HOTĂRÂREA NR. 185 DIN 31.08.2020

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2020 pentru Centrul Bugetar Creșe Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2846 din 17.08.2018 al Centrului Bugetar Creșe Bacău prin care se propune alocarea sumei de 3.000 lei pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 554902/ 20.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 554904/1/20.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 916/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 917/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 918/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 919/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 920/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 1 alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și lit. ”b”, din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) lit. „b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2020, în valoare de 3.000 lei, în vederea contractării unui avocat pentru a reprezenta interesele instituției în instanță pentru procesul cu nr. 800/110/2020.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Centrul Bugetar Creșe Bacău.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău și Centrului Bugetar Creșe Bacău ART. 4. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI