingerii pielilor restante

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1-3+4+546

2

J

4

S

i

7

8

9

mowmo

doc urilor

2-t.744.6l

11424.69

7H».a>

5.261.92

60.00

24.952,00

26.190,00

24.700.1»

740206

CinlHruca ri Jntwct apekx cvxidusk

27.805.49

26.Î3O.M

950.00

•75,02

600.00

3.SOO.U9

4 moo

4.5WQ

•00002

Partea V-> Acțiuni «noottke

54 091.40

29.7» 1.63

14 950.13

• 20?,«

1.144.1»

143.411.23

140 707,88

ittn

COMBUSTIBILI St ENERGIE

24 32II.R2

9.641.44

3.632.76

0026.63

LMOJ»

4MU,24

55.0*18.88

$607*26

01

CHELTUIELI CURENTE

13.042.1$

0.015,53

7.026.62

44.248.24

50 098.88

51.07826

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5 500,00

3300,00

4003

Subvenții țiettm acoperirea <1 iftantetor

de prel ri unf

3300.00

5300.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5.33233

909.9»

4.352,57

$301

A.TrtMfcron mume

5.352.55

J.33247

5501)2

Irrresnin fik apcnhkx economia cu cape laî de

*•35!

963.31

550(1»

Alte UUKfaitfi curente interne

4 3X9.04

3S.4?

4.352.57

«

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE MM

FONDURI EXTERNE NERAMBURSaBIU

POSTADERAKt

4 1 X9.60

t 315,53

1674.05

4J.24I.24

5O.II9X.I»

$1.078.26

5«e

Pronume dm Fondul de Coc/jpac f FC)

4.119,60

l 515.55

16M.0S

560303

Chehukli mec lifi bite

4 189.60

1 515.55

2.674,11$

Ttr

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.21042

627.46

4.632,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

S.2W22

627,46

4.652,76

7101

Acihe fixe

,<2«0.22

627.46

4.652.76

710101

ConsinKhi

5 2I0.22

627.46

4.632.76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.00

1.000,00

t. 000.00

I.OOQ.IHJ

1.000.00

4 200.00

5.1XJO.OU

50W.00

H)

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000.00

1.000,00

I.OOO.Od

1.000,00

1.000.00

4.200,00

S.WW.&0

5.000,00

7)02

Rambursări de credita imeme

4.000.00

l.ooo.Oo

i

1.009,00

1.000,00

110203

Raarioruri de credite iferemc datoriei

publfce interne teeak

4.000.00

1.000.00

t.ow.oo

1.000,00

I.WM.0Q

l-l

PI a* efectuate in mu precede nti ti ixcupcîXe in and curent

.14»

-145

«3

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN AHI1

PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL

-1.55

.13$

«01

Plai efectuate in ano pretedo* si

temperate in amd cnx«t

-14$

.14$

•50102

PUli cfceWtie in «ii petedenu « recuperate in anul curent tn socriw* de <fei\ olttrc » bufcîubi tocii

-1.55

-135

K19206

Energic temic*

6436.47

1000,00

5.332.57

i ODO.no

4.200.1»

5.000.00

5 oaii.oo

•10230

Ahc cheltuieli privind coMbutttb'ili »

cncfg»

10.431.7»

3.104.97

4.6S2.76

1674.05

44 248.24

5om.t»

51078.26

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2020 St ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021*2023


Estimări 2023

t f:  S                                       «                                                                            R     Si

5 2 =                             s                                                          R    2

“                                                         S                                                                                                               v.       «■.

ii                                                                                                                                     e*

s

1 £

•Q

8. 3. 8                                       g                                                                             8     »

§ § 1                            t                                                       f   £

S S                                2                                                          5    G

s

‘C s

X £

«•*

5                                 5                                                                £

3 3f î?                                     i                                                                        g    £

î 1                                £                                                          K    R

OZOZ wS«Hl ojouimuiui uapaxi^

Trim.iV

■o

B  S’ *  8  S        g           8     8

ț      o  x£  £          =*              -p      -r

Trim.111

Va

MW ntfîrw* 00*01 00'01 00'01$ otfout IW’ZI-oo'wn-<X«|-W£9 OU'P 00'11 00'î l»'«l oo« I t»«l ftrtn arm

.1

S R 8. 8. ă 8. 8 8          s g 8 8. 8    « 8          8    8 8                 8    8       R R

ț                 ~                 **        ’*   <-*                      >£                 o       v> rs                           «X                      ri       e£

s 3 s 2        -                     8: a ~     -              ■* s s                  * "f        sț s

«H                    *                                         KV                                                         A        C*.

