HOTĂRÂREA NR. ^DIN 31.08.2020

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor pentru obiectivul de investiții „Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”zonă rezidențială” (”home-zone”)

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020. potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 556257/ 26.08.2020 al Serviciului Implementare Proiecte prin care se propune aprobarea proiectului pentru obiectivul de investitii „Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”zonă rezidențială” (”home-zone”) în conformitate cu ultima forma a bugetului;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 556338/ 26.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 556339/1/26.08.2020;

-Raportul Serviciului Implementare Proiecte înregistrat cu nr. 556373/26.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 939/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 940/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 941/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 942/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 943/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 5 (1) lit. ”a” alin, (ii) si art. 7 (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare si conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. -Se aprobă proiectul privind obiectivul de investiții „Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul "zonă rezidențială” (”home-zone”), cod SMIS 128423 în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

ART. 2.-Se aprobă valoarea totală a proiectului, în cuantum de 9.548.281,06 lei (inclusiv TVA) conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3.- Se aprobă contribuția totală a Municipiului Bacău în valoare de 230.711,08 lei (inclusiv TVA), compusă din 190.154,50 lei (reprezentând 2% din valoarea eligibilă) si 40.556,58 lei (reprezentând cheltuielile neeligibile), pentru proiectul „Re(amenajarea) străzii Prieteniei din cartierul Miorița pe modelul ”zonă rezidențială” (”home-zone”), cod SMIS 128423.

ART. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART.5.-Se împuternicește dl. Cosmin Necula să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Bacău.

ART.6.- Cu data prezentei HCL nr. 159 din 19.08.2020 se revocă.

ART. 7. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Implementare Proiecte.

ART. 8. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Implementare Proiecte și Agenției de Dezvoltare Locală a Municipiului Bacău.

ART. 9. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectul ui-Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘED® IONELA-CRISTINA BREAKS


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL G^WERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE V0VIDIU POPOVICI

F.C.G., B.S/O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NRJ90 DIN 31.08.2020

BUGETUL PROIECTULUI EXTRAS DIN CEREREA DE FINANȚARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”(RE) AMENAJAREA STRĂZII PRIETENIEI DIN CARTIERUL MIORIȚA PE MODELUL ’ZONĂ REZIDENȚIALĂ” (HOME-ZONE”)

MANAGER PROIECT

ALEXANDRA PĂNCESCU

PREȘEDINTE DE, IONELA - CRISTINA AfU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL/GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

BUGETUL PROIECTULUI

Buget * Activități și cheltuieli

Componenta 1 Lider- UAT MUNICIPIUL BACĂU

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnioo-ecanomica si alte documente necesare si/sau solicitate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific In vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4-1

Subac tivita tea: 2.2. Elaborarea documentației tehnico- economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 42 - studii cf HG 907/studli de teren cf HG 28

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de elaborare a studiilor de teren (studiu topografic, studiu geotehnic)

Achiziție:Achiziție servdii de elaborare documentat» tefinico-ecnomice sl cereri de finanțare pentru obiectivul de investiții 4.1

ID dosar achiziție.^y^g^^

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

8.000.00

Valoare totală (LEI)

9.520.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

8,000.00

Valoare totală eligibilă (LEI)

9.520.00

Valoare TVA (LEII

1,520.00

Valoare totală neeiigibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

8,000.00

Contribuția propria eligibilă [LEI]

190.40

TVA eligibil |LEI|

1.520.00

Public [LEI]

9,520.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabă [LEI]

9,329.60

TVA Neeiigibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a tuturor studiilor de teren necesare realizării investiției

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica $< alte documente necesare siteau solicitate prin Ghidul General, precum sl prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.2. Elaborarea documentației tehnico-economice inclusiv a studiilor de teren, expertiza tehnica, studiul de trafic

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

Subcategorie cheltuială ehgibilă:44 - proiectare șl inginerie

Descrierea cheltuielii

plata serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate si a expertizei tehnice

Achizlție:Achizitie servciil de elaborare documentatii tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4.1 in               SMiS 128423

ID dosar achiziție.349495927

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

15,625.00

15.625.00

2.968.75

15,625.00

2,968.75

0.00

0 00


Cantitate:                1 buc

Valoare totală [LEI]

18,593.75

Valoare totală eligibilă [LEI]

18,593,75

Valoare totală neeiigibilă (LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

371.87

Public [LEI|

18,593.75

Nerambursabil [LEI]

18.221.88


Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) (LE)] Valoare TVA (LEI]

