HOTĂRÂREA NR. 192 DIN 08.09.2020

privind aprobarea modificării HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 08.09.2020, potrivit art. 133 (2) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr.559067/07.09.2020 înaintat de Direcția Economica si Direcția Tehnică care propun modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 559069/ 07.09.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 558957/1/07.09.2020;

-Raportul comun al Direcției Economice și al Direcției Tehnice înregistrat cu nr. 558957/2/07.09.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 949/08.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 950/08.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 951/08.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 952/08.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 953/08.09.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 19 (1) lit. ”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. IX (1) si (2) din Ordonanța de Urgență nr. 29 din 18.03.2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;

-Prevederile Legii nr. 6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020;

-Prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 144 din 24.08.2020 privind unele masuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării in condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 in contextul riscului de infecție cu corona virus SARS-COV-2 ;

-Referatul nr. 558928/07.09.2020 înaintat de Direcția Juridica si Administrație Locala prin care solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru acoperirea cheltuielilor de reprezentare juridica;

-Prevederile art. 1 alin.(2) lit. “b” din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si întărirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. 1 si alin.3, art. 154 alin. L, art. 196 alin. 1 lit.”a”, art. 197 alin. 1, art. 243 alin. 1 lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-Amendament comun formulat de doamna consilier Ionela- Cristina Breahnă- Pravăț și domnul consilier Ilie Bîrzu, amendament care a fost adoptat;

-Amendament formulat de domnul consilier Ilie Bîrzu, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor articolului 129 (2) litera “b“ alin.(4) litera ”a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea HCL nr. 20 din 19.02.2020 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investiții pe anul 2020, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexelor nr. IA, 1 Al, 1A2 si a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 20.

Art. 2. Se aproba suma de 6.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor de reprezentare juridică in fața instanțelor judecătorești pentru contractele de reprezentare încheiate in perioada 2016-2019.

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL nr. 20/ 2020 sunt și rămân în vigoare.

Art. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicata Primarului Municipiului Bacău și Direcției Economice.

Art. 6. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului- Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘf lONELA-GțW


:nța

SĂ- PRAVĂȚ


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

N.O.P, Z.M., T.A /O.R.A /EX. IrtJS.I-A-2

ROMANIA

BUGETUL LOCAL PE ANUL MN SI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


ANEXA IA

LA HOTĂRÂREA NR. 192 DIN 08.09.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Dat» : (19/09/2020________Tit:__________pag; I -mii Ici-

Prevederi tnuile buget 2020

Prevederi trimes Cri* le buget 2020

• Cod

Denumire indicator

TOTAL

din circ credite bugetare destinate stingerii pielilor restante

Trio* l

Trim.ll

TriraJJl

Trim.1V

Estimeri 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

|-3+d+5*4

2

3

4

5

6

7

8

*

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

378 $59,26

126.105.81

97.7M6.7I

92 tl2.ll

62,554.54

421 161.31

42l.6Ji.32

3?4.t|p.%

(XjOJOJ

1 VENITVFU CURENTE

337.429.20

97.232,23

16 411,74

91 160.69

62.554.54

140023.69

34910.06

W2.492.39

«10302

A VENITURI FISCALE

274 665.25

77.806.37

66 216.00

75516.34

55.056.54

214.623 .W

290.776,00

102 939.00

«HM4J2

Al IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

I64.l59.trt

41 101,00

40195.00

41 101,00

41 048.00

176.596,00

184 741.00

19 3 140.00

030002

Al 2 Impozit pe venit, profil» euiițuin

din tiptil de la persoane li/jee

164.159.00

41 108.00

40.895.00

41 lOX.t»

41 O4X.IMI

176 596.00

184.741,00

191X40,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562.00

155,00

155.no

155,00

97.00

590,00

620.00

651.00

03G2I8

ImpOnlul pe venii mile dm Wmi 1 ferul pfepnetuilM' imobiliare dih pwimwiiul personal

$62.00

155.00

155.00

155,00

07,00

59000

620.00

651,00

wn’

COTE SI SUME DEFALCATE IMN IMPOZITUL

VENIT

16J $97.00

40 953.00

40.740.00

40.95 3.00

40.951.00

1/6.006/10

114.121.00

IVj.119.im

040201

Cete ckfakolcdin impozitul pț

venii

161 441.00

40 953.00

40 $16,00

40 953.00

40 OSI.f»

I72.00(1.w

180 660.00

119 610.00

(Mr»2CM

Sume riocau? din cowle defalcate din impozitul pe tenit pentru echilibrarea buficictor locak

154.00

I54.M1

4 006.00

3.521,00

3 359,00

VWOÎ

A) Impozite si taxe pe proprietate

49.755.25

20432,17

W 275,00

14.855,34

4.192.54

35.994JMI

31.479.uo

40 541,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

49.755,25

20.432,17

10-275,00

14.855.34

4.192,54

35.994.tMl

38.479.01)

40 541.1)0

0/0201

Import $i ian pe ciad in

33-512,53

13.050,00

7.7|].lrt

I0.547.1W

2.267,54

2S.1J0.1M)

27.295.00

29J57.UO

OT02W

Inipq/Jl li las* pe Icten

12.192,72

6.036,37

1.559.00

3.432.35

1.165.00

6.200,00

6 350.00

6 3.W.U0

O7O3O3

Taxe judiciare de timbru n abc taxe

de i*i bri

2245,00

140.00

505,00

4 MJ.OtJ

450.00

1.100,00

3.200.UU

3 200.00

070250

Alic impozite ti lave pe proprietate

1 735.00

500.00

500,00

415,00

310,00

184.00

L634.00

1 634.00

100002

A4 impozite si laxe pe bvaun r servicii

51.551.00

1 $.416,00

14 146,M)

19.332.0(1

9.657.00

72.033.00

67.556.00

6i $5i.m

1102

SUME DEFALCATE IMN TVA

38.140,00

9790.00

9 997.00

(0.971.00

8 08 2.00

57 122.06

5 I 199,00

51 111.(10

110202

Sume defalcau din taxa pe valoarea

adangata pe ii in* finanțarea cheltuielilor              .

descentralizate la nivelul comunelor.

otskIw. munwipi dor ai sectoarelor

Municipiului București

35 429.00

9 JOJ.OO

1.705.00

¥.*25.00

7 596.00

43.97530

44377.00

44 7M.00

110206

Sume defalcate dm laxa pe l aloarei

adaucata pentru echilibrarea bufetelor

locale                                                          ,

106.00

806.00

11.202.00

5.577.00

5 385.00

110209

Sume defalcate dm pe talwt adăugata

pcnln* fin*nl*re* «m amnaniolui particular

si a celui towfesMnal

2.605.00

487.00

416,00

1.146.00

486.00

1 945 /HI

I.WÎ.t»

I.P45.U0

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9.00

6,00

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 2 - mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.IH

Trim.lV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

1 “3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

J20207

Taxe hoteliere

15,00

9.00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

2%,00

92,00

90,00

61,00

53,00

311.06

327,00

343,00

150201

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50.00

31,00

30,(HI

170,01.

175,00

176,1X3

150250

Alte laxe pe servicii specifice

133.00

40,00

40.00

30,00

23.00

I4I.0C

152,00

167,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DEACTIVITATI

19.400,00

5.525,00

4 053,00

8.300,00

1.522,00

14.6OO,OC

15.330,00

16.097,00

160202

Impozit pc mijloacele de transport

177*7,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

t.387,00

12.987,0C

13 717,00

14.484,00

160203

Taxe si lanfc pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

1.613,00

1 613,00

1.613,00

1X0002

A6.ALTE IMPOZITE St TAXE FISCALE

2.200.00

«50.00

900.00

291,00

159.00

IK02

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2200.00

«50,00

900.00

291.00

159.00

1X0250

Alte impozite si taxe

2 200.00

«50.00

900.00

291.00

159.00

290002

C Venituri nefiscale

62 763.95

19.425.86

20 265.74

15.574.35

7.498.00

55.399,69

58.537.06

59 553.39

300002

CI Venituri din proprietate

14 496.04

3.401.47

3050.00

6.852,57

1.192.00

12.097.00

12.7O5.IK)

13 3411,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496.04

3401.47

3.050,00

6.852.57

1.192.00

12.097.00

12.705.00

13 340.00

300201

Varsammte din profitul net al regiilor

autonome

57.32

15.00

42.32

30020$

Venituri din concesiuni si inchirieri

14.331.04

3.286,47

3.000.00

6.852.57

1.192,00

12.097.00

12.705.110

13.340,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si inchi-

ricri de către instituțiile publice

14.331,04

3.286.47

3.000,00

6.852,57

1.192,00

12.097.1X1

12.705.00

13 340,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,6»

100,00

7,68

330002

C2. Vanzari dc imnuri si servicii

48.267,91

16.024,39

17.215,74

8.721,78

6.306,00

43.302,69

45.832,06

46.213,39

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1V1TATI

9.205,02

2.455.00

2.715.02

2.232.00

1.803.00

9.647,00

10.130.00

10 637,00

33020»

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2072,00

2.405,02

2.017,00

1.642,00

9.647,00

10.130,00

10.637,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crcse

451.00

150,00

150,00

100.00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, impuialii si despăgubiri

63,00

33.00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555.00

200.00

150.00

105.00

100.00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70.00

65.00

45.00

35.00

340202

Taxe extrajudiciare dc timbru

215.00

70.00

65.00

45.00

35.00

3502

AMENZI. PENALITAT1 SI CONFISCĂRI

8.468.00

2 600,00

2.200,00

2.000.00

1.668,00

9.118.00

9.574.00

10.053.00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrisit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700.00