TrinsI

*b

1. G. ă. 3 3 8. 8. 8. 8. S 3 «   8. 88 8. 888   8   8   888888888^     G 3

â £ S 3 “ ’     = ■* - - '’■        3 sF 2 " a:        - g =; 5 2           -J s îF S        £ s

qj w      —                                        CM M           Ai                                                         O      <A          r»      r*

j

« a » i c

din care credite bugetare destinate s tragerii plăților restante

e*t

TOTAL

| l-3H*5*6 j

S 8. 8. a $1 8. S. S §. S S §.      8. 2. 8 8 8             8.      8.     8 8 8 8.     8. 8. 3. 8              5.      8.

R Z 3 3 3?            ~~~    - g 3 <m                  a    jj - -r -,         N w         -    ~

sa                                      « “                                ti                                »;    ei

8

*5

s g <S

TAANSHORTUHI CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL CLeltoieli itfariile in tuni

Sitarii dc bm

Ahe iponiri Drept un <k ddetan Îndemni talii de h<a» Alte drepturi salariate in bani Cbdtuieli Mieriile in lutvn Vouchcie de vac anu

Contribuții

CoMiib«i> ptMilc de anpa>a>0r m numele an^arUniifc TITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

Bunuri si scrvreii tnealM. iluminai si fana rnolriea Ap», canal si salubri late Carburanți si iobrifsMIi

Prese de sdrunb Posta, cetceonwnieatii. rad», u.

înremci

Mscriak si prcniri de tenie» cu caracter fuucUMll Alte btrnun ti temei» pentru rnuetiiKve si luaciimare

Reparării curente Bunuri de natura cbuctelor de triecnl» Alte obsecte de intentat Deplasări, detașări, transferări Depluan tntctne.detasan.vansfccan

Protcelra muncii

Ahc chcRuteCi

Pnnw de asi(;unrc non*r ins Alte chcUincli cu bunuri si senteii TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN EXTERNE NERaMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 20N-2020 Prep rame din Fondul European de DenoUare

Rcfiomla tFEDR)

3

<

IMS

OS «£0102 tuotaî

«0T nor IIWOIÎ wor or$oor

IM rt»r

QCIUI2 «Ol<»2 iOItMc wiotir jonmt SUIWl EOIOVÎ lorri tri mont £00)

«ITWt octtxit £11001 £111)01 9VI00I tmooi luni

tll ro

2«mi


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2010 SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 202L1M3

: Q9/09/2020_______TW:______p«g: 24 - mii Ici-

Cftd

f>e*!unwr« mdkater

Prevederi imunle b«t*i 2020

Prevederi trimeitririe buget 1020

Eitimeri 2021

Citimnri 2022

Eîlunari 2023

TOTAL

den cert credite bugetare destinate stingerii plătitor restante

Trkol

Trim.ll

Trim.Ul

TrimlV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

S

6

7

8

9

<iosbl

f inviUfC* nMKMuU

1 112.07

536.27

1! 5%.4P

tP 775.77

W&2

F-JlUttKcs cxietn» nerwnb«i»abdi

7 4U.5U

4.6J7X

SttJf.W

6O.W42.i|

52-59128

5 642.68

*WÎW

ChdtoWltMcIlsftnJc

7J2

7.11

1511,1»

135,47

M

TITLUL XI ALTE CHELWlEU

25.00

?.»