Eligibil (LEI) TVA eligibil [LEI] Neeligibil [LEI] TVA Neeligibil (LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat Categoria de ajutor de stat

Subcategorla de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a documentației tehnico-economica, faza SF, obligatorii in vederea realizării investiției si a expertizei tehnice aferente

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 2: Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de finanțare, documentație tehnico-economica si alia documente necesare si/sau solicilate prin Ghidul General, precum si prin Ghidul specific in vederea depunerii proiectului in cadrul POR 2014-2020 OS 4.1

Subactivitatea: 2.3. Elaborarea cererii de finanțare si a anexelor conform prevederilor Ghidului Solicitantului

Categorie cheltuiala eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibllă:45 - cheltuieli pentru consultanță

Descrierea cheltuielii

Elaborarea cererii de finanțare in vederea depunerii proiectului

AchizițierAchizitie servciii de elaborare documentații tehnico-ecnomice sl cereri de finanțare pentru obiectivul de investilii 4.1 . u- -.i -SMIS 128423

ID dosar achIziti.:3404g5g27

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

19.693.50

Valoare totală (LEI)

23,435.27

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

19,693.50

Valoare totală eligibilă (LEI)

23.435.27

Valoare TVA (LEII

3,741.77

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Eligibil (LEI)

19.693.50

Contribuția proprie eligibilă [LEI)

468,71

TVA eligibil [LEI]

3,741.77

Public (LEI)

23,435.27

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI)

22.966.56

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategorie de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de consultanta in elaborarea cererii de finanțare sl a anexelor, necesare depunerii spre finanțare a proiectului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 3: întocmirea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificați din etapa de selecție si contractare si pregătire a documentelor in vederea contractării

Subacttvltatea: 3.2. Pregătirea documentelor in vederea contractării

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

Subcategorie cheltuială efigibilă:44 - proiectare ți inginerie

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala este necesara In vederea plătii documentațiilor tehnice in vederea obținerii avlzetor/acordurifcr solicitate prin certificatul de urbanism

AchizițierAchizitie servciii de elaborare documentații tehnico-ecnomice si cereri de finanțare pentru obiectivul de investitii 4.1 in.^5r       - SMIS 126423

ID dosar achlzlți«:340495927

Tip cheltuială' Preț unitar (fără TVA) [LEI) Valoare totală (fără TVA) (LEI)

Cheltuială directă

2,000.00

2,000.00

380.00

2,000.00

380.00

0.00

0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală (LEI)

2,380.00

Valoare totală eligibilă (LEI)

2.380.00

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

47.60

Public (LEI)

2,380.00

Nerambursabii (LEI)

2,332.40


Valoare TVA (LEI)

Eligibil (LEI)

TVA eligibil (LEI)

Neeligibil [LEI[ TVA Neeligibil (LEI) Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stal:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara in vederea plătii proiectantului pentru docuemntatiile tehnice elaborate in vederea obținerii acordurilorlavizelor solicitate prin certificatul de urbanism

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subaetlvitatea: 5.1 Elaborarea Proiectului Tehnic de către Prestatorul desemnat si obținerea avizelor necesare obiectivului

Categorie cheltuiau eligibilă: t4 - Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Hala serviciilor do elaborare o proiectului tehnic in vederea realizare investiției prevăzută prin proiect

Achlziție:Achizitie servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SMIS 128423 IO dosar achizițle:211666300?

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

201.355.10

Valoare totală [LEI]

240,207.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

201,855.10

Valoare totală eligibilă (LEI)

240.207.57

Valoare TVA [LEI]

38,352.47

Valoare totală neetigibită [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

201,855.10

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

4,804.15

TVA eligibil [LEI]

38.352.47

Public ILEI]

240,207.57

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursaba [LEI]

235,403.42

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de slat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de elaborare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție. In baza carora se vor executa lucrările de construcție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 5: Activitatea de pregătire a proiectului tehnic

Subaetlvitatea: 5.2 Avizarea proiectului tehnic de către un verificator atestat

Categorie cheltuială eligibilă: 14 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:44 - proiectare și inginerie

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor pentru verificarea PT-uiui de către un verificator independent, autorizat.

