>/) -

^7 l O

//?/</< ((</

^Z^zzj/ZzzZ 2^Z<yrr/Zr/Z O /Z/y/^?7/^z?/Zzz I

HOTĂRÂREA NR. 19 DIN 31.01.2020
de aprobare a Raportului aferent anului 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NO»), perioada 2019 - 2023”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 231/13.01.2020 al Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului aferent anului 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOX), perioada 2019 - 2023”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 629/ 27.01.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 630/1/27.01.2020;

-Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului înregistrat cu nr. 630/2/27.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 107/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 108/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 109/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 110/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 111/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile Legii nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului înconjurător, modificată și completată; -Prevederile art. 28 alin. (1) din Anexa la HG nr. 257/ 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

în baza art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ale alin. (4), lit. ”g” și art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă Raportul aferent anului 2019 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în “Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău, pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/ NOx), perioada 2019 - 2023”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția Mediului din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului-Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  I SECRETARUI//GENERAL AL MUN. BACĂU NICO -OVID1U POPOV1CI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.01.2020

RAPORT ANUAL - 2019

privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în

PLANUL DE CALITATE A AERULUI IN MUNICIPIUL BACĂU

pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot (NO^/NOx) pentru perioada 2019-2023

Domeniul „calitatea aerului” este reglementat în România prin Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011), cu modificările și completările ulterioare. Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008, ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005 și ale Directivei (UE) 2015/1.480 a Comisiei din 28 august 2015 de modificare a mai multor anexe la Directivele 2004/107/CE și 2008/50/CE ale Parlamentului European și ale Comisiei prin care se stabilesc normele privind metodele de referință, validarea datelor și amplasarea punctelor de prelevare pentru evaluarea calității aerului înconjurător.

Legea calității aerului are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător și îmbunătățirea acesteia în celelalte cazuri.

Pentru punerea în aplicare a legii calității aerului înconjurător a fost înființat Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a Calității Aerului (SNEGJCA) care asigură cadrul organizatoric, instituțional și legal de cooperare a autorităților și instituțiilor publice cu

/■

D competențe în domeniu, în scopul evaluării și gestionării calității aerului înconjurător, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum și pentru informarea populației și a organismelor europene și internaționale privind calitatea aerului înconjurător.

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede obligativitatea ca în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare I să se elaboreze planuri de calitate a aerului pentru atingerea valorilor limită sau, respectiv, a valorilor țintă corespunzătoare, având măsurile potrivite, astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă cu putință, iar în ariile din zonele și aglomerările clasificate în regim de gestionare II să se elaboreze planuri de menținere a calității aerului.

Planul de calitate a aerului reprezintă setul de măsuri cuantificabile din punctul de vedere al eficienței lor, pe care titularii de activitate trebuie să le ia, astfel încât să fie atinse valorile limită stabilite de legislația în vigoare pentru emisiile de poluanți. Setul de măsuri cuantificabile din planul de calitate a aerului au fost stabilite pe o perioadă de 5 ani.

Conform Ordinului nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimurile de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Municipiul Bacău a fost încadrat în regimul de gestionare I pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NOj/NOx).

Conform H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Municipiul Bacău a elaborat Planul de calitate a aerului pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NOi/NOx) și care ulterior a fost aprobat prin HCL 134/19.04.2019.

Planul de calitate a aerului în municipiul Bacău a avut la bază Studiul de calitate a aerului pentru municipiul Bacău, studiu elaborat de către SC ENVIRO ECOSMART SRL, operator economic înscris în Registrul național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului poziția 676, conform prevederilor Ordinul ministrului mediului nr. 1026/2009 privind aprobarea condițiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și studiului de evaluare adecvată. Studiu de calitate a aerului pentru Municipiul Bacău a fost elaborat prin evaluarea informațiilor existente la data realizării acestuia, precum și prin evaluarea rezultatelor de monitorizare a calității aerului din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, și au fost identificate măsurile aplicabile și scenariile în scopul atingerii valorilor limită orare și anuale.

Principalele surse de poluare cu oxizi de azot (NOx) la nivelul municipiului Bacău sunt reprezentate de arderile din sectorul energetic, procesele de producție, traficul rutier și sistemele individuale de încălzire a locuințelor.

Stabilirea măsurilor de reducere a emisiilor provenite din diferite categorii de surse de emisie a oxizilor de azot (NOx) din municipiul Bacău s-a realizat utilizând modele matematice de cuantificare și prognozare a dispersiei poluanților provenind din: surse fixe, mobile și de suprafață, la nivelul de precizie necesar pentru evidențierea zonelor critice (zonele predispuse la valori ale NO2 peste valorile limită) conform cerințelor cuprinse la art.17 și 18, Anexa 1 la metodologia H.G. nr. 257/2015.