7X

7.00

4.00

5SM0

Svfnc arcctiNe persoanelor cu hwfctp

rcincadrâlc

2*W

W

7«0

7,tKi

4,W

7D

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 921.1»

5 966,58

-44.W

71

TITLUL XI» ACT.VE NEF1 LANCIA*E

5 92U®

5966>K

■44,OS

7101

Active ftxc

5 921,60

5 966.311

-44/»

710(01

C->*nnxciii

4 W.M

4 7M.M

710130

AlU xlive fao

1 216.76

1.261.74

■44.»

840203

TciMpofl fliticr

’8 135.31

I9UM9

t.974.3?

30.02

94.962.90

8S.609.00

24 783.77

M02SÎ03

Swi

28 13SM

J9IJI.I9

tm.jt

30,02

W.WJ.V9

15 ftoy.iu)

74 787.77

MO 250

ASfc cheltuieli in domeniul irwjportuntw

1635M

LrWQ.OO

3311®

I5U®

144.00

9?G2

EXCEDENTIDEHCIT

EXCEDEWMM5NCIT

.9 896.22

<1.657 76

| tfi«

In 2X4.00

36 701 /M


I troc mit ACRA TURCIA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENEfiAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE-0Vrorf’ POBOVICI

Data : 09/09/2020 Tit:__________pag: 1 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

din care

TrimI

Trim.ll

Trim.III

Trim.IV

2020

credite bugetare destinate stingerii platilor restante

A

B

I “k3+4+S+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENJTURI-RUGET LOCAL

299.214,02

64.939,32

82.931.95

88 788.21

62.554,54

000202

1 VENITURI CURENTE

296.336,93

64.939,32

81 006,35

87 836,72

62 $54,54

000302

A. VENITURI FISCALE

275.625,25

77.806.37

66.216,00

76 546,34

55 056,54

000402

AI. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SJ

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108.00

40895,00

41 108.00

4! 048,00

030002

A1.2 Impozit pc venit, profil si câștiguri din capital de ta persoane fizice

164.159,00

41.108,00

40 895.00

41.108.00

41.048,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155.00

97.00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

562,00

155,00

155.00

155.00

97.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163 597,00

40.953.00

40 740.00

40,953.00

40,951.00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

vemt

163 443,00

40.953,00

40 586,00

40.953.00

40.951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154,00

154,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

50.715,25

20.432,37

10.275,00

15 815,34

4.192,54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETAI-E

50.715,25

20.432,37

10 275,00

15 815.34

4.192,54

070201

Impozit si taxa pe clădiri

34.542,53

13.056,00

7711,00

11 507,99

2.267,54

070202

Impozit si taxa pc teren

12.192,72

6.036,37

1 $59.00

3 432,35

1.165.00

070203

Taxe judiciare de timbru st alte taxe

de timbru

2.245,00

840,00

$05,00

450,00

450,00

070250

Alte impozite si taxe pc proprietate

1.735,00

500,00

500,00

425,00

310,00

Data : 09/09/2020_______Tit:         pag; 2 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

TrimJII

Trim.JV

A

B

1=3+4+S+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

58.551.00

15.416,00

14.146,00

19.332.00

9 657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

38.840,00

9790,00

9.997,00

10.971,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor.

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429.00

9.303.00

8 705.00

9.825.00

7.596,00

110206

Sume defalcate din ta<a pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

806.00

806,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea invatamanlului particular st a celui confesional

2 605,00

487,00

486,00

1.146.00

486.00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9.00

6.00

120207

Taxe hoteliere

15.00

9.00

6.00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,60

61,00

53,00

150201

Impozit pe spectacole

163.00

52.00

50.00

31.00

30.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURÎLOR SAU PE

DEACT1V1TATI

19.400,00

$.525.00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3 500,00

7.900,00

1.387.00

<60203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

liccntc si autorizam de funcționare

1.613.00

525.00

553,00

400,00

135,00

Data : 09/09/2020_______Tit; ________pag: 3 - mii Iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IIl

Trim.1V

A

B

l=e3+4+5-Hi

2

3

4

5

6

180002

A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900.00

291,00

159,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

91)0,00

291,00

159,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850.00

900.00

291,00

159.00

290002

C Venituri nefiscale

20.711,68

-12.867,05

14.790,35

11.290,38

7498,00

300002

C1 Venituri din proprietate

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.050,00

6.852,57

1.192,00

300201

Varsaminte din profitai net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331,04