Achiziție: Achiziție servicii de verificare proiect tehnic - SMIS 128423

K> dosar achiziție;3062048593

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

10,092.76

10.092.76

1.917.62

10.092.76

1,917.62

0.00

0.00


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

12,010.38

Valoare totală eligibilă [LEI]

12,010.38

Valoare totală neefigibtlă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

240.21

Public [LEI]

12,010.38

Nerambursabil [LEI]

11,770.17


Preț unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală (fără TVA) [LEI]

Valoare TVA [LEI]

Eligibil [LEI]

TVA eligibil [LEI]

Neeligibil [LEI]

TVA Neeligibil [LEI] Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de verificare a proiectului tehnic de către un verificator independent

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subaclnritatea: 6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă: 46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Contravaloarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Achiziție:Achiziție servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului - SM1S 128423 ID dosar achlztție:2116563007

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

28,836.44

Valoare totală [LEI]

34.315.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

28.836.44

Valoare totală eligibilă [LEI]

34,315.36

Valoare TVA [LEI]

5,478.92

Valoare totală neebgibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

28,836.44

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

686.31

TVA eligibil [LEI]

5,476.92

Public [LEI]

34,315.36

Neeligibil [LEI]

0.00

NerambursaM [LEI]

33,629.05

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategorie de ajutor de stat

Justificarea cheltuielii

chelfuiala este necesara pentru plata serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor de execuție

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 6: Asistenta tehnica pe perioada de execuție a lucrărilor

Subactivitatea: 6.2 Prestarea serviciilor de supervizare a lucrărilor (dirigentie de șantier)

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică Subcategorie cheltuială eligibilă:46 - cheltuieli pentru asistență tehnică

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de dirigentie de șantier

Achizlție:Achizitle servicii de dirigentie de șantier - SMIS 128423

ID dosar achizlție:3957373106

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

79,300.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

79.300.22

Valoare TVA [LEI]

15.067.04

Eligibil [LEI]

79,300.22

TVA eligibil |LEI]

15,067.04

Neeligibil [LEI]

0.00

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI]

94,367.26

Valoare totală eligibilă [LEI]

94.367.26

Valoare totală rteelîgibilă [LEI]

0.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,887.35

Public (LEI)

94.367.26

Nerambursabil [LEI]

92.479.91

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de dirigentie de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactîvltatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 - cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 57 ■ cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

amenajarea zonei unde va fi stabilit șantierul aferent lucrărilor

Achiziție:Achiziție execuție lucrări SMIS 128423

IO dosar achiziție:2592791696

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

93,362.73

Valoare totală [LEI]

111,101.65

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

93,362.73

Valoare totală eligibilă (LEI]

111.101.65

Valoare TVA [LEI]

17,738.92

Valoare totală neeligibilă [IEI]

0.00

Eligibil [LEI]

93.362.73

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

2.222.03

TVA eligibil {LEI]

17.738.92

Public [LEI]

111.101.65

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

108.879.62

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategorta de ajutor de stat:

Justificarea cheltuieBi

cheltuiala este necesara pentru amenajării si dotării zonei aferente șantierului cu facilitățile necesare executării in condiții optime a tucrarilorcheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactîvltatea: 7.1 Organizarea șantierului

Categorie cheltuială eligibilă: 16 • cheltuieli cu organizarea de șantier

Subcategorie cheltuială eligibilă: 58 * cheltuieli conexe organizării de șantier

Descrierea cheltuielii

organizarea șantierului in vederea execuției lucrări- cheltuieli conexe

Achiziție:Achiziție execuție lucrări > SMIS 128423

ID dosar achiziție:2592791696

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

10.373.64

Valoare totală [LEI]

12.344.63

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

10,373.64

Valoare totală eligibilă [LEI]

12.344.63

Valoare TVA [LEI]

1,970.99

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil [LEI]

10.373.64

Contribuția proprie eligibilă (LEI]

246.89

TVA eligibil [LEI]

1,970.99

Public [LEI]

12,344.63

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

12.097.74

TVA Neeligibil |LEI]

Ajutor de stat:

0.00

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategona de ajutor de stai:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru asigurarea organizării de șantier- cheltuieli conexe

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dolarilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de amenajare Str. Prieteniei in zona "home mode”

Categorie cheltuiau eligibilă: 13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Subcategorie cheltuială eligibilă: 40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea utilităților aferente obiectivului de investiției

Achfziție-.Achizstie execuție lucrări - SMIS 128423

ID dosar achlziție:2592791696

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

11,900.00

Valoare totală [LEI]

14,161.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

11,900.00

Valoare totală eligibilă [LEI]

14,161.00

Valoare TVA [LEI]

2.261.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil {LEt|

11,900.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

283.22

TVA eligibil [LEI]

2,261.00

Public [LEI]

14,161.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabii [LEI]

13,877.78

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategorla de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara In vederea asigurării utilităților necesare obiectivului de investiție

Documente Justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea tucranlor si furnizarea dolarilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de amenajare Str. Prieteniei in zona 'horne mode"

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investea de bază

Subcategorie cheltuială eligibilă: 53 • cheltuieli pentru construcții Și instalatii

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu lucrările pentru zona tip “borne mode” de pe Str. Prietenia!

