HOTĂRÂREA NR. 177 DIN 31.08.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI, str. Tazlăului, nr. 5 C, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIARI: ICHIM-RADU MIHAELA-NICOLETA SI ICHIM-RADU GABR1EL

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea d-lui Ichim-Radu Gabriel, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 555399 / 24.08.2020, prin care solicita reanalizarea in ședința Consiliului Local a documentației de urbanism P.U.D. întocmit pentru Construire clădire birouri in str. Tazlăului, nr. 5 C, din Municipiul Bacău; -Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 4481 din 10.06.2020;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău pentru Planul Urbanistic de Detaliu înregistrat cu nr. 24114/02.07.2020;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 555868/25.08.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 555998/ 25.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 555995/1/25.08.2020;

-Raportul Direcției Arhitect- Șef înregistrat cu nr. 55995/2/25.08.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistra cu nr. 555995/3/25.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 885/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 886/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Certificatul de Urbanism nr. 69/06.02.2019 eliberat de Primăria Municipiului Bacău ;

-Avizul favorabil cu nr. 371/21.06.2019 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1002159078/11.04.2019 eliberat de S.C.DELGAZ GRID S.A.- Divizia Exploatare Mentenanța Rețea El. - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacău; -Avizul nr. 817/03.04.2019 al S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacău ;

-Avizul favorabil al S.C. DELGAZ GRID S.A. cu nr. 211574405/04.04.2019 ;

-Avizul favorabil cu nr. 220/02.05.2019 al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.;

-Adresa nr. 1837116/10.07.2019 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta ”Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacău - Biroul Rutier cu nr. 87479/31.01.2020;

-Adresa Direcției de Sănătate Publica a Județului Bacău sub nr. 17976/17.06.2020;

-Adresa nr. 10118/28.06.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău;

-Adeverința Poștala cu nr. 24044/62/09.04.2019 eliberata de Primăria Municipiului Bacău;

-Studiul Geotehnic nr. 70/10.04.2019 întocmit de P.F.A. ANGHEL STELIAN ;

-Procesul-verbal de recepție nr. 618/2019 al O.C.P.I. Bacău;

-Prevederile art. 25 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. ”d ”, art. 45 lit. ” c” , art. 48, art.56 alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012; -Prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor de pandemie COVID - 19 ;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. ” a ”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. (1) lit. ” a” si lit. ”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.I - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CLĂDIRE BIROURI, str. Tazlăului, nr. 5 C, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr. 1 - Planșa A.4.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

BENEFICIARI: ICHIM-RADU MIHAELA-NICOLETA SI ICHIM RADU GABRIEL, din Bacău.

Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  • (2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

  • - S teren = 287,00 m.p.;

  • - S construita = 114,800 m.p.;

  • - SCD = 574,00 m.p.;

  • - Regim de construire _ P + 3E + M;

  • - H max - 16,06 m;

  • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei = fata de latura de Nord = 0,70 ml, fata de latura de Est = 0,70 ml, fata de latura de Vest = 12,89 ml, fata de latura de Sud -2,23 - 6,11 ml;

  • - POT max propus - 40 %;

  • - CUT max propus _ 2,0 ;

  • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal se va realiza direct din str. Tazlăului.

ART. 2- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacău.

ART. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4- Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului-Județul Bacau, in vederea verificării legalității.


( CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

secretarul General al mun. bacău

NICOLAE - OVLDIU POPOVICI