Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 555767 din 25.08.2020 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI pentru obiectivul de investiții „ Amenajare grupuri sanitare Grădiniță nr.25, Municipiul Bacau”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 555777/ 25.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 555779/2/25.08.2020;

-Raportul Direcției Tehnice Serviciul Tehnic Investiții înregistrat cu nr. 555779/1/25.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ai Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 912/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 913/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 914/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 915/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art.5 (1) lit.”b” alin, (i) si art.9 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) si (3), ale art. 154 alin (I), ale art.196 alin.(l) lit. „a”, ale art.197 (1) si ale art. 243 alin. (1) lit. „a” si „b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 (2) lit. „b” și alineatul (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. "a” și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică, faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Amenajare grupuri sanitare Grădiniță nr.25, Municipiul Bacău”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Tehnica.

ART. 3. - Hotărârea va fi comunicată, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE i secretarul^ general al mun. bacău NICOTjffi - OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 184 DIN 31.08.2020

Documentație tehnico-economică, faza DALI, pentru obiectivul de investitii „ Amenajare grupuri sanitare Grădiniță nr.25, Municipiul Bacau”


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ( secretarul/general al mun. baca u

NICOIzaE - OVIDIU POPOV1CI

DIRECTOR EXECUTIV MARIANA OLARIu

SEF SERVICIU MIHAELA IONESI

CD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Soțeaua Nicotină nr.116, bl.1011, sc.A etl ap.3, cod poțtal 700’

J22/69O/2O15; R034380850; Tel. 0767671210, e mail; alcxandj

tom


DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE

TITLU PROIECT:       AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR. 25,

MUNICIPIUL BA CA U

BENEFICIAR:         MUNICIPIUL BACAU

DATA ELABORĂRII:


PROIECT NUMĂRUL:PROIECTANT GENERAL : S.C. Element Design S.R.L.
Numele, prenumele și telefonul verificatorului atestat Ing. Curpăn V. Cristina Emilia - 0748-620.810 Firma: S.C. K-TEEL PROEB S.R.L.

Adresa: Bacău, str. Bucegi nr. 140

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința „Instalații Electrice Ie” a proiectului:

„AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚA NR. 25” Proiect nr. 135/2020 - Faza: D.A.L.I.

 • 1. Date de identificare:

J Proiectant general: S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L., Iași, șoseaua Nicolina nr. 116, J22/690/2015, RO 34380850

J Proiectant specialitate; S.C. Constan Construct S.R.L. - Ing. Stîngaciu Ovidiu

J Beneficiar: Primăria Bacău

v' Amplasament: Strada Calea Romanului nr. 24, municipiul Bacău, județul Bacău

S Data prezentării proiectului pentru verificare: 21.07.2020

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul tratează în faza D.A.L.I. realizarea instalațiilor electrice interioare aferente grădiniței nr. 25.

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va realiza din branșamentul existent. Proiectul tratează următoarele categorii de instalații:

Alimentare cu energie electrică

Instalații electrice pentru iluminat artificial normal și de prize

Iluminat de securitate (evacuare din clădire, intervenție, continuare lucru)

Iluminat exterior

Instalații de protecție (la supratensiuni atmosferice, supracurenților, împotriva electrocutării, legare la pământ)

Instalații de detecție , semnalizare și alarmare în caz de incendiu

Instalații de cablu TV, telefonie și intrenet


Conform normativului PI 00-1/2013 clasa de importanță este III, iar categoria de importanță este "C" conform HGR 766/97.

Documentația respectă normativele 17 / 2011, NTE 007/08/00, Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 319/2006 a securității și sănătății muncii.

 • 3. Documente prezentate la verificare:

J Memoriu tehnic

J Piese desenate în care se prezintă soluția adoptată:

El - Instalații electrice - Plan Parter

 • E2 - Instalații electrice - Schemă tablou electric T.G.

 • 4. Concluzii asupra verificării:

în urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei D.A.L.I., semnându~se și ștampilându-se conform îndrumătorului, avându-se în vedere respectarea tuturor condițiilor impuse prin avizele obținute.

Orice modificare adusă documentației vizate și nesupusă uneUsoL-giialize conduce la încetarea responsabilității verificatorului.

Am primit

Investitor / Proiectant                                      // CX'ferificator tehnic atesftlt\\

«A

Numele si prenumele verificatorului atestat:

Nr. 483 data 29.07.2020

conform registrului de evidenta


ing. Georgiana Bucuresteanu

Adresa, telefon, fax: Str. Burebista, nr.6,bl.l6,ap.3Q

Piatra Neamț, tel:0744/478992

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința Is (A,B,C,D,E,F) a proiectului „ AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR.25”

Str. Calea Romanului, Nr.24, Mun. Bacău,Jud. Bacău


OBIECT : INSTALAȚII SANITARE

Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

Faza : D.A.L.I. ce face ob. contr 135/ 2020

 • 1. Date de identificare:

 • - Proiectant general: S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

 • - Proiectant de specialitate: SC CONSTAN CONSTRUCT SRl

 • - Beneficiar; MUNICIPIUL BACAU

 • - Amplasament: Str. Calea Romanului, Nr.24, Mun. Bacău,.

 • - data prezentării pentru verificare: 29.07.2020

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul trateaza in faza D.A.L.I. execuția instalațiilor sanitare aferente investiției „AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR.25”, amplasata pe strada Str. Calea Romanului , Nr.24, Mun. Bacău.Jud. Bacău, beneficiar MUNICIPIUL BACAU.

Soluțiile tehnice au fost propuse ținându-se cont de:

 • - gradul de dotare cu rețele hidroedilitare al zonei în care se află clădirea;

 • - prevederile normativelor 19-2015, P118-2-2018, ȘTAS1478/90, STAS 1795/86, STAS 4163-88, Regimul de înălțime a construcției este PARTER si funcțiune de invatamant.

Categoria de importanta a lucrării

In conformitate cu legea 10/1995 si HG 766/97 construcțiile de alimentare cu apa si canalizare se incadreaza in categoria de importanta „C” si clasa de importanta III.

Situația existenta

Imobilul este racordat la utilitățile de alimentare cu apa potabila si canalizare menajera prin branșamente individuale existente.

Obiectivul studiat nu este dotat cu grupuri sanitare interioare.

Situația propusa

Prin prezentul proiect se propune crearea de grupuri sanitare interioare in cadrul imobilului, care sa satisfaca cerințelor desfășurării acMatii de educare a copiilor preșcolari.

 • a) . Alimentarea cu apa a consumatorilor din prezentul imobil se realizează in prezent din rețeaua centralizata de apa recea localității, prin intermediul unui branșament individual PEHD40 existent echipat cu un cămin apometru dotat cu ansamblu propriu de canalizare, pozat conform planului de situație coordonator rețele HO atașat.

Se propune execuția unei conducte de racord apa in incinta din căminul apometru existent cu conducta din PE80; Dn40 mm, Pn10, montata îngropat.

Conducta de apa rece propusa va intra in corpul de clădire prin incaperea cu destinație grup sanitar+centrala termica de la parterul clădirii, pe traseul specificat in planul de situație coordonator rețele - HO si a planului instalatii sanitare parter-S1.

Debitul si presiune necesara pentru alimentarea cu apa a tuturor consumatorilor de apa rece menajera propuși in clădire vor fi asigurate direct de la rețeaua de apa a orașului.

Alimentarea cu apa in interiorul clădirii se va realiza pentru consum menajer, potabil si igienico-sanitar si pentru preparare apa calda pentru consum menajer.

Apa rece de consum va îndeplini condițiile de potabilitate conform prescripțiilor prevăzute în STAS 1342 si Legea 458/2002.

 • b) . Canalizarea exterioara din incinta proprietății

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza in colectorul de canalizare menajera stradal existent in zona obiectivului, in căminul menajer CE existent in zona obiectivului

Preluarea apei uzate menajere se va realiza prin intermediul a trei cămine de racord si vizitare acoperite cu capac si rama. Racordul instalației de canalizare interioara la cea exterioara se va realiza cu țeava PVC-KG160 (intre căminul CRP de racord propus la limita incintei) iar conducta propusa in incinta intre căminele de canalizare proiectate(CM1-CM2-CRP) va fi din PVC-KG 160, montata îngropat cu panta i-0,01

Apa uzata menajera, evacuata la rețeaua centralizata de canalizare a localității, întrunește condițiile de calitate impuse de NTPA002/2005.

 • c) . Instalații sanitare interioare

Dotarea cu obiecte sanitare, armături și accesorii necesare la punctele de consum s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS 1478/92, în funcție de destinația spațiului amenajat, pentru a asigura condițiile de igienă și gradul de confort necesare unei bune desfășurări a activității conform destinației.

Imobilul va fi echipat cu vase closet din porțelan cu rezervor, lavoare din porțelan sanitar, cădite de spalare copii si sifoane de pardoseală. Srau prevăzut obiecte sanitare destinate utilizării de către copii, adulti sau persoane cu handicap in funcție de destinația grupului sanitar in care se vor monta.

Distantele minime și cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor respecta STAS 1604.

La fiecare obiect sanitar s-au prevăzut armăturile și accesoriile necesare: baterii amestecătoare cu senzor pentru lavoare; baterii amestecatoare pentru caditele de spalare, robineți de trecere; porthârtie; portsăpun; oglindă sanitară; etajeră.

Apa calda de consum va fi asigurata de la cazanul mural individual in condensatie de capacitate Q=33 kW, iar distribuția la consumator se va realiza prin intermediul distribuitoarelor montate încastrat in perete

Au fost propuse conducte PP-R si PE-Xa pentru distribuția apei reci si a apei calde, conducte ce se pretează atat la montaj aparent cat si îngropat.

Debitul de calcul s-a determinat pe baza sumei de echivalenti, ținând seama de tipul clădirii si regimul de furnizare al apei. Calculul hidraulic s-a realizat in funcție de debitul de calcul in ipoteza unui regim de curgere turbulent pentru conducte din țeava de polipropilena. S-au verificat vitezele de curgere ca acestea sa nu depaseasca valorile admisibile.                                                    f

Debitele de ape uzate menajere se considera 100% din consumul de apa.

Evacuarea apelor uzate menajere interioare se realizează prin intermediul sifoanelor obiectelor sanitare si al sifoanelor de pardoseala.

Dimensionarea instalației interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a realizat conform STAS 1795-87. Determinarea debitului de calcul s-a făcut in funcție de debitul specific al fiecărui obiect sanitar si de suma de echivalenti de debit.

Conductele de canalizare menajera interioara vor fi realizate din tuburi din polipropilena, îmbinate cu mufe circulare cu inel etansare, cu diametre cuprinse intre 32*110 si vor fi racordate Ea rețeaua exterioara proiectata. La baza coloanelor de canalizare menajera s-au prevăzut piese de curățire cu diametre de 50 si 110 mm. .Ventilarea coloanelor de canalizare menajera se va face prin piese speciale-pozate in căpătui superior al coloanelor, deasupra șarpantei.

Proiectarea si executarea lucrărilor de instalatii sanitare interioare asigura criteriile de performanta prevăzute in legea 10/1995 pentru principalele cerințe de calitate obligatorii:

 • - rezistenta si stabilitate;

 • - siguranța in exploatare;

 • - siguranța la foc;

 • - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului;

 • - protecția împotriva zgomotului;

 • - izolație termica , hidrofuga si economia de energie.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conf. reglementarilor naționale in vigoare. Aceste materiale trebuie sa fie conf. prevederilor legii 608/2001, HG 622/2004 $i legii 10/1995.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare:

 • - Tema de proiectare: instalatii sanitare

 • - Certificat de urbanism: nr             emis de Primăria

 • - Avize obținute: conform certificat de urbanism

 • - Memoriu elaborat de proiectant in care se prezintă soluția adoptata, * Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva; H0,S1,S2

  4. Concluzii asupra verificării:


In urma verificării se considera proiectul corespunzător fazei D.A.L.I., sei conform îndrumătorului aprobat prin Ordinul MLPAT nr.77/N/28.1&#^ documentației vizate si nesupusa unei noi analize conduce la incetare^re^

șditșe si stampilandu-se

Codificare adusa fâtwve^catorului.


Am primit 2 exemplare Beneficiar,


( ** radate^ă^xerfl prefer

ÎJOIOA fOGDVMlCU

Numele st prenumele verificatorului atestat:

Nr. 1978 data 30.07.2020 conform registrului de evidenta


ing. Moisa S. Oana Codrina

Firma: SC GECO PROIECT SRL

Adresa, telefon, fax: Str. Burebista, nr.6, bl.16, ap.30, Piatra Neamț 0740/222320

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința It si la cerințele esențiale de calitate A,B,C,D,E,F

a proiectului a proiectului AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR. 25

OB.: INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE

faza D.A.L.I. ce face obiectul contractului (nr./an) -135/ 2020

 • 1. Date de identificare:

 • - Proiectant general: SC ELEMENT DESIGN SRL

 • • Proiectant de specialitate: SC CONSTAN CONSTRUCT SRL - ing. Stingaciu Ovidiu

 • - Investitor: MUNICIPIUL BACAU

 • - Amplasament: județ Bacau, mun. Bacau, strada Calea Romanului, nr. 24

 • - data prezentării pentru verificare: 30.07.2020

 • 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

Proiectul trateaza in faza D.A.L.I. realizarea instalațiilor termice interioare aferente investiției “Amenajare grupuri sanitare grădiniță nr. 25, strada Calea Romanului, nr. 25, mun. Bacau, județ Bacau”, investitor MUNICIPIUL BACAU.

Necesarul termic pentru incalzirea spatiilor s-a calculat conform SR 1907/1-2/12014, luandu-se in considerație următoarele elemente de baza, respectiv rezistentele termice ale elementelor de construcție, zona climatica III, temperatura interioara de calcul +1B°C - +22 °C, temperatura exterioara de calcul -18 °C.

Instalația termica interioara aferenta grupurilor sanitare este realizata prin distribuție inferioara, cu conducte din țeava PPR sau PeXa, montate in pardoseala si care alimentează cu agent termic radiatoarele tip panou de otel de dimensiuni corespunzătoare, astfel acoperind necesarul de căldura din fiecare încăpere. Fiecare radiator este echipat cu robinet dublu reglaj (tur-retur) si aerisitor manual 14" Aerisirea instalației de încălzire se va face prin aerisîtoarele manuale montate pe fiecare radiator in parte.Conductele de încălzire se montează cu o panta de 3%o spre robinetul de golire amplasat in centrala termica, astfel asigurandu-se golirea instalației.

Alimentarea cu agent termic a corpurilor de încălzire se face de la un cazan murai cu funcționare pe combustibil gazos, in condensatîe, amplasat in centrala termica.Cazanul funcționează in limite de temperatura a agentului termic pe conducta de ducere 70° si pe conducta de întoarcere 50 ® si are o putere termica Q = 33 kW.

Pe conductele de incaizire tur, ce pleaca de la fiecare cazan sunt montati robineti de trecere 1” si clapete unicsens 1”.Pe conductele de încălzire retur, ce se întorc la fiecare cazan sunt montati robineti de reținere 1", clapet unicsens 1" si filtru de impurități 1".

Umplerea instalației cu apa se face din distribuția de apa rece propusa prin proiectul de Instalații sanitare interioare.Evacuarea gazelor de ardere se realizează prin tiraj fortat.

La realizarea proiectelor s-au respectat Normativ 113/2015.La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementarilor naționale in vigoare. Aceste materiale trebuie sa fie in concordanta cu prevederile legii 608/2001 si a legii 10/1995.

 • 3. Documente ce se prezintă la verificare:

 • - Tema de proiectare :

 • - Certificat de urbanism: nr emis de Primăria

 • - Avize obținute: conform certificat de urbanism

 • - Autorizația de construire: nr - .emisa de -

 • - Memoriu tehnic elaborat de proiectant in care se prezintă soluția adoptata pentru respectarea cerinței verificate;

 • - Planșele desenate in care se prezintă soluția constructiva;

 • 4. Concluzii asupra verificării:


In urma verificării se considera proiectul corespunzător f stampilandu-se conform îndrumătorului.

Orice modificare adusa documentației vizate si nesupus încetarea responsabilității verificatorului.                     /

Am primit 2 exemplare                           / IDIRECȚIA TEHNICA


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU


Str. Calea Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

SERVICIUL TEHNIC-INVESTIȚII '

N R.... DAT A...

DECLARAȚIE

Subsemnatul Cosmin Necula, Primar al Municipiului Bacau, declar pe propria răspundere ca ia Grădiniță cu Program Normal nr. 25, str. Tecuciului nr.24, structura a Scolii Gimnaziale Nicu Enea Bacau, numărul maxim de preșcolari inscrisi si cadre didactice, va fi de maxim 50 de persoane, considerata in intocmirea documentației DALI, proiect nr.135/2020.
Tel: +40(234)581849


Fax: +40(234) 588757


PROVEX S.R.L.

Bacau

Pro\/ Ex.

P roiectare-Verifi care-Expertizare

J04/808/2001                                    Str. 9MAI bl nr. 35

CUI RO 14362108                            Sc. C Ap.2 - Bacau

Tel. 0234-518900

VERIFICATOR DE PROIECTE ATESTAT MLPTL NR.67/1992 ING.GRAPA C-TIN

NR. 483/ 07.2020

REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la cerința A1 a proiectului:

AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR. 25 MUNICIPIUL BACAU

STR. CALEA ROMANULUI, NR. 24, MUN. BACAU, JUD. BACAU

FAZA : D.A.LI.

 • 1. DATE DE IDENTIFICARE :

  Beneficiar:

  Proiectant general:

  Proiectant de specialitate:

  Amplasament:


MUNICIPIUL BACAU

S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

ING. GHEORGHIU DRAGOS

STR. CALEA ROMANULUI, NR. 24. MUN. BACAU,

JUD. BACAU

 • 2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI :

Construcție cu regim de inaltime : P

Dimensiuni in plan(m): 37,20 x 7,15

Cota streasina : + 4,1 Om

Cota coama : + 7,05m

Alcătuirea structurala:

Suprastructura:

o Structura de rezistenta este din pereți de 35cm grosime, din zidărie portanta nearmata (ZNA) de cărămidă plina presata, cu mortar de var-ciment.

o Planseul peste parter din grinzi de lemn cu umplutura din zgura si podina la partea superioara.

o Șarpanta este alcatuita din elemente de lemn ecarisat de rasinoase, cu astereala din scândura si invelitoare din tabla profilata.

Pentru intervenții sunt prezentate varianta minimala si varianta maximala.

Intervenții propuse:

 • • Se înlocuiesc local elementele structurale din lemn deteriorate de la nivelul șarpantei existente.

 • • Se vor ignifuga elementele structurale ale șarpantei.

 • • Se înlocuiesc elementele deteriorate din structura planseului de lemn existent.

 • • Se refac local zonele fisurate, crapate sau deteriorate ale zidăriei.

 • • Se reaîizeaza camasuieli din mortar de ciment M10 armate cu plase sudate tip SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioara in camasuieli din beton C16/20, armat cu grosimea de 10cm executat la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioara in centurile propuse.

« Centurile propuse se executa sub cota planseului din lemn existent, din beton armat monolit C16/20.

 • • La partea superioara a golurilor existente se executa buiandrigi din beton armat monolit C16/20 ce reazima min. 40 cm deoparte si de alta a golului.

 • • Se desface pardoseala existenta local, in dreptul camasuielilor si se fac reparații cu beton C16/20.

 • • Se reaîizeaza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat.

 • • Se etanseaza trotuarul cu un dop de bitum.

 • • Se pastreaza închiderile exterioare existente din zidărie de cărămidă care se termoizoleaza cu polistiren de 10cm.

 • • Se pastroaza compartimentările interioare existente iar cele propuse se fac din gips carton de 10cm si 15cm grosime.

Infrastructura:

o Fundația clădirii este continua din piatra cu liant de var cu nisip.                            f

o Adâncimea de fundare este de -1,20m fata de CTA.

 • 3. ÎNCADRAREA locuinței in clase SI CATEGORII:

Având in vedere caracteristicile clădirii (regim de 'înălțime si funcțiuni) si ale amplasamentului, clădirea se incadreaza in :

o Clasa de importanta III (conform P100-1/2013)

o Categoria de importanta C (conform HG 766/97)

 • 4. DATE CU PRIVIRE LA AMPLASAMENT

o Amplasamentul prezintă următoarele caracteristici:

o Șuprafata amplasamentului are stabilitate locala si generala asigurata si nu exista pericolul inundării.

o Conform indicativ P100 -1/2013„ Cod de proiectare seismică - Partea I -Prevederi de proiectare pentru clădiri amplasamentul se afla in zona seismica cu ag « 0,35g și Tc = 0,7sec.

o Conform indicativ CR 1-1-3/2012 “ Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a încărcării pe sol sk=2,0N/mp.

o Conform indicativ CR 1-1- 4 /2012 * Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor *; amplasamentul se afla in zona cu presiunea de referința a vântului qb=0,6kPa.

o în jurul construcției trotuare etanșe cu o panta de 3% spre exterior.

 • 5. MATERIALE PREZENTATE LA VERIFICARE : o    Certificat de urbanism :              Da..................................

o    Memoriu de specialitate:            Da................................

o     Plan fundatii + detalii:                 Da................................

o    Planuri structura:                    —................................

CD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.         .?      1

Șoseaua Nlcolina nr.116. bl.1011, sc.A et.l ap.O^d Rp^ș*7 122/690/2015; RO34380850, Tel. 0767671210^^^Sfj^«i


A. PIESE SCRISE :

 • - Foaia de capat

 • - Foaia de responsabilități

 • - Opis piese scrise si desenate

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții


Arhitectură

StructuraInstalații.................................................................

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de Investiții:..........

  • 1.2. Ordonator principal de credite / investitor.

  • 1.3. Ordonator de credite (secundar / terțiar)

   - Cn


  • 1.4. Beneficiarul investiției:

  • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție..

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenție

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduyy c^^nte^sfriicțuri, t instituționale și financiare

 • 2.2. Analiza situației existente șî identificarea necesităților șl de^ijmț^oț

 • 2 3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

 • 3. Descrierea construcției existente

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului....

 • a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni

în plan)......

 • b) relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și / sau căi de acces posibile

 • c) datele seismice și climatice

 • d) studii de teren:...............................................................,

 • (i) studiul geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

 • (ii) studii de specialitate neceasare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate a terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz.............................

 • e) situația utilităților tehnico - edilitare existente

  CD


S.C, ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nicotină nr.116. bl.1011, sc.A et.l ap.3. cod poștal 700714, Iași, România

J22/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210, e-mail: atexandru.graur@gmait.com

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropic! și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice

 • în cazul existenței unor zone protejate

 • 3.2 Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune;

 • b) Destinația construcției existente

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după caz;

 • d) Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria și clasa de importanță:

 • b) cod în lista monumentelor istorice, după caz

 • c) an / ani / perioade de construire pentru fiecare corp de construcție;

 • d) suprafața construită;

 • e) suprafața construită desfășurată;

 • f) valoarea de inventar a construcției;

g} alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și / sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturale - istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică..................................16

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. Concluziile expertizei tehnice, și, după, caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare:

a} clasa de risc seismic;

 • b) prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

  CD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcolina nr. 116, b 1.1011. SC.A et.l ap.3, cod poștal 700714, Iași, România

J22/690/201S; RO34380850; TeJ. 0767671210, e-mail: atexandru.graur^gmail.com

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;.

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate

 • 5. identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora.....................................................        .....25

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcționa l-arhitectural și

economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție

 • b) descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea /înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente construcției, demontări / montări, debranșări / branșări, finisaje la interior / exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;.........................  27

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice

 • în cazul existenței unor zone protejate;

 • e) caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de investiție;.......

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale.........

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:...

 • ♦Precizăm că durata de viață/înlocuire a dotărilor este de 10 ani.........

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

 • a) impactul social și cultural

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

 • • impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

 • a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

CD

S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nicotină nr.116, bl.1011, sc.A etl ap.3. cod poștal 700714, Iași, România

J22/69O/2O1S; R034380S50; Tei. 0767671210. e-mail: alexandru.graur<9gmall.com


 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;.................

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;.....

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;......

 • e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenartului/opțiunii optim(e), recomand at(ej.............

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate

cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;..........

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice..................  79

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.........................................    82

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme...........

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire.............

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege..................82

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

 • 7,5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică..................................    83

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum: ....83

S.C. ELEMENT OESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcoiina nr.116. bl.1011. sc.A et.l ap.3, cod poțtal 700714. lăți. România

J22/690/2015: RQ343808S0; Tel. 0767671210, e maii: alexandru.graur@gmail.com

 • B. PIESE DESENATE

- AO - Plan de încadrare în zona

sc. 1: 1000

- Al - Plan de situație

sc. 1: 500

- A2.1 - Plan parter - situația existenta

sc. 1: 100

- A3 - Plan invelitoare - situația existenta si propusa

sc. 1: 100

- A4.1 - Secțiune SI si fațade laterale- situația existenta

sc. 1: 100

- A5.1 - Fațada principala - situația existenta

sc.l: 100

- A6.1 - Fațada posterioara - situația existenta

sc.l: 100

- A2 - Plan parter       - situația propusa

sc. 1: 100

- A4 - Secțiune S1 si fațade laterale - situația propusa

sc.l: 100

- A5 - Fațada principala - situația propusa

sc.l: 100

- A6 — Fațada posterioara - situația propusa

sc.l: 100

• RO - Plan săpătură

sc. 1:100

• R1 - Plan dispunere camasuieli- pereți zidărie existenti

sc.l:100

• R2 - Detalii armare camasuieli. Detalii intervenții fundații

sc. 1:20

• R3 - Plan amplasare centuri propuse sub cota planseului din lemn existent sc. 1:75

^15°

O oț\Ap


 • • R4 - Detalii injectări fisuri                                         sc.l :20

 • • R5 - Detalii realizare buiandrugi din beton armat peste goluri existente sc. 1:20

 • ♦ R6 - Detalii realizare goluri propusein zidari a existenta

 • • R7 “ Detalii reparatii planseu lemn

 • • HO- Plan coordonator rețele

 • ♦ SI- Instalații sanitare - apa rece - apa calda plan part

 • • S2 - Instalații sanitare - canalizare - plan parter

 • • El - Instalații electrice - plan parter

 • « E2- Instalații electrice- schemă tablou electric TG

• TI- Instalații termice -


08190


A’8:C’£


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcollna nr.116, bl.1011, se.A et.1 ap.3. cod poștal 700714. Iași. România 122/690/2015; RO34380850: Tai. 0767671210, e mail: aiexandru.graur@gmail.com

LISTA DE RESPONSABILITĂȚI ȘI SEMNĂTURI

Proiectant general


Șef proiect


CompartimentArhitectură
Xi.cowsr. ,

StructurăCD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.               fe'<?

Șoseaua Nicotină nr. 116, bi.1011, sc.A et.l ap.3, cod po$tJf                 Ania

122/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210, e-mai!: ale^rufna^rwr^^ail.com

DOCUMENTA TI A DE A VIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTER VENTIE

„AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚA BACĂU”

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții


  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

“ AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRADIMJĂ

BACAU”                          O X^*O!EC'^

 • 1.2. Ordonator principal de credite / inveș^or.^^.

Municipiul Bacau              //^ 73^^

I ><              7

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar / terțiar) \ %

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

Municipiul Bacau

 • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție PROIECTANT GENERAL : S.C. Element Design S.R.L.


 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării lucrărilor de intervenți

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, instituționale și financiare

Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă

1.


HR. O’*69 I * levanta, structur


Conceptul de dezvoltare durabilă are în vedere faptul că Xv sociale ale statelor lumii nu mai pot fi separate de consecințele activității umane asupra cadrului natural.

în anul 2006, Consiliul UE a adoptat Strategia de Dezvoltare Durabilă reînnoită pentru o Europă extinsă, având ca obiectiv general desfășurarea unor acțiuni care să permită Uniunii Europene să realizeze o îmbunătățire continuă a calității vieții pentru generațiile prezente și viitoare prin crearea unor comunități sustenabile, capabile să gestioneze și să folosească resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale, prin stabilirea a 4 obiective-cheie:

 • - protecția mediului prin măsuri care să permită disocierea creșterii economice de impactul negativ asupra mediului;

 • - echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversității culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminării de orice fel;

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.U.

Șoseaua Nicotină nr.116, bt.1011, sc.A etl ap.3. cod poțtal 700714, lăți. România

122/690/2015; RO343808SU Tel. 0767671210, e-mail: alexandru.graur©gmaH.com

 • - prosperitatea economică prin promovarea cunoașterii, inovării, competitivității pentru asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor locuri de muncă abundente și bine plătite;

 • - îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE prin promovarea instituțiilor democratice în slujba păcii, securității și libertății și a principiilor și practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume.

Principalele documente programatice și strategii sectoriale elaborate în România în perioada pre-aderare și post-aderare, care au constituit, în cea mai mare măsura, baza de referință pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă sunt următoarele:

 • - Tratatul de Aderare România Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005. Acesta cuprinde angajamentele concrete ale României de transpunere în practică a întregului acquis comunitar.

 • - Planul Național de Dezvoltare 2007-2013 (PND) - pricipalul document de planificare strategică pentru dezvoltarea economică și socială a țării în concordanță cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

 • - Cadrul Strategic Național de Referință 2007-2013 (CSNR). Acesta stabilește prioritățile de intervenție ale Instrumentelor Structurale ale UE (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune).

Strategia de Dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru trecerea, intr-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare propriu Uniunii Europene, orientat spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

Din perspectiva dezvoltării durabile, obiectivele strategice pe termen scurt, mediu și lung sunt:

 • - Orizont 2014: încorporarea organică a principiilor și practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor și politicilor publice ale României, ca stat membra al UE.

 • - Orizont 2020: atingerea nivelului mediu actual (cu referință la cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de bază ai dezvoltării durabile.

 • - Orizont 2030: apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu și lung, o creștere economică ridicată și, în consecință, o reducere semnificativă a decalajelor economi co-soci ale dintre România și celelalte state membre ale UE. Prin prisma indicatorului sintetic prin care se masoară procesul de convergență reală, respectiv produsul intern brut pe locuitor (PlB/loc), la puteiea de cumpărate slatidaid (PCS), aplicaiea Sliateglei visează condițiile ca PIB/loc exprimat în PCS să depășească, în anul 2013, jumătate din media UE din acei moment, să se apropie de 80% din media UE în anul 2020 și să fie ușor superior nivelului mediu european în anul 2030.

în acest scop sunt prevăzute următoarele direcții principale de acțiune:

 • - îmbunătățirea condițiilor de mediu,

 • - creșterea competitivității unor sectoare cu impact asupra mediului,

S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua NicoUna nr.116, bl.1011, scA etl ap.3, cod poștal 700714. Iași, România

J22/690/201S; RO34380850, Tel. 0767671210, e mail: alexandru.graurOgmail.com

 • - îmbunătățirea calității vieții în mediul rural cu accent pe creșterea veniturilor din activități agricole, silvice și piscicole performante, extinderea serviciilor și utilităților publice, diversificarea activităților non-agricole și a spiritului antreprenori al.

Obiectivul general al CSNR, raportat la situația socio-economică actuală și la nevoile de dezvoltare pe termen mediu ale României, constă în diminuarea disparităților de dezvoltare socio-economică dintre România și statele membre ale Uniunii Europene, prin utilizarea Instrumentelor Structurale.

în acest context, au fost identificate următoarele direcții prioritare:

 • - dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene

 • - creșterea competitivității pe termen lung a economiei românești

 • - dezvoltarea și folosirea mai eficientă a capitalului uman din România

 • - consolidarea unei capacități administrative eficiente

 • - promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate

 • 2,2, Analiza situației existente și identificarea necesităților și deficiențelor

In present, pe amplasament, exista o clădire cu funcțiunea de grădiniță.

Clădirea analizata a fost construită în anul 1940 și are funcțiunea de clădire pentru învățământ - grădiniță.

Distribuția pe încăperi este următoarea:

Parterul are o suprafața utila de 173,36 mp.

Funcționalul este compus din:

• Hol

S= 10,57mp

• CT

S= 1,47mp

• Cancelarie

S~ 10,53mp

• Sala de grupa

S= 27,30mp

• Sala de grupa

S- 26,77mp

• Sala de grupa

S= 16,04mp

• Sala de grupa

S= 26,04mp

• Hol

S~ 4,00mp

® Depozit

S= l,33mp

• Magazie

S= 23,52mp

♦ Magazie

S= 13,20mp

• Magazie

S~ 12,59mp

Corpul de clădire are forma în plan neregulată, dimensiunile maxime ale gabaritului sunt de 37,20 x 7,15 m. Regimul de înălțime al clădirii este P.

Structura de rezistență este realizată din pereți structurali din zidărie portantă, nearmată (ZNA) de cărămidă plină presată, cu mortar de var-ciment. Grosimea pereților structurali este de 35 cm.

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcollna nr.116, bl.1011, st.A et.l ap. 3, cod poțtal 700714, lăți, România

J22/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210, e-mail: alexandrM.graur@gmail.com

Din alcătuirea zidăriei aferente suprastructurii lipsesc elementele verticale de confinare din beton armat de la intersecțiile și colțurile pereților structurali din zidărie. De asemenea, nu există centuri la partea superioară a pereților.

Golurile de uși și ferestre nu au buiandrugi din beton armat.

Planșeul de peste parter este realizat din grinzi de lemn cu umplutură din zgură și podină la partea superioară.

Șarpanta este alcătuită din elemente de lemn ecarisat de rășinoase, cu astereală din scândură și învelitoare din tabla profilată, vopsită de tip țiglă. Căpriorii au secțiunea de 7x10 cm iar popii și panele de 9x14 cm.

Extinderile alăturate, cu rol de magazie, sunt realizate cu structura pereților și a șarpantei din lemn. Pereții sunt placați la interior cu plăci din gips carton, iar la exterior sunt placați cu OSB și cu termoizolație realizată din poiistiren expandat. învelitoarea este realizată din tablă profilată, vopsită de tip țiglă. Cele două tronsoane (corpul din zidărie de cărămidă și anexele din lemn) nu prezintă rost de lucru vertical.

Analizând obiectivul, conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se poate constata faptul că starea de degradare structurală pe ansamblul clădirii este moderată, nefiind constatate degradări accentuate.

Se constată următoarele tipuri de degradări în urma inspecției vizuale:

pereții de zidărie, atât cei interiori cât și cei exteriori, prezintă fisuri și crăpături, cauzate de lipsa elementelor de confinare verticale și orizontale;

pe fațade în zona timpanelor din zidărie, se observă fisuri și crăpături;

la nivelul trotuarelor există degradări (neetanșeități) ce permit infiltrații ale apelor meteorice la fundații.

Alte degradări nu se pot observa la o inspecție vizuală deoarece clădirea este întreținută corespunzător și are efectuate la timp lucrări de întreținere și reparații.

Clădirea nu este prevăzută cu grupuri sanitare interioare.

Având in vedere cele enumerate mai sus, precum si necesitatea unei clădiri funcționale, stabile si care sa respecte normativele in vigoare, privind cerințele fundamentale, se impune reabilitarea, modernizarea si crearea de grupuri sanitare interioare care sa satisfaca cerințele si nevoile localității privind educarea copiilor preșcolari.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Principalul obiectiv urmărit de investiția propusă este îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din zona, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și naturale din spațiul urban in vederea unei dezvoltări suslcnabile.

Asigurarea unei educații incluzive, de calitate, pentru copii, va avea efecte și asupra calității forței de muncă viitoare.

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Ntcollna nr.116. bLIOll, sc.A et.l ap.3, cod pontai 700714. ia»i, România

J22/69O/2O15: RO34380850; Tel. 0767671210. e-mait: alexandru.graur@gmail.com

 • 3. Descrierea construcției existente

 • 3. L Particularități ale amplasamentului

 • a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan / extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Obiectivul de investiție este amplasat în intravilanul localității, pe un teren aflat in domeniul public al municipiului Bacau, fiind vorba despre o parcela de 843 mp, avand următoarele vecinătăți existente:

SV - str. Calea Romanului ( nr. Cad. 85293) - distant minima existenta pana in limita de proprietate - 0,90m, distanta minima existenta pana in axul drumului - 11,30m;

NV - Proprietate private - locuința (nr. Cadastral provizoriu - 2997) -distant minima existent pana in limita de proprietate - lipit de limita de proprietate;

SE - Prop. Biserica Ortodoxa (nr. Cad. 14122) - distanta minima existenta pana in limita de proprietate - 10,46m;

NE - proprietăți particulare - distanta minima existent pana in limita de proprietate - 7,24m;

 • b) relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente si / sau căi de acces posibile Distantele fata de vecinătăți sunt următoarele:

La NV - distanta fata de clădirea vecina - locuința - 1,69m

La SE - distanta fata de clădirea vecina - biserica - 17,76m

La NE - distanta fata de clădirea vecina - C2 (WC) si C3(WC) - 3,17m Distantele fata de clădirile învecinate precum si retragerile fata de toate limitele de proprietate sunt existente ( nu s-au propus extinderi sau modificări asupra amprentei la sol a clădirii studiate).

 • c) datele seismice si climatice

Zona de amplasament este situată în zona seismică cu un ag = 0,28g și Tc - 0,7 sec conform P 100- 1/2006.

Zona de amplasament este situată în zona seismică cu un ag = 0,3 5g și Tc - 0,7 sec conform P 100 - 1/ 2013 (cu modificările și completările din Ordinul nr. 2956/2019).

Zonă încărcări din zăpadă conform CRI-1-3/2012 cu valori de 2,50 kN/m2 la un interval mediu de recurență de 100 ani.

Zonă încărcări date de vânt conform CRI-1-4/2012 cu presiunea de referință vântului de 0,7 kPa la 10 m înălțime.

Conform cu normativul CI07/2005, partea întâi “Normativ privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădirile de locuit” - CI07/1 și partea a doua,

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nicotină nr.116, bf.1011, sc.A et.l ap.3, cod poțtal 700714, lași. România

>22/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210. e-maifc alexandru.graur@gmail.com

“Normativ privind calcului coeficienților globali de izolare termică la clădirile cu altă destinație decât cea de locuire”- CI 07-2, clădirea se află în zona climatică III cu te - -18 °C

 • d) studii de teren:

 • (i) studiul geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

A fost întocmit studiu geotehnic, de către S.C. Element Design S.R.L., anexat prezentei documentatii.

 • (ii) studii de specialitate neceasare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate a terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

A fost întocmit studiu topografic, anexat prezentei documentatii.

 • e) situația utilităților tehnico - edilitare existente

Alimentarea cu apa - in zona exista rețea stradala de alimentare cu apa.

Alimentarea cu energie electrica - obiectivul este racordat la rețeaua de energie electrica din zona.

Alimentarea cu gaze - obiectivul este racordat la rețeaua existenta in zona.

Telefonie - obiectivul este racordat la rețeaua existenta in zona.

Canalizare - in zona exista rețea de canalizare stradala.

 • f) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Principalii factori de risc natural care pot avea impact asupra viitorului obiectiv de investiție sunt cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundațiile. Vulnerabilitatea cauzată de această categorie de riscuri este redusă, din următoarele motive:

 • - Din punct de vedere seismic și geologico-tectonic, zona studiată se află în condițiile specifice județului Bacau, găsindu-se sub influența cutremurelor de tip „moldavic” ce au epicentrul în zona Vrancei.

Conform reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, în zona municipiului Bacau, județul Bacau, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR - 225 ani, are următoarele valori:

Accelerația terenului pentru proiectare: ag-0.35g

Perioada de control (colț) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată perioada de colț are valoarea Tc= 0,70 sec.

Proiectarea se va face în concordanță cu caracteristicile mișcărilor seismice, dar și cu comportamentul construcțiilor în timpul cutremurelor.

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcolina nr.116, bl.1011, sc.A et.l ap.3, cod pofta I 700714. lași, România

J22/69072015; R034380S50; Tel. 0767671210, e-mail: alexandru.graur<3>gmaiLcom

 • - Raportat la riscurile geomorfologice (alunecări de teren), arealul zonei județului Bacau, se încadrează din punct de vedere al riscului de alunecări de teren în zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren de tip primare.

 • - Din punct de vedere al riscului la inundații, arealul municipiului Bacau aparține zonei cu o cantitate maximă de precipitații scăzută în 24 de ore, estimată a fi cuprinsă în intervalul (100+150)mm cu posibilitatea apariției unor inundații ca urmare a scurgerilor pe torenți si pe cursuri de apa.

Elementele hidrologice și geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru suprafața de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a revărsării unui curs de apă și/ sau a scurgerilor masive de pe torenți.

 • - Vulnerabilitatea față de alte riscuri climatice care pot afecta obiectivul (secetă, valuri de frig, îngheț, chiciură, vânturi puternice, valuri de căldură tropicală, grindină, vijelii, oraje) este redusă, acestea nu vor afecta obiectivul, din următoarele motive:

 • ■ Se va respecta adâncimea de îngheț specifică zonei;

 • ■ Materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice,

 • ■ Se vor folosi materiale izolatoare astfel încât temperaturile exterioare extreme (foarte scăzute / foarte ridicate) sa nu afecteze confortul termic interior,

 • ■ Obiectivul de investiție va respecta normativele privind securitatea la incendiu.

Referitor la factorii de risc antropic (accidente datorate muniției neexplodate sau a armelor artizanale, accidente nucleare, chimice și biologice, accidente majore pe căile de comunicații, incendii de mari proporții, accidente în subteran, epizootii, zoonoze), probabilitatea ca aceștia să aibă impact asupra viitoarei investiții este foarte redusă spre inexistentă, deoarece:

 • - în imediata vecinătate nu există căi majore de circulație (drumuri naționale, autostrăzi, căi ferate);

 • - în zonă nu există surse active de noxe din activități de producție;

 • - în imediata vecinătate nu există obiective care manevrează substanțe periculoase, care pot genera incendii sau explozii (stație de alimentare cu combustibil, punct de schimbare butelii);

 • - Nu au fost semnalate în zonă accidente în subteran, prăbușiri, surpări.

 • g) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate.

Teienul pe cate se va icaliza investiția nu este inclus in nici o zonă de protecție a unui monument istoric.

 • 3.2 Regimul juridic

 • a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preempțiune;

CD

S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcollna nr.116, bl.1011, sc.A et.l ap.3, cod poțtal 700714. lăți. România

J22/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210. e-mall: alexandru.graur©gmail.com


Imobilul este situat in intravilanul municipiului Bacau si aparține domeniului public al municipiului Bacau conform extrasului de carte funciara nr. 66075/13.08.2019.

Folosința actuala - teren curți construcții, grădiniță, WC.

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 - zona instituții publice, servicii, inclusa in UTR 22.

 • b) Destinația construcției existente

Construcția existenta cu destinația de - unitate de invatamant ( grădiniță).

 • c) Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum $i zonele de protecție ale acestora $i în zone construite protejate, după caz;

Terenul pe care se va realiza investiția nu este inclus în nici o zonă de protecție a unui monument istoric.

 • d) Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz.

Imobilul este situate in intravilanul municipiului Bacau si aparține domeniului public al municipiului Bacau conform extrasului de carte funciara nr. 66075/13.08.2019.

Folosința actuala - teren curți construcții, grădiniță, WC.

Funcțiunea aprobata prin PUG/2012 - zona instituții publice, servicii, inclusa in UTR 22.

Viitoarea investiție se încadrează în utilizările admise, conform Regulamentului Local de Urbanism.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • a) categoria si clasa de importanță:

Conform P 100 - 1/2013, construcția se încadrează în clasa III de importanță;

Conform Ordinului MLPAT nr. 31/N-1995, privind stabilirea categoriei de importanță a construcției, clădirea se încadrează în categoria de importanță C.

 • b) cod în lista monumenteloi istorice, după caz

Nu este cazul.

 • c) an / ani / perioade de construire pentru fiecare corp de construcției

Imobilul a fost construit în anul 1940.

 • d) suprafața construită;

Suprafața construita existenta - 233,49mp

CD

 • e) suprafața construită desfășurată;

Suprafața desfasurata existenta = 233,49mp

 • f) valoarea de inventar a construcției;

Corp CI-grădinița = 435 700,00 lei

 • g) alți parametri, în funcție de specificul si natura construcției existente.

Nu este cazul

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și / sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturala - istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiale, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Pentru clădirile existente a fost întocmită o expertiza tehnica, de către expert tehnic atestat MLPAT nr. 194/1992, Ing. Constantin Firtea.

Corpul de clădire are forma în plan neregulată, dimensiunile maxime ale gabaritului sunt de 37,20 x 7,15 m. Regimul de înălțime al clădirii este P.

Structura de rezistență este realizată din pereți structurali din zidărie portantă, nearmată (ZNA) de cărămidă plină presată, cu mortar de var-ciment. Grosimea pereților structurali este de 35 cm.

Din alcătuirea zidăriei aferente suprastructurii lipsesc elementele verticale de confinare din beton armat de la intersecțiile și colțurile pereților structurali din zidărie. De asemenea, nu există centuri la partea superioară a pereților.

Golurile de uși și ferestre nu au buiandrugi din beton armat.

Planșeul de peste parter este realizat din grinzi de lemn cu umplutură din zgură și podină la partea superioară.

Șarpanta este alcătuită din elemente de lemn ecarisat de rășinoase, cu astereală din scândură și învelitoare din tablă profilată, vopsită de tip țiglă. Căpriorii au secțiunea de 7x10 cm, iar popii și panele de 9x14 cm.

Extinderile alăturate, cu rol de magazie, sunt realizate cu structura pereților și a șarpantei din lemn. Pereții sunt placați la interior cu plăci din gips carton, iar la exterior sunt placați cu OSB și cu termoizolație realizată din polistiren expandat. învelitoarea este realizată din tablă profilată, vopsită de tip țiglă. Cele două tronsoane (corpul din zidărie de cărămidă și anexele din lemn) nu prezintă rost de lucru vertical.

Fundația clădirii este o fundație continuă sub pereții structurali din zidărie de cărămidă, realizată din piatră cu liant de var cu nisip.

CD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Ni colina nr,116. bl.10X1, se. A et.l ap3, cod postat 700714, tați. România

J22/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210, e-mail: alexandru.graur@gmail.com

Adâncimea de fundare este de 120 cm față de C.T.A., lățimea fundației fiind egală cu cea a pereților.

Analizând obiectivul, conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se poate constata faptul că starea de degradare structurală pe ansamblul clădirii este moderată, neiiind constatate degradări accentuate.

Se constată următoarele tipuri de degradări în urma inspecției vizuale:

 • - pereții de zidărie, atât cei interiori cât și cei exteriori, prezintă fisuri și crăpături, cauzate de lipsa elementelor de confînare verticale și orizontale;

 • - pe fațade în zona timpanelor din zidărie, se observă fisuri și crăpături;

 • - la nivelul trotuarelor există degradări (neetanșeități) ce permit infiltrații ale apelor meteorice la fundații.

Alte degradări nu se pot observa la o inspecție vizuală deoarece clădirea este întreținută corespunzător și are efectuate la timp lucrări de întreținere și reparații.

Din cauza faptului că structura analizată se încadrteă: în clasa de risc seismic 1

 • II, sunt necesare măsuri de intervenție la ny/dul stiucj^uDde rezistență, după cum urmează:

  VARIANTA 1 (optimală)  sale din lemn, deteriorate de la nivelul


Se vor înlocui local, element șarpantei existente;

Se vor ignifuga elementele structurfde^ale Șa^^tei^mipotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

Se vor înlocui elementele deteriorate din structura planșeului de lemn existent;

Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

 • - Se vor realiza cămășuieli din mortar de ciment M10 armate cu plase sudate de tip SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton clasa CI6/20 armat, în grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuieli le se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

 • - Centurile propuse se vor executa sub cota planșeului din lemn existent, în șlițuri tăiate în zidăria existentă, pe o adâncime de 15 cm; centurile se vor realiza din beton clasa C16/20, armat cu bare independente din oțel beton PC52;

 • - La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

Se va desface pardoseala existentă local, în dreptul cămășuie Iilor, și se vor efectua reparații cu beton clasa CI6/20;

Golurile de uși și terestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa CI6/20;

CD

Se va realiza un sistem termO’hidroizolant-.perimetraPfeniyelul soclului clădirii, sub '                  ' ' 'Ar "X

cota terenului amenajat;                                        \

Se vor efectua lucrări de etanșeitate la/jh^elul^^ai^ii, prin intermediul unui dop

de bitum;Se va desface învelitoarea, șarpanta și Se vor realiza cămășuieli din mortar

cu plase sudate de tip


SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton armat în

grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuielile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

Se vor executa centuri pe toată lățimea zidurilor existente, și vor avea înălțimea de 25 cm; Se va realiza un planșeu din beton în grosime de 13 cm, armat cu bare independente din oțel-beton PC52; centurile și planșeul se vor turna monolit cu beton

clasa CI 6/20;

Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

Se va desface pardoseala existentă; se va executa placa suport pardoseală din beton clasa CI6/20 armat cu plase sudate de tip SPPB 05x100/05x100; se vor realiza straturile termo-hidroizolante aferente, în grosime de 10 cm fiecare;

La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa C16/20;

Se va realiza un sistem termo-hidroizolant perimetrul la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;

Se vor efectua lucrări de etanșeitate la nivelul trotuarului, prin intermediul unui dop de bitum;

Acoperișul se va executa în varianta șarpantă din lemn ecarisat de rășinoase, protejat împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

Expertul recomandă adoptarea primei soluții (optimală) considerând eficiența tehnico-economică a acesteia. Varianta maximală, care deși acoperă o gamă mai largă de probleme care pot apărea în exploatare pe termen lung, este o soluție care din punct de vedere economic este mai dezavantajoasă față de prima soluție.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

CD

Corpul de clădire are forma în plan neregulată, dimensiunile maxime ale gabaritului sunt de 37,20 x 7,15 m. Regimul de înălțime al clădirii este P.

Structura de rezistență este realizată din pereți structurali din zidărie portantă, nearmată (ZNA) de cărămidă plină presată, cu mortar de var-ciment. Grosimea pereților structurali este de 35 cm.

Din alcătuirea zidăriei aferente suprastructurii lipsesc elementele verticale de confinare din beton armat de la intersecțiile și colțurile pereților structurali din zidărie. De asemenea, nu există centuri la partea superioară a pereților.

Golurile de uși și ferestre nu au buiandrugi din beton armat.

Planșeul de peste parter este realizat din grinzi de lemn cu umplutură din zgură și podină la partea superioară.

Șarpanta este alcătuită din elemente de lemn ecarisat de rășinoase, cu astereală din scândură și învelitoare din tablă profilată, vopsită de tip țiglă. Căpriorii au secțiunea de 7x10 cm iar popii și panele de 9x14 cm.

Extinderile alăturate, cu rol de magazie, sunt realizate cu structura pereților și a șarpantei din lemn. Pereții sunt placați la interior cu plăci din gips carton, iar la exterior sunt placați cu OSB și cu termoizolație realizată din polistiren expandat. învelitoarea este realizată din tablă profilată, vopsită de tip țiglă. Cele două tronsoane (corpul din zidărie de cărămidă și anexele din lemn) nu prezintă rost de lucru vertical.

Analizând obiectivul, conform actualelor prevederi referitoare la rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare se poate constata faptul că starea de degradare structurală pe ansamblul clădirii este moderată, nefiind constatate degradări accentuate.

Se constată următoarele tipuri de degradări în urma inspecției vizuale:

pereții de zidărie, atât cei interiori cât și cei exteriori, prezintă fisuri și crăpături, cauzate de lipsa elementelor de confinare verticale și orizontale;

pe fațade în zona timpanelor din zidărie, se observă fisuri și crăpături;

la nivelul trotuarelor există degradări (neetanșeități) ce permit infiltrații ale apelor meteorice la fundații.

Alte degradări nu se pot observa la o inspecție vizuală deoarece clădirea este întreținută corespunzător și are efectuate la timp lucrări de întreținere și reparații.

Din punct de vedere ai izolării termice, corpul de clădire beneficiază de protecție suplimentară, zidurile exterioare fiind din cărămidă plină, grosime de 35cm, tencuite la interior și exterior și placate cu un strat de polistiren în grosime de lOcm.

încălzirea se realizează de la centrală termică proprie;

 • - Apa caldă menajeră este distribuită de la centrală termică proprie;

 • - Clădirea este dotată cu instalație de iluminat.

Din punct de vedere al asigurării cerințelor fundamentale, conform legii, clădirea existenta nu îndeplinește in totalitate nici una din aceste cerințe.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz.

Nu este cazul.

 • 4. Concluziile expertizei tehnice, și, după, caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de diagnosticare!:

 • a) clasa de risc seismic;

Se apreciază construcțiile ca aparținând clasei de risc seismic Rs III.

Conform PI00 - 1/2006; CR 6/2006 și PI00 - 3/2008 construcțiile încadrate în clasa Rs III, sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.                                                                      ___

X G \      ./0  _____

 • b) prezentarea a minimum două soluții ^eanterv^htie^ \     \       /

iFV                 \     \      :7     Z n\U< .

i s i i i 10 im I '1-

In expertiza tehnica sunt prezentate următoarele^olurifde irfe^entift^,  / Aty L

Se vor înlocui local, elementele stn/ctural^diRJtâaBî^eteriorate de laSo^luL șarpantei existente;

Se vor ignifuga elementele structurale ale șarpantei împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

 • - Se vor înlocui elementele deteriorate din structura planșeului de lemn existent;

Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

 • - Se vor realiza cămășuieli din mortar de ciment M10 armate cu plase sudate de tip SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton clasa C16/20 armat, în grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuielile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

Centurile propuse se vor executa sub cota planșeului din lemn existent, în șlițuri tăiate în zidăria existentă, pe o adâncime de 15 cm; centurile se vor realiza din beton clasa CI6/20, armat cu bare independente din oțel-beton PC52;

 • - La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

 • - Se va desface pardoseala existentă local, în dreptul cămășuielilor, și se vor efectua reparații cu beton clasa CI6/20;

CD

Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton

armat clasa C16/20;                           -----

Se va realiza un sistem termo-hidroizojattt pehi^lAlVj^B^elul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;                                   \

Se vor efectua lucrări de etanșeitate^,nivelm■ tyotuaru ui, prin intermediul unui dop de bitum;

/«I


VARIANTA 2 (maximal

Se va desface învelitoarea. șarpanta și

Se vor realiza cămășuieli din mortar de cimeâUM1.0;::âfmate cu plase sudate de tip

SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton armat în

grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuielile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

Se vor executa centuri pe toată lățimea zidurilor existente, și vor avea înălțimea de 25 cm; Se va realiza un planșeu din beton în grosime de 13 cm, armat cu bare independente din oțel-beton PC52; centurile și planșeul se vor turna monolit cu beton clasa CI6/20;

Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

Se va desface pardoseala existentă; se va executa placa suport pardoseală din beton clasa CI 6/20 armat cu plase sudate de tip SPPB 05x100/05x100; se vor realiza straturile termo-hidroizolante aferente, în grosime de 10 cm fiecare;

La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa CI6/20;

Se va realiza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;

Se vor efectua lucrări de etanșeitate la nivelul trotuarului, prin intermediul unui dop de bitum;

Acoperișul se va executa în varianta șarpantă din lemn ecarisat de rășinoase, protejat împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

CD

 • c) soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Soluții tehnice propuse de către expertul tehnic

Expertul recomandă adoptarea primei soluții (optimală) considerând eficiența tehnico-economică a acesteia. Varianta maximală, care deși acoperă o gamă mai largă de probleme care pot apărea în exploatare pe termen lung, este o soluție care din punct de vedere economic este mai dezavantajoasă față de prima soluție.


.0     -r 4 ti

 • d) recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform \ cerințelor și conform exigențelor de calitate.

CERINȚA - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor înlocui local, elementele structurale din lemn, deteri șarpantei existente;

Se vor ignifuga elementele structurale ale șarpantei împotriva acțiunii agențiloD^ biologici xilofagi și a focului;

Se vor înlocui elementele deteriorate din structura planșeului de lemn existent;

Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

 • - Se vor realiza cămășuieli din mortar de ciment Ml O armate cu plase sudate de tip SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton clasa CI6/20 armat, în grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuielile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

Centurile propuse se vor executa sub cota planșeului din lemn existent, în șlițuri tăiate în zidăria existentă, pe o adâncime de 15 cm; centurile se vor realiza din beton clasa CI6/20, armat cu bare independente din oțel-beton PC52;

La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

 • - Se va desface pardoseala existentă local, în dreptul cămășuielilor, și se vor efectua reparații cu beton clasa CI6/20;

 • - Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa CI6/20;

 • - Se va realiza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;

 • - Se vor efectua lucrări de etanșeitate la nivelul trotuarului, prin intermediul unui dop de bitum;

CERINȚA - SECURITATE LA INCENDIU

Va fi respectat normativul de siguranță la foc a construcțiilor.

se va realiza o centrala de semnalizare si alarmare in caz de incendiu;

- planseul din lemn (tavanul) se va placa cu gips-carton rezistent la foc 45 min; se va ignifuga șarpanta si planseul din lemn;

CERINȚA - IGIENA, SANATATE SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

 • - în zonă nu există surse active de noxe din activitati de producție.

 • - construcția va fi astfel proiectata încât închiderile exterioare (pereți, tamplarie) si compartimentările executate din materiale rezistente, ușoare si etanșe, sa protejeze spațiul interior fata de eventualele noxe din exterior sau surse de zgomot.

 • - calitatea aerului în încăperi se va asigură prin ventilare naturală. S-au prevăzut ochiuri mobile la ferestre care prin deschidere periodica pot asigura schimbul de aer minim. Mijloacele de ventilație trebuie să asigure o primenire a aerului de cel puțin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile de grupă din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari.

încăperile destinate copiilor se vor ventila în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. în aceste perioade copiii și tinerii vor părăsi obligatoriu încăperea.

 • - se vor prevedea materiale de construcție și finisaje de calitate, care nu conțin formaldehidă sau substanțe radioactive, asigurând o ambianță interioară Iară degajări de substanțe nocive, de gaze toxice sau emanații periculoase, de radiații, care ar putea periclita sănatatea ocupantilor spatiilor respective.

 • - calitatea finisajelor prevăzute la pereți, echipamente și dotări conform normelor în vigoare, asigură condițiile de menținere a igienei, curățirea și igienizarea spațiilor, igiena ocupanților, etc.

 • - în privința iluminatului, se va asigura cantitatea și calitatea luminii naturale și artificiale, astfel încât utilizatorii clădirii să-și poată desfășura activitățile în mod corespunzător, în condiții de igienă și sănătate. Suprafața ferestrelor raportată la suprafața încăperilor asigura iluminatul natural minimal, specific pentru fiecare încăpere funcție de destinație, conform normelor si STAS 6221/67 si 6646/66. Iluminatul artificial general completează iluminatul natural.

Printre masurile specifice acestei exigente se vor prevedea următoarele :

instalații sanitare corespunzătoare, asigurând alimentarea cu apă caldă menajeră, apă potabilă, canalizarea apelor uzate, obiecte sanitare specifice, etc.

evacuarea deșeurilor solide menajere se va face organizat, în baza contractului cu firmă specializată.

- instalații de încălzire care să asigure confortul termic

- în conformitate cu prevederile Ordinului 1955/1995 privind normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, se vor implementate măsuri specifice pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare.

CERINȚA - SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

CD

Din punct de vedere al siguranței circulației pietonale trebuie asigurata protecția persoanelor împotriva riscului de accidentare atat in interiorul clădirii (circulatii orizontale si verticale), cat si in exteriorul acesteia.

 • - conform STAS 2965 pardoselile din gresie antiderapantă la interior si la treptele exterioare, asigură un coeficient de frecare minim 0.4,

 • - ferestrele vor fi prevăzute ochiuri mobile cu deschiderea interioară, astfel încât să poată fi curățate din interior.

 • - soluția propusă se va încadra în prevederile din S.T.A.S. 6131 privind dimensionarea parapeților și balustradelor la scări și goluri în pereți și tavane, interioare și exterioare. De asemeni, scările și treptele au fost dimensionate avand în vedere prevederile S.T.A.S. 2965.

 • - între elementele de construcție sau între acestea și mobilier nu vor exista surse de agățare, lovire sau rănire. Ușile interioare, cu excepția celor de la grupurile sanitare au lățimea de 0,90 m .

 • - clădirea va fi prevăzută cu instalații interioare de încălzire, electrice, sanitare, toate proiectate conform normelor în vigoare, cu parametri ce asigură protecția utilizatorilor.

 • • alunecare - stratul de uzură pe căile pietonale este sub 5% în profil longitudinal și sub 2% în profil transversal

 • - împiedicare - denivelări mai mici de 2,5 cm pe căile de circulație pietonală, rosturile dintre dalele de pavaj fiind mult sub 1,5 cm

coliziunea cu vehicule în mișcare - căile pietonale sunt diferențiate de cele carosabile prin bordurile prevăzute la separarea zonelor, acestea fiind de 15 cm înălțime.

CERINȚA - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Obiectivul nu va crea zgomote si vibrații care depasesc limita admisa in zona.

Nivelul de zgomot (acustic-echivalent continuu Leq) în încăperile pentru activitatea teoretică a copiilor și tinerilor nu va depăși 35 dB (A), curba de zgomot 30.

CERINȚA - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Pentru reducerea consumului de energie în exploatare sunt prevăzute masuri speciale pentru izolarea termica a spațiului interior prin:

 • ♦ placarea închiderilor exterioare din cărămidă cu polistiren expandat de 10 cm grosime;

 • • termoizolare soclu cu un strat de 5 cm de polistiren extrudat striat, ce se continuă sub cota CTS cu 30 cm;

 • • tâmplărie exterioară din PVC va fi bine izolată pentru a evita pierderile de căldură în sezonul rece sau izolația în sezonul cald;

 • • lipsa punților termice spre exterior;

 • • s-a asigurat etanșeitatea elementelor de închidere, etanșeitatea rosturilor la îmbinările elementelor de construcție și pe conturul tâmplăriei exterioare;

 • • termoizolare placa pe sol si planseu superior;

 • • colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș prin jgheaburi si burlane și dirijarea acestora la sistemul de canalizare sau îndepărtarea de imobil.

CERINȚA - UTILIZARE SUSTENABILA SI RESURSELOR NATURALE

CD

Scopul este de a reduce impacturile negative asupra mediului, generate de utilizarea resurselor naturale (epuizarea resurselor și poluarea).

Pentru a atinge aceasta tinta, produsele utilizate in construcție sunt prevăzute judicios, fara a compromite integritatea mediului natural

Proiectarea imobilului s-a făcut astfel încât acesta, pe toată durata lui de viață - executarea, exploatare, postutilizare - să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic, împiedicarea poluării mediului exterior prin degajare de noxe din interiorul clădirii.

Pentru realizarea obiectivului nu vor fi afectati factorii de mediu.

După finalizarea obiectivului, terenul va fi amenajat si adus la starea sa naturala, spatiile libere vor fi amenajate si plantate cu gazon si diferite specii de arbuști.

Deseurile vor fi colectatate in europubele si transportate de către o firma specializata sau de către beneficiar la groapa de gunoi a localității.

 • 5, Identificarea scenariilor / opțiunilor tehnico-economice (minimum două) și analiza detaliată a acestora.

în conformitate cu situația existentă și scopurile urmărite, au fost studiate două scenarii pentru realizarea obiectivului de investiții:

Scenariul 1 - Consolidarea clădirilor existente, conform variantei 1 din expertiza tehnica;

Scenariul 2 - Consolidarea clădirilor existente, conform variantei 2 din expertiza tehnica;

 • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • a) descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și / sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale / nestructurale, cu / fără modificarea configurației și / sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale / nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente;

Scenariul 1 - Consolidarea clădirilor existente, conform variantei 1 din expertiza tehnica;

Lucrările propuse constau in:

 • 1. Consolidare ( conf. Expertiza tehnica):

 • - Se vor înlocui local, elementele structurale din lemn, deteriorate de la nivelul șarpantei existente:

 • - Se vor ignifuga elementele structurale ale șarpantei împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nkoltna nr.116. bl.1011, sc.A et.l ap.3, cod poțtaf 700714, lăți, România

J22/690/2015; RO34380850: Tel 0767671210. e-mait: alexandru.graur@gmail.com

 • - Se vor înlocui elementele deteriorate din structura planșeului de lemn existent;

Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

Se vor realiza cămășuieli din mortar de ciment M10 armate cu plase sudate de tip SPPB ©6x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton clasa CI6/20 armat, în grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuielile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

 • - Centurile propuse se vor executa sub cota planșeului din lemn existent, în șlițuri tăiate în zidăria existentă, pe o adâncime de 15 cm; centurile se vor realiza din beton clasa CI 6/20, armat cu bare independente din oțel-beton PC52;

 • - La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

 • - Se va desface pardoseala existentă local, în dreptul cămășuielilor, și se vor efectua reparații cu beton clasa CI6/20;

 • - Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa CI6/20;

Se va realiza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;

Se vor efectua lucrări de etanșeitate la nivelul trotuarului, prin intermediul unui dop de bitum;

 • 2. Realizarea lucrărilor de protecție la incendiu;

 • 3. Marirea ferestrelor la sălile de grupa pentru asigurarea iluminatului necesar;

 • 4. Amenajarea grupurilor sanitare interioare;

Scenariul 2 - Consolidarea clădirilor existente, conform variantei 2 din expertiza tehnica;

Lucrările propuse constau in:

 • 1. Consolidare ( conf Expertiza tehnica):

Se va desface învelitoarea, șarpanta și planșeul din lemn existent;

Se voi leallza cămășuieli din mortar de ciment M10 armate cu plase sudate de tip SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton armat în grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuielile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

Se vor executa centuri pe toată lățimea zidurilor existente, și vor avea înălțimea de 25 cm; Se va realiza un planșeu din beton în grosime de 13 cm, armat cu bare independente din oțel-beton PC52; centurile și planșeul se vor turna monolit cu beton clasa CI6/20;

CD

S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcdlna nr.116, bl. 1011. sc.A et.l ap3, cod poștal 700714. Iași. România

J22/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210, e-mall: alexandru.graur©gmall.com


Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

Se va desface pardoseala existentă; se va executa placa suport pardoseală din beton clasa CI6/20 armat cu plase sudate de tip SPPB 05x100/05x100; se vor realiza straturile termo-hidroizolante aferente, în grosime de 10 cm fiecare;

La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa C16/20;

Se va realiza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;

Se vor efectua lucrări de etanșeitate la nivelul trotuarului, prin intermediul unui dop de bitum;

Acoperișul se va executa în varianta șarpantă din lemn ecarisat de rășinoase, protejat împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

 • 2. Realizarea lucrărilor de protecție la incendiu;

 • 3. Marirea ferestrelor la sălile de grupa pentru asigurarea iluminatului necesar;

 • 4. Amenajarea grupurilor sanitare interioare;

 • b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea / înlocuirea instalațiilor / echipamentelor aferente construcției, demontări / montări, debranșări / branșări, finisaje la interior / exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate;

Lucrările de instalatii, amenajare grupuri sanitare interioare si reparatii sunt necesare din punct de vedere funcțional in ambele scenarii propuse si sunt identice.

 • c) analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici $i naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția;

Principalii factori de risc natural care pot avea impact asupra viitorului obiectiv de investiție sunt cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundațiile. Vulnerabilitatea cauzată de această categorie de riscuri este redusă, din următoarele motive:

 • - Din punct de vedere seismic și geologico-tectonic, zona studiată se află în condițiile specifice județului Bacau, găsindu-se sub influența cutremurelor de tip „moldavic” ce au epicentrul în zona Vrancei.

Conform reglementării tehnice “Cod de proiectare seismică - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului

DS.C. ELEMENT DE5K5N 5. FUL.

Șoseaua NlcoUna nr.116, bl.1011, sc.A et.l ap.3. cod poștal 700714, iași, România

J22/690/2015; RO343808S0: Tel. 0767671210, e-mail: al«xandru.graur<â»gmaii.com

pentru proiectare, în zona municipiului Bacau, județul Bacau, pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani, are următoarele valori:

Accelerația terenului pentru proiectare: ag-0.35g

Perioada de control (colț) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime în spectrul de accelerații absolute și zona de valori maxime în spectrul de viteze relative. Pentru zona studiată perioada de colț are valoarea Tc= 0,70 sec.

Proiectarea se va face în concordanță cu caracteristicile mișcărilor seismice, dar și cu comportamentul construcțiilor în timpul cutremurelor,

 • - Raportat la riscurile geomorfologice (alunecări de teren), arealul zonei județului Bacau, se încadrează din punct de vedere al riscului de alunecări de teren în zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren de tip primare.

Din punct de vedere al riscului la inundații, arealul municipiului Bacau aparține zonei cu o cantitate maximă de precipitații scăzută în 24 de ore, estimată a fi cuprinsă în intervalul (100-H50)mm cu posibilitatea apariției unor inundații ca urmare a scurgerilor pe torenți si pe cursuri de apa.

Elementele hidrologice și geomorfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru suprafața de teren investigată, un risc de inundare a zonei ca urmare a revărsării unui curs de apă și/ sau a scurgerilor masive de pe torenți.

 • - Vulnerabilitatea față de alte riscuri climatice care pot afecta obiectivul (secetă, valuri de frig, îngheț, chiciură, vânturi puternice, valuri de căldură tropicală, grindină, vijelii, oraje) este redusă, acestea nu vor afecta obiectivul, din următoarele motive:

 • ■ Se va respecta adâncimea de îngheț specifică zonei;

 • • Materialele folosite sunt rezistente la sarcini mecanice,

 • • Se vor folosi materiale izolatoare astfel încât temperaturile exterioare extreme (foarte scăzute / foarte ridicate) sa nu afecteze confortul termic interior,

" Obiectivul de investiție va respecta normativele privind securitatea la incendiu.

Referitor la factorii de risc antropic (accidente datorate muniției neexplodate sau a armelor artizanale, accidente nucleare, chimice și biologice, accidente majore pe căile de comunicații, incendii de mari proporții, accidente în subteran, epizootii, zoonoze), probabilitatea ca aceștia să aibă impact asupra viitoarei investiții este foarte redusă spre inexistentă, deoarece:

 • - în imediata vecinătate nu există căi majore de circulație (drumuri naționale, autostrăzi, căi ferate);

 • în zonă nu există surse active de noxe din activități de producție;

 • în imediata vecinătate nu există obiective care manevrează substanțe periculoase, care pot genera incendii sau explozii (stație de alimentare cu combustibil, punct de schimbare butelii);

Nu au fost semnalate în zonă accidente în subteran, prăbușiri, surpări.

CD

 • d) informații privind posibile interferențe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate;

Terenul pe care se va realiza investiția nu este inclus în nici o zonă de protecție a unui monument istoric.

 • e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de investiție;

In ambele scenarii, caracteristicile si parametrii specifici investiției sunt la fel:

Funcțiunea - Grădiniță

Suprafața teren = 843mp

Clădire studiata:

C1 - Grădiniță - Sc-Sd- 202,04mp

Regim de inaltime - P

H maxim = 7,05m

C3 - Magazie - Sc=Sd= 14,00mp, P

Alte clădiri existente pe amplasament:

C2- Wc - Sc=Sd - 7,45mp, P

C4- WC - Sc=Sd=10,00mp, P

Total suprafața construita si desfasurata = 233,49mp

Procent de ocupare a terenului (POT) - 27,70% (existent)

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - 0,28 (existent)

Categoria de importanta ( conform HGR nr. 776/1997) - C z

Clasa de importanta (conform Codului de proiectare seismica PI00/1 - 2013) - III

Suprafața utila existenta = 173,36 mp

Suprafața utila propusa = 172,98 mp

H parter = 3,45m

Categoria de importanta ( conform HGR nr. 776/1997) - C

Clasa de importanta ( Conform Codului de proiectare seismica PI00/1 - 2006) - HI

După modernizare distribuția pe încăperi va fi urmatoarea:

 • - Parterul are o suprafața utila de 172,98 mp.

Funcționalul este compus din:

S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua NIcoBna nr.2.16, bt.1011, sc.A et.l ap.3. cod poștal 700714, Iași, România

J22/690/2015; R034380850; Te!. 0767671210. e mati: a1exandru.graur@gmail.com

• Hol

S~ 9,00mp

• CT

S= l,47mp

• ECS

S- l,31mp

• Cancelarie

S- 10,5 3 mp

• Sala de grupa

S~ 27,30mp

♦ Hol

S= 8,60mp

• G. S. personae cu handicap/ educatoare

S= 4,08mp

• G.S. copii

S= 13,28mp

• Sala dc grupa

S= I4,32mp

• Sala de grupa

S= 26,04mp

♦ Hol

S= 7,74mp

• Magazie

S= 23,52mp

• Magazie

S= 13,20mp

• Magazie

S= 12,59mp

Conform Ordinului 1955/1995, este asigurat un cubaj minim de 5 mc/copil ( 16^oț^x^ mc « 80mc, iar 80 mc / 3,00m = 26,66mp) in sălile de grupa, avand in vedere qfsMile^tfîWG folosite doar pentru procesul instructiv- educativ, nu si pentru dormit.                 /

Sistemul constructiv - intervenții propuse:                         p

Se vor înlocui local, elementele structurale din lemn, deteriorate dX^i șarpantei existente;                                                               X?' E

Se vor ignifuga elementele structurale ale șarpantei împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

Se vor înlocui elementele deteriorate din structura planșeului de lemn existent;

Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

Se vor realiza cămășuieli din mortar de ciment M10 armate cu plase sudate de tip SPPB 06x100/06x100, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton clasa CI6/20 armat, în grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuieiile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize;

Centurile propuse se vor executa sub cota planșeului din lemn existent, în șlițuri tăiate în zidăria existentă, pe o adâncime de 15 cm; centurile se vor realiza din beton clasa CI6/20, armat cu bare independente din oțel-beton PC52;

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nkolkia nr.116, bl. 1011, se.A etl ap.3, cod poțtal 700714, lăți. România

J22/690/2015: RO34380850; Tel. 0767671210, e-mail: a ie xan d ru.gr au r<3>g mail.com

La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

Se va desface pardoseala existentă local, în dreptul cămășuielilor, și se vor efectua reparații cu beton clasa CI6/20;

Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa CI6/20;

Se va realiza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;

Se vor efectua lucrări de etanșeitate la nivelul trotuarului, prin intermediul unui dop de bitum;

- Se va mari suprafața ferestrelor pentru a asigura iluminatul optim, raportat la suprafața pardoselii.

închiderile exterioare si compartimentări interioare

Se pastreaza închiderile exterioare existent cu pereți din zidărie de cărămidă, la care se adauga termosistemul - polistiren de 10 cm grosime si închiderile cu pereți din lemn la magazii.

Se pastreaza compartimentările interioare existente, iar cele propuse se realizează cu pereți din gips carton de 10 si 15 cm grosime.

Finisaje interioare

Pardoseli - gresie in holuri, grupuri sanitare;

parchet in săli de grupa , spațiu profesori.

 • • Pereții si tavanul -faianța la pereții de la baie si var lavabil in restul spatiilor ;

 • • Tamplarie interioara - lemn pentru ușile de la sălile de grupa si tamplarie din PVC pentru grupuri sanitare si restul spatiilor.

Finisaje exterioare

 • ♦ Tencuiala decorativa la exterior si tencuiala soclu;

 • • Tamplarie din PVC cu geam termopan;

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Alimentarea cu apa rece a clădirii - clădirea este racordata la reteau de apa existent in zona;

Alimentarea cu apa calda va fi asigurata cu ajutorul centralei termice propuse.

S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nicotină nr.116. bl.1011, sc A etl ap.3, cod poștal 700714, iași. România

J22/690/2015; R034380830; Tel. 0767671210. •>mail: aiexandru.graur@gmail.coni

Evacuarea apelor uzate menajere se realizează in reteau de canalizare existent in zona.


Alimentarea cu

electrica din zona.

Alimentarea cu agent te

termice, propuse, ce functioneazc

Descrierea instalațiilor:

Instalații sanitare J

Alimentarea cu apa rea

Alimentarea cu apa se vâ

prin intermediul unei conducte P

Distribuția apei reci se ve

inserție de aluminiu montate aparent l^p^^t^iîS^distribuitoare iar de la distribuitoare la obiectele sanitare se va face cu țeava din polietilena reticulata tip PE-Xa izolata montata prin sapa sau pereți după caz,

Apa rece de consum va îndeplini condițiile de potabilitate conform prescripțiilor prevăzute în Legea 458/2002 modificată și completată cu Legea 311/2004.

Alimentarea cu apa calda se va realiza de la cazanul mural individual in condensatie. cu capacitatea termica Q=33 kW. Prepararea apei calde menajera se va face in mod instantaneu in modul „prioritar apa calda”.