Achlzitie:Achlzltie execuție lucrări - SMIS 128423

IO dosar achiz<ți»:2592791696

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

4,137.554.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

4,137,554.80

Valoare TVA [LEl|

786,135.41

Eligibil [LEI]

4.103,473.64

TVA eligibil [LEI]

779.659.99

Neeligibil [LEI]

34,081.16

TVA Neeligibil [LEI]

6,475.42

Ajutor de stat:


Cantitate:

1 buc

Valoare totală [LEI)

4.923.690.21

Valoare totală eligibilă [LEI]

4,883,133.63

Valoare totală neeligibilă [LEI]

40,556.58

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

97,662.68

Public [LEI]

4,883,133.63

Nerambursabil [LEI]

4,785,470 95


Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata lucrărilor aferente zonei tip "home mode" de pe Str. Prieteniei pt. asigurarea infrastructurii necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor sl furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de amenajare Str. Prieteniei in zona ’home mode”

Categorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli pentru investiția de bază

Subcategorle cheltuială eligibilă: 54 - cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu dotările aferente investiției

Achiziție:Achiziție execuție lucrări - SMIS 128423

1D dosar achiziție:2592791698

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

2,907.215.57

Valoare totală (LEI)

3,459,586.53

Valoare totală (fără TVA) (Lei)

2,907.215.57

Valoare totală eligibilă (LEI]

3.459,586.53

Valoare TVA (LEI]

552.370.96

Valoare totală neelrgibită (LEI)

0.00

Eligibil (LEI]

2.907,215.57

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

69,191.73

TVA eligibil (LEI)

552,370.96

Public (LEI]

3,459,586.53

Neeiigibii (LE)]

0.00

Nerambursabil [LEI]

3,390.394.80

TVA Neeiigibii (LEI)

0.00

Ajutor de slat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat;

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata dotărilor din cadrul proiectului pt. asigurarea infrastructuri necesare deplasărilor nemotorizate contribuie la reducerea emisiilor de CO2

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de amenajare Str. Prieteniei in zona "home mode*

Categorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategode cheltuială eligibili:59 ■ cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

Plata cotelor ISC si CSC

Achiziție;

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială: Cheltuială directă

Preț unitar (fără TVA) [LEI]

46.670.99

Valoare totală (fără TVA) (LEI)

46,670.99

Valoare TVA (LEI)

0.00

Eligibil (LEI)

46,670.99

TVA eligibil [LEI]

0.00

Neeiigibii (LEI)

000

TVA Neeiigibii [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat


Cantitate:

1 buc

Valoare totală (LEI)

46,670.99

Valoare totală eligibilă [LEI]

46.670.99

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Contribuita proprie eligibilă (LEI)

933.42

Public (LEI)

46,670.99

Nerambursabil [LEI]

45,737.57


Categoria de ajutor de stat Subcategoria de ajutor de stat;

95

>1.


Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata cotei ISC, CSC

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor si furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de amenajare Str. Prieteniei in zona "home mode*

Categorie cheltuiala eligibili: 17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

Subcategorie cheltuiala eligibilă:59 • cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea taxelor pentru obținerea avizelor/acordurilcr conform AC

Achiziție:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Chelturală directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA} [LEI]

50,463.73

Valoare totală (LEI)

60.051,90

Valoare totală (fără TVA) |LEl)

50,463.78

Valoare totală eligibilă [LEI]

60,051.90

valoare TVA (LEI]

9,588.12

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Eligibil (LEI]

50.463.78

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,201.04

TVA eligibil [LEI]

9,588,12

Public [LEI]

60,051.90

Neeligibil (LEI)

0.00

Nerambursabil [LEI]

58.850.86

TVA Neeligibil (LEI)

0.00

Ajutor de stat

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata taxelor pentru acorduri, avize sl autorizația de construire.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 7 Realizarea lucrărilor sl furnizarea dotărilor

Subactivitatea: 7.2 Realizarea lucrărilor de amenajare Str. Prieteniei in zona ”home mode*

Categorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Subcategoria cheltuială eliglbilă:60 - cheltuieli diverse și neprevăzute