500,00

400.00

350250

Alte amenzi, penalitali si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.5110,00

1.500,181

1.268.00

9.118,00

9.574,00

10053,00

Data : 09/09/2020_______Tit:______pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7531,11

4 444.78

2.800.00

24.537.69

26.128.06

25.523,39

360206

Taxe speciale

17 762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762.00

24.087,91

25.629,80

25.514,01

360260

Alic venituri

4.513,89

1.500,00

1531,11

1.444.78

38.00

449.78

498.26

9.38

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

8.104,00

3.399.39

4 704,61

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentni finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului loca)

-42.052,27

-32.292,91

-5.475,39

-4.283,97

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

42.052,27

32.292,91

5.475,39

4.283,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3.399,39

4.704,61

410002

IV Subvenții

26.121,43

18.556,59

6.613.35

951.49

11 308.00

10.168.96

2.239.33

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

26 121.43

18.556,59

6 613,35

951.49

11 308.00

10.I6X.96

2.239.33

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

26046,69

18 556.59

6.577.88

912.22

11 308.00

10.168.96

2.239,33

420201

Programul Tcrmoficarc

4.652.76

4 652.76

42020101

Sume alocate de la bugetul de stal pentru

Programul Tcrmoficarc

4.652.76

4.652,76

420214

Finanțarea unor cheltuieli de capital

ale unităților de invatamant

pceunivcrsuar

41,00

41,00

420220

Subvenții de ta bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe ncrambuisabilc(FEN)

postaderare

151,69

151,69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru încălzirea locuinței cu lemne.

carbum, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420265

Finanțarea programului National de

Dezvoltare Locala

16.176.12

17.018.36

-842,24

420269

Subvenții de b bugetul de stal către

bugetele locale necesare susținerii derulării

proiectelor finanțate din fonduri externe

ncrambursabilc (FEN) postaderare. aferente

perioadei de programare 20)4-2020

2.222.77

1.538.23

684.54

11.308.00

I0.16X.96

2.239.33

420280

Subvenții de la bugetul de stal pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431.16

1 888.94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370.00

370.00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

74,74

35.47

39.27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

Dala ; 09/09/2020_______Tit:______pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2G21

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

«locația de hrana si cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

74.74

35.47

39,27

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

PREFINANTAR11

690,55

690,55

450201

Fondul European de Dezvoltare Regionala

690,55

690.55

4802

SUME PRIMITE DE LA UBALT1 DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

14.318.08

10.317,01

4.001.07

76.830.62

62.139.30

9.379.24

4X0201

Fondul European de Dezvoltare Regionala!FEDRI

ll.462.9X

8.064.48

3.398.50

76.787,12

62.139,30

9.379,24

4XO2O1O1

Sume primite tn contul platilor efectuate

in anul curent

11259.45

8.064.48

3.194,97

76.787,12

62.139.30

9 379.24

4X020102

Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori

203.53

203,53

4X0202

Fondul Social Europcan(FSE)

2.855,10

2.252.53

602,57

43.56

4X020201

Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent

2.557,37

2.252,53

304,84

43,50

4X020203

Prc finanțare

297,73

297,73

4990

VENITURI PROPRII

290.485,20

84.042,84

71.780.13

80.189.69

54.472,54

282.900,69

297.414.06

310.374,39

5002

TOTAL CHELTUIELI

388.455,48

194.763,59

96.014.81

71.824.18

25.852,90

428.161,31

421.621,32

374.110,96

01

CHELTUIELI CURENTE

303.350,49

138.761,61

80.101,34

63.360.04

21.127,50

396.839,31

385.032.32

337.521.96

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952,32

24,394,44

21.141.48

19.263,70

11.152,70

61.646,00

62.355,00

62.171.00

20

TITLUL I) BUNURI SI SERVICII

102 069,02

50 979,05

31.522,69

15.715,88

3.851,40

109.465,00

120.361,00

135.252.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

8.685,00

7.141.00

5 807,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100.00

100,00

500.00

500.00

500.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

37.419.92

12.327.22

106X1,00

11.398.50

3.013,20

30.856,00

30.300,00

31.100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

22 116.90

10.9X3.31

4.345.68

6.299.91

488.00

15.600.00

16.200.00

16800.00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4 189.60

1.515.55

2.674,05

44.248.24

50,1)98.88

51 078.26

57

TITLUL (X ASISTENTA SOCIALA

21 724.20

12.433,00

4.180.30

5.082,90

28.00

20.312.00

18 000.00

18(8)0.00

5X

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

19 017,63

13.6X4.94

5.332,69

102.550,07

76.086.44

12.823.70

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.516.30

4.486.10

336,90

605,40

1.087,90

2.977,18)

3.990,00

3 990.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

59 821,75

48.594,76

9.522,07

1.704,92

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+445+6

2

3

4

S

6

7

8

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

59.821,75

48.594,76

9.522,07

1.704,92

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

31.322.OC

36.589,00

36.589,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655.60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

31.322,00

36.589,00

36.589,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-691,76

-248,38

-405,60

-37,78

85

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-691,76

-248,38

-405,60

-37,78

510002

Panea l-a Servicii publice generale

67.561.01

25.148,01

17.275,42

14.694,18

10.443,40

64.603,29

62.215,00

61.087,00

5102

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

52.086,61

19.451,72

13.052.52

11.500,97

8.081,40

49.016,29

48.000,00

48.200,00

01

CHELTUIELI CURENTE

27.058.91

9.626.96

7.363.07

5.712,88

4.356,00

21.894,29

16.411,00

16.611,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890.00

4.745.00

4.455,00

4.435.00

4.255.00

16.335.00

13.411.00

13.611.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230.00

4.365.00

4.355,00

4.345.00

4.165.00

17.23O.Ot:

17.230.00

I7.23O.1H)

100101

Salam de baza

15 676.00

3,940,00

3.940,00

3.940.00

3.856.00

15.676.00

15.676.00

15 676.00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara uni tatii

414.00

115.00

115.00

115.00

69,00

414.00

414.00

414.00

100113

Drepturi de delegare

30.00

10,00

10.00

10.00

30.00

30.00

30.00

1001)7

Indemnizații de hrana

780.00

188.00

212.00

190.00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112.00

78.00

90.00

50,00

330.00

330.00

330.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

280,00

28O.1H)

280,00

100206

Voucherc de vacanta

280,00

280,00

280,00

280.00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90.00

380,00

380.00

380,00

IOO3O7

Contribuția nsiguratoric pentru munca

380,0»

100,00

100.00

90.00

90,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5 574,05

2.357,00

1.909,17

1.235,88

72,00

5.500,00

3.000,00

3.000.00

2001

Bunuri si servicii

3.285,02

1.242,00

1.267,86

765.16

10,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130.00

50.00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

10,00

10,00

10,00

10.00

200103

încălzit, iluminat si fona metrica

264.19

130,00

134.19

200104

Apa. cana) si salubritate

40.00

15,00

15.00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80.00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0.41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

mtemet

695.00

315.00

315.00

65.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlrclincre si funcționare

1 734.42

581,00

578.67

574.75

2002

Reparații curente

50,00

100,00

-50.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83,8»

83.80

200404

Dezinfectând

83.80

83.80

2005

Bunuri de natura obiectelor de intentar

35.40

30,00

5.40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30.00

5,40

2006

Deplasări, delăsări, transferări

26,00

25,00

1.00

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. 11

Trim.lll

Trim. IV

A

B

1-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

24,00

24.00

200602

Deplasări in sirainaiate

2,00

1,00

1,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

30.00

15,00

15.00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10.00

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

2030

Alte cheltuieli

1 538,52

700,00

445,00

331,52

62.00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432.00

150.00

110.00

110.00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

546,52

350.00

135.00

61.52

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

3439,86

2482.96

956.90

59.29

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

3.439.86

2.482.96

956.90

59.29

580201

Finanțarea naționala

503.84

360.31

143.53

8.89

580202

Finanțarea externa nerambursabila

2.855.10

2.041.73

813,37

50.40

580203

Cheltuieli necligibilc

80,92

80,92

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

netncadratc

155.00

42,00

42,00

42.00

29,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.160,25

3.169,16

-8,91

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.160,25

3.169,16

-8.91

7101

Active fixe

3.160,25

3.169.16

-8.91

710101

Construcții

600,00

627.00

-27.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,00

10,00

710130

Alte active fixe

2.550,25

2.532,16

18.09

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21 975,00

6.655,60

5.797,00

5.797,00

3,725.40

27 122,00

31 589,00

31 589.00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

21 975.00

6.655.60

5.797,00

5.797.00

3.725.40

27.122.00

31.589,00

31.5X9,00

8102

Rambursări de credite interne

21 975.00

6,655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122.00

31.589,00

31.589,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

21 975.00

6.655.60

5.797.00

5.797.00

3.725.40

27 122.00

31.589.00

31.589,00

84

Plati efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-107.55

-107.55

8501

Plati efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent

-107,55

-107,55

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 7 - mii tei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi a

