HOTĂRÂREA NR. 189 DIN 31.08.2020

privind modificarea și completarea anexelor la H.C.L. nr. 162/ 2020 prin care s-a aprobat documentația tehnico-economică faza SF pentru obiectivul de investiții


„Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Șerbănești ”


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 556109/26.08.2020 înaintat de Direcția Drumuri Publice, Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat prin care se propune modificarea și completarea anexelor la HCL nr. 162/ 19.08.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 556204/ 26.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 556205/1/26.08.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 556205/2/26.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 934/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 935/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 936/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 937/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 938/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile HCL nr. 162/ 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF, pentru obiectivul de investiții „Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru Șerbănești

-Prevederile Legii nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă modificarea anexei 1 la HCL nr. 162/ 2020, prin corectarea informației privind valoarea investiției totale de capital pentru scenariul 2, astfel: la pag 59 din Anexa 1 la HCL 162/2020 în loc de “30.923.317,79 lei (total general, cu TVA) în scenariul 2” se va citi “30.431.598,68 lei (total general, cu TVA) în scenariul 2”

Art.2. Se aprobă completarea anexei 2 la HCL nr. 162/ 2020, în sensul introducerii liniei 1 în tabelul cu capacități:


c) Capacități:

Nr. crt.

Denumire

D.M.

Cantitate

1

Lungime totală coridor modernizat, din care:

km

6,581

Art.3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 162/ 2020 sunt și rămân în vigoare.


Art.4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat.

Art.6. Prin grija Se * L^eneral al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen  legal Instituției Prpte^WfrL_- 4yd^ț<jl Bacău pentru verificarea legalității.

A

CONTRASEMNE VĂȚ /SECRETARUL C NICOLAE^


PREȘEDINT IONELA-CRISTENA 8


F.C.G., B.S/O.R.A .'EX.nDSMCA PENTRU LEGALITATE XNERAL AL MUN. BACĂU OVIDIU POPOVICI