Pentru identificarea măsurilor pentru menținerea calității aerului au fost analizate documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean care pot influența dezvoltarea sectoarelor economice din municipiul Bacău până în anul 2023.

Documentele strategice relevante la nivel național, regional și județean analizate au fost următoarele:

/ Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

J Mașter Plan General de Transport al României, varianta finală iulie 2015;

/ Programul Operațional Regional (POR) pentru perioada 2014-2020;

/ Planul de mobilitate urbană durabilă. Municipiul Bacău, august 2017;

J Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020;

J Strategia de Dezvoltare Regională Nord-Est 2014-2020;

/ Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;

J H.G. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.

Suplimentar, s-au analizat toate documentele de dezvoltare existente la nivel local (PUG Bacău, Strategii de dezvoltare locale) sau investițiile propuse la nivel local, în vederea identificării potențialelor măsuri sau proiecte pentru menținerea nivelului poluanților sub valorile limită, în condițiile unei dezvoltări durabile a municipiului Bacău.

îmbunătățirea calității aerului, ca urmare a aplicării măsurilor din Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizii de azot (NO2/NOX) aprobat prin HCL 134/19.04.2019, conduc la menținerea nivelului de NCh/NOx sub valorile-limită și reducerea riscului de apariție a depășirilor. Măsurile au fost stabilite astfel încât prin aplicarea acestora, nivelul concentrațiilor de dioxid de azot și oxizi de azot să fie sub valorile-1 imită ale acestora.

în continuare se prezintă informații privind stadiul realizării măsurilor pentru reducerea poluării cu dioxid de azot și oxizi de azot (NC^/NOx) cuprinse în Planul de calitate a aerului în Municipiul Bacău aprobat prin HCL 134/19.04.2019.


public urban


de călători.


M.1.2


Sistem          de

management     al

traficului.

Priorltizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta            în

municipiul Bacău


Implementarea unui sistem de management al traficului care va urmări în principal acordarea priorității în trafic pentru mijloacele de transport public în comun și pentru deplasarea cu bicicleta, creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor șl în secundar, fluidizarea traficului rutier prin reamenajarea a 94 intersecții.


2019-2023


M.1.3 Construcția Variantei de Ocolire a Municipiului Bacău


Dezvoltarea zonelor

de acces

pentru

pietoni

prin

amenajarea

de

trotuare

și alei

pietonaie

inclusiv


Construcția unei variante de ocolire a Municipiului Bacău în vederea creșterii accesibilității și a mobilității. Proiectul va consta din construcția a 30 km de drum, care să unească DN2, DN 15 și DN 11, precum și mai multe noduri rutiere, intersecții și lucrări de artă.

*Traseu pentru deplasări ne motorizate Sud: Centru - Aeroport în lungime de 3,720 km.


2019-2023


2019-2023


<T

■ pentru

Bierea ui

ița r e / urșeTL;1,

. 'finanțare2.700.000


EUR Buget operator

21.370.000 EUR

Buget local

POR 2014-2020. Axa

4.1

Alte surse


2023


Autobuze noi

Director

Achiziționat 5

achiziționate

General

autobuze noi

Transport

de tip Iveco

Public SA

Crossway LE

Bacău

(Euro 6)

Nr. intersecții

Primarul

Realizată

reamenajate

Municipiului

documentația

Bacău

SF/DALI.

Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est.

Etapa precontractual ăOl ADR Nord-Est.


394.000.000  2023


Lei

Bugetul de

stat


Km de drum

Director

Realizat 38%

construit

Genera)

din lucrările

CNAIR

necesare construcției variantei de ocolire


3.238.000

EUR

Buget local

POR 2014-2020. Axa 4.1


2023


Km amenajați


Primarul

Municipiului

Bacău


Realizată documentația SF/DALI.

Depusă cererea de finanțare lasemnat cu Oi ADR Nord-Est si începere implementare.*Coridor pentru deplasări 2019-2023 nemotorizate: Centru - Șerbănești în lungime de 6,600 km.


2023


Km amenajați1.240.000


EUR

Buget local

POR 2014-

2020. Axa


Primarul

Municipiului

Bacău


4.1*Coridor pentru deplasări 2019-2023 nemotorizate pentru agrement:

Centru - Insula de Agrement - Letea


3.537.000

EUR

Buget local


2023


Km amenajați


Primarul

Municipiului

Bacău


Realizată documentația SF/DALl. Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către OI ADR Nord-Est -Rezervă 2019. Realizată documentația SF/DALL


finanțare


ZZj

fflM


Veche (Traseu de agrement) în lungime de 2,720 km.