miale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

850101

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-107,55

-107,55

510201

Autoriiati executive si legislative

52.086,61

19.451,72

13.052,52

11.500,97

8.081.40

49.0)6,29

48.000.00

48 200.00

51020103

Autoriiati executive

52.086,61

19.451,72

13.052,52

11.500,97

8.081,40

49.016,29

48.000,00

48.200,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

6.420,60

3.077,29

1.642,10

870,51

830,70

6.702,00

6.874,00

6.880.00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.429,25

3.056,01

1.672,03

870,51

830,70

6.702,00

6.874,00

6.880,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.340,20

966,30

798.50

817,70

757,70

3.372,00

3.344,00

3.350,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.195,20

877.60

779,40

798,60

739.60

100101

Salarii de baza

2.946.00

798,00

726,00

713.00

709,00

100113

Dreptun de delegare

5.80

4.00

0.80

1.00

100117

Indemnizații de hrana

184.40

52.60

52.60

52.60

26.60

100130

Alte dreptun salanaJc >n bani

59.00

23.00

32.00

4.00

1002

Cheltuieli salannlc in natura

69.60

69.60

100206

Vouchcre de vacanta

69.60

69.60

1003

Contribuții

75.40

19.10

19.10

19.10

18.10

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

75.40

19,10

19,10

19.10

18.10

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.841.05

1.262.71

344.53

163.81

70,00

1.600.00

1.800,00

1.800.00

2001

Bunuri si servicii

555.71

277,01

156,53

102,17

20.00

200101

Furnituri de birou

50,41

22.41

11,00

12,00

5,00

200102

Materiale pentru curățenie

4,00

2,00

2,00

200103

lncalr.it. iluminat si forța motrice

172,53

94,50

78,03

200104

Apa. canal si salubritate

29,20

10,60

8,60

5.00

5,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

7.50

15.00

-5,00

-2,50

200106

Piese de schimb

1.50

1.50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

40.10

16.00

16,00

8.10

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

18.00

7,00

7,00

4,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

232,47

108.00

38.90

75,57

10.00

2002

Reparatii curente

13.00

13.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

15.00

15.00

200404

Dezinfectam!

15.00

15.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

44,50

7.00

4.50

33.00

200530

Alte obiecte de inventar

44.50

7.00

4.50

33.00

2006

Deplasări, detasari. transferări

5.00

6.50

-1.50

200601

Deplasări interne, detasari. transferări

5,00

5.50

41.50

200602

Deplasan in stramatatc

1,00

•1.00

2011

Cârti, publicații si materiale

Data: 09/09/2020 Ti*:          pag: 8 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.ll

Trim.111

Triro.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

documentare

0.50

0.50

2012

Consultanta si expertiza

4,00

5,00

-1,00

2013

Pregătire profesionala

2.00

3,00

-1.00

2014

Protecție muncii

3.60

3,20

0.40

2030

Alte cheltuieli

1.197,74

947,50

186.60

13.64

50,00

203001

Reclama si publicitate

2,00

4,50

3,10

-5.60

203002

Protocol si reprezentare

0,50

0.50

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.192,24

941,50

181.50

19.24

50.00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

500.00

500.00

500.00

5004

Fond de rezerva bugetara ta dispoziția

autoritarilor locale

100.00

100,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.000.00

600.00

520.00

-120,00

1.200.00

1.200.00

1 200.00

5501

A. Transferuri interne

1 000,00

600.00

520.00

• 120.00

550118

Alte transferuri curente interne

1.000.00

600.00

520.00

-120.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

118.00

118.00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1)8,00

118.00

580101

Finanțarea naționala

17,70

17,70

580102

Finanțarea externa nerambursabila

100,30

100.30

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30,00

9,00

9.00

9,00

3,00

30,00

30.00

30,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

30,00

9.00

9,00

9,00

3.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

26.19

26.19

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

26.19

26.19

7101

Active fisc

26.19

26,19

710101

Consiruciii

5,00

5.00

710130

Alte active fisc

21,19

21.19

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.84

-4.91

-29.93

85

TITLUL XIX PLAT! EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-34,84

-4.91

-29.93

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-34.84

-4,91

-29.93

850101

Plati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-34.84

-4,91

-29.93

540205

Fond de rezerva bugetara Indispoziția

Dala: 09/09/2020 Tit:         pag: 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

Autorităților locale

100,00

1(10,00

500.(8

500.00

500,00

540210

Sen teii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

2.992,33

1.077,39

724.80

581,14

609,00

3.060,(8.

3.374.00

3.380,00

540250

Alte servicii publice generale

3.328.27

1.899,90

917.30

289,37

221,70

3.142,Of.

3.000,00

3000.00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

9.053,80

2.619,00

2 580,80

2.322.70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007.00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.053,80

2.619,00

2 580,80

2.322.70

1.531,30

8.885,00

7.341,00

6.007,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

309,20

261,00

20.20

3,00

25.00

200,00

200,00

200,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

309,20

261,00

20.20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturi tor externe

272.20

255.00

17.20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imptumulurilor interne

37.00

6.00

3.00

3.00

25.00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744.60

2.358.00

2.560,60

2.319.70

1.506.30

8.685.00

7.141.(81

5 807.00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388,60

2.358.00

2.383.60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388.60

2.358.00

2.383.60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179.00

600002

Partea 1 l-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

21.393.74

8.356,90

6.595,72

6.211,82

229.30

13.925,00

12.012,00

12.760,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIONAL/

21.393,74

8.356,90

6.595,72

6.211,82

229,30

13.925.00

12.012.00

12.760,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19 875.04

6.971,90

6.462,02

6.211,82

229.30

13925,00

12.012.00

12.760,00

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

254,00

68,00

61,00

62,00

63.00

200.00

200.00

200,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

241,00

61,00

59.00

60,00

61,00

100101

Salam de baza

224,00

$6,00

56,00

56.00

56.00

100117

Indemnizații de hrana

16,00

4,00

3,00

4.00

5.00

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.00

1,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

5,00

5.00

100206

Vouchere de vacanta

5.00

5.00

1003

Contribuții

8.00

2.00

2,00

2.00

2.00

IOO3O7

Contribuita asiguralorie pentru munca

8,00

2,00

2.00

2.00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.381.04

3 479,00

2.790.12

110.92

1.00

210.00

212.00

220,00

2001

Bunuri si servicii

573.99

56,90

515,09

1.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

4.00

4,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

40.00

30,00

10,00

200104

Apa. canal si salubritate

1.00

1.0(1

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 10 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.Il

Trira.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1.00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv

internet

6,00

6,00

200130

Alic bunun si servicii pentru

inirctincrc si funcționare

517,99

13,90

$04,09

2003

Hrana

781,03

1.035,00

-253,97

200301

Hrana pentru oameni

781,03

1.035,00

-253,97

2004

Medicamente si materiale sanitare

0.10

0.10

200401

Medicamente

0,10

0,10

200$

Bunun de natura obiectelor de inventar

87,60

87,60

200530

Alte obiecte de inventar

87.60

87,60

2014

Protecția muncii

2,00

2.00

2030

Alte cheltuieli

4.936.32

2.297.40

2 529.00

109.92

203030

Alic cheltuieli cu bunuri $i servicii

4.936.32

2.297.40

2.529,00

109.92

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.237.00

3.424.00

3.610.00

6.038,00

165,00

13.515.00

11.600.00

I2.340.00

5101

Transferuri curente

13 237.00

3.424.00

3 610,00

6.038.00

165.00

510101

Transferuri către instituțiile publice

13.237.00

3.424.00

3 610.00

6,038.00

165.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.00

0,90

0.9(1

0.90

0.30

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

3,00

0,90

0,9(1

0.90

0,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1 $18,70

1.385.00

133,70

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.518,70

1.385,00

133,711

710!

Active fixe

1.518,70

1.385,00

133,71)

710101

Construcții

50.00

50,00

710130

Alte active fixe

1.468,70

1.335,00

133,70

610203

Ordine publica

13.237.00

3.424,00

3 610,00

6.038,00

165,00

13.515.00

11.600,00

12.340,00

61020304

Politic locala

13 237.00

3 424,00

3 610,00

6.038,00

165,00

13.515,00

11.600,00

12.340.00

61020$

Proiecție civila si protecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonmilitara)

8.156.74

4.932,90

2.985.72

173.82

64.30

410.00

412.00

420.00

650002

Partea 11 l-a Cheltuieli social-culturalc

163,619.53

81.070.28

40.060.04

32.763.0!

9.726.20

144.524.79

139.944.44

152.597.93

6502

INVATAMANT

35 462.83

17.432,57

5.792.67

10.041,59

2.196.00

38.468.00

48.660.00

60 792.00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.803.41

15.337.07

5.751.67

8.518.67

2.196.00

38.468.00

48.660.00

60 792.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

24 517.41

12 159.07

4.854.70

6.693.64

810.00

35.918.00

45.767.00

60 792.00

2001

Bunuri si servicii

17.629.71

9.656.50

3 596.65

3.662.56

714.00

200101

Furnituri de birou

97.00

52.00

28.00

5.00

12,00

200102

Materiale pentru curățenie

801.99

351,00

76.00

350.99

24.00

200103

Încălzit, iluminat si fort» metrica

11 338.25

7.791,50

2.411.25

792.50

343.00

200104

Apa, canal si salubritate

1 267,90

577,00

420.5(1

156,40

114,(XI

Dala : 09/09/2020


Tit:


- mii lei-


pag:

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200107

Transport

92,50

37,00

33,00

11.50

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio. K,

internet

375,50

143,00

117,90

84,60

30,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

283.83

95,00

53.00

117,83

18.00

2OOI3O

Alic bunuri si servicii pentru

inirctincrc si funcționare

3.372,74

610,00

457.00

2.143,74

162,00

2002

Reparatii curente

2.069,91

427,00

80,00

1.561,91

1,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

593,81

3,00

64.20

526.61

200402

Materiale sanitare

492,31

62.20

430.11

200403

Reactivi

5.00

3.00

2.00

21X1404

Dczjnfeclanti

96.50

96.50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1 859.83

985.57

292.10

528.16

54.00

200501

Uniforme si echipament

65.35

10.00

55.35

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5.00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