Distribuția a.c.c. la punctele de consum se face cu sisteme de conducte din țeavă pex-a 16-25 mm izolata și montata îngropat in pardoseala/pereti.

Distribuția de apă rece și apă caldă se face prin intermediul distribuitoarelor montate încastrat in perete.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul coloanelor si conductelor orizontale si dirijate spre căminele de canalizare exterioara. Rețeaua exterioara va deversa apele uzate menajere spre căminul de canalizare existent pe amplasament.

Instalații pentru stingerea incendiilor:

Hidranti interiori - Conform art. 4.1.din Normativul P 118-2-2013 cu modificările si completările ulterioare, NU este necesara echiparea clădirii cu hidranti interiori.

Hidranti exteriori - Conform art. 6.1.din Normativul P 118-2-2013 cu modificările si completările ulterioare, NU este necesara echiparea clădirii cu hidranti exteriori.

Conducte de apa rece si calda

 • a) Conducte

 • -Pentru apa rece si calda se vor utiliza conducte din PPR si PE-Xa.

 • -Pentru canalizare se vor utiliza tuburi din polipropilena ignifugată.

 • b) Armături

 • - Robineti cu mufe pe conductele de distribuție principale si secundare;

 • - Baterie monocomanda pentru lavoare cu sensor;

  CD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcollna nr.116, bl.1011, se.A et.l ap3, cod poștal 700714, Iași, România

J22/690/201S; RO34380850; Tel. 0767671210, e-mail: alexandru.graur<3>gmail.corr>

 • - Baterie monocomanda pentru spaiator;

 • - Baterie pentru cabina de dus, dotata cu para si furtun flexibil pentru dus;

 • c) Accesorii pentru obiecte sanitare

 • - In grupurile sanitare comune se vor monta uscatoare de mâini

 • - Pentru lavoar: etajeră porțelan, port-prosop din alamă nichelată, oglindă semicristal, sifon de alamă nichelată 0 1*', ventil din alamă de scurgere 0 1", baterie monocomandă cu temporizare (sensor), dozator de săpun;

 • - Pentru vas closet: ramă cu capac din bachelită, porthârtie din porțelan.

 • d) Izolații și elemente de etanșare

 • - protecții termice și anticondens, la conductele de apă cu material izolator tip k-flex;

 • - garnituri elastice la brățările de susținere pentru conducte:

 • - vată minerală sau frânghie gudronată la trecerea conductelor prin pereți sau planșee.

Pozarea conductelor de distribuție a apei reci/calde se va realiza aparent la plinta sau îngropat după caz. Conductele de apă, atât pe traseele orizontale vor fi susținute prin brățări

metalice, iar la contactul între acestea si conducta se vor utiliza garnituri din cauciuc.

Prinderea brățărilor de elementele de construcție din beton (planșee, stâlpi, grinzi, etc.) se va face prin dibluri și holtșuruburi.

Porțiunile orizontale ale conductelor de alimentare cu apă se vor monta cu pantă de 0.002, în sens contrar sensului de curgere, în ipoteza golirii instalației.

a se vor monta aparent, demontabile, care ivitatii.

cu tuburi metalice de protecție și se


Atât coloanele cât si cond vor crea ambientul potrivit si n


Trecerile conductelor/^fj la.               IHT l L.


vor izola.

Conducte de cana

Pentru conductele d&’San polipropilena PP, iar in exte P.V.C- KG, cu diametre cuprin se cu inelele de cauciuc si mufe.are^din if?tșâ(gh$construcției se vor folosi tuburi din ^n^ficjici^e^o^folosi conducte din policlorura de vinii bO mm, etanșarea îmbinărilor realizându-Instalația de canalizare cuprinde coloane menajere, conducte de ventilație ale coloanelor de canalizare, colectoare orizontale si legaturi ale obiectelor sanitare. Pentru intervenții în caz de infundare a conductelor de canalizare, s-au prevăzut piese de curățire, întregul sistem de canalizare este ventilat prin intermediul coloanelor ce se prelungesc deasupra ultimului planseu cu conducte din PP de D-l10 mm.

Țevile ce traversează planșele si pereți vor fi protejate obligatoriu cu țevi de protecție. Susținerea coloanelor se realizează cu bratari metalice ancorate de elementele construcției prin dibluri metalice. Tuburile sunt într-o gama dimensionala de 32-H 60mm diametrul exterior pentru legaturi si coloane.

Conductele de canalizare, atât pe traseele orizontale cât și pe cele verticale vor fi susținute prin brățări metalice, iar la contactul între acestea si conducta se vor utiliza garnituri din cauciuc.

Prinderea brățărilor de elementele de construcție din beton (planșee, stâlpi, grinzi, etc.) se va face prin dibluri și holtșuruburi.

ENT DESIGN S.R.L.

alina nr.116, bi.1011. sc.A et.l ap.3, cod poștal 700714, Iași, România

RO34380850: Tel, 0767671210, ®-mail: atexandru.gfaur@>gmail.corr»

ire se vor monta cu pantă continuă de minimum 2% către ■ectbarele principale de canalizare

se va

Caracteristicile electrice: II

Puterea instalată: Pi -29 KW; \\

Puterea maximă absorbită: Ps Tensiunea de utilizare: Un =230/4^

Frecvența rețelei de alimentare: Fu =

Factor de putere: cos (p = 0.92 (neutral);

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrică a obiectivului se va face din branșamentul existent.

La stabilirea puterii de calcul s-au avut în vedere prevederile cap. 3.2. ..Puterea absorbită (cerută)” și recomandările din tabelul 3.5. - Valorile puterii instalate si a factorului de utilizare pentru consumatori edilitari, din Normativul 1.7 -2011.

Primirea energiei electrice se realizează prin intermediul unui tablou electric general (TG) montat pe clădire.

Tipuri de instalații funcționale:

 • - alimentarea cu energie electrică;

 • - instalații electrice pentru iluminat artificial normal și prize;

 • - iluminat de securitate, care se compune din:

 • - iluminat pentru evacuarea din clădire;

 • - iluminat pentru intervenție;

 • - iluminat pentru continuarea lucrului;

 • - instalație de legare la pământ (Confom 17/2011, sub cap 5.5. se realizează o singura priza de pamant pentru TOATE nevoile de legare la pamant):

 • - de exploatare, destinate legării la pământ a unor elemente făcând parte din circuitele curenților normali de lucru (punctul neutru al sursei de alimentare);

 • - de protecție împotriva supratensiunilor (atmosferice transmise prin rețea și de comutație);

 • - pentru instalația de paratrăsnet;

 • - protecția împotriva șocurilor electrice;

 • - protecția împotriva supracurenților: curenți de suprasarcină și curenți de scurtcircuit;

 • - protecția împotriva efectelor termice.

Distribuția energiei electrice

Din TG se alimentează circuitele de iluminat si prize pentru întreaga clădire.

Elementele aferente tablourilor electrice se vor monta în tablouri ce vor corespunde în totalitate normelor SR EN 60439-1:2001. Echiparea acestora se va face conform schemelor monofilare.

Receptorii electrici din instalația electrică ai consumatorului nu vor produce perturbații în rețeaua furnizorului.

Traseele coloanelor pentru alimentarea tablourilor electrice s-au ales ținând cont de prevederile art, 5.2.5. din SR 234 ‘'Branșamente electrice - Prescripții generale de proiectare și executare".

Instalații electrice interioare

Iluminat normal

Circuitele de iluminat normal se vor realiza cu conductoare tip CYYF 3xl.5mmp, pozate în tuburi de protecție rigide din PVC montate îngropat.

Instalația de iluminat s-a proiectat funcție de destinația clădirii pentru niveluri de iluminare conform "Normativului pentru proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri, NP 061-2002".

Se vor prevedea corpuri de iluminat cu surse de iluminat LED.

Amplasarea corpurilor de iluminat și tipul acestora sunt orientative, acestea putând fi modificate la solicitarea beneficiarului, cu respectarea schemelor electrice și a încărcării admise pentru circuitul de iluminat (conf. art. 5.4.5. din Normativul 1.7-2011).

Comanda iluminatului se va realiza cu întrerupătoare montate numai pe conductoarele de fază și care vor avea un curent nominal In=10A sau cu senzori de prezență după caz.

înălțimea de montaj a întrerupătoarelor se va stabili de comun acord cu beneficiarul, în limitele 0,6 m și 1,5 m de la pardoseală (art. 5.4.22 - Normativ 1.7-2011).

Iluminat interior de siguranța (conform art. 7.23. - Normativ 1.7-2011).

 • - iluminat de securitate pentru evacuare;

 • - iluminat de securitate pentru intervenții;

 • - iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului.

Lămpile de iluminat împotriva panicii se alimentează din tabloul electric general de pe un circuit propriu, utilizânduse cablu cu întârziere la propagarea flăcării tip CYY-F.

Instalații electrice de iluminat exterior

Iluminatul exterior se va realiza cu ajutorul corpurilor de iluminat montate pe stâlpi metalici cu inaltimea de minim 2 m. Se vor utiliza cabluri tip CYABY montate subteran. Se vor utiliza corpuri de iluminat IP 66 cu LED.

Prize

Circuitele de prize se vor realiza cu conductoare tip CYYF, pozate în tuburi de protecție rigide din PVC montate îngropat.

Se vor monta numai prize cu contact de protecție, 16A / 230V.

Protecția la scurtcircuit a circuitelor de prize se va realiza cu întrerupătoare automate echipate si cu dispozitive de protecție diferențială IA = 3 Om A.

înălțimea de montaj a prizelor va fi conform prevederilor art. 5.4.25 din

 • 1.7-2011.                                                                /<j7

Conexiunile circuitelor electrice se vor realiza numai în doze.              j /

în perioada execuției lucrărilor, în funcție de situațiile care apar în teren traseele vof^-putea fi modificate de comun acord cu beneficiarul și proiectantul.                   t \ t


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcollna nr.116, bi.1011, sc.A et.i

J22/690/2015; ROM380850: Tel. 076767


!a$l, Rornânia

vio, Lmaii; alexandru.graur/§>gmaii,co»n

GI N £

Instalație de protecție împotriva trăsnetului (I r

în conformitate cu prevederile NP 17, cap. 6, a rezultat necesitatea realizării instalației de paratrăsnet exterioară IPTE și interioară IPTL

Se prevede o instalație IPTE realizate cu PDA corespunzător nivelului de protecție IV normal. Astfel pentru protejarea clădirii împotriva descărcărilor electrice din atmosfera se va monta pe învelitoare un dispozitiv tip PDA, protecție normală.

Dispozitivul de captare se montează pe un catarg amplasat pe învelitoare, având coborâri din conductor din otel zincat cu diametrul minim D-10mm racordate la priza de pământ.

Conductorii de coborâre vor fi instalați astfel încât sa se asidure distanta electrica de separare fata de elemente metalice, carcase din interiorul clădirii, iar distanța spre pământ să fie cea mai scurtă posibil, evitând ca ei sâ urce sau să formeze unghiuri închise. Conductorii de coborâre trebuie să fie protejați cu ajutorul unei țevi de protecție până la o înălțime de 2m de la sol. Este interzisă utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductori de coborâre.

Piesele de separație se vor instala la 2m înălțime față de sol.

Jgheaburile metalice se vor lega la coborâri în locurile de intersecție cu acestea.

Burlanele metalice se vor lega la partea inferioară la cel mai apropiat conductor de coborâre.

Montarea paratrăsnetelor cu dispozitive de amorsare se va face de către o firmă specializată.

Instalația IPT interioară este compusă din legături de echipotențializare, o bară principală de legare la pământ, BPPE si bare secundare de legare la pamant BSPE.

Bara principală de legare la pământ BPPE, se amplasează langa tabloul electric general și la ea se conectează barele secundare de protecție.

Bara secundara de legare la pământ BSPE, se amplasează în tabloul electric general al clădirii și la ea se conectează conductoarele electrice active și elementele metalice aferente clădirii.

Valoarea rezistenței de dispersie a prizei de legare la pământ în urma măsurătorilor trebuie să fie sub 1 (unu) ohm.

în cazul în care valoarea prizei de pământ nu satisface cerințele impuse, se va prevedea si priza de pamant artificiala formata din electrozi OL Zn D= 2 1/2"; L -2,5 m si platband OL Zn 40 x4 mm pana la atingerea valorii.

Sistem de protecție la spratensiuni atmosferice transmise prin rețea și de comutație- LMPS

Măsurile fundamentale de protecție ale LMPS sunt:

 • - acțiunea SPD - dispozitive de protecție destinate să limiteze supratensiunile tranzitorii și să devieze supracurenții determinați de efectele electromagnetice ale curentului de trăsnet;

 • - rețea de echipotențializare.

Aparatele de protecție la supratensiuni prevăzute în prezentul proiect sunt următoarele:

 • - SPD1 - instalat în firida de branșament, pe partea de joasă tensiune, se montează de furnizorul de energie Electrica;

 • - SPD2 - instalat înainte de întrerupătorul general.

 • - SPD3 - amplasate în aval de dispozitivele de tipul 2, destinate protejării receptoarelor.

SPD alese trebuie să fie verificate la supratensiunile temporare datorate defectelor din rețeaua electrică de joasă tensiune în conformitate cu recomandările din SR CHI 60364-4-44.

Conectarea SPD în circuitul de protejat se va face astfel încât să rezulte conductoare cât mai scurte (în mod obișnuit sub 0,5m, având în vedere faptul că lungirea legăturii determină reducerea eficienței sistemului de protecție).

Rețeaua de echi potenti al izare a LMPS este asigurată prin sistemul de legare la pământ prevăzut pentru sistemul de protecție la șoc electric, și IPT Interioară.

Protecția împotriva supracurenților: cu ren ți de suprasarcină și curenți de scurtcircuit

Conductoarele active ale circuitelor trebuie protejate împotriva supracurenților datorate suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.

Protecția împotriva suprasarcinilor se asigură prin dispozitive care să întrerupă curentul în circuit dacă unul sau mai multe dintre conductoarele sale sunt parcurse de un curent ce depășește valoarea curentului maxim admisibil și care, în cazul unei durate prea lungi, ar putea produce deteriorarea izolației conductoarelor.

Protecția împotriva scurtcircuitelor se asigură prin dispozitive care să întrerupă curentul în circuit dacă unul sau mai multe dintre conductoarele lui sunt parcurse de un curent de scurtcircuit. Astfel se utilizează dispozitive care protejează atât la curenți de suprasarcină cât și la curenți de scurtcircuit (dîsjunctoare echipate cu relee de protecție la supracurenți și cu declanșatoare rapide la scurtcircuit). Aceste dispozitive de protecție la suprasarcină au o putere de rupere cel puțin egală cu curentul de scurtcircuit prezumat la locul de instalare și va asigura atât protecția la suprasarcină cât și cea de scurtcircuit).

Capacitatea de rupere a întrerupătoarelor automate va fi superioară valorii curenților de scurtcircuit maxim pe care va trebui să-i deconecteze.

Dispozitivele de protecție din distribuția electrică, s-au prevăzut astfel încât să fie asigurată selectivitatea protecției. în cazul unei avarii trebuie să funcționeze protecția cea mai apropiată de aceasta, izolând doar porțiunea respectivă, fără a scoate din funcțiune întreaga instalație.

Prin prezentul proiect se vor utiliza următoarele tipuri de aparate de protecție:

 • - întrerupătoare automate cu protecție magneto-termică;

 • - separatoare de sarcină.

Protecția împotriva efectelor termice: protecția împotriva producerii incendiului de către echipamentele electrice nu trebuie să prezinte pericol

în funcționare no de incendiu normativrie sau manevrare greșită; acestea 'dîKapropiere.

Respectate și instrucțiunile


Față de prevederile relevante ale producătorului.


Pentru diminuarea riscului de incendiu se prevăd dispozitive de protecție cu curent diferențial rezidual cu caracteristicile din schemele monofilare.

Instalații de protecție împotriva electrocutării

Sistem de protecție la șoc electric pentru un consumator alimentat de ia rețea de distribuție TN. Regula fundamentală, conform 17/2011, a protecției împotriva șocurilor electrice este:

 • - părțile active periculoase nu trebuie să fie accesibile în condiții normale de funcționare. Aceasta se realizează prin protecția de bază (denumită în -17/2011- „protecție la atingere directă”);

 • - părțile conductoare accesibile, care accidental ar ajunge sub tensiune, să nu devină părți active periculoase în caz de simplu defect. Aceasta se realizează prin “protecția la defect44 (denumită în -17/2011- “protecție la atingere indirectă”).

Protecția împotriva atingerii indirecte (la defect), conform 17/2011, se realizează printr-o măsură de protecție principală și o măsură de protecție suplimentară, care asigură protecția în cazul defectării protecției principale.

Cele două măsuri de protecție împotriva atingerilor indirecte trebuie alese astfel încât să nu se anuleze una pe cealaltă.

în România și în Comunitatea Europeană, marea majoritate a consumatorilor sunt alimentați, din sistemul extern, de la rețele cu sisteme electrice care au punctul neutru legat la pământ (simbol T) și distribuit în rețea prin PEN.

Ca urmare, pentru protecția la șoc electric se aplică întreruperea automată a alimentării, în condițiile specifice măsurii tehnice principale legarea la neutrul alimentării (simbol N).

Conform -17-2011 se impune:

a)- toate masele instalației electrice trebuie legate, prin conductoare de protecție, PE la neutrul alimentării. Ca urmare, neutrul alimentării este accesibil la receptorii consumatorului prin conductoarele de protecție PE distribuite în rețea până la carcasa (masa) fiecărui receptor.

în fiecare tablou electric se va realiza o bornă/ baretă, la care se conectează:

 • - PE alimentării și PE-le care se distribuie în aval;

 • - conductorul PE pentru legarea carcasei metalice, masa tabloului respectiv, la PE;

 • - conductorul PE pentru legarea repetată la pământ a PE distribuit.

 • b) - legarea la pământ (prin intermediul bomei/barei principale de legare la pământ, din rețeaua consumatorului) trebuie să se facă la priza de pământ artificiala cu rezistența rezultantă Rp a prizelor să fie cât mai mica posibil, dar nu mai mare de 1 Q,

 • c) - din punctul în care nu se mai poate realiza legarea la pământ a conductorului PE acesta se execută din cupru;

 • d) - deoarece, măsura tehnică principaP^g^fcaMa ^wîtrctorul neutru, se bazează în primul rând pe întreruperea automată a alin^n^K^jp^ăo^oîUjx^aparatelor de conectare comandate de dispozitivele de comandă a(igih4tă ale realei el^țnve, PACD. se impune asigurarea condițiilor ca acestea să acționez. •                       \\

CD

Ca urmare, dispozitivele de protecție la supracurenți, ale rețelei, se echipează si cu DDR pentru care se asigura acționarea selectiva pe vertica pnform 17/2011, fig 4.1 si 4.2


Instalația de legare la pământ

<p|^ânt artificială pentru


Prin prezentul proiect se realizează o/$ întreaga incintă (comună cu instalația de parat$s»fe

La priza de pământ se leagă următoarei

NR. 08190


 • - coborârile instalației de paratrăsnet;

 • - barele principale de legare la pământii

 • - PEN și SPD 1 din BMPT.

  ăi mică de l ohm.


Valoarea rezistenței prizei de legare la pă

Priza de pământ artificială va fi alcătuită din e verticali din țeava de OL Zn 21/2”, cu lungimea de 2,5 m/electrod, legați între ei cu platbandă de OL Zn 40x4 mm, dispuși ia distanța de minim 2.5m între ei.

în cazul în care valoarea prizei de pământ nu satisface cerințele impuse, se va completa priza de pamant existenta cu electrozi OL Zn D= 2 1/2"; L =2,5 m si platband OL Zn 40 x4 mm pana la atingerea valorii de 1 ohm.

Instalații de curenti slabi

Instalații de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu:

Conform normativului PI 18/3-2015 cu modificările si completările ulterioare, clădirea se va echipa cu instalație de semnalizare si alarmare in caz de incendiu.

Prezenta clădire se prevede cu o centrală de incendiu adresabila (ECS) cu o buclă și cu o sursă în comutație 230V/24V, ce se amplasează la parter, în încăperea special amenajata, spațiu fără supraveghere permanentă.

ECS se conectează la un dispecer de intervenție printr-un comunicator / apelator GSM (conform PI 18/3-2015 art. 3.9.I.3.).

încăperea în care este montată centrala de incendiu îndeplinește următoarele condiții:

 • - are acces ușor din exterior;

 • - nu este traversată de conductele instalațiilor utilitare;

 • - nu este amplasată sub încăperi încadrate în clasa AD4 conform normativului 17-2011 (medii expuse la picături de apă);

 • - este prevăzută cu instalații de iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului;

 • - riscul de incendiu al spațiului este mic;

 • - încăperea se prevede cu un element de detectare conectat la sistemul de semnalizare al incendiilor;

 • - echipată cu minim o priză de 16 A / 230 V c.a. alimentată înaintea întrerupătorului general;

Dată fiind funcționalitatea spațiului monitorizat s-a optat pentru un sistem de detecție în topografie de tip buclă, care oferă o securitate sporită la posibile defecte de funcționare și asigură identificarea exactă a locului de producere a evenimentelor.

Elementele de detecție sunt adresabile și se vor conecta în buclă la centrala de incendiu și vor acoperi toată suprafața monitorizată.

Distribuirea elementelor de detecție s-a făcut respectând prevederile normativului PI 18/3-2015, ordinul 6025/19.11.2018 si EN54.

Acoperirea obiectivului cu elemente de detecție este totală (cu excepția grupurilor sanitare si a spălătorului), fiecare încăpere, hol, fiind prevăzute cu detectori adresabili, iar caile de evacuare cu buto

Instalații de cablu TV, telefonie și internet

Clădirea se va cabla pentru recepționarea semnalelor din rețelele publice de internet, cablu TV și telefonie.

Soluțiile tehnice se vor stabili și detalia în funcție de firmele furnizoare de servicii cu care beneficiarii vor încheia contracte.

Alimentarea cu energie electrică a echipamentelor se va realiza din tabloul electric general.

Instalații termice - ventilare

Instalația interioara de încălzire

Sursa de energie pentru încălzire

Energia termică se asigură de o centrală termică propusă prin prezentul proiect, ce se amplasează într-o încăpere proprie cu acces direct din exterior.

în centrala termică se montează o centrala termica murala pe combustiJWbgâzoS^iR condensatie, cu puterea de Q-33kW ce va asigura agentul termic radiatoare si producerea instant a apei calde de consum                   //

Agentul termic furnizat pentru încălzire are parametrii:

Temperatură maxima tur/retur încălzire: 65/45°C; Presiune maxi

Apa caldă de consum produsă instant are parametrii Tmax : 6O°C1 rar

Având în vedere destinația și configurația spatiilor ce urmeazW instalația va fi bitubulară, utilizandu-se conducte din polipropilena cui inse PPR-AL izolate, montate aparent la plinta.

Fiecare corp de încălzire va fi echipat cu robinet termostatat (pe tur), robinet de reglaj (pe retur) si ventil de dezaerisire.

Dilatările conductelor instalației de încălzire s-au prevăzut a fi preluate în mod natural prin schimbările de direcție.

La amplasarea corpurilor de încălzire s-a urmărit obținerea unei eficiențe termice maxime prin poziționarea Ia partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafețelor reci.

La alegerea echipamentelor de încălzire s-au avut în vedere următoarele criterii specifice:

 • - Estetica;

 • - Performanța termică;

 • - Prețul;

 • - Durabilitatea;

 • - Rezistența la șocuri și lovituri;

 • - Posibilitățile de igenizare;

 • - Ușurința montării etc.

La execuția lucrărilor se vor respecta detaliile din planșele de execuție și din Normativul 113/2015, iar pentru orice schimbare de soluție, materiale, utilaje sau armături se va solicita acordul proiectantului de specialitate.

Stabilirea necesarului de energie termica pentru încălzirea fiecărui spajjik-s-a-flcut în

 • - SR 1907-1:2014 -Instalații de încălzire. Necesarul de căldura

SR 1907-2:2014 -„Instalații de încălzire.Ca Ic ului nw^r^Kiîe^^cald’

Temperaturi interioare convenționale de calcul”;                 / |[ ~ I

Temperaturile interioare luate în calcul conform standard sped + 18°C: holuri;

+20°C: cancelarie;

+22°C: sala de grupa, gs. Pers. Handicap;

+22°C: G.S. copii;

Instalația de ventilare a grupurilor sanitare si a dusurilor:

Grupurile sanitare interioare fara ferestre se vor dota cu instalații de ventilație mecanică pentru evacuare noxe.

Refulările vor fi dirijate in exterior cu ajutorul ventilatoarelor montate pe perete. Admisia aerului se va realiza prin intermediul neetanseitatilor grupurilor sanitare. Se vor monta ventilatoare care vor fi comandate local de cate un întrerupător.

 • 53. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Pentru scenariul l se apreciaza în aceasta etapa :    - o durata de realizare a investiției de circa 7

luni

Luna 1,2

 • - Proiectare

Luna 3

 • - Organizarea de șantier

 • - începere lucrări la Ob. 1 Corp Grădiniță

Luna 4-5                                                 / %

 • - Realizare lucrări la Ob. 1 Corp Grădiniță                                                           "

Luna 6-7

 • - Realizare si finalizare lucrări la Ob. I Corp Grădiniță

 • - Realizare si fiinalizare lucrări la Ob. 2 Utilitari

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI- scenariul 1

Se apreciază în această etapă: - o durată de realizare a investiției de circa 5 luni;

Indicatori - Luna

1

2

3

4

5

6

7

Proiectare (PTH+DE+DTAC)

Organizare de șantier

Ob. 1 - Corp Grădiniță

Ob. 2 - Utilitari

_

__________________________j

Pentru scenariul 2 se apreciaza în aceasta etapa :    - o durata de realizare a investiției de

circa 9 luni, cu 2 luni mai mult, datorita lucrărilor mai complexe la partea de consolidare structura de rezistenta clădire.

GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI- scenariul 2

Se apreciază în această etapă: - o durată de realizare a investiției de circa 9 luni;

Indicatori - Luna

1

2

3

*

5

6

7

8

9 |

Proiectare (PTH+DE+DTAC)

Organizare de șantier

Ob. 1 - Corp Grădiniță

Ob. 2 - Utilitari

________________i

 • 5.4. Costurile estimative ale investiției:

J

 • - - costurile estimative pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

Devizul General și Devizele pe Obiect sunt anexate prezentei documentații și stabilesc:

Valoare totală investiție 573.977.00 lei inclusiv T.V.A. / 118.715,00 Euro inclusiv

T.V.A. la cursul 4,8349 lei/euro (curs valutar BNR din data 13.05.2020), din care:

C+M - 443.900,00 lei inclusiv T.V.A. / 91.8116.0 Euro inclusiv T.V.A.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (Hră TVA)

TVA

VALOARE lei (cu TVA)

VALOAR E EURO (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

Mii euro

1

2

3

4

5

6

T<

JTAL GENERAL

485.870

90.604

573.977

118.715

MțjW

Dâtear-e1 C +

rt-

araoas

7(W4

443.900

91.8116

Pentru scenariu nr. 1:

DEVIZ GENERAL

Scenariu 1

al obiectivului de investiții

AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR» 25, MUNICIPIUL BACAU

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

1

2

3

4

5

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2.2.

Sistematizare verticala

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

Total capitol 1

0.000

0.000

0.000

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1.

Utilitati

32.889

6.249

39.138

Total capitoUl

32.889

6.249

39.138

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU

PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

4.400

0.361

2.261

3.1.1.

Studii de teren

1.900

0.361

2.261

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3.

Alte studii specifice - studiu topografic

2.500

0.475

2.975

3.2

Documentatii- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1.000

0.190

1.190

3.3.

Expertizare tehnica

4.000

0.760

4.760

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500

0.285

1.785

3.5

Proiectare

41.600

7.904

49.504

3.5.1.

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.000

0,000

0.000

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.600

2.014

12.614

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.000

0.190

1.190

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de execuție

5.000

0.950

5.950

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

25.000

4.750

29.750

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziții

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.000

0.000

0.000

3.7.2.

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistență tehnică

5.595

1.063

6.658

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

2.518

0.478

2.996

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.259

0.239

1.498

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.259

0.239

1.498

3.8.2.

Dirigentie de șantier

3.077

0.585

3.662

Total capitol 3

58.095

10.563

66.158

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

333.576

63.379

396.955

Ob. 1

Corp Grădiniță

333.576

63.379

396.955

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.354

0.257

1.611

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

13.535

2.572

16.11

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total capitol 4

348.465

66.208

414.676

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.7

Organizare de șantier

5.207

0.989

6.196

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

5.207

0.989

6.196

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

6.503

0.000

6.503

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1.865

0.000

1.865

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.373

0.000

0.373

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

1.865

0.000

1.865

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfîintare

2.400

0.000

2.400

5.3

Cheltuieli Diverse și Neprevăzute

34.711

6.595

41.306

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total capitol 5

46.421

7.584

54.005

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU

PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

Total capitol 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

485.870

90.604

573.977

Din care C + M(1.2+1.3+1.4-t’2+4.L+4.2+5.1.1)

373.026

70.874

443.900

Beneficiar


MUNICIPIUL BACAU

DEVIZUL

obiectului 1- corp Grădiniță

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (Iară TVA)

TVA

mii LEI

VALOARE (cu TVA)

mit LEI

mii LEI

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalatii

1

Lucrări de arhitectura

156.236

29.685

185.921

2

Lucrări de structura

105.986

20.137

126.123

Infrastructura

50.411

9.578

59.989

Suprastructura

55.575

10.559

66.134

3

Instalații electrice interioare

38.306

7,278

45.584

4

Instalații sanitare interioare

16.200

3.078

19.278

5

Instalații de incalzire interioare

16.848

3.201

20.049

TOTAL I - subcap. 4.1

333.576

63.379

396.955

4. 2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

Montaj utilaje si echipamente tehnice

1.3535

0.257

1.611

TOTAL II - subcap. 4.2.

1.3535

0.257

1.611

4. 3.

1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

13.535

2.572

16.11

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4. 4.

Utilaje

0

0

0

4. 5.

Dotări

0

0

0

4. 6.

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.544.6

13335

2.572

16.11

WtaL Wx TZ PE OWEET

3W.463

66;2(J8

41)4.6176

PROIECTANT

S.C, Elerf/țftt'Deăan S.R.L.

DEVIZUL

obiectului 2 Utilitari

Nr. crt.

Denumirea capitolelor* și; subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (tară TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

0

1

2

4

5

I

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

Instalații alimentare cu apa

5.315

1.010

6325 |

2

Instalații electrice exterioare

9.000

1.710

10.710

3

Canalizare

15.822

3.006

18.828

TOTAL I

30.137

6.249

35.863

II.

Montaj utilaje tehnologice

0.000

0.000

0.000

TOTAL II

0.000

0.000

0.000

111.

PROCURARE

TOTAL III

0.000

0.000

0.000

TOTAL

ff+TOT.ĂL UT)

6î240

3A863

• Estimări de materiale și prețuri: a. Arhitectura

Denumire

t/.M

Cantitate

Preț unitar lei

Preț total lei

1

Desfacere tamplarie interioara si exterioara

mp

15

25

375

2

Desfacere pardoseala parchet/gresie

mp

124.1

50

6205

3

Pereți din gips-carton

mp

66.4

90

5976

4

Tavan gips-carton rezistent la foc 45 min

mp

730

110

80300

5

Tamplarie interioara si exterioara

mp

29

220

6380

6

Diverse, profde, vopsitorii, placari

buc.

1

5000

5000

7

Pardoseala parchet/gresie

mp

138

60

8280

8

Tencuiala interioara, glet, var

mp

633

30

18990

9

Placari Faianța

mp

51

55

2805

10

Reparații tencuiala exterioara

mp

100

47.5

4750

H

încărcat si transport materiale

tone

45

35

1575

12

Schela metalica

mp

450

20.5

9225

13

Trotuar clădire si dop bitum

mp

51

125

6375

_____________________________WatvArT Wft

isms

b. Rezistenta:

INFRASTRUCTURA

Nr.

Crt.

Denumire articol

Cantitate

Unitatea de măsură

PREȚ

-lei-

PREȚ (Iei) +T. V.A.

1

Lucrări de terasamente

săpături mecanizata

0.7

sute m3

593

706

2

săpătură manuala

100

m3

7260

8639

3

umplutură compactată

157.5

in3

5717

6804

4

Execuția camasuieli din beton armat la fundatii

beton

7

m3

2710

3225

5

armătură

600

kg

3630

4320

6

găuri ancorare

300

buc

1452

1728

7

cofraj

60

„2 m

3267

3888

8

Execuția straturilor termo-hidro izolante la fundații

75

2 m

7260

8639

9

Execuția straturilor termo-hidro izolante la placa suport - pietriș, folie PVC,

85

m2

2057

2448

10

Tumare beton (reparatii) placa pardoseala

10

m3

3872

4608

11

Plase din SPPB <D5xl00xl00

360

kg

2178

2592

12

Desfacere placa pardoseala beton

10

m3

2420

2880

13

Desfacere trotuare

72

m2

6098

7257

14

Transport

transport pamant

36

tone

436

518

15

transport moloz

36

tone

432

514

16

transport beton

43

tone

1029

1224

TOTAL

50411

59989

SUPRASTRUCTURĂ

Nr.

Crt.

Denumire articol

Cantitate

Unitatea de măsură

PREȚ -lei-

PREȚ (lei) +T KA.

1

Desfacere zidărie

10

m3

2420

2880

2

Realizare zidărie noua (20 cm)

2.5

m3

1815

2160

3

Realizarea elementelor din beton armat (centuri sub planseu lemn)

realizare slituri orizontale in zidaria existenta de cp (15 cm grosime, 25 cm înălțime)

108

m

13068

15551

4

beton

8

m3

3098

3686

5

armătură

950

kg

5748

6840

6

cofraj

40

m2

2178

2592

7

Execuția cămășuieli armate cu plase sudate și mortar M10

cămășuieli

185

m2

8954

10655

8

plase din SPPB 4>6xl00xl00

1150

kg

6958

8279

9

armătură

250

kg

1513

1800

10

găuri/ ancore

150

buc

726

864

11

Consolidări + reparații diverse planșeu lemn

2.0

m3

3630

4320

12

Consolidări + reparații diverse șarpanta existenta

0.6

m3

1089

1296

13

Realizarea buiandrugilor

beton

2

m3

581

691

14

armătură

150

kg

908

1080

(A

75

cofraj

6

2 m

327

389

16

Susțineri temporare (popi)

100

buc

484

576

17

Transport

transport moloz

50

tone

605

720

18

transport beton

5

tone

121

144

19

transport materiale

28

tone

339

403

20

transport purtare directa

28

tone

1016

1210

TOTAL

55575

66135

Total valori A rezistent i                                    1*05.3861W

c. Instalații:
Instalații electrice:

1. Instalații electrice de iluminat si prize

- Conductoare electrice si accesorii (tuburi, doze, etc)

216.00 mpAdx      36.000

lei/mp =

7,776

lei

- Corpuri electrice de iluminat si accesorii

216.00 mpAdx     45.000

lei/mp =

9,720

lei

- Aparataj electric (prize, întrerupătoare, comutatoare, etc )

216.00 mpAd x      35.000      lei/mp -

7,560

lei

- Tablouri electrice

15.00 kWx      450.000

lei/kw =

6,750

lei

2. Instalație paratrăsnet

Paratrăsnet cu element de amorsare

6,500

lei

TataF ir&teiktii al wSSSi                                            38Î306 lei

...      ----- Ihr F1—Jt—— - «... u.   4—             . t~ Ut*n r~ .TriMwOtPMl

Instalații sanitare:

Instalații sanitare interioare

- Conducte, coloane

216.00

mpAd x

35.000

lei/mp =

7,560

lei

- Obiecte sanitare

216.00

mpAd x

40.000

lei/mp -

8,640

lei

liarii sainihțrc-                                                                Tei

Instalații încălzire:


l. Instalații incalzire interioare


- Conducte, coloane, legaturi, accesorii, termoizolatie


216.00 mpAdx 38.000 lei/mp =           8,208 lei

- Corpuri de incalzire, inclusiv robinet! si accesorii


216.00 mpAdx 40.000 lei mp -           8,640 lei

imtil                                   n


LI. 434 Utilaj tehnologic cu montaj in camera centralei termice - OBJ

1

Centrala termica comb gazos

buc.

1

5,875

5,875

1

Ventilator grup sanitar

buc.

3

475

1,425

1

Echipamente instalatii de semnalizare incendiu

Detector optic de fam

buc.

13

128

1,665

1

Sirena interioara

buc.

1

270

270

1

Sirena exterioara

buc.

1

680

680

1

Buton semnalizare incendiu

buc.

7

160

1120

1

Centrala semnalizare incendiu

buc.

I

2,500

2500

ToM-ufilai

U SS5-

1^,53$


Instalații electrice exterioare:


1. Instalații electrice de iluminat exterior


- Iluminat exterior - stâlpi iluminat exterior

5.00 buc x 1,800.000


1‘. Rețele exterioare apa potabila


- Terasamente

32.50 mc x 45.000

- Rețea apa in cond. PEHD


lei/mc


9,000 lei

S»iW feî 1


1,463 lei


20.00 ml x      55.000

lei/ml

-           1,100

lei

Recondiționate cămin apometru

1.00 bucx 2,752.000

lei/buc

=         2,752

lei

Total C+I fara TVA

=          5,315

lei

Totsl vA^raTVÂ =•        S^n?' îtef ]

2. Canalizare menajera

- Terasamente

46.32 mc x      50.000

lei/mc

=•

2,316

lei

Rețea canalizare in cond. PVC-K.G Dn 110-160 mm

42.00 ml x       125.00     lei/ml

x=

5,250

lei

Cămine si accesorii

3.00 bucx     2,752.00

lei/buc

=

8,256

lei

Total CU fara TVA

18,574

lei

VataîvaLSrasTVA. -              16i J

Nr.crt

Tip instalații

Preț total/categorie lei fără TVA

p“

Instalații electrice

38,306

2

Instalații sanitare

16,200

3

Instalații incalzire

16,848

4

Instalații electrice exterioare

9,000

5

Rețele exterioare apa potabila

5,315

6

Canalizare menajera

15,822

^flotei

Bț^

Pentru scenariu nr. 2:

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR. 25, MUNICIPIUL BACAU

Scenariu 2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (flră TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

1

2

3

4

5

1

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2.2.

Sistematizare verticala

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

Total capitol 1

0.000

0.000

0.000

2

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

2.1.

Utilitati

32.889

6.249

39.138

Total capitol 2

32.889

6.249

39.138

3

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii

4.400

0.361

2.261

3.1.1.

3.1.2.

Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

1.900

0.000

0.361

0.000

2.261

0.000

3.1.3.

Alte studii specifice - studiu topografic

2.500

0.475

2.975

3.2

Documentatii- suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

1.000

0.190

1.190

3.3.

Expertizare tehnica

4.000

0.760

4.760

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1.500

0.285

1.785

3.5

Proiectare

41.600

7.904

49.504

3.5.1.

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3.

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

10.600

2.014

12.614

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

1.000

0.190

1.190

3.5.5.

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de execuție

5.000

0.950

5.950

3.5.6.

Proiect tehnic si detalii de execuție

25.000

4.750

29.750

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziții

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

0.000

0.000

0.000

3.7,2.

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistență tehnică

7.274

1,382

8.656

3.8.1.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

3.273

0.622

3.895

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

1.637

0.311

1.948

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor dc execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

1.637

0.311

1.948

3.8.2.

Dirigentie de șantier

4.001

0.760

4.761

Total capitol 3

59.774

10.882

68.156

4

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Construcții și instalații

443.830

84.328

528.158

Ob. 1

Corp Grădiniță                              443.830

84.328

528.158

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1.354

0.257

1.611

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

13.535

2.572

16.11

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total capitol 4

458.719

87.157

545.879

5

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

5.7

Organizare de șantier

6.860

1.303

8.163

$ ț j      Lucrări de construcții si instalatii aferente

organizării de șantier

6.860

1.303

8.163

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7.735

0.000

7.735

2 ।      Comisioanele si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul caiitatii lucrărilor de construcții

2.425

0.000

2.425

5.2.3.

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.485

0.000

0.485

5.2.4.

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor

-CSC

2.425

0.000

2.425

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfnntare

2.400

0.000

2.400

5.3

Cheltuieli Diverseși Neprevăzute

45.737

8.690

54.427

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total capitol 5

60332

9.993

70325

6

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE

TEHNOLOGICE 51 TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

Total capitol 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

6M.714

114.281

723.498

Din care

C + M( 1.2+13+1.4+2+4, l +4.2+5.1.1)

484.933

92.137

577.070

Beneficiar


MUNICIPIUL BACAU

CD

Perioada de referință pentru care s-a realizat analiza financiară este de 15 ani, dintre care 2 ani reprezintă perioada de implementare, iar 13 ani reprezintă perioada de operare.

> Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției publice sunt prezentate în tabelul următor:

An l operare

optrort

An 3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

An? operare

An* operare

An 9 operare

An IU operare

An 11 operare

An operare

An 13 operare

Dotiri

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00

0.0

i 3.534.0

0.0

0.0

0.0

Intrelintre

CaMtiri de exploatare tataie

435.7

435.7

871.4

1.307.!

1.742.8

I.742.S

2.178,5

2.178 5

2.178.5

2.178.5

2.178.5

2.614.2

2.614.2

435.7

435.7

371.4

1,307.1

1.7418

1,742.8

2.173.5

2.1783

2.178,5

15.7123

2.17S.5

2.614.2

2.614.2

*Precizăm că durata de viață/înlocuire a dotărilor este de 10 ani.

 • 5.5. Su sten abilitatea realizării investiției

 • a) impactul social si cultural

Scopul proiectului este creșterea calității spațiului de invatamant prin îmbunătățirea condițiilor si prin aducerea Grădiniței nr 25 din Bacău la statutut de proiect ce respecta normele si prevederile legislației in vigoare, prin adaugarea grupurilor sanitare interioare.

Grădinița este un important mediu de socializare, îi ajută pe copii să interacționeze cu alți copii, dar și cu adulți și le oferă acestora un mediu primitor, adecvat învățării. Totodată, grădinița oferă suport pentru valorificarea potențialului fizic și psihic al fiecărui copil, pentru dezvoltarea capacității de a intra în relație cu ceilalți copii și cu adulții. De asemenea, grădinița sprijină copilul în interacțiunea cu mediul, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identități și îi formează o imagine de sine pozitivă. Dar educația copiilor, priviți ca cei mai tineri membri ai unei comunități, este responsabilitatea întregii comunități. Ea este leagănul creșterii și devenirii copiilor ca viitori adulți responsabili de menirea lor în folosul întregii comunități, motiv pentru care implicarea autorităților locale în vederea asigurării unei infrastructuri educaționale adecvate este imperios necesară.

Educația formală, nonformală și informală contribuie la dezvoltarea copiilor și la dezvoltarea durabilă a societății umane. Grădinița constituie prima experiență de viață a copilului în societate și începe să-și definească treptat începutul personalității sale.

Impactul social pe care îl va avea implementarea acestui proiect va conduce la creșterea atractivității Grădiniței nr.25 din municipiul Bacău, precum și la creșterea gradului de siguranță și încredere în sistemul de învățământ preșcolar de pe plan local. Oferirea unui cadru modem și complet echipat.

Realizarea acestui proiect are și un impact cultural, având în vedere că o dată cu amenajarea grupurilor sanitare în incinta clădirii și realizarea instalațiilor aferente, natura activităților educaționale desfășurate se va diversifica, iar copii vor avea acces la un mediu confortabil care va ajuta la animarea activităților și la dezvoltarea acestora în concordanță cu nevoile individuale. Complexitatea actului educațional, a realității umane și contemporane argumentează necesitatea achiziției de noi tehnologii care vor facilita învățarea și adaptarea copiilor la viața în societate.

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nlcollna nr.116, bl.1011, sc.A etl ap.3. cod postai 700714. tați, România

J22/690/2015; RO34380850; Tel. 0767671210. e mail: atexandru.graur@gmail.com

 • b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

In situația realizării investiției - „AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR. 25, MUNICIPIUL BACAU”, vor fi create locuri de munca după cum urmeaza:

 • 1. Număr de locuri de muncă create în faza de realizare/execuție;

Prin promovarea acestei investiții, sunt create următoarele locuri de muncă:

 • - în execuție: în medie 15 locuri pe întreaga durată a efectuării lucrărilor de construcții.

 • 2. Număr de locuri de muncă create în faza de operare.

In etapa de operare nu se estimează crearea de noi locuri de munca.

 • impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitățn și a siturilor protejate, după caz.

Lucrările de execuție pentru investiție trebuie realizate astfel încât să nu creeze dereglări ecologice, respectând legislația română în domeniu:

 • - OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, versiunea actualizata la data de 3.12.2008;

 • - Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protecția mediului;

 • - Legea 107/1996 “Legea apelor” și celelalte acte legislative în vigoare privind protecția mediului, specifice fiecărei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Referitor la impactul asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol, biodiversitate), apreciem că nu se prognozează apariția unor influențe nefavorabile din punct de vedere al protecției mediului înconjurător sau a peisajului, atât în cursul execuției cât și după punerea în funcțiune a obiectivului. Astfel:

 • - Efectul de poluare datorat prafului ridicat în cursul lucrărilor de execuție a investiției și gazelor de eșapament ale autovehiculelor de transport și utilajelor de lucru este de durată limitată, fiind doar temporar. Activitățile se desfășoară în aer liber, de aceea emisiile sunt difuze. Gazele rezultate din arderile pentru încălzirea clădirii în timpul sezonului rece nu au impact semnificativ asupra aerului.

 • - Lucrările investiției nu vor influența calitatea apelor de suprafață.

 • - Evacuarea apelor uzate se face fără să fie afectată sănătatea oamenilor sau mediul natural, respectiv pereții conductelor nu pot fi atacați de conținutul apelor uzate care nu este constituit din substanțe inflamabile sau explozibile, germeni patogeni, in condițiile unei exploatări normale a spatiilor.

 • - Proiectarea imobilului s-a tăcut astfel încât acesta, pe toată durata lui de viață -executarea, exploatare, postutilizare - să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic, împiedicarea poluării mediului exterior prin degajare de noxe din interiorul clădirii;

 • - Lucrările de suprafață implică o zonă restrânsă;

După finalizarea lucrărilor de execuție, terenul din jurul construcției va fi readus la starea sa naturală, spatiile libere vor fi amenajate și plantate cu gazon și diferite specii de arbuști.

 • - în cursul construcției executantul are obligația colectării și transportării corespunzătoare a deșeurilor periculoase care apar;

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nicotină nr.116, bt.lOll, sc.A et.l ap.3, cod poțtal 700714. lași. România

J22/690/201S; RO343808S0; Toi. 0767671210, o-mail: alexandru.graur©gmail.com

Deseurile menajere se vor colecta în europubele si se vor prelua de către o firmă specializată;

 • - Obiectivul nu creează zgomote și vibrații care depășesc limita admisă în zonă;

Având în vedere cele precizate mai sus, apreciem că, din punct de vedere al impactului asupra mediului, investiția este favorabilă.

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

Prezenta analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție este valabilă pentru ambele scenarii (SCENARIUL l și SCENARIUL 2).

 • a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință;

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor generate de proiect în faza operațională. Modelul teoretic aplicat este modelul Cash Flow Actualizat care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând aceasta diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a aduce o valoare viitoare în prezent la un numitor comun. Prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri.

Analiza s-a efectuat ținând cont de nevoile care au stat Ia baza proiectului.

Pentru stabilirea duratei de referință s-au avut în vedere următoarele ipoteze:

 • - durata de viață a clădirii - 40 ani

 • - durata de realizare a lucrărilor - 5 luni

 • - durata de realizare a previziunilor (durata de referință) - 15 ani

Perioada de referință reprezintă numărul de ani pentru care sunt furnizate previziuni în analiza costuri-beneficii. Intervalele de referință pe sector în baza practicilor acceptate Ia nivel internațional și recomandate de Comisia Europeană - sunt furnizate mai jos:

Sector

Interval de referința

Energie

15-25

Apa si mediu

30

Cai ferate

30

Porturi si aeroporturi

25

Drumuri

25-30

Industrie

10

secvirifr

îs

Scenariul de referința, in urma scenariului tehnic recomandat de proiectant, il reprezintă „AMENAJARE GRUPURI SANITARE GRĂDINIȚĂ NR. 25, MUNICIPIUL BACAU”.

Având in vedere concluziile expertizei tehnice, se opteaza pentru soluția optimală- reabilitarea grădiniței prin consolidare, funcționalizare și refacerea finisajelor in vederea amenajării de grupuri sanitare.

Fiind vorba de clădiri pentru activitati de învățământ, principalul scop al intervențiilor este realizarea unui spațiu eficient și funcțional.

în elaborarea proiectului s-a ținut cont de tema de proiectare stabilită cu beneficiarul și de cerințele prevăzute în Certificatul de Urbanism nr. 638 din 29.08.2019.

Clădirea aferentă Grădiniței nr.25 Bacău va avea următoarele caracteristici tehnice:

Suprafața teren - 843mp

Clădire studiata:

CI - Grădiniță - Sc-Sd- 202,04mp

Regim de inaltime - P

H maxim = 7,05m

C3 - Magazie - Sc=Sd= 14,00mp, P

Alte clădiri existente pe amplasament:

C2- Wc - Sc=Sd = 7,45mp, P

C4- WC - Sc=Sd=10,OOmp, P

Total suprafața construita st desfasurata = 233,49mp

Procent de ocupare a terenului (POT) - 27,70% (existent)

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - 0,28 (existent)

Categoria de importanta (conform HGR nr. 776/1997) - C

Clasa de importanta (conform Codului de proiectare seismica PI00/1 - 2013) - III

Suprafața utila existenta = 173,36 mp

Suprafața utila propusa = 172,98 mp

H parter = 3,45m

Categoria de importanta (conform HGR nr. 776/1997) - C

Clasa de importanta (Conform Codului de proiectare seismica P100/I —2013) — III

 • b) analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung;

Având in vedere starea clădirilor existente si deficientele pe care le prezintă in momentul actual, precum si necesitatea unor clădiri funcționale, stabile si care sa respecte normativele in vigoare, privind cerințele fundamentale, se impune realizarea lucrărilor si crearea unor clădiri care sa satisfaca cerințele si nevoile privind educarea copiilor.

Ipoteze în evaluarea alternativelor (scenariilor) (Ipoteze la diferite niveluri, Ipoteze privind analiza financiară și analiza economică).

Scenariul „Fără proiect”

Din punct de vedere al analizei financiare, scenariul ..Fără proiect" nu presupune cheltuieli pentru realizarea investiției.

Din punct de vedere al analizei economice, soluția „Fără proiect” nu generează efecte benefice, din aceste considerente rezultă o amplificare a efectelor negative deja existente. Inexistența beneficiilor, implică o valoare foarte mică a ratei interne a rentabilității economice (există și posibilitatea ca valoarea acesteia să fie negativă).

Menținerea situației actuale va avea următoarele consecințe:

nealinierea infrastructurii educaționale destinate învățământului preșcolar la nivelul infrastructurilor similare celor din UE;

 • 4 lipsa dezvoltării infrastructurii educaționale;

lipsa accesului populației din oraș la un mediu educațional modem, complet echipat care să asigure dezvoltarea copiilor.

