HOTĂRÂREA NR. 186 DIN 31.08.2020

privind actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 555374/ 24.08.2020 înaintat de Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune actualizarea HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 555618/ 24.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 555619/1/24.08.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 555635/24.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 921/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 922/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 923/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 924/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 925/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Raportul nr. 555375/ 24.08.2020 al Comisiei speciale pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Bacău;

-Prevederile HCL nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art.7 alin. (2), ale art. 552, ale art. 553 alin. (1) și alin.( 4) și ale art.557 alin. (2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, modificată și completată ;

-Prevederile art. 354, ale art. 355 și ale art.357 din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin.(l), ale art. 243 alin.

(1) lit. ”a” și ” b” și art. 289 alin. (1) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”c” și alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se actualizează inventarul bunurilor cuprinse in HCL nr. 157/ 2018, în sensul includerii bunurior identificate în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 157/ 2018 rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - JudțițutjBaesu.pentru verificarea legalității.ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

JERAL AL MUN. BACĂU

•VIDIU POPOVICI


SECRETARUL G NICOLAE -

F.C.G., B.S/O.R.A. 'EX. l/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 186 DIN 31.08.2020


Terenurile propuse pentru includerea în inventarul domeniului privat a! Municipiului Bacău însușit prin HCL 157/2018 la următoarele capitole:

CAP. TERENURI CONCESIONATE

Nr.

Crt.

Cod de clasi ficare

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

0

1

2

r          3

4

5

6

2189.1

0

Teren

S= 4mp, str.Bicaz, Nr 150, Sc.C

2020

1.878

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

2189.2

0

Teren

S= 3,84mp, str.Petru Rareș, Nr.5, Sc.C

2020

3.829

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

CAP. TERENURI ÎNCHIRIATE

Nr.

Crt.

HCL 157/

2018

Cod dc clasific are

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

4629.1

0

Teren

S = 4,02 mp, str.Mioriței, nr.82, sc.C, ap.l

2020

4.008

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

5573.3

0

Teren

S = 4 mp, str.Ștefan cel Mare, nr.19, Sc.B, Ap.8

2020

3.988

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

5615.1

0

Teren

S = 41 mp, str.Traian, nr.12

2020

40.879

Domeniul privat al municipiul ui Bacău

ALTE TERENURI

Nr. Crt. HCL 157/ 2018

Cod de clasific are

Denumir ea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

Valoarea de inventar

Situația juridică

5858.2

0

/ ^7

Teren

•7^

S=3.000mp, str.Bujorilor

2020

363.000

Domeni ul privat al municipi ului Bacău

PRBȘT. IONELA-CRIIN A B RFX11 & Â Î-P R A VĂȚ

V^CONT^A/EMNEAZA^PENTRL LEGAL1TATE '              „RAL AL MUN. BACĂU

IDIU POPOVIClDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT CRISTINA BUZDUGAN o