1 789.48

985.57

277,10

472,81

54.00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

27,00

16.00

9.00

1.00

1.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

27.00

16.00

9.00

1,00

1.00

2011

Cam. publicații si materiale

documentare

7,00

1,00

6.00

2013

Pregătire profesionala

115,35

40.00

63,05

9,30

3,00

2014

Proiecția muncii

9,00

5,00

4,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

2.117,80

1.028,00

737,70

316,10

36,00

2030

Alte cheltuieli

8K.00

2,00

7,00

78,00

1,00

2O3OOI

Reclama si publicitate

1,00

1,00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si servicii

87,00

2,00

7,00

77,00

1.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.619.53

587.00

486,00

1.060,53

486,00

5501

A. Transferuri interne

2.619.53

587.00

486.00

1.060,53

486.00

550118

Alte transferuri curente interne

14.53

100,00

-85.47

550163

Finanțarea invatamanlului particular sau

confesional acreditat

2.605.00

487.00

486.00

1 146.00

486.00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

1.308.00

582.00

14.011

712,00

5702

Ajutoare sociale

1.308.00

582.00

14,00

712.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.294,00

582.00

712.00

570203

Tichctc de crcsa si tichctc sociale

pentru grădiniță

14,00

14.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN


Datat 09/09/2020 Tit:         pag: 12 -mii lei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Cod

Denumire indicator

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.H

Trim.H I

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

605.77

210,80

394,97

2,550,(8.'

2.893,00

$801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

394,97

394.97

2.550,06

2.893.00

580101

Finanțarea naționala

59.25

59,25

382.5C

433,95

580102

Finanțarea cxlcma ncrambursabila

335.72

335,72

2.167.5C

2.459.05

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

210.80

210,80

58020!

Finanțarea naționala

31,70

31,70

580202

Finanțarea externa nerambursabila

179.10

179,10

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.752.70

1.798,20

2.00

52,50

900,00

5901

Burse

2.478.80

1.578,80

900.00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

socto-cultural

273.90

219,40

2.00

52,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.659.70

2.095,78

41.00

1.522,92

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.659,70

2 095.78

41.00

1.522.92

7101

Active fixe

3.659.70

2.095.78

41,00

1.522.92

710101

Construcții

1 703.50

1.752.50

41,00

-90.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1.603,49

1.603,49

710130

Alte aclivc fixe

352.71

343,28

9,43

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

•0.28

•0,28

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI St RECUPERATE IN ANUL

-0.28

•0,28

8501

Plăti efectuate in anii preccdenii si

recuperate in anul curent

-0.28

-0,28

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului loca!

•0.28

41,28

650203

Invatamanl preșcolar si primar

12.433,25

5.437,14

1 796,68

4.351,63

847,80

65020301

Invatamanl preșcolar

6.202.95

2.754.01

1.015.20

1.889,94

543.80

65020302

Invatamanl primar

6.230,30

2.683.13

781.48

2.461.69

304.00

650204

Invatamanl secundar

22.822.29

11.815.43

3.937,99

5.735.67

1.333.20

38.468.06

48.660.00

60 792.00

65020401

invalamant secundar inferior

6.742.08

2.467.23

730.32

3.205,14

339,40

35.918.06

45.767,00

C>O 792.00

65020402

Invalamant secundar superior

15.423.54

9.046.05

3.020.25

2.400.44

956.80

2.55O.OC

2.893.00

65020403

Invalamant profesional

656.67

302.15

187.42

130.09

37.00

650205

Invatamanl postliccal

177.75

79.00

44,00

39,75

15.00

650250

Alte cheltuieli in domeniul

uivatamantului

29.54

101.00

14.00

-85.46

6602

SANATATE

24.452,41

12.757.65

7.699,06

2.534.00

1.461.70

11.220.04

14.279,22

14.954,93

Data: 09/09/2020 Tte:         pag: I3 -mii tek

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

---------------1

din care

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l=3+4+5+6

î

J

4

5

«

7

s

ni

CHELTUIELI CURENTE

11.410,57

*577,22

3000.6.1

1563,05

1.461 7D

H.D0JH4

14 J79J J

14 954.9?

M

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl AL

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

11.007,92

4.377,22

2.606,00

2.563,00

L.461,70

* Ml Ht

10 jntl.M

m îpojw

5101

Transfcrun curente

9.292,00

2.566,30

2,606.00

2,65*.00

1.461.70

510103

Acliuni dc sa na laic

9.292,00

2.566,30

2.606,00

2.658,00

1.461,70

5102

Transferuri de capital

1 715,92

1.* 10,92

-95,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

1 715,92

IR 10,92

-QSJ»

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4,20

5501

A. Transferuri interne

4,20

4 ?!

5501 IR

Alte transferuri curente inie mc

4,20

*20

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

39* 4^

2 ire.iM

4JR9J2

4 7D4.9J

$wi

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regional* (FEDR)

398.45

398,45

2.379.04

4.079.22

4.704.93

5*0101

Finanțarea naționala

2,7*

2,78

66W

1 146.21

1.392.53

5*0102

Finanțarea externa nerambursabila

6.4*

6,48

1.560.12

2.674,49

3-249,23

5*010}

Cheltuieli «eligibile

3X9,19

389,19

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

13.046,04

*.3*0,43

4.694,61

-29,0(1

7]

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

13 046.04

*.3*0,43

4.694,61

•29,00

7101

Active fixe

13.046,04

*.3*0,43

4 694,61

-29.00

710101

Construcții

12 907.04

*.202,43

4 694.61

10.00

7IOI3O

Alte active fixe

139,00

178,00

-39,00

*4

Plali efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-LîO

-1.Î0

K

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-4,20

Util

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-k»

-4,2ti

tMItl

Plăti cfctluaic in anii precedent! si

recuperate in anul curent in secțiunea

dc funcuonare a bugetului local

-U»

-4 211

Servicii medicale in unilati sanitare

cu patun

24.313.41

12.579,65

7 699,06

2.573.00

1 461.TO

11.220.04

14.279.22

14 W4.*î

66020601

Spitale generale

24.313,41

12.579.65

7.699,06

2.573.00

1 dăt.to

II.220,IM

14.279.22

!4 954.93

660250

Alic cheltuieli in domeniul sanatatii

139,00

178.00

-39.00

66025050

Alic institui! i si aetiutti sanitare

139.00

178.00

-39.00

6702

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

35.747,3*

19.299.49

7 915 10

5.035,29

3.427,30

41 759.60

25.005,22

24*51.00

01

CHELTUIELI CURENTE

31.370,9*

15.228,99

7.99331

4.72 |J*

3-07. *0

41 759.60

25.005.22

24.851,00

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 14 -miitei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.Il

Trim.111

Trim. IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

in

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.563,00

1.772,00

1.451.00

1.175,(HI

1.165,00

6.000,00

6.000,00

6.<HK1.(H)

1001

Cheltuieli snlorialc in tuni

5.233,00

1.532,00

1.421,00

1.145,00

(.135,00

100101

Salarii de baza

4.621,00

1.351,00

1.270,00

1.000.00

1.000,00

100(06

Alte sporuri

30,00

10.00

10,00

5.00

5,00

100113

Drepturi de delegare

2.00

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

500,00

140.00

120,00

(20.00

120.00

(00130

Alte drepturi salariate in bani

80,00

30,00

20,00

20,00

10,00

(002

Cheltuieli salariate in natura

(90,00

190,00

(00206

Vouchcrc de vacanta

(90,00

190,00

(003

Contribuții

140,00

50,00

30,00

30,00

30,00

(00307

Contribuția asiguratoric pentru munca

140,00

50.00

30,00

30,00

30,00

20

TITLUL (I BUNURI SI SERVICII

7.826.88

4.400.49

2.047.31

518.68

860.40

7.500.00

7.500.00

7 5IHUH»

2001

Bunuri si servicii

4.851.90

2.465,00

1472.50

154,00

760,40

201)101

Furnituri de birou

23,00

16,00

5,00

(.00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

85,00

70,00

12,00

3,00

2OOIO3

Încălzit, iluminat si Torta motrica

868.00

747.00

171,00

-100,00

50.00

200104

Apa. canal si salubritate

450.00

240,00

120,00

70.00

20,00

200105

Carburanți si lubrifianti

3,00

3.00

200106

Piese de schimb

123,00

85,00

45.(81

■ 10,00

3.00

200107

Transport

1,00

1.(10

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

10,50

4,00

3,50

2,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcționare

3.288,40

1.300,00

1.115.00

188,00

685,40

2002

Reparatii curente

1.030,29

935,29

35.00

60,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

188,60

136,60

52.00

20040!

Medicamente

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,60

0,60

200403

Reactivi

7,00

5,00

2.00

200404

Dezinfectând

180.00

130,00

50,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

267,00

247,00

20,00

20050!