. Scenariul cu proiect

Varianta cu investiție - elimină principalele forme de impact negativ rezultate din analiza scenariului anterior.

Asistența financiară nerambursabilă solicitată este esențială pentru implementarea proiectului în condițiile acestui scenariu, deoarece contribuie la:

ife îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale destinată învățământului preșcolar; implementarea măsurilor de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de dezvoltare durabilă;

 • -4» alinierea infrastructurii la nivelul infrastructurilor similare celor din UE; dezvoltarea teritoriala echilibrata a economiei și comunității locale;

4» reducerea sărăciei si îmbunătățirea calității vieții populației din oraș.

Importanța dezvoltării infrastructurii educaționale destinate învățământului preșcolar, în calitatea României de stat membru al UE, în condițiile acestui scenariu este perfect justificată.

Scenariul cu proiect presupune reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței conform specificațiilor proiectantului, iar indicatorii financiari și economici vor fi descriși în secțiunile următoare: Analiza financiară, Analiza economică, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.

• Scenariul 1 - Consolidarea clădirii existente, conform variantei 1 din expertiza tehnica;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

485.870

90.604

573.977

.2^1. j-

aram

7ÎW4

443.900

CD

Scenariul 2 - Consolidarea clădirii existente, conform variantei 2 din expertiza tehnica;

Nn crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

611,714

114,281

723,498

Din care C +

M( 1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

484,933

92,137

577,070

 • c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară;

Suportabili ta tea, in general, este o caracteristica a proiectelor generatoare de venituri, proiecte ale căror input-uri sunt constituite din taxe, tarife sau alte plati efectuate de un anumit grup tinta. Astfel, prin analiza de suportabilitate se urmărește daca cei care plătesc taxele, tarifele pe baza carora se argumentează imput-uri le proiectului sunt suportabile de către grupul tinta si daca ele pot fi plătite cu ușurința in funcție de veniturile grupului.

Deoarece prezentul proiect nu este un proiect generator de venituri, nu se poate calcula analiza suportabilitatiL

Sustenabilitatea, proiectului se refera la faptul daca beneficiarul proiectului are capacitatea de a menține exploatarea investiției si după încetarea sursei de finanțare nerambursabile.

In cazul nostru, beneficiarul investiției este o instituție publica, a căror resurse sunt asigurate prin fonduri publice. Asa cum reiese si din proiecțiile analizei financiare, nivelul cheltuielor de exploatare anuale nu sunt mari, ceea ce asigura in element in plus al sustenabilitatii.

Ținând cont de cele de mai sus, putem afirma ca proiectul are asigurate toate premisele sustenabilitatii.

Scopul principal al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanță financiară ai proiectului. Acest lucru se realizează de obicei din punctul de vedere al posesorului infrastructurii.

 • • Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul de ani pentru care se fac previziunile. Orizontul de timp luat în considerare pentru previziunea costurilor de operare și a veniturilor financiare aferente proiectului este de 15 ani. Acesta este în conformitate cu Orientări privind metodologia de realizare a analizei costuri-beneficii, în care se menționează că pentru sectorul Alte servicii orizontul de timp mediu este de 15 ani.

 • • Cursul de schimb valutar

Previziunile financiare pentru costurile de operare și veniturile financiare utilizate în cadrul prezentei analize financiare au fost realizate în lei. Previziunile s-au realizat în termeni reali, fără

CD

influența inflației, conform specificațiilor din Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții, elaborat de Comisia Europeana.

 • • Rata de actualizare

Rata de actualizare luată în considerare în analiza financiară va fi de r = 5%.

 • • Evoluția costurilor de operare

Costurile de operare identificate și luate în calcul în analiza financiara sunt:

 • • costurile cu întreținerea și repararea clădirii;

Pentru analiza financiara s-a recurs la o abordare incrementală, care are la baza diferența dintre costurile și beneficiile scenariului cu proiect și cele ale scenariului fără proiect, luat în considerare în analiza opțiunilor.

Astfel, în previziunea cheltuielilor și veniturilor financiare, se vor lua în calcul influențele care sunt generate de proiectul de investiție:

 • • Costurile cu întreținerea și reparațiile

Lucrările de întreținere, conform GE032/97 punctul 1.2.16 cuprind refacerea periodica a unor elemente de suprafață cu durata scurtă de existență.

Lucrările de întreținere și reparații se împart în:

 • • lucrări de reparații curente;

 • • lucrări de reparații capitale.

Lucrările de reparații curente ale clădirii se vor executa periodic sau după necesitate, în scopul creării posibilității de exploatare continuă a clădirii. Acestea constau în special din remedieri de defecțiuni, înlocuiri parțiale de elemente de construcții uzate, refaceri sau lucrări de protecție.

în scenariul fără proiect, cheltuielile cu reparațiile curente nu pot fi real estimate, deoarece clădirea necesită reparații capitale, aceste având o valoare de minim 5% din valoarea de inventar a clădirii/an.

> Costuri cu reparațiile curente în scenariul fără proiect

An 1 operare

An 2 operare

An 3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

An 7 operare

An 8 operare

An 9 operare

An 10 operare

An 11

operare

An 12 operare

An 13 operare

Procent %

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Valoare

21.785

21,785

21.785

21,785

21,785

21,785

21.785

21,785

21,785

21.785

21,785

21.785

21,785

Valoare totală

283,205.0

în scenariul care presupune realizarea proiectului de investiție, procentul anual luat în calcul pentru primii 6 ani de operare, aplicat Ia valoare de inventar a clăidirii, pentru lucrările de reparații curente realizate vor fi de 0,1% an 1 și 2 de operare, 0,2% an 3 de operare, 0,3% an 4 de operare,

0,4% an 5 și 6 de operare. începând cu anul 7 de operare până în anul 11, procentul luat în calcul, conform normativelor tehnice din domeniu, a fost stabilit Ia 0,5%, iar în anul 12 și 13 procentul este de 0,6%.

> Costuri cu reparațiile curente în scenariul fără proiect

An 1 operare

An 2 operare

An 3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

An 7 operare

An 8 operare

An 9 operare

An 10 operare

An li operare

An 12 operare

An 13 operare

Procent %

0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

Valoare

436

436

871

1.307

1.743

1.743

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.614

2.614

Valoare totali

22.656.4

Lucrările de reparații capitale se execută în scopul asigurării menținerii funcționării fondului fix reparat pe toată durata de serviciu. în cadrul reparațiilor capitare se efectuează înlocuirea totală sau parțială a unor clementă de construcții sau a părților componente ale acestor elemente, deteriorate ca urmare a uzurii fizice, precum și repararea concomitentă a elementelor și părților de elemente de construcții uzate fizic, în scopul aducerii lor cât mai aproape de starea inițială.

Conform Normativului tehnic de reparații capitale în vigoare, elaborat de ÎNCERC (Institutul de Cercetări în Construcții și Economia Construcțiilor) durata de viață a unei clădiri este de 50 ani. Astfel, prima reparație capitală se va realiza în al 20-lea an de viață, conform informațiilor din Normativul tehnic de reparații capitale în vigoare. Pentru reparații capitale procentul luat în calcul conform Normativului tehnic este de 15% din valoarea de intrare a construcției.

Perioada de referință a proiectului este de 15 ani, iar perioada operațional este de 13ani; astfel, prima reparație capitală luată în considerare va fi realizată după durata de viață a proiectului. Valoarea primei reparații capitale realizată nu va fi luată în calcul în analiza financiară.

Valorile incrementale, rezultate din diferența dintre cheltuielile privind întreținerea și reparațiile în varianta cu proiect și cele din varianta fără proiect vor fi negative, fapt datorat costurilor mai mici cu întreținerea și reparațiile în scenariul cu proiect, urmare a gradului de punere în siguranță a clădirii care intervine odata cu realizarea proiectului.

• Evoluția veniturilor financiare

Deoarece prin proiectul de investiție nu sunt generate venituri proprii, vor fi transferate sume din bugetul ordonatorului de credite în perioada de exploatare.

Astfel, sursa de finanțare în perioada de implementare și în perioada de operare va proveni din fonduri proprii.

> Calculul cofinantarii - gradului de intervenție financiara

Proiectul vizat, nu este un proiect generator de venituri. Conform definiției Comisiei Europene Proiect generator de venituri reprezintă orice operațiune ce implică investiții în infrastructură, a cărei utilizare este supusă unor taxe care sunt suportate în mod direct de utilizatori, și orice operațiune ce implică vânzarea sau închirierea de terenuri sau clădiri sau prestarea de servicii contra cost. Astfel, proiectul propus nu este proiect generator de venituri.

Conform prevederilor generale, pentru proiectele care nu sunt generatoare de venituri (ținând cont de definiția proiectelor generatoare de venituri) nu se calculează subvenția acordata de Uniunea Europeana. In calculele financiare si cele economice se va tine cont de preverile măsurii de finanțare, in cadrul careia se va aplica.

Veniturile incrementale rezultate din diferența dintre veniturile considerate pentru scenariul în care are loc investiția și cele aferente scenariului în care nu se va realiza investiția pot fi analizate în tabelul de mai jos. Aceste venituri reprezintă economii la cheltuielile de întreținere, economii generate de implementarea proiectului.

An l operare

An 2 operare

An 3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

An 7 operare

An 8 operare

An 9 operare

An 10 operare

An f!

operare

An 12 operare

An 13 operare

Dotlri

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13,534.0

0.0

0.0

0.0

între|inere

435.7

4.35.7

87| 4

1.307 1

1,742 8

1.74? 8

7,178.5

2.178.5

2,178.5

2,178.5

2,178.5

2.614.2

2,614.2

Costuri de exploatare totale

435.7

435.7

871.4

1.307.1

1,742.8

1.742.8

2.178.5

2,178.5

2.178.5

15.712.5

2.178.5

2.614.2

2.614.2

 • • Valoarea reziduală

Valoarea reziduală valoarea netă actualizată a activelor la sfârșitul ultimului an al perioadei de selectate pentru analiză (perioada de referință a proiectului), ca expresie a beneficiilor obținute de către ordonatorul de credite. A fost folosită metoda perpetuității.

Valoarea reziduală = 793.263,0 lei.

 • • Rezultatele analizei financiare - fluxul de numerar cumulat, valoarea actualizată neta - VAN, rata internă a rentabilității - RIR, sustenabilitatea financiară

Indicatorii utilizați în analiza financiara sunt:

 • • fluxul de numerar cumulat.

 • • valoarea actualizată netă a proiectului (VAN);

 • • rata financiară internă a rentabilității (RIR);

Analiza financiară a luat în considerare abordarea recuperării întregii investiții (fără a ține cont de maniera de finanțare) conform recomandărilor din Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții, elaborat de Comisia Europeană

> Determinarea ratei de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare si pentru calcularea valorii actualizate nete (VNAF), trebuie definita rata actualizării corespunzătoare.

Sunt mai multe cai practice si teoretice pentru estimarea ratei de referința care sa fie utilizata pentru actualizare in analiza financiara.

Rata actualizării. Rata la care valorile viitoare sunt actualizate la zi. De obicei este aproximativ egala cu costul de oportunitate al capitalului. 1 euro investit la o rata anuala a ascontului de 5% va fi 1 +5%=1,05 după un an; (I,05)x(l,05) + 1,1025 după doi ani; 1,05)x(l,05)x(l,05) - 1,157625 după trei ani, etc. Valoarea economica actualizata a unui Euro care va fi cheltuit sau castigat in doi ani este 1/1.1025=0,907029; in trei ani 1/1,57625 = 0,863838. Operația ultima este inversul celei prezentate mai sus.

Rata de actualizare folosită în analiza financiară ar trebui să reflecte costul de oportunitate al capitalului pentru investitor. Aceasta poate fi considerată o rambursare anticipată pentru cel mai bun proiect alternativ.

CD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șos«aua Nkollna nr.116, bl. 1011, sc.A et.l ap.3, cod poțtal 700714, lăți. România

J22/690/201S; RO34380BS0; Tel. 0767S71210, e-mall: alexandru.graur®gmail.com

Comisia recomandă aplicarea unei rate de actualizare financiară de 5% în termeni reali ca valoare orientativă pentru proiectele de investiții publice cofinanțate prin Fonduri.

o Calculul fluxului de numerar si a indicatorilor de performanta financiara - tabelele analizei financiare

Flux de numerar cumulat varianta fără proiect

An 1 operare

An 2 operare

£n3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

An 7 operare

An 8 operare

An 9 operare

An 10 operare

An 11 operare

An 12 operare

An 13 operare

Dotări

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Întreținere

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

Costuri de exploatare totale

21,785. 0

21,785, 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

21,785. 0

Venituri transferate de la bugetul beneficiarulu i

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055.

0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

Total venituri

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055.

0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

22,055. 0

Flux de numerar net din exploatare

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

270.0

Flux de numerar net cumulat

270.0

540.0

810.0

1,080.0

1,350.0

1,620.0

1,890.0

2,160.0

2,430.0

2,700.0

2,970.0

3,240.0

3,510.0

CD


S.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Jojeaua Nleollna nr.116. bl.1011. sc.A «t.l ap. 3, cod poțtal 700714, lațl, România

J22/690/2015; RO343808S0; Tel. 0767671210, e-mail: alexandru.graur@gmall.com

Flux de numerar cumulat varianta cu proiect

™...... ........

An 1 operare

An 2 operare

An 3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

An 7 operare

An 8 operare

An 9 operare

An 10 operare

An 11 operare

An 12 operare

An 13 operare

Dotări

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13,534.0

0.0

0.0

0.0

întreținere

435.7

435.7

871.4

1,307.1

1,742.8

1,742.8

2,178.5

2,178.5

2,178.5

2,178.5

2,178.5

2,614.2

2,614.2

Costuri de exploatare totale

435.7

435.7

871.4

1,307.1

1,742.8

1,742.8

2,178.5

2,178.5

2,178.5

15,712.5

2,178.5

2,614.2

2,614.2

Venituri transferate de la bugetul beneficiarului

797

797

1,232

1,668

2,104

2,104

2,539

2,539

2,539

16,073

2,539

2,975

2,975

Total venituri

797

797

1,232

1,668

2,104

2,104

2,539

2,539

2,539

16,073

2,539

2,975

2,975

Flux de numerar net din exploatare

361

361

361

361

361

361

361

361

361

361

361

361

361

Flux de numerar net cumulat

5

366

727

1,087

1,448

1,809

2,170

2,531

2,891

3,252

3,613

3,974

4,335

CD

o Rezultatele analizei șî calcului indicatorilor VAN, RIR din punct de vedere financiar sunt prezentate în tabelele de mai jos.

An 1 investit ie

An 2 investiti e

An 3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

An 7 operare

An 8 operare

An 9 operare

An 10 operare

An 11 operare

An 12 operar e

An 13 operare

An 14 operare

An 15 operare

Venituri

0

0

21,258. 5

21,258. 5

20,822. 8

20,387.

I

19,951.

4

19,951. 4

19,515.

7

19,515.

7

19,515.

7

5,981. 7

19,515. 7

19,080. 0

19,080. 0

Valoare reziduală

793,263

Total venituri

0.0

0.0

21,258. 5

21,258.

5

20,822. 8

20,387.

1

19,951.

4

19,951. 4

19,515.

7

19,515. 7

19,515. 7

5,981.

7

19,515.

7

19,080. 0

774,183

Costuri totale de operare

0

0

21,349.

3

21,349. 3

20,913.

6

20,477. 9

20,042. 2

20,042. 2

19,606. 5

19,606. 5

19,606.

5

6,072.

5

19,606.

5

19,170.

8

19,170. 8

Costuri totale de investiție

62,475. 0

470,114.

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total costuri

62,475. 0

470,114. 3

21,349.

3

21,349. 3

20,913.

6

20,477. 9

20,042. 2

20,042.

2

19,606. 5

19,606. 5

19.606.

5

6,072.

5

19,606.

5

19,170. 8

19,170. 8

Flux de numerar net

-62,475

470,114

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

90.8

793,354

Rata de actualiza re

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Indice de actualiza re

0.9524

0.9070

0.8638

0.8227

0.7835

0.7462

0.7107

0.6768

0.6446

0.6139

0.5847

0.5568

0.5303

0.5051

0.4810

Fluxuri financiar e actualiza te

59501.

2

426393.

6

78.4

74.70

71.14

67.75

64.53

61.45

58.53

55.74

53.09

50.56

48.15

45.86

381603.

2

CD

Rezultatele analizei financiare

Denumire indicator

UM

Rezultate investiție

Rata internă de rentabilitate

%

3,0976%

Valoarea actualizată netă

lei

-103.561,7225

Pe baza rezultatelor obținute la indicatorii analizați rezultă următoarele aspecte:

 • • valoarea actualizată netă (VAN) este negativă, deci investiția totală necesită finanțare publică;

 • • valoarea RIR este sub rata de actualizare și nu acoperă un ipotetic cost al capitalului, deci se justifică finanțarea nerambursabilă.

> Formulele pentru calculul VNAF, RIRF si C/B folosite sunt:

NPV(S) = So/ (1+i >° + Si / (1+i)'+ S2 / (1+i )2+..„ + Sn / (1+i )n

RIR~ rmin+(rmin+rmax)*[VNA(+)/(VNA(+)+ |VNA(-) |)]

> Sustenabilitatea financiară

Sustenabilitatea financiară a proiectului a fost analizată ținând cont de următoarele:

 • • valoarea investiției;

 • * sursele de finanțare;

 • • cheltuielile de operare.

Investiția va fi susținută de către ordonatorul de credite, care va asigura finanțarea prin alocări specifice.

Astfel, fluxul de numerar total cumulat, varianta incrementală, pe întreaga perioadă de referință luată în considerare este pozitiv, după cum reiese din tabelele următoare:

An 1 investiție

An 2 invesiitie

An 3 operare

An 4 operare

An 5 operare

An 6 operare

Ah 7 opera re

An 8 operare

An 9 operare

An II) operare

An i 1 operare

An 12 operare

An 13 operare

An 14 operare

An 15 operare

Resurse financiare loiale

62475*)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri

0

-21.253.5

-2U58.5

■20.822.8

-20.387,1

• 19.951.4

-19.951.4

•19,515.7

-19.513.7

■19515.7

-5,981.7

-19.515.7

-19.080.0

-19.08U0

Total Intrări

6247S.9

4701)*J

•21258.5

-21.254.5

■20.822.8

-20387.1

-19.951.4

■19.951.4

■19.515,7

•19.515.7

-19.515.7

-5.981.7

■19.515.7

-I9.080.0

•19,080.0

Costuri loiale Uc operare

0

<J

•21,349.)

-21,349.3

-2MI3.4

•20.477.9

-20,042.2

-20.042.2

-19.606.5

■ 19.606.5

-19,606.5

-6.O71S

-19.6065

• 19.170.8

■19.170.8

Costuri totale de investiție

62*75.0

4 TUI t*J

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total ieșiri

«475»

47H1143

-2J349.J

-21349.3

•20913-6

•20477.9

-20)42.2

-20042.2

•19606.5

-19606.5

■ 19606.5

-0072.5

■19606.5

• 19170.8

-19170.8

Total flux numerar

0.0

0.0

90.8

KW

90.8

90.8

90.8

90.3

90,8

90.8

90,8

90.8

90J

90.8

■M.8

Flux de numerar total cumulat

0

0

90.8

181.6

272.4

J61J

454.0

544.8

635.6

726.4

817.2

908 0

998.3

1.089.6

1.1804

Ca urmare a rezultatelor pozitive în ceea ce privește fluxul de numerar total cumulat al investiției, pe durata întregii perioade de referință luată în considerare, se poate afirma faptul ca proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Se dovedește astfel că proiectul pentru care se dorește investiția este sustenabil din punct de vedere financiar.

Concluzie:

■ sustenabilitatea proiectului: proiectul este sustenabil deoarece :

’ fluxul de numerar este pozitiv in toti anii de previziune. Chiar daca este zero, proiectul tot este sustenabil din punct de vedere financiar, deoarece excedentele la finele fiecărui an sunt redirectionate la buget, astfel nici o instituție de publica nu poate la finalul anului sa Înregistreze excedent

 • • finanțarea activității de la bugetul de stat. De asemenea sustenabilitatea proiectului mai este data si de faptul ca exploatare este publica, iar in Romanța domeniul public este finanțat de Ia Buget

 • ■ VANF/C si R1RF/C este negativ si este <5% : rezulta in mod clar ca proiectul necesita ajutor financiar din partea fondurilor publice

CD

 • d) analiza economică; analiza cost-eficacitate;

 • > Obiectivele si scopul analizei economice

Analiza economica evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii. Ea este efectuata in numele intregii societăți (regiune sau tara) in locul doar al proprietarului infrastructurii ca in cazul analizei financiare.

Rezultatele analizei economice sunt reflectate in indicatorii: VNAE si RIRE. Sustenabilitatea economica a proiectului este data de existenta excendetului economic la finalul fiecărei perioade din anii de previziune.

 • > Ipoteze si metode avute in vedere Ia elaborarea Analizei Economice

Realizarea analizei economice s-a făcut plecând de la tabelele analizei financiare pe baza carora s-au făcut corecțiile necesare. Aceste corectii au fost:

 • • Corecții fiscale: se deduc taxele indirecte (de ex. TVA), subvențiile și transferurile simple (de ex. plata contribuțiilor de asigurare socială). Cu toate acestea, prețurile trebuie să includă taxele directe. De asemenea, dacă anumite taxe indirecte/ subvenții sunt destinate corectării efectelor externe, atunci acestea trebuie să fie incluse.

 • • Corecții pentru efectele externe: este posibil să se genereze anumite impacturi care depășesc proiectul și afectează alți agenți economici fără a obține vreo compensație. Aceste efecte pot fi fie negative sau pozitive. Deoarece, prin definiție, efectele externe apar fără compensații monetare, acestea nu vor fi prezente în analiza financiară și prin urmare trebuie să fie estimate și evaluate.

 • • De la prețuri de piață la prețuri contabile (fictive): pe lângă denaturările fiscale și efectele externe, există și alți factori ce pot îndepărta prețurile de echilibrul pieței competitive (respectiv eficiente): regimurile de monopol, barierele comerciale, regulamentele de lucru, informațiile incomplete, etc. în toate aceste cazuri, prețurile de piață adoptate (respectiv financiare) sunt înșelătoare; în schimb, trebuie să se folosească prețuri contabile (fictive), care reflectă costurile de oportunitate ale intrărilor și disponibilitatea consumatorilor de a plăti ieșirile. Prețurile contabile se calculează prin aplicarea factorilor de conversie la prețurile financiare.

 • > Identificarea si cuantificarea beneficiilor economice generate de proiect Beneficiul 1.

Locuri de munca create pe durata execuției - 15 locuri de munca

Locuri de munca create pe durata exploatării - O locuri de munca

Beneficiul 2.

Beneficii economice rezultate din procesul de invatamant

Beneficiul 3.

Reducerea efectului de migratie - efect economic

 • > Identificarea si cuantificarea externalitatilor negative

In afara de beneficiile pozitive identificate, realizarea investiției va genera si extemalitati negative, si anume:

pe timpul realizării lucrărilor va creste nivelul de poluare din zona, indiferent de masurile de protecție avute in vedere pentru protecția mediului. Statistic, pentru îndepărtarea efectelor negative ale unei lucrări de aceasta anvergura, se cheltuiește cca 0,2% din valoarea lucrărilor in primul an si cca 0,1% din valoarea investiției pe o durata de 3 ani de la finalizare

Ținând cont de specificul investiției, nu au mai putut fi identificate ale extemalitati negative care sa afecteze economic investiția.

Corectii fiscale si Conversia preturilor de piața

Din punct de vedere al corecțiilor fiscale, singurele corectii care se impun sunt:

eliminarea TVA-ului din costurile de mentenanta (asa cum a fost precizat la secțiunea de setimare a costurilor, TVA-ul a fost luat in calcul) cat si din investiție eliminarea costurilor cu avizele si taxele din investiție

eliminarea costurilor cu diversele si neprevăzutele din investiție

- eliminarea impozitului pe profit si dividendele constructorului

Referitor la conversia preturilor de piața, in cazul nostru nu au fost incluse costuri (cu excepția TVA-ului) ce ar trebuie sa fie corectate, in conformitate cu GHIDUL NATIONAL PRIVIND ANALIZA COST BENEFICIU, elaborat de JASPERS in colaborare cu Ministerul Economiei si Finanțelor, disponibil la http ://discu tii.mfi nante.ro/static/10/Mfp/evaluare/GhidACB RO, pdf.

Astfel, conform acestui ghid, nici una din categoriile enumerate nu se regăsesc printre costurile proiectului.

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

daca nu se justifica altfel

Forța de munca calificata

1

Forța de munca necalificata

SWRF

formula de calcul (1 -u) x (1 -t)

Achiziția de teren

1

daca nu se justifica altfel

Transferuri financiare

0

> Concluziile privind varianta recomandată

Costurile investiționale:

• Scenariul 1 - Consolidarea clădirii existente, conform variantei 1 din expertiza tehnica;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii

LEI

mii LEI

mii EURO

mii EURO

mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL GENERAL

485.87

90.604

573.977

100.492

18.740

118.715

Din care C +

M( 1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

443»

77.153

14.659

91.812

cursEuro, BNR. 13.05.2020 = 4.8349 lei

CD

Scenariul 2 - Consolidarea clădirii existente, conform variantei 2 din expertiza tehnica;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE («ră TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

mii EURO

mii EURO

mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL GENERAL

631.631

117.785

746.17

130.640

24.361

154.330

Din care C +

M( 1.2 H.34-1.4+2+4.1*4.2*5.1.1)

484.933

92.136

577.07

100.298

19.056

119.355

Concluzie: nici una din valorile estimate in cazul celor doua variante de investiție nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, deci este necesara întocmirea analizei cost eficacitate.

o Compararea alternativelor se va realiza din punct de vedere al costurilor unitare anuale pentru cele 2 scenarii.