3,286.47

3 000,00

6 852.57

U92.00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100.00

7,68

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

6 215,64

-16268,52

11 740.35

4 437.81

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Sî

ACT1VITATI

9.205,02

2.455,00

2,715,02

2.232,00

1.803.00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405.02

2.017,00

1.642.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100.00

51.00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte octivitati

555,00

200,00

i50,co

105,00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65.CO

45,00

35,00

3502

AMENZI. PENALITĂȚI SI CONFISCĂRI

8,468,00

2.600.00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag: 4 - mii iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

11=3+4+5+6

2

3

4

5

6

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2,400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500.00

1.500.00

1.268.00

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531,11

4.444,78

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000.00

3.000,00

2 762,00

360250

Alte venituri

4,513,89

1.500,00

1.531.11

1.444,78

38.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-33.948,27

-28.893,52

-770,78

-4.283,97

370203

Varsamintc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-42.052.27

-32.292.91

-5.475,39

-4.283.97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104.00

3.399,39

4 704,61

4)0002

IV Subvenții

2.877,09

1.925,60

951.49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației pubhcc

2,877,09

1.925,60

951.49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.802.35

1.890.13

912.22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibil petrolieri

1.19

1,19

420280

Subvenții de la bugetu de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431.16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația dc hrana st cu indemnizația dc

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag; 5 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingeri» plăților restante

Trim I

Trini.il

Trim.III

Trim. IV

A

B

1=3+4+5 +6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tsva la locul de munca