Uniforme si echipament

10,00

10.00

200530

Alte obiecte de inventar

257.00

247,00

(0.00

2006

Deplasau, delnsan. transferau

1.00

(.00

200601

Dcplasan interne, detasari. transferau

1.00

1,00

2013

Pregătire profesionala

32.00

31.00

1,00

2014

Protecția muncii

30.20

24,60

8,60

-3.00

2030

Alte cheltuieli

1.425.89

560,00

458,21

307.68

100.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.425,89

560,00

458,21

307.68

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 15 -miilei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.Il

Trim.lll

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

1.386,50

8.500,00

8.500,00

8.510,00

5101

Transferuri curente

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

1.386,50

510101

Transferuri catrc instilutiik publice

13.175,00

4.526,00

4.465,00

2.797,50

1.386,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

2.350.50

2.350.50

18.072.6C

305.22

141,00

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.350.50

2.350.50

580101

Finanțarea naționala

1.028,65

1.028,65

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

895,14

895,14

580103

Cheltuieli nccligibilc

426.71

426.71

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.455.60

2.180.00

30.00

230.00

15.60

1.687.01

2.700.00

2.700,00

5911

Asociatii si fundatii

t. 850.00

1.650,00

200,00

5912

Susținerea cultelor

500.00

500.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadtate

105.60

30.00

30.00

30.00

15,60

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.384.90

4.070,79

314,11

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.384.90

4.070.79

3t4.ll

7101

Active fixe

4.384.90

4.070,79

314.11

710101

Construcții

3.564,19

3.564,19

710130

Alte active fixe

820,71

506,60

314,11

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8,50

-0,29

-8.21

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-8.50

-0,29

-8.21

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8,50

-0.29

-8,21

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-8,50

-0,29

-8.21

670203

Servicii culturale

7.045,56

2.402,46

1.967.00

1.404.70

1.271,40

6.900.01!

6.900.00

6.900,00

67020304

Instituia publice de spectacole st

concerte

6.500.00

2.145,00

1 895.00

1.212.00

1.248.00

6.500.0C

6.500.00

6 500.00

67020330

Alic servicii culturale

545.56

257,46

72.00

192,70

23.40

400.0C

400.00

400.00

670205

Sen ic ii recreative si sportive

27.366.82

15.562.03

6.018.10

3.630,59

2.156.10

33.859.6f

17.105.22

16951.00

67020501

Sport

7.475.00

2.981,00

2.570,00

1.785.50

138.50

3.000.0f

3.000.00

3.000.00

67020502

Tinerel

550.00

550.00

500.0C

500,00

500.00

67020503

întreținere grădini publice, pareun

zone verzi. baze sportive si de agrement

19.341,82

12.031,03

3.448,10

1.845,09

2.017,60

30.359.6C

13.605.22

13.451.00

670206

Servicii religioase

500,00

500,00

500,01

500.00

500.00

Data: 09/09/2020 Tit: ______pag: 16 -miilei-

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

din care

Cod

Denumire indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim. II

Trim.lll

Trim.1V

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

670250

Alte servicii in domcnile culturii.

recrcerisi religiei

835.00

835,00

500.00

500.00

500,00

6802

ASIGURARE SI ASISTENTA SOCIALA

67.956,91

31.580.57

18.583,21

15.152.13

2.641,00

53.077,15

52.000,00

52000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

67.677.20

31.169,34

18.622,75

15.244,11

2.641,00

53.077,15

52.000,00

52.000,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

35.038,12

12.119.14

11.069,98

9.496,00

2.353,00

21.454.0C-

25.000,00

25.000,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

33.047,47

10.725,49

10.814,98

9.246,00

2.261,00

100101

Salarii de baza

28.792,97

9.307,49

9.526,98

8.338,50

1.620,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150.00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

72,00

18,00

18,00

18.00

18,00

100113

Drepturi de delegare

1,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

3.034.00

949.00

1.040.00

582.00

463.00

100129

Stimulentul de risc

87,50

87.50

100130

Alte drepturi salariate in bani

485,00

300.00

80.00

80.00

25.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.163,65

1.163,65

100206

Vouchcrc de vacanta

1.163,65

1.163.65

1003

Contribuții

827,00

230.00

255,00

250.00

92,00

10030?

Contribuția asiguratorie pentru munca

827,00

230.00

255.00

250.00

92.00

20

TITLUL 11 BUNURI St SERVICII

8.524.52

4.015,13

3.168.99

1.163.40

177.00

9.000.01

«OOO.tKl

8.000.00

2001

Bunuri si servicii

2.238,65

1.741,91

1.087,79

•667,05

76,00

200101

Furnituri de birou

264,08

104,29

108,79

51,00

200102

Materiale pentru curățenie

64,00

28,00

23.00

12,00

1.00

200103

Încălzit, iluminai si fotta motrice

686,00

486,00

135,00

60.00

5,00

200104

Apa, canal si salubritate

256,62

223,62

14.00

15.00

4.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

16,00

10.00

6,00

200106

Piese de schimb

31,00

11.00

10,00

10,00

200107

Transport

40,00

30,00

10,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv.

internet

395,00

191,00

136,00

62,00

6,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

74.00

34.00

30,00

5.00

5.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincre si funcționare

411,95

624.00

615.00

■882.05

55.00

2002

Reparatii curente

360,00

40,00

15.00

303.00

2.00

2003

Hrana

551,50

202,00

147,42

109.08

93,00

2OO3OI

Hrana pentru oameni

551,50

202.00

147,42

109.08

93.00

2004

Medicamente si materiale sanitare

128.80

62,22

60.58

5.00

1.00

200401

Medicamente

6.00

3.00

2,00

1.00

200402

Materiale sanitare

59.58

31,00

28.58

200404

Dcztnfcctanli

63,22

28,22

30.00

4.00

1.00

2005

Bunun de natura obiectelor de inventar

520,37

56,00

53,00

408.37

3,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

S

9

200501

Uniforme si echipament

4.00

1,00

3,00

200530

Alic obiecte de inventar

516,37

55,00

50.00

408.37

3,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

16,00

13,00

2.00

1,00

200601

Dcplasan interne, delasan, transferări

16,00

13,00

2.00

1,00

2011

Cafli, publicatii si materiale

documentare

21,00

10,00

10.00

1,00

2012

Consultanta si cxpcttiza

3,00

3,00

2013

Pregătire profesionala

66,00

14,00

48.00

2,00

2,00

2014

Protecția muncii

80,00

4$,00

35,00

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

4 500.00

1.800.00

1 700.00

1.000.00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.00

1.00

2030

Alte cheltuieli

38.20

30.00

10,20

-2.00

203003

Prime de asigurare non-viata

11.00

8,00

3.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

27,20

22.00

7.20

-2.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

44.29

35,48

8,81

5501

A. Transferuri interne

44,29

35,48

8.81

550118

Alte transferuri curcnie interne

44,29

44.29

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația dc hrana pcnlru personalul din

serviciile sociale private aliat in

izolare preventiva la locul dc munca

35,48

-35.48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

20.416.20

11 851,00

4.166,30

4.370,90

28.00

20.312,00

18.000.fl0

18.000,00

5702

Ajutoare sociale

20.416.20

11 851,00

4.166,30

4.370,90

28.00

570201

Ajutoare sociale in numerar

17.416,20

8.851,00

4.166,30

4.370,90

28.00

570204

Tichetc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000.00

3.000.00

$8

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-20211

2.793,07

2.793.07

1.311.15

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

2.793,07

2.793.07

580101

Finanțarea naționala

417,46

417.46

580102

Finanțarea externa ncrambursabila

2.365,61

2.365.61

580103

Cheltuieli necligibile

10,00

10,00

Data : 00/09/2020_______Tiu______pag: 18 -miilei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

j-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

861,00

391,00

182,00

205,00

«3.00

1.000.00

1.000,00

1.0011,00

5911

Asociații Si fundații

200.00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

661,00

191.00

182.00

205,00

83.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

395,30

449,50

-54,20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

395.30

449,50

-54,20

7101

Active lise

395,30

449,50

-54,20

710101

Construcții

221,00

221,00

710130

Alte active fixe

174,30

228,50

-54,20

84

Plan efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-115,59

-38,27

-39,54

-37.78

«5

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL

-115.59

-38.27

-39.54

-37.7X

«501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in amil curent

-115.59

•38.27

-39.54

-37.78

«50101

Plăti efectuate in anii precedcnli si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-115.59

•38,27

-39.54

-37.78

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

6.131,00

2.505.00

1.597.00

1.312,00

717,00

5.100,00

5.100,00

5.100,00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

32.965,00

11.060,00

9.980,00

10.441,00

1.484,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

32.965,00

11.060,00

9.980,00

10.441,00

1.484.00

30.000.0t)

30.000,00

30000,00

680211

Cresc

9.431,43

4.786,57

2.033,02

2.199.84

412.00

6.311.15

5.000,00

5.000,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

3.405,19

3.251,00

116.30

9,89

28,00

2.500.00

2.500,00

2.500,00

68021501

Ajutor social

3.405,19

3.251.00

116,30

9,89

28.00

2.500,00

2.500,00

2.500.00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

16.024,29

9.978.00

4.856,89

1.189,40

9.166.00

9.400,00

9400.00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

16.024,29

9.978,00

4.856,89

1.189,40

9.166,00

9.400,00

9.400.00

700002

Partea 1 V-a Servicii $i dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

81.789,80

50.406.77

17125,50

9.947,53

4.310,00

61.697.00

66.742.00

66 800.00

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE

13.892.06

5.799.57

3.203.50

4.052.99

836.00

12.945.00

15.552.00

15.600.00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.425,14

5.329.15

3.207,00

4.052,99

836.00

12.945.00

15.552,00

15 600.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.980.00

1.145.00

1012,00

1.000.00

823,00

4.000.00

4.100.00

4 200.00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.792.00

1.017.00

987.00

977,00

811.00

100101

Salam de baza

3.432.00

926.00

«90.00

881,00

735,00

10OII3

Drepturi de delegare

3.00

2.00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

269.00

69.00

68,00

68,00

64.00

100130

Ahc drepturi salariile in bani

88.00

20,00

28,00

28,00

12.00

1002

Cheltuieli salariate in natura

103,00

103,00

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 19 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.ll

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100206

Vouchcre de vacanta

103,00

103,00

1003

Contribuții

85,00

25,00

25.00

23,00

12,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

85,00

25,00

25.00

23.00

12.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

9.385,14

4.168,15

2.179.00

3 037.99

8.885,00

11.392,00

11 340,00

2001

Bunuri si servicii

6.768,10

2.532,30

2 146.60

2.089.20

200101

Furnituri de birou

101,00

86,00

7,00

8,00

200102

Materiale pentru curățenie

44,00

20,00

14,00

10,00

200103

încălzit, iluminai si fona metrica

5420,20

2.013,90

1 732.30

1.674.00

200101

Apa, canal si salubritate

176,00

61,00

50,00

65.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

9,00

14,00

3,00

-8,00

200106

Piese de schimb

79.00

41.00

28.00

10.00

200107

Transport

9,50

4.00

3.50

2.00

200101!