----------— .. .

.Al


— .1. ;----——....______

Varianta 1 - Scenariul A


12.784,0

Varianta 2 - Scenariul B


6.504,0


o Masurarea impactului (din punct de vedere fizic)

Efectele/ beneficiile modernizării școlii sunt multiple, dar vom lua în calcul numărul de locuitori care vor beneficia de investiție. Conform recensământului efectuat în 2011, populația Orașului Bacău se ridică la 144307 de locuitori.

Modernizarea grădiniței are în vedere creșterea condițiilor de utilizare pentru un număr de minim 40 copii.

o Calculul raportului cost - eficacitate

Raportul ACE este rezultatul împărțirii valorii actuale a costurilor totale (VATcost) la efectele/ beneficiile exprimate în termeni fizici. Atât costurile, cât și beneficiile vor fi considerate incremental (sistem cu proiect pentru alternativele analizate minus sistem fără proiect - scenariul Business as Usual / „a face minimum” BAU)

Model de calcul al raportului ACE:

Raportul ACE - VATCost cu proiect - VATCost BAU /Efect cu proiect - EfectBAU generează costuri, se vor compara costuri/locuitor.

Raportul ACE - întrucât varianta 0 nu


Varianta 1 - Scenariul A                              69,6

Varianta 2 - Scenariul B

162,6


CD

în concluzie, din punct de vedere al analizei financiare, varianta recomandată este Varianta 1 - Scenariul A.

e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

 • 1. Analiza de risc si senzitivitate

O imagine completa asupra proiectului de investitii vizat este data de analiza riscurilor pe care le implica realizarea lui si a sensibilității indicatorilor financiari si economici la diferite fluctuatii/variabile critice care pot influenta proiectul.

 • a. Identificarea variabielor critice

Scopul analizei senzitivitatii este de a selecta «variabilele critice» ai parametrii modelului, care este acela ale cărui variatii, pozitive sau negative, comparate cu valoarea utilizata ca cea mai buna estimare in cazul de baza, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilității sau asupra valorii actuale nete. Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice diferă in funcție de proiectul specific si trebuie sa fie corect evaluate caz cu caz. Drept criteriu general recomandam sa se ia in considerație acei parametri pentru care o variație (pozitiva sau negativa) de 1 % provoacă creșterea cu 1% a ratei interne a rentabilității sau cu 5 % a valorii actuale nete.

Din analiza detaliata a diverșilor factori care pot influenta investiția, enumerăm'.

 • - dinamica preturilor - Rata inflației, rata de creștere a salariilor reale, preturile energiei, schimbările de preturi ale bunurilor si serviciilor.

 • - date referitoare la cerere - volumul traficului

 • - costurile investiției - modificarea costurilor investiției ca urmare a modificării generale a situației in domeniul construcțiilor

 • 2. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

  Procesul de management a riscului comporta sase etape principale:

  1. Conceperea unui plan de management a riscurilor;

 • 2. Identificarea riscurilor,

 • 3. Analiza calitativa a riscurilor;

 • 4. Analiza cantitativa a riscurilor:

 • 5. Elaborarea unui plan de răspuns la riscuri;

 • 6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatiii de apariție a unor noi riscuri.

Conceperea unui plan de management a riscurilor

Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor proiectului.

Riscul este caracterizat de armatoarele caracteristici:

 • > Probabilitate de apariție

 • > Impactul produs(consecinta apariției riscului);

o Impact negativ;

o Impact pozitiv;

 • > Moment de apariție, frecventa si iminenta de apariție.

CD

Planul de răspuns la riscuri se face pentru acele riscuri cu un grad mai mare de apariție:

RISCUL

Descriere

Riscul tehnic

Riscul ca obiectivul în cauză să nu se preteze din punct de vedere al activități i/desti nației. Acest risc este eliminat datorită bunei documentări și a experienței specialiștilor pe care benficiarul i-a contactat în faza elaborării listei cu necesități.

 • > Riscul ca utilajele și echipamentele să se deprecieze moral. în domeniul obiectivului proiectului, evoluția tehnicii nu este foarte rapidă.

 • > Riscul exploatării eronate. Personalul angajat pentru exploatare și a intervențiilor ulterioare va fi calificat și instruit pentru buna exploatare a investiției.

Riscul eficienței exploatării. Personalul de exploatare va fi specializat iar competențele acestora verificate și îmbunătățite continuu.

Riscul financiar

Riscul nerentabilității. Mediul rural trebuie să cunoască o aliniere la standardele U.E. astfel, investiția în cauză este privită ca un obiectiv necesar creșterii calității vieții locuitorilor din zonă.

Riscul sechestrului.

Acest risc nu poate avea loc în cadrul beneficiarului.

Riscul politic și social

Riscul de război. Situația socio - politică a României nu supune beneficiarul la un asemenea risc.

Mișcări sociale. Nu se prognozează mișcări.

Tâlhării și vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent de către personal specializat în conformitate cu prevederile legislative în domeniul supravegherii și pazei obiectivelor strategice locale și naționale

Riscul demografic

 • > creșterea populației din zonă peste capacitatea sistemului proiectat. La proiectarea sistemului s-a avut în vedere creșterea demografică. Astfel, investiția va putea fi exploatată în bune condiții și în cazul creșterii populației conform previziunilor.

 • > scăderea populației din zonă. Acest risc este eliminat datorită:

 • a. măsurilor luate de autorități privind stabilirea și sprijinirea tinerilor să rămână în zonă

 • b. statisticilor regionale și naționale cu privire la mișcările demografice care arată scăderea migrației către zonele urbane

Riscul cerințelor obligatorii

Foarte importante în această categorie de riscuri este riscul legat de alinierea la standardele din domeniu. Prin dotarea și achizițiile vizate prin proiect, acest risc este eliminat, beneficiarul asigurând îndeplinirea standardelor impuse.

 • 6. Scenariul/Opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

  • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

Ambele scenarii conduc la îndeplinirea obiectivelor stabilite. Cu toate acestea, se pot identifica foarte ușor diferențe semnificative între avantajele și dezavantajele celor două,

 • > Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 prezintă o serie importantă de avantaje:

Intervențiile de consolidare presupun lucrări mai puțin complexe decât scenariul 2, ceea ce inseamna costuri mai mici și timpi mai mici de proiectare și execuție;

Scenariul 1 presupune un buget mai mic si un timp mai mic de execuție, in timp ce scenariul 2 presupune un buget mai mare,

 • > Din punct de vedere economic:

Scenariul 1 - Consolidarea clădirii existente, conform variantei 1 din expertiza tehnica;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (13 ră TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii

LEI

mii LEI

mii EURO

mii EURO

mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL GENERAL

485.87

90.604

573.977

100.492

18.740

118.715

Din care C +

M( 1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1)

70.SU

w*

77.153

14.659

91.812

curs Euro, BNR, 13.05.2020 - 4.8349 lei

Scenariul 2 - Consolidarea clădirii existente, conform variantei 2 din expertiza tehnica;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

mii EURO

mii EURO

mii EURO

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL GENERAL

631.631

117.785

746.17

130.640

24.361

154.330

Din care C +

M(l,2 *-1.3-1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

484,933

92.136

577.07

100.298

19.056

119.355

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomand at(e)

Având în vedere argumentele prezentate anterior și luând în considerare și concluziile Expertizei tehnice, noi recomandăm implementarea Scenariul 1- Consolidarea clădirilor existente, conform variantei 1 din expertiza tehnica, deoarece reprezintă soluția optimă pentru atingerea obiectivelor și este justificată de avantajele clare din punct de vedere tehnic, economic, arhitectural.

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE (fără TVA)

TVA

VALOARE (cu TVA)

mii LEI

mii LEI

mii LEI

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

485.870

90,604

573.977

Diuean^O1'-

M(t v l >1,4 2-4,1-O. 5 ( IO

37510^

MW

Valoare totală investiție 573.977,00 lei inclusiv T.V.A. / 485.870,00 lei fără T.V.A., din care: C+M = 443.900,00 lei inclusiv T.V.A. / 373.026,00 lei fără T.V.A.

 • b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Valoarea de inventar:

Vi - 435.700,00 lei

Valoarea de investiție:

Vi„ 573.977,00 lei inclusiv T.V.A.

Trebuie consemnat că valoarea de inventar este în primul rând scăzută datorită lipsei de investiții semnificative din ultimile decenii.

Capacități fizice:

Indici teritoriali propuși - 3 Săli de grupa

Suprafața teren

843

mp

Arie construita totala (C1+C3)

216,04

mp

Arie desfasurata totala

216,04

mp

P.O.T.

27,70

%

C.U.T.

0,28

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nicotină nr.116. bl.1011, sc.A et.l ap.3. cod poțta) 700714. tați. România

J22/690/2015: RO34380850: Tel. 0767671210, e-mail; alexandru.graur@gmaH.com

 • c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

> Indicatorii financiari rezultați în urma realizării analizei financiare sunt reprezentați de: • valoarea actualizată netă a proiectului (VAN);

 • • rata financiară internă a rentabilității (RIR);

 • • fluxul de numerar cumulat.

Rezultatele analizei financiare

Denumire indicator

UM

Rezultate investiție

Rata internă de rentabilitate

%

3,0976%

Valoarea actualizată netă

lei

-103.561,7225

Pe baza rezultatelor obținute Ia indicatorii analizați rezultă următoarele aspecte:

 • • valoarea actualizată netă (VAN) este negativă, deci investiția totală necesită finanțare publică;

 • • valoarea RIR este sub rata de actualizare și nu acoperă un ipotetic cost al capitalului, deci se justifică finanțarea nerambursabilă.

Ca urmare a rezultatelor pozitive în ceea ce privește fluxul de numerar total cumulat al investiției, pe durata întregii perioade de referință luată în considerare, se poate afirma faptul ca proiectul nu întâmpină riscul unui deficit de numerar care să pună în pericol realizarea sau operarea investiției. Se dovedește astfel că proiectul pentru care se dorește investiția este sustenabil din punct de vedere financiar.

 • > Indicatori socio-economic și de impact

Implementarea prezentului proiect de investiții are drept țintă creșterea condițiilor mediului în care își desfășoară activitatea preșcolarii, prin oferirea unui mediu modem destinat procesului de învățare.

Proiectul de investiții va avea un impact important asupra publicului țintă prin oferirea unei infrastructuri igienico-sanitare la standarde europene.

 • > Indicatori de rezultat/de operare

  Denumire indicator

  Valoare indicator

  Suprafața utilă amenajată prin proiect

  A« = 172,98 mp (Ac = 202,04mp)

CD

d) durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Durata estimata de realizare a lucrărilor de execuție este de 5 luni.

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

CERINȚA - REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor înlocui local, elementele structurale din lemn, deteriorate de la nivelul șarpantei existente;

Se vor ignifuga elementele structurale ale șarpantei împotriva acțiunii agenților biologici xilofagi și a focului;

Se vor înlocui elementele deteriorate din structura planșeului de lemn existent;

 • - Se vor reface local zonele fisurate, crăpate sau deteriorate ale zidăriei prin injectarea cu mortar fluid de ciment;

Se vor realiza cămășuieli din mortar de ciment M10 armate cu plase sudate de tip SPPB 06xlOO/o6xlOO, ancorate la partea inferioară în cămășuieli din beton clasa CI6/20 armat, în grosime de 10 cm, executate la nivelul fundațiilor existente, iar la partea superioară în centurile propuse; cămășuielile se vor dispune conform planșelor atașate prezentei expertize; Centurile propuse se vor executa sub cota planșeului din lemn existent, în șlițuri tăiate în zidăria existentă, pe o adâncime de 15 cm; centurile se vor realiza din beton clasa CI6/20, armat cu bare independente din oțel-beton PC52;

 • - La partea superioară a golurilor existente se vor executa buiandrugi din beton armat, cu asigurarea unei rezemări de-o parte și alta a golului de minim 40 cm;

Se va desface pardoseala existentă local, în dreptul cămășuielilor, și se vor efectua reparații cu beton clasa CI6/20;

 • - Golurile de uși și ferestre propuse se vor executa prin tăierea cu mijloace mecanice a zidăriei existente, și bordarea acestora la partea superioară cu buiandrugi din beton armat clasa CI 6/20;

 • - Se va realiza un sistem termo-hidroizolant perimetral la nivelul soclului clădirii, sub cota terenului amenajat;

Se vor efectua lucrări de etanșeitate la nivelul trotuarului, prin intermediul unui dop de bitum;

CERINȚA - SECURITATE LA INCENDIU

Va fi respectat normativul de siguranță la foc a construcțiilor.

se va realiza o centrala de semnalizare si alarmji^n^^^iwtodiu;

planseui din lemn (tavanul) se va placa cu                         c 45 min;

se va ignifuga șarpanta si planseul din leirfțjȘy

DS.C. ELEMENT DESIGN S.R.L.

Șoseaua Nkollna nr.116, bl.1011, $c.A et,l ap.3, cod poțtal 700714, lăți, România

122/690/2015; RO343808SO; Tel. 0767671210. «-mail: alexandru.graur<a>gmail.com

CERINȚA - IGIENA, SANATATE SI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

 • - în zonă nu există surse active de noxe din activitati de producție.

 • - construcția va fi astfel proiectata încât închiderile exterioare (pereți, tamplarie) si compartimentările executate din materiale rezistente, ușoare si etanșe, sa protejeze spațiul interior fata de eventualele noxe din exterior sau surse de zgomot.

 • - calitatea aerului în încăperi se va asigură prin ventilare naturală. S-au prevăzut ochiuri mobile la ferestre care prin deschidere periodica pot asigura schimbul de aer minim. Mijloacele de ventilație trebuie să asigure o primenire a aerului de cel puțin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile de grupă din unitățile pentru antepreșcolari și preșcolari.

încăperile destinate copiilor se vor ventila în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. în aceste perioade copiii și tinerii vor părăsi obligatoriu încăperea.

 • - se vor prevedea materiale de construcție și finisaje de calitate, care nu conțin formaldehidă sau substanțe radioactive, asigurând o ambianță interioară fără degajări de substanțe nocive, de gaze toxice sau emanații periculoase, de radiații, care ar putea periclita sănatatea ocupantilor spatiilor respective.

 • - calitatea finisajelor prevăzute la pereți, echipamente și dotări conform normelor în vigoare, asigură condițiile de menținere a igienei, curățirea și igienizarea spațiilor, igiena ocupanților, etc.

 • - în privința iluminatului, se va asigura cantitatea și calitatea luminii naturale și artificiale, astfel încât utilizatorii clădirii să-și poată desfășură activitățile în mod corespunzător, în condiții de igienă și sănătate. Suprafața ferestrelor raportată la suprafața încăperilor asigura iluminatul natural minimal, specific pentru fiecare încăpere funcție de destinație, conform normelor si STAS 6221/67 si 6646/66. Iluminatul artificial general completează iluminatul natural.

Printre masurile specifice acestei exigente se vor prevedea următoarele :

instalații sanitare corespunzătoare, asigurând alimentarea cu apă calda menajeră, apă potabilă, canalizarea apelor uzate, obiecte sanitare specifice, etc.

evacuarea deșeurilor solide menajere se va face organizat, în baza contractului cu firmă specializată.

 • - instalații de încălzire care să asigure confortul termic

 • - în conformitate cu prevederile Ordinului 1955/1995 privind normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, se vor implementate măsuri specifice pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare.

CERINȚA - SIGURANȚA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Din punct de vedere al siguranței circulației pietonale trebuie asigurata protecția persoanelor împotriva riscului de accidentare atat in interiorul clădirii (circulatii orizontale si verticale), cat si in exteriorul acesteia.

 • - conform STAS 2965 pardoselile din gresie antiderapantă la interior si la treptele exterioare, asigură un coeficient de frecare minim 0,4.

 • - ferestrele vor fi prevăzute ochiuri mobile cu deschiderea interioară, astfel încât să poată fi curățate din interior.

 • - soluția propusă se va încadra în prevederile din S.T.A.S. 6131 privind dimensionarea parapeților și balustradelor la scări și goluri în pereți și tavane, interioare și exterioare. De asemeni, scările și treptele au fost dimensionate avand în vedere prevederile S.T.A.S. 2965.

CD

 • - între elementele de construcție sau între acestea și mobilier nu vor exista surse de agățare, lovire sau rănire. Ușile interioare, cu excepția celor de la grupurile sanitare au lățimea de 0,90 m .

 • - clădirea va fi prevăzută cu instalații interioare de încălzire, electrice, sanitare, toate proiectate conform normelor în vigoare, cu parametri ce asigură protecția utilizatorilor.

 • - alunecare - stratul de uzură pe căile pietonale este sub 5% în profil longitudinal și sub 2% în profil transversal

 • î mpiedicare - denivelări mai mici de 2,5 cm pe căile de circulație pietonală, rosturile dintre dalele de pavaj fiind mult sub 1,5 cm

coliziunea cu vehicule în mișcare - căile pietonale sunt diferențiate de cele carosabile prin bordurile prevăzute la separarea zonelor, acestea fiind de 15 cm înălțime.

CERINȚA - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Obiectivul nu va crea zgomote si vibrații care depasesc limita admisa in zona.

Nivelul de zgomot (acustic-echivalent continuu Leq) în încăperile pentru activitatea teoretică a copiilor și tinerilor nu va depăși 35 dB (A), curba de zgomot 30.

CERINȚA - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Pentru reducerea consumului de energie în exploatare sunt prevăzute masuri speciale pentru izolarea termica a spațiului interior prin:

 • ♦ placarea închiderilor exterioare din cărămidă cu polistiren expandat de 10 cm grosime;

 • • termoizolare soclu cu un strat de 5 cm de polistiren extrudat striat, ce se continuă sub cota CTS cu 30 cm;

 • • tâmplărie exterioară din PVC va fi bine izolată pentru a evita pierderile de căldură în sezonul rece sau izolația în sezonul cald;

 • ♦ lipsa punților termice spre exterior;

 • • s-a asigurat etanșeitatea elementelor de închidere, etanșeitatea rosturilor la îmbinările elementelor de construcție și pe conturul tâmplăriei exterioare;

 • • termoizolare placa pe sol si planseu superior;

 • • colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe acoperiș prin jgheaburi si burlane și dirijarea acestora la sistemul de canalizare sau îndepărtarea de imobil.

CERINȚA - UTILIZARE SUSTENAB1LA SI RESURSELOR NATURALE

Scopul este de a reduce impacturile negative asupra mediului, generate de utilizarea resurselor naturale (epuizarea resurselor și poluarea).

Pentru a atinge aceasta tinta, produsele utilizate in construcție sunt prevăzute judicios, fara a compromite integritatea mediului natural

Proiectarea imobilului s-a făcut astfel încât acesta, pe toată durata lui de viață - executarea, exploatare, postutilizare ~ să nu afecteze în nici un fel echilibrul ecologic, Împiedicarea poluării mediului exterior prin degajare de noxe din interiorul clădirii.

Pentru realizarea obiectivului nu vor fi afectati factorii de mediu.

După finalizarea obiectivului, terenul va fi amenajat si adus la starea sa naturala, spatiile libere vor fi amenajate si plantate cu gazon si diferite specii de arbuști.

Deseurile vor fi colectatate in europubele si transportate de către o firma specializata sau de către beneficiar la groapa de gunoi a localității.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de !a bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Cea mai mare parte din valoarea de investiției va fi asigurată din fonduri proprii și alte surse legal constituite.

 • 7. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 7.7. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

în vederea realizării obiectivului de investiții s-a emis de către Primăria Municipiului Bacau, Certificatul de Urbanism nr. 638/29.08.2019.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

In vederea realizării obiectivului de investitii s-au realizat măsurători topografice pentru terenul aferent investiției in coordonate STEREO 70, s-au intocmit planurile topografice si s-au vizat la OCPI Bacau.

 • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Extras de carte funciara nr. 72740, Bacau.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Prin certificatul de urbanism au fost solicitate următoarele avize privind utilitățile urbane si infrastructura:

 • - alimentare cu apa

canalizare

alimentare cu energie electrica

 • - salubritate

 • - sanatatea populației

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei, peisajului sau din punct de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.

Potrivit Actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, investiția este cu impact redus asupra mediului, care nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

 • b) studiu de trafic și studiu de circulație, după caz;

 • c) raport de diagnostic arheologic. în cazul intervențiilor în situri arheologice;

 • d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;

 • e) studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției,


Pentru realizarea investiției, avizele de principiu necesare solicitate la Certificatului de Urbanism, sunt următoarele:


Punct de vedere - Autoritate

iului Bacau


ISC

S.C. Element Designf?.!^. Ing. Alexandru Grauri

Proiectant arhitectura:.

S.C. Lineo Proiect SțRi: Arh. Alina Antochi

Ojt'ZcrastuMt»


.                  uo ::■ I

-RCîCrANT G£N€ibk 1 c ELEMENT CtSI«Hc! CWROăAiWB^'JîZ^ÎWIi; 0767^71210

I z/v. t • vi* 1. ■?             aO >'


VER* CÂTOR


NUME seM‘4AnjRAA->CER'NJA’


O

REFERA’ de vwfccarw RAPORT d» expertiâ ‘^htxA (tt*. numâr. ca*j)NCVE


:j6F PROIECT  ing. mhmu Gram

.'ESP pR ARM ari» AiraArtod»

• ^GiEC’AT     .; r A:frf ArfociK  ■

ESEHAT     u-t MW Acfech


>an»îc«r

MUNICIPIUL BACAJ

>■ îCAR.* ’.«<.■ proict ^-44000


ArwajafeqrupunairJate GfwwiaN» 25, muracraJ Bacau'


St»C» C**M Hornjnu».- nr. <4 rxx^ațxji 8sc*u iuOSSuI Bacau


RCIECT

25<7020


SAZA

DAU


DATA 01*3*

2020


Plan de încadrare in zona


_ANSA

AO_^Țeton»l


ivtc


LEGENI).


Cladirv sitiiitat


l.mhii dt proprietate

Aht c/jrftrl cxi;tt‘M pr amplow>ent


Alcr pitlmKila


Ak'e i>u(c


Suprefxt» (tren « 843mp

Clădire stodialy:

CI - Grădiniță - $c»$d“ ÎOÎ.IMtnp Regim de imtkime - P

H maxim « ?,05m €3 • Mijțune - Scr’Sd” U,Wmp. P Alte clădiri existente pe amplasament: C2-Wc-Sc»$d-7,45mp. P C4- WC • Se-Sd-IO.Kwp, P


Toi»! suprafxta construita si rksfasurata » 233,49mp


Procent de scăpare a terenului (POT) - 27,70% (existent)

Coeficient de ulilraare a terenului (Ci.iT) • P.28 (existent)

Categoria de importanta (con form HGR nr. 776/199?) ■ C

Clasa de importanțe (cw.fornt Codului <k jwiecîîwe seismici PlOiVly 20131


Ui


PROIECTANT GENERAI: s.c. ELLWNT DESIGN


!10


o' RAPORT de e^psruză Iț'inicA («iu. nvrjr. WPrcertaotde spodaftie S C. tinco Piaeet S.R.L


MUNICIPIUL BACAU


PKOKI 1351292!)


SFfCiFICATlE

NUME

a^tURAp,

ȘEF PROIECT RESP'PR ARS"

in{i. Alexandru Graur arh. A&ta Arta#

PROIECTAT

arh.AEnaA’haAi

KSEHA1

aihAiMArtochl

a_.j..„....

1:500


fcfci (><<>«; ’Ameo^ețrcpwi sanltMe Gratfess Ni 25. municțxul Easeti* adresa       Ssada Calea Romanukii, tir. 24. m-jrkițiW Bacau, judsvl Bac au


FA2A

DAI I.


DATA

2020


Plan de situație


otAKSA

A1
Perete eslerier din lîdarâe de carii» id», iermorial»! tu polhtiren eipiadil de 10 cn grosime

Perele interior din etdirie de cerem Ide

Perei» di» lemn

Zidirle terese desface


Suprafața teren ® 843mp

Clădire țtudlita:

CI. Grădiniță - Sc-Sd- MÎ.Mmp

Regim de înălțime ■ P

H maxim 7.05m

C3 - Magazie - Sc»S4« !4.00rnp, P

Alte eladifl existentepe amolamment:

C2-We-Sc=Sd-7,45mp, p

C4- WC-Sc’Sd-IO.OOmp, PTotal suprafața construita si «ksfasurata « 233.49mp

Procent de eruparr * terenului (POT) - 27,70% (existent}

Coeficient de ulithmre a terenului (COT) - 0.24 (eihtenl)

Categoria de importam» ( conform IIGR ru 776/1997) - C

Clasa de importanta (conform Codului de proiectare seismica P 190/1 • 2013) -111
PROECTAT DESENATPROIECT jr/


3d?ew


37/6712(0


!W


=90f|}l


‘ArmxitțtxeptijrirrisanitareGeadinitaHr Î3, mtncîV &câj‘

Strada (W» Pjxwuiw.iv. {d.ranic^x Bacau. fc--**’t>          DAI L


Pian parter - situația existenta


tXAKS»

A21
2

1

I

Ir

________________550

j _____________426

--------~--------f

380 !

।                       585

517.5

297.5______4

___JSLS.________

1575

1

155.    .

1.850

1

2201

1

_______________________________________ jl

I- -4.

-———-—-w

- + y-?

1 y?__

'y

.12

1»» — .*                «-MX- ^«MM 4                          ____ ■■ ■>   «WS—    — ■ Xf —

5

1_____________392.5___1

w

f15_____________3S

390

î« l

u

r>•

-

:

3 1

----- L____m___EJ

Hp-t^rn

P05 Sili grpp» A: 14.318 fn’

Parchet

!