74,74

35,47

39,27

5002

TOTAL CHELTUIELI

299.214,02

123.700,86

81.160,05

68.500.21

25.852,90

01

CHELTUIELI CURENTE

273.927.50

116.290,36

74.768,65

61.740.99

21.127.50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952.32

24.394,44

21.141,48

19.263,70

11.152,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

72 029.17

21.732,59

20.651.38

18.790.60

10.854.60

100)01

Salant de baza

63 813.47

19.207,99

18.339,98

16.864,50

9.401,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150.00

140.00

135,00

100106

Alte sporuri

194.00

66.00

55,03

35.00

38,00

100112

Indemnizații plățile unor persoane dm

afara unitatii

414,00

115,00

115.00

115.00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60.80

24,00

18,83

17,00

LOO

100117

Indemnizații de hrana

5.737.40

1.643,60

1.736,63

1.247.60

1,109,60

100129

Stimulentul de risc

87,50

87.50

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.147.00

526.00

236.00

284.00

101,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2.165.7$

2.165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,13

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.740,40

491,10

486.13

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17.00

5.00

4.0-3

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

103.029,02

50.979,05

31.522,69

16.675,88

3.851,40

2001

Bunuri si servicii

57.259,33

26.773,92

18.273.97

8.899.04

3.312,40

200101

Furnituri de birou

795.49

355,70

294.79

127.00

18,00

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

1.082,99

505.00

147,00

395,99

35,00

200103

Încălzii, iluminat si forța mutrica

19.492,42

11.803,40

4.828,52

2.462,50

398,00

200104

Apa, canal si salubritaic

4.822.72

2 139,22

l 584.10

351.40

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1,240,50

694,00

255,00

90,50

201,00

200106

Piese de schimb

619.50

308,50

205,00

78,00

28.00

200107

Transport

169,41

92.00

52,50

13,91

11,00

2OOIO8

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

1.538,10

682,40

592.70

225,00

38.00

200109

Materiale st prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.225,83

636,00

340,00

176,83

73,00

200130

Alte bunurt si servicii pentru

întreținere st fbnciionare

26.272,37

9 557,70

9.974,35

4.977,91

1.762,40

2002

Reparatii curente

18.578.85

10.127,24

5.279,43

3 119.21

53,00

2003

Hrana

1,362,53

1.244,50

-99.05

116.58

100.50

200301

Hrana pentru oameni

1.332,53

1.237,00

-106,55

109,08

93,00

200302

Hrana penlru animale

30.00

7,50

7,53

7.50

7.50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.067,61

229,42

186,78

640.41

11,00

200401

Medicamente

33.60

15.60

7.03

6,00

5.00

200402

Materiale sanitare

553,49

32,60

90,78

430,11

200403

Reactivi

12,00

8.00

4,0-3

200404

Dczinfec tanti

468.52

173,22

85,0'3

204,30

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.350,70

1 854,17

444.60

994,93

57,00

200501

Uniforme si echipament

79.35

1.00

23,00

55,35

200503

Lenjerie si accesorii de pal

5.00

5,00

2OOS3O

Alte obiecte de inventar

3.266.35

1.853.17

416,60

939,58

57.00

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag; 7 - mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, delăsări, transferări

8420

66.70

14,50

2,00

1.00

20060)

Deplasau interne, delăsări, transferare

82,20

64,70

14,50

2,00

1,00

200602

Deplasau tn strainalate

2.00

2,00

201)

Cam, publicam st materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7.00

2012

Consultanta st expertiza

547,00

290,00

204,00

53,60

2013

Pregătire profesionala

250.45

100,10

129.05

16.30

5.00

2014

Protecția muncii

189,21

91,40

77,81

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.617,80

2.828,00

2.437,70

1.316,10

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20.20

3.00

25.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

272,20

255,00

17.20

202402

Comisioane st alte costuri aferente

împrumuturilor interne

37,00

6.00

3,00

3.00

25.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor stalului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13.352,64

7.085,10

4 528,73

1.495,81

243,00

203001

Reclama si publicitate

526,00

165,50

204,10

156,40

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

Data : 09/09/2020________Tit:__________pag: 8 - ni ii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Trim.IlI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

234.00

119.00

58.00

37.00

20,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.120,14

6.610.10

4.156.63

1.192.41

161,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744.60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2.383.60

2.319,70

1.327.30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2 383,60

2 319.70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,60

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

I77.C0

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALf

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.013,20

5101

Transferuri curente

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11.493,50

3.013,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.412,00

7.950,00

8.075.00

8.835,50

1.551.50

5IO1O3

Acțiuni de sanatalc

9.292,00

2.566,30

2.606,03

2.658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.657,06

5.523,47

4.345,68

6 299,91

488,00

5501

A Transferuri interne

16.657,06

5.523,47

4.345.68

6 299.91

488.00

550118

Alte transferuri curente interne

14.052.06

5.036,47

3 824,23

5.189,39

2,00

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag: 9 - mii Iei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. II

Trim. III

Trim.IV

A

B

l”3+4+5+6

2

3

4

5

6

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alwulia de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35,48

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.724,20

12.433,00

4 180.30

5.082,90

28,00

5702

Ajutoare sociale

21.724.20

12.433.00

4 180,30

5.082,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18,710,20

9.433,00

4 166,30

5.082,90

28.00

570203

Tichele de cresa si ticltete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.516,30

4.486,10

336.93

605,40

1.087,90

5901

Burse

2.478,80

1.578.80

900,00

5911

Asociam si fundai ii

2.050,00

1.850.00

200.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

273,90

219,40

2,00

52,50

5940

Sume aferente persoanelor cu Iwndicap

ne încadrate

1.213,60

337,90

334,93

352.90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975.00

7.655,60

6.797,03

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Rambursări de credite mterne

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725.40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag: 10 - mii lei-

|        Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim ,11

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publice interne locale

25.975.00

7 655.60

6.797,00

6.797,00

4.725.40

«4

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-688,48

-245.10

-405,60

-37,78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-688,48

-245.10

-405.60

-37.78

8501

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate >n anul curent

-688.48

-245.10

-405,60

-37.78

850101

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a buget alui local

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

510002

Partea La Sen-'icn publice generale

60.816,71

19.351,70

16.318.52

14.703.09

10.443,40

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.486,50

13.799,60

12.095.62

11.509.88

8.081,40

0!