Posta. telecomunicații, radio, tv.

internet

7.00

3.40

2.30

1.30

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

922.40

289.00

306.50

326.90

2002

Reparații curente

1 193,65

1.011.95

-392,60

574.30

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,50

2.50

200401

Medicamente

1,50

1.50

200402

Materiale sanitaro

1.00

1.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67,00

32,00

25,00

10,00

200530

Alte obiecte de inventar

67,00

32.00

25.00

10.00

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

8.20

4,20

4,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

8,20

4,20

4.00

2012

Consultanta si expertiza

60.00

55,00

5,00

2013

Pregătire profesionala

5.10

0.10

5,00

2014

Protecția muncii

7,10

2.10

1.00

4,00

2030

Alte cheltuieli

1.273.49

528,00

390,00

355,49

203001

Reclama si publicitate

3.00

1.00

1,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

122,00

73,00

27,00

22,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

1 148.49

454.00

362.00

332,49

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60.00

16.00

16.00

15.00

13.00

60.00

60.00

60.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadralc

60.00

16.00

16.00

15.00

13.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

544,00

544.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

544.00

544.00

710)

Active fixe

544.00

544.00

710101

Construcții

16.00

16.00

710130

Alte active fixe

528.00

528.00

84

Plăti efectuate in anii precedenti si

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 20 * mii lei*

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

recuperate in anul curam

-77.08

-73,58

-3.50

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI S! RECUPERATE IN ANUL

-77,08

-73,58

-3.50

8501

Plati efectuate in anii preccdenti si

recuperate m anul curent

-77,08

■73,58

-3,50

850101

Plati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de funcționare a bugetului local

-75,35

-71,85

-3,50

850102

Plati efectuate in anii preccdenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de dezvoltare a bugetului local

-1.73

-1.73

700203

Locuințe

1 929.62

757.62

523.70

385.30

263.00

2.000.00

2.000.00

2.000.00

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

1 929.62

757.62

523.70

385.30

263.00

2.000.06

2.000.00

2 000.00

700206

Iluminat public si electrificări

5.872.00

2.522.00

1.250.00

2.100.00

5.5OO.OO

5.600.00

5 700.00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

6.090.44

2.519.95

1 429.80

1.567.69

573.00

5.445.00

7.952.00

7 900.00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

67.897.74

44.607.20

13.922,00

5.894.54

3.474.00

48.752,00

51.190.00

5L200.00

01

CHELTUIELI CURENTE

46.355.06

22.856.83

14.134.67

5.889.56

3.474.00

48.752.00

51.190.00

51.200.00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

9.203,00

3.345.00

2.140,00

2.122,00

1.596.00

9.500.00

9.500,00

9.000,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

8.638.00

2.940,00

2.085,00

2.067,00

1.546,00

moi

Sal ani de baza

7.539.00

2.639,00

1.800,00

1.800.00

1.3110,00

t00106

Alte sporuri

85,00

34,00

24,00

12,00

15,00

100113

Drepturi de delegare

4,00

1,00

1,00

1.00

1.00

100117

Indemnizații de hrana

910,00

230,00

230,00

220,00

230.00

100130

Alte drepturi salarialc in bani

100,00

36,00

30,00

34,00

1002

Cheltuieli salarialc in natura

340.00

340.00

100206

Voucherc de vacanta

340,00

340.00

1003

Contribuții

225.00

65.00

55,00

55.00

50.00

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

225,00

65,00

55,00

55.00

50.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

23.881,73

10 673.50

8.646,67

2.725.56

1.836.00

24.652.00

26.490,00

26.400.00

2001

Bunuri si servicii

19.351.25

8.000.30

7 775.95

1.844,00

1 731.00

200101

Furnituri de birou

10.00

5.00

5.00

200102

Materiale pentru curățenie

40.00

20.00

10.00

I0.M)

200103

încălzit, iluminat si forța motrics

674.25

495.50

142.75

36.00

200104

Apa. canal si salubritate

2 601.00

1.010,00

956.00

30.00

605.00

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.200.00

400.00

400.00

200.00

200,00

200106

Piese de schimb

150.00

64,00

36.00

25.00

25.00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

8,00

3,00

2.00

2,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 21 -mii lei.

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trîml

Trim.ll

Trim.ll 1

Trim.IV

A

B

I-3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

caracter funcțional

600,00

300,00

200,00

50,00

50.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

14.068,00

5.702,80

6.024.20

1.491,00

850,00

2002

Reparații curente

1 150,00

850,00

200,00

50,00

50,00

2003

Hrana

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7.50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

55,00

25,00

10,00

10.00

10,00

200401

Medicamente

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

200404

Dezinfectant!

30,00

15,00

5,00

5.00

5,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

429,00

379,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

429,00

379.00

50,00

2013

Pregătire profesionala

10.00

2.00

8,00

2014

Protecția muncii

30.00

7.50

7.50

7.50

7.50

2030

Alte cheltuieli

2.826,48

1.402.20

587.72

806.56

30.00

203003

Prime de asigurare non-viata

70.00

9.00

26.00

15.00

20.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.756.48

1.393.20

561,72

791.56

10.00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

13.096.33

8.796.33

3.300,00

998.00

2.00

I4.400.0C

15.000.00

15 600.00

5501

A Transferuri interne

13.096.33

8.796,33

3.300.00

998.00

2.00

550112

Investiții ale agoniilor economici cu

capital de stal

4.496.33

4.496,33

550118

Alte transferuri curente interne

8.600,00

4.300,00

3.300,00

998.00

2.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

174,00

42.00

48.00

44.00

40,00

200.01

200,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncmcadratc

174,00

42,00

48,00

44.00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

21.884,85

21.879,87

4,98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

21.884,85

21.879,87

4,98

7101

Active fixe

21.884.85

21.879.87

4,98

710101

Construcții

20.622,17

20.522,17

100,00

710130

Alte active fixe

1.262.68

1.357.70

-95.02

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate în anul curent

-342,17

-129,50

-212.67

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-342.17

-129.50

-212.67

8501

Plan efectuate in anii precedent! si

recuperate in amil curent

-342.17

-129.50

-212.67

850101

Plati efectuate in anii prcccdcnli si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-342.17

-129.50

-212.67

740205

Salubritate sr gestiunea deșeurilor

40.092,25

18.276.69

12.972.00

5.969.56

2.874.00

44.952.0t

47.I90.1K)

46700.00

74020501

Salubritate

15.347.64

6.742,00

5.084,00

707.64

2.814,00

20.000,01

21.000.00

22.000,00

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 22 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.lll

Trim.IV

A

B

1=344+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

74020502

Colectare», tratarea si distrugerea

deșeurilor

24,744.6)

11.534,69

7.888,00

5.261,92

60,00

24.952,00

26.190,00

24.700,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

27.805,49

26.330,51

950.00

-75,02

600,00

3.800.00

4.000,00

4.500,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

54.091,40

29.781,63

14.958,13

8.207.64

1.144,00

143.411,23

140.707,88

80.866.03

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

24.320.82

9.641,44

5.652,76

8.026.62

1.000,00

48.448,24

55.098,88

$6.078,26

0!

CHELTUIELI CURENTE

15.042,15

8.015,53

7 026,62

44.248,24

50.098,88

51.078,26

40

TITLULIV SUBVENȚII

5.500,00

$.500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

S.500,00

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

5.352,55

999,98

4.352,57

$501

A. Transferuri interne

5.352.55

999.98

4.352,57

550112

Investit!i ale agentilor economici cu

-

capitol de stat

963,51

963,51

550118

Al te transferuri curente interne

4.389.04

36.47

4 352.57

56

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

4.189.60

1.515.55

2.674,05

44.248.2^

50.098.88

51.078.26

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

4.189,60

1 515.55

2.674.05

560303

Cheltuieli nccligibilc

4.189,60

1 515,55

2.674.05

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.280,22

627,46

4.652,76

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.280,22

627,46

4.652,76

7101

Active fixe

5.280,22

627,46

4.652,76

710101

Construcții

5.280,22

627,46

4.652,76

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000,00

1.000,00

t.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5 000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

4.200,00

5.000,00

5,000,00

8102

Rambursați de credite interne

4.000.00

1.000.00

t.000,00

1.000,00

1.000,00

81020$

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

4.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1,55

-1,55

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-1.55

-1,55

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate m anul curent

-1,55

-1.55

850102

Plati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local

-1.55

-1.55

810206

Energie termica

13 889,04

6.536.47

I.00WK)

5.352.57

1.000.00

4.200.00

5.000.00

5.000,00

810250

Alte cheltuieli privind combustibili si

energia

10.431,78

3.104,97

4.652,76

2.674,05

44.248.2r-

$0.098,88

51.078.26

Data: 09/09/2020 Tit:          pag: 23 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.lll

Trim.1V

A

B

1 ”3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

8402

TRANSPORTURI

29.770,58

20.140,19

9.305,37

181,02

144,00

94.962,99

85.609,00

24 787,77

01

CHELTUIELI CURENTE

23.848,98

14 173,61

9.305,37

226.00

144,00

94.962,99

85.609,1»

24.787,77

IO

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

684,00

234,00

154,00

156.00

140,00

785,00

800,00

810.00

1001

Cheltuieli salariale in bani

652,50

214,50

150,00

152.00

136.00

100101

Sal an > de baza

582,50

190,50

131,00

136,00

125.00

100106

Alte sporuri

7,00

4,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

15,00

5,00

5,00

5,00

100117

Indemnizații dc hrana

44,00

11,00

11,00

11,00

11,00

100130

Ahe drepturi salariale in bani

4,00

4,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

14,50

14,50

100206

Vouchere de vacanta

14,50

14,50

1003

Contribuții

17,00

5.00

4.00

4.00

4.00

100308

Contribuții ptaliic de angajator in

numele angajatului

17,00

5.00

4.00

4.00

4.00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

13 828.00

8 203.00

5 562.00

63.00

16.000.00

16,000.00

16 000,00

2001

Bunuri si servicii

1.045,00

«02.00

255,00

-12.00

200103

lncab.it. iluminai si Tona momea

29,00

15,00

14.00

200104

Apa. canal si salubritate

1,00

1.00

200105

Carburanți si lubriGanli

250.00

-150,00

-100,00

200)06

Piese de schimb

6,00

6,00

-12,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

1,00

1,00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcțional

250,00

200,00

50,00

200130

Alic bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

764.00

329,00

335,00

100,00

2002

Reparatii curente

12.712,00

6.750,00

5.392,00

570,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40,00

30,00

10,00

200530

Atte obiecte dc inventar

40,00

30,00

10,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

1,00

1,00

2014

Protecția muncit

2,00

2,00

2030

Alic cheltuieli

28.00

618,00

-85.00

-505.00

203003

Prime dc asigurare non-viala

28,00

28,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

590.00

-85.no

-505.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9.311.98

5.729,61

3.582,37

78.177.9°

68,809.00

7 977.77

5801

Programe din Fondul European dc Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.311,98

5 729,61

3.582,37

72.407,29

63.505.52

7.510,55

BUGETUL LOCAL P£ ANUL Z*Z» SI ESITMAM PENTRU ANIt Z0Z1-Z*Z3

Dala: 09/09/2020 Tit:         p>g: 2-1 -miiki-

Cad

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2020

Prevederi trimestriale buget 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.111

Trim.1V

A

B

1-3M+3+*

2

3

4

5

7

a

9

5WIDI

PiniiMirc* miiwii!»

1 M»,Xi

1 112,07

536.29

ll.SK.49

10.771,77

5W1U2

Finumrea eram» ncrunbursrbili

7 65*3D

4.617.54

6P6i,*C.VI

52.5*>l J»

5 642.6*

5B4>IDJ

Cheltuieli weiijtiWe

7,12

7,12

I5V.0O

135.47

S9

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

25.00

7.00

7,00

!                      7.00

4.00

5940

Simit ifertiHC pcrsoMtlix e* handicap

neincadraic

25,00

7,00

7,00

7.00

4.00

M

CHELTUI EU DE CAPITAL

5.921.CO

5.966.51

-44,91

71

TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE

5.911,60

5.966,5*

7iai

Active fixe

5.921.60

5.966.5*

-I4.9t

TIOIOI

ConsVuclii

4 764,(4

4.704.84

7L0I.W

Alte Active fixe

LZ 16.76

1.2*1.74

«44.9*

X4020J

Tnmpon ruisw

21 135.5»

1‘>.131.19

I.974J7

3u.ni

04 961.99

(S/4N.IM

24.717.77

XW20JOÎ

Sitari

2* 135.51

l!>.J 31.19

«97437

30.02

94 961.99

S5.f4»9,iM

24 717J7

MQ25O

Alic cheltuieli m doric»iul Uanqxwiuiitor

1 635.00

t.otw.oo

331.00

ISI.OO

144.00

99OÎ

EXCEDENT/OEFICIT

EXCI-DENWEFICIT

•61 657,T6

1 771.00

20 2«.nn

36.701.64


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU POPOVICI


ÎNTOCMIT

AURA TUR6U


Data: 09/09/2020 Tit:


pag: 17 -mii lei-


ROMz^NIA

ANEXA1A1

LA HOTĂRÂREA NR. 192 DIN 08.09.2020


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data : 09/09/2020________Tit;__________pag; 1 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=5+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

298.254,02

64.939,32

82.931.95

87.828,21

62.554.54

000202

1. VENITURI CURENTE

295.376,93

64.939,32

81.006,35

86.876.72

62.554,54

000302

A. VENITURI FISCALE

274.665,25

77.806.37

66.216,00

75.586,34

55.056,54

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

164.159,00

41.108.00

40.895.00

41.108,00

41.048,00

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

164 159,00

41.108,00

40.895,00

41.108.00

41 048.00

0302

IMPOZIT PE VENIT

562,00

155,00

155,00

155,00

97,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

562,00

155,00

155,00

155,00

97.00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

163.597,00

40.953,00

40.740.00

40.953.00

40.951,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

163.443,00

40.953,00

40.586,00

40.953.00

40.951,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

154.00

154,00

070002

A 3 Impozite si taxe pe proprietate

49.755,25

20.432,37

10.275,00

14.855,34

4.192.54

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

49.755,25

20.432,37

10.275,00

14.855,34

4.192.54

070201

Impozit si laxa pe clădiri

33.582,53

13.056,00

7.711,00

10.547,99

2.267,54

070202

Impozit si taxa pe teren

12.192,72

6.036,37

I.559.0C

3.432,35

1.165.00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

2.245,00

840.00

505,00

450.00

450,00

070250

Alte impozite si laxe pe proprietate

1 735,00

500,00

500,00

425,00

310.00

Data: 09/09/2020 Tit:          pag: 2 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

58.551,00

15.416,00

14 146,00

19.332,00

9.657,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

38.840,00

9 790,00

9 997,00

10.971,00

8.082,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru Finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

35.429,00

9 303,00

8.705,00

9.825,00

7.596,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

806,00

806,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

si a celui confesional

2.605,00

487,00

486,00

1.146.00

486,00

1202

ALTE IMPOZITE Si TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

15,00

9,00

6,00

120207

Taxe hoteliere

15,00

9,00

6,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

296,00

92,00

90,00

61,00

53,00

15020!

Impozit pe spectacole

163,00

52,00

50,00

31,00

30.00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

133,00

40,00

40,00

30,00

23,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITAT1

19.400,00

5.525,00

4.053,00

8.300,00

1.522,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

17.787,00

5.000,00

3.500,00

7.900,00

1.387,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizatii de funcționare

1.613,00

525,00

553,00

400,00

135,00

Data : 09/09/2020________Tit:__________pag: 3 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.ll

Trim.111

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

180002

A6.ALTE IMPOZITE S! TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,C0

291,00

159,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.200,00

850,00

900,C0

291,00

159,00

180250

Alte impozite si taxe

2.200,00

850,00

900,C0

291,00

159,00

290002

C. Venituri nefiscale

20.711,68

-12.867,05

14 790,35

11 290,38

7.498,00

300002

CI. Venituri din proprietate

14.496,04

3.401,47

3.050,CO

6 852,57

1.192,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

14.496,04

3.401,47

3.O5O.CO

6 852,57

1.192,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

57,32

15,00

42,32

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

14.331,04

3.286,47

3 000,00

6 852,57

1.192,00

300250

Alte venituri din proprietate

107,68

100,00

7,68

330002

C2 Vanzari de bunuri si servicii

6.215,64

-16.268,52

11 740,35

4 437,81

6.306,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.205,02

2.455,00

2.715,02

2.232,00

1.803,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.136,02

2.072,00

2.405.02

2.017,00

1.642.00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

451,00

150,00

150,00

100,00

51,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

63,00

33,00

10,00

10,00

10,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

555,00

200,00

150,00

105,00

100,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

215,00

70,00

65,00

45,00

35,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

215,00

70,00

65.00

45.00

35,00

3502

AMENZI, PENAL1TAT! SI CONFISCĂRI

8.468,00

2.600,00

2.200,00

2.000,00

1.668,00

Data: 09/09/2020 Tit:          pag: 4 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