Descrierea cheltuielii

cheltuiala reprezintă contravaloarea cu diversele sl neprevăzutele (lucrări is servicii care pot aparea in mod neprevăzut pe parcursul desfășurării lucrărilor}

Achiziția:

ID dosar achiziție:

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

207,472.74

Valoare totală [LEI]

246,892.56

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

207,472.74

Valoare totală eligibilă [LEI]

246.892.56

Valoare TVA [LEI]

39.419.82

Valoare totala neellgibilă (LEI)

0.00

Eligibil p-EI]

207.472.74

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

4.937.85

TVA eligibil [LEI]

39,419.82

Public [LEI]

246,892.56

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil [LEI]

241,954.71

TVA Neeligibil (LE!)              0.00

Ajutor de ștab

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru asigurarea sumelor necesare in cazul apariției unor cheltuieli neprevăzute

Documente justificative

Activitatea; Activitatea 8; Managementul proiectului (intern si extern)

Subactlvitatea: 8.1 Managementul proiectului in conformitate cu prevederile contractului de finanțare

Categorie cheltuială eligibilă: 14 - cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

Subcategorie cheltuială eligibilă:45 -cheltueli pentru consultantă

Descrierea cheltuielii

Contravaloare serviciilor de management de proiect in vederea Implementării cu succes a proiectului

Achizițle:Achzitie servicii de consultanta In managementul proiectului - SMIS 128423

ID dosar achiziție:3126982061

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

70,600.00

Valoare lotală [LEIj

84.014.00

Valoare totală (teră TVA) {LEIJ

70.600.00

Valoare totală eligibilă (LEI)

84.014.00

Valoare TVA [LEIJ

13,414.00

Valoare totală neeligibilă (LEI)

0.00

Eligibil (LEI]

70.600.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

1,680.28

TVA eligibil (LEI)

13.414.00

Public (LEI)

84.014.00

Neeligibil (LEI)

0.00

Nerambursabii [LEI]

82.333.72

TVA Neeligibit (LEI)

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru plata serviciilor de management de proiect externalizat. In vederea asigurării implementării in condiții optime a proiectului.

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activitatilor de informare-publicitate si promovare a obiectivului de investiții

Subactlvitatea: 9.1 Realizarea masurilor de informare si publicitate ce intra in sarcina beneficiarului

Categorie cheltuială eligibilă: 8 - cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 17 - cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile beneficiarului

Descrierea cheltuielii

Cheltuiala reprezintă realizarea masurilor de Informare-publicitate obligatorii in conformitate cu Ghidul solicitantului, respectiv: -1 anunut de presa si unul de final; 1 set etichete autocolante/placute pentru echipamente; min 1 panou temporar; min. 1 placa permanenta

Achlzltifr:Achizitie servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de Investiție - SMIS 128423

ID dosar achizilra:3363968386

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEIj

12,600.00

Valoare totală (LEIj

14.994.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

12,600.00

Valoare totală eligibilă (LEI]

14,994.00

Valoare TVA [LEI]

2,394.00

Valoare totală neatigibilă (LEI)

0.00

Eligibil (LEI)

12,600.00

Contribuția proprie eligibilă (LEI)

299.88

TVA eligibil [LEI]

2,394.00

Public [LEI]

14,994.00

Neeligibil [LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI]

14.694.12

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stau

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru implementarea tuturor masurilor de informare si publicitate ce rezulta din obligațiile beneficiarului

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 9: Realizarea activităților de informare-pubiicitate st promovare a obiectivului de investitii

Subactivitatea: 9.2. Realizarea activitatHor de promovare a obiectivului de investiție

Categorie cheltuială eligibilă:8 • cheltuieli de informare, comunicare și publicitate

Subcategorie cheltuială eligibilă: 18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiție/produsului/setvidului finanțat

Descrierea cheltuielii

Realizarea campaniilor informative pentru promovarea modurilor nemotorizate de transport si a traseelor acestora (pietonal/velo)

Achiziția:Achiziția servicii de informare si publicitate si de promovare a obiectivului de investiție - SMIS 128423

ID dosar achtziție:33639683â6

Tip cheltuiala:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI)

84,000.00

Valoare totală (LEI]

99,960.00

Valoare totală (fără TVA) (LEI]

84,000.00

Valoare totală eligibilă (LEI]

99,960.00

Valoare TVA (LEI]

15,960.00

Valoare totală neeligibilă [LEI]

0.00

Eligibil (LEI]