CHELTUIELI CURENTE

23.619.05

7.144,00

6.406,17

5.712.88

4.356,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890.00

4.745.00

4.455,00

4.435.00

4.255.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4.365,00

4.355.00

4.345.00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676.00

3.940,00

3.940.00

3.940.00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115.0)

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10.00

10,00

10.00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,(0

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280.00

280.00

10020b

Vouchere de vacanta

280,00

280.00

1003

Contribuții

380,00

100.00

100,00

90.00

90.00

100307

Contribuția osiguralone pentru munca

380,00

100,00

100,00

90.00

90.00

Data : 09/09/2020________Tit:          pag; 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 1) BUNURI SI SERVICII

5.574.05

2.357.00

1 909, 7

1 235,88

72,00

200!

Bunuri si servicii

3.285,02

1.242,00

1 267,86

765,16

10,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70.00

130.00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

264,19

130,00

134.19

200)04

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235.00

100.00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

695,00

315,00

315,(4)

65,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.734,42

581,00

578,67

574,75

2002

Reparatii curente

50,00

100.00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83,80

83,80

200404

Dezinfectant)

83,80

83.80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35.40

30.00

5,40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30,00

5.40

2006

Deplasat), detașări, transferări

26,00

25,00

1.C0

200601

Deplasați interne, delăsări, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in strainalale

2,00

1,00

l.CO

20H

Cârti, publicații si materiale

documentare

30,00

15.00

15,G0

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10.00

10.00

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

Data; 09/09/2020 Tit;_________pag; 12 -mii lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

1.538,52

700.00

445.00

331.52

62.00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200.00

160,00

203002

Protocol st reprezentare

40,00

40,00

203004

Chtnt

432,00

150,00

110.00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

546,52

350,00

135.00

61,52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42.00

42,00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29.00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

8!

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3.725,40

8102

Rambursări de credite interne

21.975,00

6 655,60

5.797.00

5.797.00

3.725,40

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21.975.00

6.655,60

5.797,00

5 797,00

3 725,40

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107,55

-107,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-107,55

-107.55

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.276,41

2 933,10

1.6*2,10

870,51

830,70

01

CHELTUIELI CURENTE

6.311,25

2 938,01

1.672.C3

870,51

830.70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966.30

798,50

817,70

757.70

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag: 13 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

TrinUl

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.195,20

877.60

779,40

798,60

739,60

lOOlOî

Salarii de baza

2.946,00

798,00

726,00

713.00

709.00

100113

Drepturi de delegare

5.80

4.00

0,80

1,00

100117

Indemnizații de hrana

184,40

52,60

52,60

52.60

26,60

100130

Alte drepturi salariate in bani

59,00

23,00

32,00

4.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

69.60

69,60

100206

Vouchetc de vacanta

69,60

69.60

1003

Contribuții

75,40

19,10

19,10

19,10

18,10

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

75,40

19,10

19.10

19.10

18.10

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

1 841,05

1.262,71

344,53

163,81

70,00

200!

Bunuri si servicii

555,71

277,01

156.53

102,17

20.00

200101

Furnituri de birou

50,41

22,41

11,00

12.00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

încălzit, iluminat si forta metrica

172,53

94.50

78,03

200104

Apa. canal si Salubritate

29,20

10,60

8,60

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

7.50

15.00

-5.00

-2.50

200106

Piese de schimb

1,50

1,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40.10

16,00

16.30

8.10

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

18,00

7,00

7,30

4,00

200130

Alte bunuri si servict pentru

intrcttnere si funcționare

232,47

108,00

38,90

75,57

10,00

2002

Reparații curente

13,00

13,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15,00

15.00

Data : 09/09/2020_______Tit:          pag: 14 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.il

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

200404

Dezinfectant!

15,00

15,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

44,50

7,00

4.50

33,00

200530

Alte obiecte de inventar

44,50

7,00

4.50

33,00

2006

Deplasări, detașări, transferări

5,00

6,50

-1.50

20060!