2.400,00

800,00

700,00

500,00

400,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

6.068,00

1.800,00

1.500,00

1.500,00

1.268,00

3602

DIVERSE VENITURI

22.275,89

7.500,00

7.531,11

4.444,78

2.800,00

360206

Taxe speciale

17.762,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

2.762,00

360250

Alte venituri

4.513,89

1.500,00

1.531,11

1.444,78

38,00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-33.948,27

-28.893,52

-770,78

-4.283,97

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-42.052,27

-32.292,91

-5 475,39

-4.283,97

370250

Alte transferuri voluntare

8.104,00

3 399,39

4 704,61

410002

IV. Subvenții

2.877,09

1 925,60

951,49

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

2.877,09

I 925,60

951,49

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

2.802,35

I 890,13

912,22

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

1,19

1,19

420280

Subvenții de la bugetul de stat pentru

decontarea cheltuielilor pentru carantina

2.431,16

1.888,94

542,22

420282

Sume alocate pentru stimulentul de risc

370,00

370,00

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

74,74

35,47

39,27

430241

Sume alocate pentru cheltuielile cu

alocația de hrana si cu indemnizația de

Data: 09/09/2020 Tit:          pag: 5 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

cazare pentru personalul din serviciile

sociale publice aflat in izolare preven-

tiva la locul de munca

74,74

35,47

39,27

5002

TOTAL CHELTUIELI

298.254,02

123.700,86

81 160,05

67.540,21

25.852,90

01

CHELTUIELI CURENTE

272.967,50

116.290,36

74 768,65

60.780,99

21.127,50

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

75.952,32

24.394,44

21 141,48

19.263,70

11.152,70

1001

Cheltuieli salariate in bani

72 029,17

21.732,59

20.651,38

18.790.60

10 854,60

100101

Salarii de baza

63 813,47

19.207,99

18 339,98

16.864,50

9 401,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

575,00

150,00

150,00

140,00

135,00

100106

Alte sporuri

194,00

66,00

55,00

35,00

38,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115,00

69,00

100113

Drepturi de delegare

60,80

24,00

18,80

17,00

1,00

100117

Indemnizații de hrana

5.737,40

1.643,60

1.736,60

1.247,60

1.109,60

100129

Stimulentul de risc

87,50

87,50

100130

Alte drepturi salariate in bani

1.147,00

526,00

236,00

284,00

101,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

2.165,75

2.165,75

100206

Vouchere de vacanta

2 165,75

2.165,75

1003

Contribuții

1.757,40

496,10

490,10

473,10

298,10

100307

Contribuția asiguratone pentru munca

1 740,40

491,10

486,10

469,10

294,10

100308

Contribuții plătite de angajator in

numele angajatului

17,00

5,00

4,00

4,00

4,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

102.069,02

50.979,05

31.522,69

15.715,88

3.851,40

2001

Bunuri si servicii

56.299,33

26.773,92

18.273,97

7.939,04

3.312,40

200101

Furnituri de birou

795.49

355,70

294,79

127,00

18,00

Data : 09/09/2020________Tit:__________pag: 6 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200102

Materiale pentru curățenie

1.082,99

505,00

147,00

395,99

35,00

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

19.492,42

11.803,40

4 828,52

2.462,50

398,00

200104

Apa, canal si salubritate

4.822,72

2.139,22

1 584,10

351,40

748,00

200105

Carburanți si lubrifiant)

1.240,50

694,00

255,00

90,50

201,00

200106

Piese de schimb

619,50

308,50

205,00

78,00

28,00

200107

Transport

169,41

92,00

52,50

13,91

11,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.538,10

682,40

592,70

225,00

38,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

1.225,83

636,00

340,00

176,83

73,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

25.312,37

9.557,70

9.974,36

4.017,91

1.762,40

2002

Reparații curente

18.578,85

10.127,24

5.279,40

3.119,21

53,00

2003

Hrana

1.362,53

1.244,50

-99,05

116,58

100,50

200301

Hrana pentru oameni

1.332,53

1.237,00

-106,55

109,08

93,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

7,50

7,50

7,50

7,50

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.067,61

229,42

186,78

640,41

11,00

200401

Medicamente

33,60

15,60

7,00

6,00

5.00

200402

Materiale sanitare

553,49

32,60

90,78

430,11

200403

Reactivi

12,00

8,00

4,00

200404

Dezinfectant!

468,52

173,22

85,00

204,30

6,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.350,70

1.854,17

444,60

994,93

57,00

200501

Uniforme si echipament

79,35

1,00

23,00

55,35

200503

Lenjerie si accesorii de pat

5,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

3.266,35

1.853,17

416,60

939,58

57,00

Data : 09/09/2020________Tit:__________pag: 7 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasări, detasari, transferări

84,20

66,70

14,50

2,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

82,20

64,70

14,50

2,00

1,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

2,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

58,50

26,50

25,00

7.00

2012

Consultanta si expertiza

547,00

290,00

204,00

53,00

2013

Pregătire profesionala

250,45

100,10

129,05

16,30

5,00

2014

Protecția muncii

189,21

91,40

77,81

12,50

7,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

6.617,80

2.828,00

2.437,70

1.316,10

36,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

309,20

261,00

20,20

3,00

25,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

272,20

255,00

17,20

202402

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne

37,00

6,00

3.00

3,00

25,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

13.352,64

7.085,10

4.528,73

1.495,81

243,00

2O3OOI

Reclama si publicitate

526,00

165,50

204,10

156,40

203002

Protocol si reprezentare

40,50

40,50

Data : 09/09/2020 Tit:__________pag; 8 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

203003

Prime de asigurare non-viata

234,00

119,00

58,C0

37,00

20,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

12.120,14

6.610,10

4.156,63

1.192,41

161,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

8.744,60

2.358,00

2.560,60

2.319,70

1.506,30

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

8.388.60

2.358,00

2 383,60

2.319,70

1.327,30

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

8.388,60

2.358,00

2.383,60

2.319,70

1.327.30

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

356,00

177,00

179,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

356,00

177,00

179,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.500,00

5 500,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

5.500,00

5.500,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

100,00

100,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritarilor locale

100,00

100,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

35.704,00

10.516,30

10.681,00

11 493,50

3.013,20

5101

Transferuri curente

35.704,00

10.516,30

10 681,00

11 493.50

3.013,20

510101

Transferuri către instituțiile publice

26.412,00

7.950,00

8.075,00

8 835,50

1.551,50

510103

Acțiuni de sanatate

9.292,00

2.566,30

2 606,00

2 658,00

1.461,70

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.657,06

5.523,47

4 345,68

6 299,91

488,00

5501

A Transferuri interne

16.657,06

5.523,47

4 345,68

6299,91

488,00

550118

Alte transferuri curente interne

14.052,06

5.036,47

3.824,20

5.189,39

2,00

Data : 09/09/2020________Tit:__________pag; 9 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.1V

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

2.605,00

487,00

486,00

1.146,00

486,00

550173

Transferuri aferente cheltuielilor cu

alocația de hrana pentru personalul din

serviciile sociale private aflat in

izolare preventiva la locul de munca

35/8

-35,48

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28,00

5702

Ajutoare sociale

21.724,20

12.433,00

4.180,30

5.082,90

28,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

18.710,20

9.433,00

4 166,30

5.082,90

28,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

14,00

14,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

3.000,00

3.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.516,30

4.486,10

336,90

605,40

1.087.90

5901

Burse

2.478,80

1.578,80

900,00

5911

Asociatii si fundatii

2.050,00

1.850,00

200.00

5912

Susținerea cultelor

500,00

500,00

5922

Acțiuni cu caracter științific si

sociocultural

273,90

219,40

2,00

52,50

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.213,60

337,90

334,90

352,90

187,90

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

8102

Ratnbursari de credite interne

25.975,00

7.655,60

6.797,00

6.797,00

4.725,40

810205

Rambursați de credite aferente datoriei

Data : 09/09/2020_______Tit:_________pag; 10 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim 1

Trim.II

Trim.II!

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

publice interne locale

25.975,00

7.655,60

6 797,00

6.797,00

4.725,40

84

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

8501

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

850101

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in secțiunea

de funcționare a bugetului local

-688,48

-245,10

-405,60

-37,78

510002

Partea l-a Servicii publice generale

60.816,71

19.351,70

16.318,52

14.703,09

10.443,40

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

45.486,50

13.799,60

12.095,62

11.509,88

8.081,40

01

CHELTUIELI CURENTE

23.619,05

7.144,00

6.406,17

5.712,88

4.356,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

17.890,00

4.745,00

4.455,00

4.435,00

4.255,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

17.230,00

4.365,00

4 355,00

4.345,00

4.165,00

100101

Salarii de baza

15.676,00

3.940,00

3 940,00

3.940,00

3.856,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

414,00

115,00

115,00

115.00

69,00

100113

Drepturi de delegare

30,00

10,00

10,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

780,00

188,00

212,00

190,00

190,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

330,00

112,00

78,00

90,00

50,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

280,00

280,00

100206

Vouchere de vacanta

280,00

280,00

1003

Contribuții

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

380,00

100,00

100,00

90,00

90,00

Data: 09/09/2020 Tit:          pag: 11 - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.574,05

2.357,00

1.909,17

1.235,88

72,00

2001

Bunuri si servicii

3 285,02

1 242,00

1 267,86

765,16

10,00

200101

Furnituri de birou

250,00

70,00

130,00

50,00

200102

Materiale pentru curățenie

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motnca

264,19

130,00

134,19

200104

Apa, canal si salubritate

40,00

15,00

15,00

10,00

200106

Piese de schimb

235,00

100,00

80,00

55,00

200107

Transport

26,41

21,00

5,00

0,41

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

695,00

315,00

315,00

65,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.734,42

581,00

578,67

574,75

2002

Reparatii curente

50,00

100,00

-50,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

83,80

83,80

200404

Dezinfectant i

83,80

83,80

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,40

30,00

5,40

200530

Alte obiecte de inventar

35,40

30,00

5,40

2006

Deplasări, detasari, transferări

26,00

25,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

24,00

24,00

200602

Deplasări in străinătate

2,00

1,00

1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale

documentare

30,00

15,00

15,00

2012

Consultanta si expertiza

480,00

230,00

200,00

50,00

2013

Pregătire profesionala

20,00

10,00

10,00

2014

Protecția muncii

25,31

5,00

20,31

Data: 09/09/2020 Tit:         pag: 12 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2020

din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2030

Alte cheltuieli

1.538,52

700,00

445,09

331,52

62,00

203001

Reclama si publicitate

520,00

160,00

200,00

160,00

203002

Protocol si reprezentare

40,00

40,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

546,52

350,00

135,00

61,52

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

155,00

42,00

42,00

42,00

29,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

21.975,00