84.000.00

Contribuția proprie eligibilă [LEI]

1,999.20

TVA eligiba (LEI)

15,980.00

Public (LEI]

99,960.00

Neelîgibil (LEIj TVA Neeligibil |LEi] Ajutor de stai:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat

Subcategoria de ajutor de stat:

0.00

0.00

Nerambursabil (LEI)

97,960.80

Justificarea cheltuielii

cheltuiala este necesara pentru promovarea activităților proiectului si conștientizarea populației cu privire ta avanta|ele/beneficiite utilizării

modurilor nemotorizate de transport

Documente justificative

Activitatea: Activitatea 10: Auditarea financiara a proiectului

Subactivitatea: 10.1 Auditarea financiara a cheltuielilor realizate in cadrul proiectului

Categorie cheltuială eligibilă:? -cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect

Subcategorie cheltuială eligibilă: 15 - cheltuieli cu auditul achiziționa! de beneficiar pentru proiect

Descrierea cheltuielii

Plata serviciilor de audit financiar pentru verificarea eligibilității cheltuielilor (min. 3- max. 6 rapoarte financiare)

Achiziție:Achiziție servicii da auditare financiara - SMIS 128423

10 dosar achiziție:4249621720

Tip cheltuială:

Cheltuială directă

Cantitate:

1 buc

Preț unitar (fără TVA) (LEI]

33,600.00

Valoare totală (LEI]

39,984.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI]

33,600.00

Valoare totală eligibilă (LEI)

39,984.00

Valoare TVA [LEI]

6,384.00

Valoare totală neeligibilă (LEI]

0.00

Eligibil (LEl|

33,600.00

Contribuție proprie eligibilă (LEI)

799.68

TVA eligibil (LEI]

6,384.00

Public (LEI)

39,984.00

Neeligibil (LEI]

0.00

Nerambursabil (LEI)

39,184.32

TVA Neeligibil [LEI]

0.00

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat: Categoria de ajutor de stat

Sutxategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cheltuiala este necesara pentru verificarea eligibilității si conformității cheltuielilor din proiect

Documente justificative

Ccmpooenie

ChttuiH toUig pre»eci

Cheitutet totale eligibile actualizate pnxect

Cheltuieli «lata aligiBile neactuafeate proiect

Public

Cheltuieli totale nerantourssbBe

Chettuieli total* ajutor de alai

CttoHtoe» totale contribuit proprie

Cheltuieli totale neetigibite proiect

intensitatea mt«rv«nți»i

1

9,548.281.06

9.502.724.48

9,507,724 *8

9,507,724 48

9.317,56998

000

190.154.50

40.56658

98.0000

9,507,72448

9^07,724.48

9,517,568.84

190.15430

H

».S4e,241.t«

9.507,724.48 .

.1»

40356.58

98.WOO

v , .

UAT MUNICIPIUL BACĂU

9_54a.28i.0t

9.507.724.4ț

9.507,724.48

9,507,724.48

9.317.560.»

O.(X

19O.1M.6C

40,55654

96000C

|

ChoBule* totale ptotect

Cnettuteli totale eligibile acttaezate peAect

CMKuieli total* eligibile neactualizata PTO1W

Public

Cheltuieli fetele nerambursabU

Cheituiei totale ajutor 4»4IH

Cheltuieli iota:* contobuți* prapri»

Chetueti totote nee^jiWe proiect

Intensitate» inteiwiîiei

Buget - Plan anual de cheltuieli

Componenta 1

2023

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

487.192.31

3.410,346.16

5.610,16601

0.00

Buget • Amplasament

Componenta 1

Cod regiune

Regiune

Jude{

Buget eligibil

Ajutor de stat

RO21

Nord-Est

Bacău

9.507,724.48(100.00%)

0.00 ( 0.00 %)

Buget eligibil total

Total ajutor de stat

9,507,724.48 (100.00%)

0.00 ( 0.00 %)

Buget - Câmp de intervenție

Componenta 1

Cod

Categorie câmp de Intarvsnțîe                                                                        Buget eligibil

044

Sisteme de transport inteligente (inclusiv introducerea gestionării cererii, sistemele de                  91 . .

taxare rutieră, sistemele informatice de monitorizare, de control si da informare)                           ’ 9'’’        59 s'

083

Masuri privind calitatea aerului                                                                     614,187.15 ( 6.46 %)

090

Piste pentru biciclete și drumuri ptetonala                                                         8,742,244.12 ( 91.95 %)

Buget eligibil total       9,507,724.48 (100.00%)