Deplasări interne, detasari. transferări

5.00

5,50

-0.50

200602

Deplasări in străinătate

1,00

-1.00

201 i

Carii, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2,00

3,00

-1,00

2014

Protecția muncii

3,60

3,20

0,40

2030

Alte cheltuieli

1.197,74

947,50

186.60

13,64

50.00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4,50

3,10

-5,60

203002

Protocol si reprezentare

0.50

0.50

203003

Prime de asigurare noc-viata

3,00

1,00

2,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1,192,24

941,50

181.50

19,24

50,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

100,00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

550)

A. Transferuri interne

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

550113

Alte transferuri curente interne

1.000,00

600,00

520,00

-120,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30.00

9,00

9,30

9,00

3,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

30,00

9,00

9,30

9,00

3,00

Data : 09/09/2020_______Tit;_________pag: 15 - mit lei-

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Cod

Denumire indicator

Program

2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

l“3+4+5+6

2

3

4

5

6

84

Plati efectuate in anii precedent) st

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29,93

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4,91

-29,93

8501

Plali efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34,84

-4,91

-29.93

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34,84

-4,9)

-29,93

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9 053,80

2.619.00

2.580,80

2.322.70

1.531.30

01

CHELTUIELI CURENTE

9053,80

2,619,00

2.580,80

2.322,70

1.531,30

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20,20

3.00

25.00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20,20

3.00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor exteme

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

30

împrumuturilor interne

TITLUL III DOBÂNZI

37,00

8.744,60

6,00

2.358.00

3,00

2 560,60

3,00

2.319.70

25.00

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358,00

2 383.60

2.319,70

132730

30010!

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8 388,60

2.358,00

2 383.60

2319.70

1.327,30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177.00

179.00

Data : 09/09/2020_______Tit:__________pag: 16 -miiIei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.!!

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

30020!

Dobânzi, aferente datoriei publice

r"

externe directe

356,00

177,00

179,00

600002

Partea ÎI-a Aparate, ordine publica si

siguranța naționala

19.875,04

6.971,90

€.462,02

6.211,82

229.30

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

19.875.04

6.971,90

6,462.02

6.211,82

229,30

01

CHELTUIELI CURENTE

19.875,04

6.971,90

6462,02

6.211,82

229,30

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

254.00

68.00

61.00

62,00

63.00

1001

Cheltuieli salanale in bani

241,00

61,00

59.00

60.00

61.00

100101

Salam de baza

224,00

56,00

56.00

56.00

56,00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3 00

4,00

5,00

100130

Alte drepturi salartale in bani

1,00

1,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

5,00

5,00

100206

Vouchere de vacanta

5,00

5.00

1003

Contribuții

8.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100307

Contribuita asiguratcne pentra munca

8,00

2,00

2.00

2.00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.381,04

3.479.00

2 790.12

i 10,92

1.00

2001

Bunuri si servicii

573,99

56,90

515,09

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4.00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

40,00

30,00

10.00

200104

Apa, canal si salubritate

1,00

1,00

200105

Carburanți st lubrifiant!

5,00

2,00

1.00

1,00

1,00

200108

Posta, teleeomunreat i. radio, IV,

internet

6.00

6.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

517.99

13,90

504,09

Data : 09/09/2020_______Tît:__________pag: 17 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii pinilor restante

Trim 1

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

0

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

2003

Hrana

781.03

1.035.00

-253.97

200301

Hrana pentru oameni

781.03

1.035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0.10

200401

Medicamente

0.10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

$7.60

87.60

200530

Alte obiecte de inventar

87,60

87,60

2014

Proiecția muncii

2.00

2.00

2030

Alte cheltuieli

4.936,32

2.297.40

2.529.00

109,92

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

4.936,32

2.297,40

2.529,00

109.92

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.237,00

3 424,00

3 610,00

6 038.00

165,00

5101

Transferuri curente

13.237.00

3 424.00

3 610,00

6038,00

165.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.237,00

3.424,00

3.610.00

6.038.00

165,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,00

0.90

0.90

0,90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neineadrate

3.00

0.90

0.90

0.90

0,30

650002

Partea i£f-a Cheltuieli social-culturale

135.229,88

58.908,49

34.531,01

32.064,18

9.726,20