POR 2014-2020. Axa 4.1


Depusă cererea de finanțare la ADR Nord-Est. în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către Ol ADR Nord-Est -Rezervă 2019.


2019-2023 Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov -Stadion - Bazin de înot -Universitatea V. Alecsandri (Traseul tineretului și sportului) în lungime de 4,280 km.

Coridor pentru deplasări 2019-2023 nemotorizate Centru - Gara Bacău -

Cartier CFR - Sala Polivalentă -CAEX/ Parc Industrial (CFR) în


2023

2.585.000

EUR

Buget local

POR 2014-2020. Axa

4.1

5.502.000    2023

EUR

Buget local

POR 2014-


Km amenajați


Km amenajați


Primarul

Municipiului

Bacău


Primarul Municipiului Bacău CNCFCFR-SA


Realizată documentația SF/DALl. Contract semnat cu Ol ADR Nord-Est si începere implementare. Realizată documentația SF/DALl. Depusă


\    ••ev-

Descrierea măsurii/

îr’T 1        k


surse


vigoare


lungime de 7,410 km.


2020. Axa

4.1


cererea de finanțare la ADR Nord-Est Etapa precontractual ă 01 ADR Nord-Est.


Traseu pentru biciclete -semicircular 2019-2023 - Mioriței în lungime de 3,130 km.


2023


Km amenajați


Amenajarea străzii Prieteniei din 2019-2023 cartierul Miorița, pe modelul "zonă


422.000

EUR

Buget local

POR 2014-

2020. Axa

4.1


Primarul

Municipiului

Bacău


379.000

EUR


2023


Km strada amenajată


Primarul

Municipiului


Realizată documentația SF/DAL1. Depusă cererea de finanțare Ia ADR Nord-Est în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisă în etapa următoare de evaluare și selecție de către 01 ADR Nord-Est -Rezervă 2019. Realizată documentațiarezidențială" în lungime de 1,090                  Buget local

km.                                           POR 2014-

2020. Axa 4.1


Bacău         SF/DALi.

Depusă cererea de Finanțare la ADR Nord-Est. în urma verificării conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare a fost admisa în


M.1.5

Fluidizarea traficului

Reamenajare 2 intersecții în sistem 2019-2023 giratoriu pentru străzile Calea

Romanului - Bd. Unirii.

253.000 Lei 2023

Buget local

Intersecții reamenajate

Primarul

Municipiului

Bacău

M.2.1

Modernizarea rețelei

închidere inelară a magistralei Sofert 2019-2023

7.600.000     2023

Km rețele

Primarul

de      termoficare

cu Cornișa. 2,978 km traseu (5,956

Lei Buget de

termice

Municipiului

SACET Bacău

km conducte)

stat, Buget

modernizate

Bacău

Realizat

local, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrați


etapa următoare de evaluare și selecție de către Oi ADR Nord-Est -Rezervă 2019. Realizatei Publice (70%), UAT Municipiul Bacău (30%)

M.2.2 Eficientizarea

‘Reabilitarea rețelelor termice secundare pe o lungime de 3,17 km.

2019-2023

consumului energie termică

de

M.3.1 Măsuri locale pentru

Amenajare Parc Aviatori 1. Suprafață

2019-2023

îmbunătățirea calității aerului

prin

amenajată 1156 mp.

amenajări de parcuri

și grădini

Amenajare Parc Aviatori 2. Suprafață amenajată 1011 mp.

2019-2023

Amenajare     Parc     Gherăiești.

2019-2023

Suprafață amenajată 10 ha.

2.354.000

2023

Km rețele

Primarul

Realizat 2,97

Lei

termice

Municipiului

km traseu

POR 2014-2020 Bugetul de stat

Bugetul local

reabilitate

Bacău

100.000 Lei

2023

Mp. suprafața

Primarul

Realizat

POR 2014-

amenajată

Municipiului

2020

Bacău

Bugetul local

200.000 Lei

2023

Mp. suprafață

Primarul

Realizat

POR 2014-

amenajată

Municipiului

2020

Bugetul local

Bacău

400.000 Lei

2023

Mp. suprafață

Primarul

S-au aprobat

POR 2014-

amenajată

Municipiului

de către

2020

Bacău

Consiliul Local

Bugetul local

Bacău indicatorii tehnico-economici și s-a trecut la etapa de


COMPARTIMENT MCPMPM
AIMNA BOTEZ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ILIE BÎRZUCONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATEA I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -J0VIDIU POPOVICI