I

Li<w. 4

1

1 * h

_

POT

35 _

490             ÎC

275

[te

!5.

345

.30 ; -C1

§

i

, Hp-W el

PO1 Sala grupa

A; 27.285 rrr1         ..____

Parchet          1  M

SIS T* (N

1

1

P02 Cancelarie A: 10.530 m*    0

Parchet      ft

Ijîiăi-,

2

1

311

*

kt

.t-

Z

lata omor

P08 Magazie A- 23.520 m»

Gresie

,■■1

PQ9 Maga.

P10 Magul»

A I2 593mj

Gresie » C£» 0

r

•dee. Ajte ti!r_

i

Ifl

A: 26.040 m’ Parchol       »

$

Hp»66cn> Hp*50cm

• Grecie

§

] 213 J

rrvo*-ie

/ FD3%t

A 7.750 m     Gresie

»7A <n

g

X ITd

P04

HO

5!

îi

•n

.-i 1

mo ao

' - ■ — - —--

... [

1:8.37

'"ft

_”j

tei

Gre

sie

n-^Ttr/^!

L~ -L

n

<1

«4

r?

K5~n

A: 7.740 n | Gresie «O

k

—■---nntirnriȘ.T^jl

15—=

1

"Î5.M—

}   4

zțns

1

_ls

45l 115

80      180

108 I 120 f0! 120 j 55

14

45! 80

1

205 li

© AP

— — — — — 4

JL----i- î

!

—1

1

------------

220

' 120         120 '

Î50            Î90 '         •      ISO

3

1 ——

-

A“

1

I

-Iwfc

1 XI .

649

__115 220

j

8

Tfi

L. L

-.1

i

3

li 110

i 100 I      £10

i_jtti-

- 2H.1

Ji w

V î

11

5_

-1*!

M-

__

--

0^1

M-

1

1

1

Lr.l. « f»

-4-i

4-

—k

*T

-

___

L LLJ

■     t    “

-li

517.6

237.6

367.6

>

Gresie

5—7^

V

irv< noi

A r

Hp-OT cm

- H'-- —»-

I -

:2^55

Gresie’

470j

4Î5.3»—

i -liL

1!

rs;

Wțr^WT era       Hp-Wl f   j

_          ___ ___ ___ ti

— —

3

—. —

00 !     210__

22b

...Uz

a

- LtS.1

3

Jtt

-d

w_

116 I 100 ! 115 i

.s

-

1 zzz iz±±

. L .

—A

ti

ii
Perne etttrfer, eihtenl, din zidiri* de citimidi, krmolrelit n pelin ir e» npindit de 10 cm jniimr

Perele interior, existent, di* zidiri* de eirimîd»Supnftt» teren “ MJtnp

Clidire studii!»;

CI- Grădinii» - Sc-Sd- 202,04mp

Regim <Je inaltime - P

H maxim ■ 7,05m

O - .Magazie - Sc”Sd“ l4.00mp, P

Alte tlldlrt existent* pe ampt»s»m>nț:

C2-We-Sc»Sd-X45mp,P

C4- WC - Sc-Sd“IO.OOmp. P

Fota! suprafața construita si desfasuralu ■» 233.49mpProcent de ocupare a lerenalui (POTl - 27,70% (existent)

Coeficient de utilizare a terenetui (CUT) • 0.28 (existent)

Categorii de important» ( conform HGR nr. 776/1997} - C

Clasa de important» (conform Codului de proiectate seismicii PI'.Wt - 201?)- Iii

PROIECTANT GENERAL: s c.                      RQ^BJO .’dîSsW^IS, 0767/6712 W

iff

rj--Tro^Tî|re(.EwibNT y                           tvi . t~~ ■

»       tiu:.- nnfflGR »                        . . ..........t A-ț î l.....

VERFCATOR

SJEM&țțKJRA              ’iP.APOfțT de etpirtai leh'-dci (pfu. (vnjt! datai

A       Proiect»’, de s^îisfit^iOiHCT

'^Tx'    S C Iheo PttwAS^L 5 p ■_

MUNICIPIUL BACAU

PPOKCT

13S2020

SPECIFICAȚIE

NUME

SCARA "TîiOT

ttltt pwxect- ■ArtWMjW grupuri santae GfJdtrt ta ?ft. 25, munisW Eacar' adresa       Strada Calea Romarutui. r. 24, muniopul Eacsu, județul Saca»

FAZA

DAU.

ȘEF PROIECT

ifiî. Alexendw Graur

RESP.PP.APH.

arh. ASna Anl-xhi

PROIECTAT

arii Afcia Aftoct-j

OAIA

2020

tiîu #a*șa.

Plan parter - situația propusa

PLANȘA

A2

IX SEMAT

y>> ASnaArloch(țfcț :«K» «Hlt

rțQ-'J UvrUnn lirt'ih b'wataau


Soprafai* Urtl “ X4îmj> Qs&XM'rîllftj

CI- Cndhwt» St-M- ;oî.<Mmp Regim de MVtane • P

H M>* " 7.C5in

C3 • M»r*ri« • Sc-Sd- >4 W^p, P AHt             M >mplM»n>e»«-.

C*. Wc - $<-Sd • 7,45mr. > CX WC - SciS.HIO.Onmp. P

T«k mofito ccwffTO«» u deîfMom » J33 ****«

Pro«»n« d« of»f»n ■ tennvlol (POT| • P.70%

C««n<l>al <»< uolxar» ■ wnnvtol JCI T| - C.J» (<>l»uiH> C*«gonBdc nnponjnl* ( «wfonr HGR rr tltJiVri) • C Gik» de J-țonxm (<e*fnnn Codului <tt pciecitre seicffiko P»W I îOlîi III

I. Tt»t»*rlxu«

!. TtttBHll fit<nw*dfw>iwn

1 hrditam tabla 1* il«S»

 • 4. OlfM iWirît

 • 5. ertwitititi filUi (

 • 6. Stâp • mim            ntlifk»


Suprafața teren - MJtnp

Clavire studiata:

Ct- Grădiniță - St^Sd0 2(}2,Wntp

Regrtn de inahtmc - P

i F maxim 7,05mCJ - Mierie - Sc=Sd= 14-OOmp. P

Attț efadiri tai <i«wre ne >mcl>»iiteot:

C2- Wc - Sc Sd 7 45mp P

C4- WC - Sc'Sd-IO.OOmp. P


'        GțAX                   ,'r

PROCCMNT GEHERM.: Si £LEMEN^ftStCri sir^l^RâîiWByh JZaBțjCOTft. tITjnfriZIO


Total supta Tatu ctHisîruiui st desfeuraia 233.49mp

Prftceiri de «tipare • tarenulm (POT}- 27,70% (existent}

Coeficient de utlNxare a terenului (CIOT - 0,231 (existent}

Ctfcgwfo de tmponanra ( conform HtjR nr. 776/1997} - C

Clasa dc imponimta Fconfcnn Codului tfc proiectare seismica PhW) - 2013} * III


■ VERIFICATOR î


:g^Bi<-ĂȚg~r

j ȘFF FROIFCf |Tg. AfermdnjGraM RESP PR ARH. îaj^AfciaAnjod’i PROSCTAF

DESENAT


’iliue"’                            ’%reR*.¥.gy^«,«cw*.«A»wr«»«n>«w*,eh«fc*«i»u.'nuM»r.<MM

..... •’*'    ■    ' ~’wietar’'"''

MUMțJlPtUL BACAU

littj pra«t    ’Ainenajflregropun Mniîare Grarfn*a Nt, 25, mutticipnji Bajau’

* atfesa:       Strada C&eS Roma^tUi nr. 24. muoidpul Bacau, judstvt Bacau


NUME'


l SCARA ! 1:’00


«yh. AJmaAntodTf iarft AfcnaAn'ocfu


DATA îttlu planșa:

2020 Secțiune S1 si fațade laterale - silnatia propusa


PROIECT 135/2020

FAZA

DAU

PLANȘA

A4

I. Trtnuf itHt

2. TtiKMitli fKifTiMritamiM

). httMiiretaUiiip ti£i

4. CtkiR iriirk

5. Dtcmifeiii liitai ț kma|

Siilp • itiu rtetoțvliri. ««xHr»


Su prefața tare»* &4Jmp

Cjadirț W

CI- Grad ini ta - Sc=Sd= 2Q2JMmpRegitn de iniRimc • P


H maxim » 7.05m

CJ - Mejjaxit - Se“Sd= l-I.OOmp, P

Aftț clădiri frirtente pe xn»pi examen I:

C2-Wc-Sc‘Sd - 7,45mp.P

C'4- WC - Sc-Sd-f O.OOmp. P

Total supratatt «mânjită si dcsfasuraia • 23J,49mp

Procent rf e ocupare a terenului (POT) - 27,70*4 (existent)

Coeficient de utilizare a terenului (CUI") • 0.2S (existent)

CalcțoEio de irtptwii» ( ixxtForm HGR nr 77(5/1997) * C

Clasa de importanta i, conform Codutln de proiectare seismica PI (KW I -PROIECT AHT «HERAL- s.c. EI±l«N^^lCirs-^<^g^3Ș^^?l®<'M|l5.076TISÎ12102015)-


* SPECIFiCAJIE

iisSefprosecF

: RESP’PR ARH.

‘pRQECfĂf"" ‘

‘desenat


. .d-i=

T de vwfcaraf RAPORT de exțerUâ W»icâ {hfctk num*, data)îlWt^

Praedant de spedMietrp n05 t,C 3/!       ttwefcar

W MUNICIPIUL BACAU


NUME


-NUME


aig. Alexandru Graur ș/

#țt Afoa AW«țtt_ arivAȘna Astocfri______j

arti AinaAnrodii     1 :


Cftjpwet


a^asa*


’Amcnaprețrupîjnsaniiffl-e GradnrtaNr 25. munepăj! Bacau"


Strada C^ea RomarA». nr 24. rMinctpwi Bacau, judetui Bac®


DATA

2020


tfcpianța-

Secțiune S1 si fațade laterale - situația existenta


1W.ECJ Î25/2020

FAZA

DALL

PL\HSA

A4.11. Troterr fctrtn

t Țterțitl» erltrl&erl drcerith-i

3. (nrrlilorrc litota lij li{H

4. tivelllure itodrS» b'*B»Uo«ll

?. Tiajlirw PVC <a je»<0 trrmp»

6. Caknzidirle

1 tkei>n><ntrtud*(kt>a)

8. Stilp. țeava rrtrinpliri.mr litiu

SufraMi<t»f«errlidirl»


Suprafața imn “ 843mp

Clădire studiata:

Ci - Grădiniță - St«Sd= 202,04mp

Regim de iiialtimc - P

H maxim = 7,O5m

C3 • Măgărie - St'SdH J4,(Klmp. P

Allț tladiri asistente pe amplasament:

C2- Wc - Sc'Sd = 7.4$mp. P

C4.WC-Sc”Sd-!O.OOmp. P

Total suprafața construite si desfasurata = 233,49nip

Pnxent de ocupare ■ terenului (POT) • 2?.70% (existent)

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - 0.28 (existent)

Categoria de importanta ( conl'oan HOR nr 776/1 °9") - C

Clasa <le importanta tcvnlonr» Codului de proiectare seismica P100/1 • 2013) - IIIPROECTANT GENERAL: a.c. ELEMENT OESIffl&-&j

r

VERFICATOR

NUME

seM^m'c

Frwectani de scedaStae ss?r<. .. S C. Uneo Prtied S R L
PRCHECI

135^020


SPECIFICAȚIE


NUME


| ^toTURA | SCARA

rc Ajftrtndn:Grw                —H100

arh. A8na Artwchi

arh. AfciaAWodii


ȘEF PROIECT RcSP. PR- ARH.

PROIECTAT ____________

O5SENAT |yț> Aina AjIOcH


ir^waJ DĂTÂ j 2020


SJu prtect ‘Amenajare jntpwi sanitare Gmtfoița Nr. 25. muntecM fioeai* $S.îds Calea Ronanukii, nr 24, mumcv'./ Bacau, jiwttl Baca1;


adresa:


WuplaoțA         ...   ....

Fațada principala • situația propusa


FAZA DALI.


FLANSA

A51, Tmcir brio*

î, Trocifilitittrio«idr«r>ir>i

1 InvtlhHK tabla itp tifla

I iMtIitMrtimfrII» W»«tir>«Mi

S. TlwifUrit fVC<« Jitia Itrnapi» i. Cekw tliari'

7. Detirnmi fxlidi (lonn)

A, Slalp* (tiu tetlinfebri, menitei


Suprafața lerxu ■» 843 mp

Ortir» tttKliata:

Ct- Grădiniță - Se^Srt” 202.84mp

Regim de ineltime - P

H maxim « 7fO5ni

C3- Mignrie - Sc-Sd» l4.00mp, P

Alta etadiri existente ot entnlxsnment;

C2- Wc - Sc-Sd - 7,45mp. P

CM- WC -Sc-Sd»lO.OOmp. P

Total suprafața construita si desfssuwt» = 233.4°mp

Procent de ocupare a terenului (POT) • 27,70% (existent)

Coeficient de utilizare a terenului (CUT) - 048 (existent)

Catesotia de important» (conform HGR nr. 776/J997) . C

Ctasu de importanta (conform Codului de proiectare seismica PlOO/l • 201?) - III


PROIECTANT GENERAL' S.C ELEMENT DE!


VERIFICATOR


NUME


Proiector! <fe spedaftafț( SC. Uneo Profet S.RL>


SPECIFICAȚIE I NUME

ȘEF PROIECT inQ. Altrandru Graut

RE3P. PR. ARH |ăh. Ăina Antoai


1210

i <3?cS^țA\ i/tțJ. svv'fv ’jI


^tteȘșiffCge/ RAPORȚdeerpftrtitAtXiica (tfa. numi'. {toi"1


Ouga^%ARA

L^zZJ 1:100


WlCIPIUL BACAU


S6u ptsect. 'Amenajate gtvoun sanitare Gtainra fit. 25. munici&i Bacai'

Strada Caton RcovxwIul nr. 24. mwiapi'.ii Eacxt. judetf. Sacau


»Jrew


PROIECT

1353020


FAZA

DAL.I.


PROIECTAT

arh. AiisAntocM

DATA

Sbii dansa:                                                                   .

_________Fațada principala - situația existenta /</jh

PLANȘA

Ă5J

DESENAT

ah. AsnaAntochi

^U_LJ

2020I. Trtttar kttw

J.

3. Ii'direart tiblt ttfiWi

<. Tantpltrle PVC <B vin ierm«H*

J. Detcrtlhli Citi** | tm>)

S3 Ssprtfi*» rltfirk


Supofuti teren = *43mp

Clădire îmbiata:

Ci> Grad Ini ti * Se“Sd= 202.04mp

Regim dt ir-jhime . P

H maxim * 7.05m

CJ - Mâțule - Sc-Sd- I J.OOmp, P

AH* ctudir? ofrleoie pe areptBa<m<nt!

C2* Wc - Sc»Sd » 7,45mps P

C4- WC - ,Sc=$d*IO,fOmp. P

1o«l suprafața construita si desfasuraut « Î3?,49mp

Procent de ocupire n terenul ai (POT) * 27,*fft% (ttlrtentl

Coeficient de utilizare • terenului (ClIT) - G,Î8 (existent)

Categoria de importante (conform HGR nr. 776/1997) - C

Clase de importanta (conform Codului de proiectare seismica PIGG-'l - 2013) * HIIvERflCAIOR |NUMEPrwcant de speda/itaie: SC. lin?o Ptoiecl 5 R-L


MUNICIPIUL BACAU


NUM; ;

iaj. Ateanitu Grâu: arh Aing Anțixt» arh. Alzna Afochi


SEF PROtECI

^£SP.PR.ARH.

'ÂROKCȘAȚ______________

SENAT__l^jA|nîAntehlSCARA.

1:100


DATA

2020


Sdupwett ‘Amenajare gtvjjtfi sufere Gradireta Mr. ÎS, mumdwi 8xa‘

Sitada Osa RwiamAn, ar. 24. mu^icipwi Eacau. taoi Bawu


adfeu.


Hh planșa.

Fațada posterioare - situai® propusa


FAZA

PALI


CLANSA

A5k TrtlMF btrw

J. SarrlilMif r»H»ijprtț!»

< TiwfUrlr PVC» p>m Un»pMi

F. P«i>tt*>ttni fu» 1» (limfcj


Suprsfm leran ■ 843mp

asteiteâÎHS!

CI- ■Grtrfirtîi» - Sc*Sd= 202,0-lmp

Regim de înălțime - P

H maxim ■ 7,05m

C3 - Magiile - Sr-Sd- 14.Wmp, P

Alle ctyțirl existente pe amplasament:

CI- Wc - Sc’Sd « 7,45mp, P

C4-WC-Sc*$d=!O,0OmP1 P


Total suprafața construita s? desfasurata ■ M3,49mp

Procent de ocupare * rereoulal (POT) - 27,70% (exlsltol)

Coeficient de ufiliutrc ■ terenului (CUT) - 0,28 («fcteitt)

Categoria de importante ( confijnn HGRnr 776/1997) - C

Clasa de imponano (cog fonti Codului de proieciațe seismica PlOfi/l - 2013) - HI


PROtCTANT GENERAL-

— NUME ’ fS


VERFICATOR


A.        Proiectam de «pedaitate:

Y-Y     SC.LmooPfdeclS.R.L


; specificație


; ȘEF PROIECT i^ W&aMrv "Graur ARH; arti. Afina Antochi iFTOIECTĂT______jtțrfx ATța AntncN

țCE^NÂȚ       arh. Aftwi AntoctuMUNICIPIUL BACAU


[ PRCSC*


FAZA

O Alt

FLANSA A6.1


PIAN DISPUNEA CAIMASU1ELI ARMATE - PEREȚI ZIDĂRIE EXISTENT!, sc. 1:100 r5ultima-


INU5EMW&


ț\:> ‘ AtfM, -V


VERIFICATOR


c;.w«.ai«

SPECIFICAȚIE | NUMEDATA

2020


Wuwwoct

Amendare grupuri sanitare Grădiniță Tir. 25. municipiul Bacau' a*esa’     s'jsda Csfea Ramantikn, w 24. muntapt'l Bxau. jvdaTul Bacav

S5v ptansa

PLAfi DtSPVHsRE CA5USVIEL! ARMATE - PERE 'I ZI5A°.1E EXISTENT!


FAZA

D.A L.I.


PLANȘA

R1


DETAUU CAMASUIRE COLT INTERIOR

Sc.:1:ÎG


DETALIU POZIȚIONARE CONECTORI


DETALIU REALIZARE CENTURI SI ANCORARE CALU3UIELI Sc.'ZO
DETALIU CAMASUIRE CAPAT PERETE

Se.: 1:20


SECȚIUNEA 1-1NOTA:Materiate necsm


Conform NE012-1:2007

Beton armat

C1W20XC2(RO)

Clasa ce doruri CI 0.20 Agregat maxim, Umax Ifam Clasa de consistenta S3 Ciment CEHII A-S42.5R

Otel PC52 (S355), SPPB


Acoperi» m ti» beton mrwa - 25®!R
Hdra bb» gi rerWă Hurâcua !e mo-A ud tMj


WUrCS?


j^rwiMtoai


__ flce v/.a* ■'SU5(WS>


fW5td sxtrUfd fafttareE >wFydxc»._________

PlxabitedtrrjfKiea njjSwwiăiedifoJPR

Pri-ttvy 'to

PTrj*r


4^.


Etapele pregătiri suprafeței de zidărie in vederea camasuirii;

 • - desfacerea tencuielilor și curățarea cărămizilor de resturile de mortar (la roșu);

 • ■ desfacerea rosturilor de moda pe o adâncime de arca 10*15 mm;

 • - injectarea fisurilor cu pastâ/mortar de cimenf sau cu râ^ni epoxidice;

 • - curățirea suprafeței de resturi de praf și umezirea catâri rzifor prin spălare cu jet de apă sub propune;

 • ■ apicarea unii strat subțire de mortar (linei) penlra amorsarea tencuieli;

 • - aplcarea unii prim strat de mortar cu grosimea de arca 10*15 mm;

 • - montarea plaselor; forarea acestora de ancorele montate in găuri forate in perele;

 • - aplicarea celui de af doilea strat de mortar în grosime de circa 15*20 mm astfel încât

grosimea totală a placării să fie de minimum 50 mm,

-camasuirile se vor realiza conform planului de consolidare a scale Uter

Planșa se va citi impreuna cu Planșa RO si R1


> rn^Jutri psmrt

V SJKM

ftnowfctț dnțuhtnrn


VERIFICATOR

NUME |a

CERINȚA

REFERAT de ver tei re/RAPORT de eepeitză tehnici (SJu. numlr. dsl»}

rfer' s.c. ELEHteNfc.^ȘfiȘti s.r.t. »K 15      C.Ul

beneteia=-

MUNICIPIUL BACAU

PROIECT 135/2020

SPECIFICARE

NUME

SECĂTURĂ

SCARA

tiioroiecL                                                             . , ,

*Arnen£|are gmpuri sanitare GradWta Nr. 25. nwcpiul Bac=Hj

adresa.           Cîfej Rwrt#fnitm. tr, 24. mwwâpwl Becu județul Bwat?

: FAZA

D.A.L.I.

SEF PROIECT

ind A|fttjW±u &«ut

/ l/i ^7/

RESP. PR ST»

ing ^tetBcdoj Gdawr

PROIECTAT

it$. (Jfațw Gheurghijr

1.                                        .....

DATA 2020

utaFhru       DETALII ARMARE CAMASUIELl

DETALII INTERVENȚII FUNDAȚII

PLANS* R2

OESENAÎ

ii», a^cs Ghwrqf'hi


Detaliu injectare 'Isuri

sc.î20


NOTA PEN’RU PEREȚI CU FISURI IZOLATE

Etapele pregăti suprafeței in vederea consottarii prin injectare in zidărie:

 • 1. Fisurile se curata de p'al cu ji jet de aer comprimat si se curata cu apa.

 • 2. Pe zid a na degradata (pe ambee fete) se aplica jn strai de mortar de 3-4 cm grosime.

 • 3. h același rime cu ier cmrea infcwisemboducsttempeoadar.aredecca. $ cm. pnn care urmeaza sa se Iaca injectarea.

 • 4. Se montează stufurile conform figuri, la intervale de 30-50 an. in Ijngul fisuri si se faeaza cu mortar.

 • 5. Presanta de injectare nu va depăși 3 alm.

 • 6. Ir:ectarea se 'ace mitei prin țeava situata la oaza fcuri» Oum ce mortarul a nceptrt sa se sctrga in afara prri țeava următoare, pr/nul slut se astupa cu un dop si se continua prn s*utl următor.

 • 7 Operate se repeta prn injectarea re-yt^feitw^v pnn fecare slut

  Detaliu fixare stut in perete

  u SC-1^20

  M cn -----  VERIFICATOR

  NUME ,

  CERINȚA

  REFERAT de «edkarevRAPORT de excomzâ tehrtcâ (tfla marâr. (fata)

  _        3.C. ELEMENTDESWfN s.r.l.

  J.’UflWTOtS      C.ULRCUSWSD ’      •fcWtt’»

  secellaar.

  MUNICIPIUL BACAU

  PROIECT 135/2020

  SPECIFICAȚIE

  ȘEF PROIECT

  ___nume     I saynjRA r.g. AfexaMiv Graur /

  SCARA

  —1-20

  DATA

  2020

  frUu Defect

  Amenajare grupuri sanitare Grădiniță Nr. 25, municipiul Bacau’ adresa:     sîrada Calea Rcrrarjlir. rf. 2< municipul Bacau judeM Bacau

  nouplansa:

  DETALII INJECTĂRI FISURI

  FAZA O.A.1.1.

  PLANȘA

  R4

  RESP.PR. STR PROIECTAT

  fo. Alexjixm» Graur l

  ■ng. Dragos Ghecqrw

  DESENAT

  •ng. Drajos GNiogNu

  i.W

  ETAPA i


  DETALII DESFACERE ZIDĂRIE IN VEDEREA REAL1ZAR8 BUIANDRUG1L0R DIN BETON ARMAT Scara 1:20


  ETAPA 2
  Materiale necesare

  Conta NE012-1:2007

  Beton armat

  C16/20XC2fRO|

  Clasa dectai CI 0.20 Agregat max'm. Dmax 16iwn Clasa de consistenta ST Citai CEMII A-S42.5R

  Olel PC52 (S355J. SPPS

  Acoperirea ctr beton rama=


  ETAPE TEHNOLOGICE:

  1. Desfacerea zidărie in vederea rea (zări buiartdrugi Io r din beton armat

  2. Armarea, cofrarea si betarea buinadnjgilw din beton ama!


  NOTA:

  Talerea zidăriei se va ta cu mijloace setata (polizor unghiular cu pantadiamantsta)


  Secțiune A-A. sc. 1:20

  -I—a—L
  ..................*......................

  VERIFICATOR

  iijfOife«wer<Tssț^™A

  CERINȚA

  REFERAT de vertSeate/RAPORT de topflrtri Ionici {jfc, rwfftif. da!*?

  s.cV- Et^MejiT^ESlGN s.rX

  b*refaiw

  MUNICIPIUL BACAU

  PROCECT 135/2020

  SPECIFICARE

  NUME" "

  LATURA

  SCARA

  - i:20

  li Ou preied

  Amenajare gmpuri sanitare Grădiniță Nr. 25. mun-cipul Bacau'

  5tradaCateaRonwclui.ru, J4. rajrwipiul Bec*i, judelui Eacav

  FAZA

  D.A.LI.

  ȘEF PROIECT

  mg. Awcwdnj Gnwr

  r r s n i /

  SESP.PRSrR.

  ing AJeuodni Grfl'jf

  PROIECTAT

  ir*q.      Otogbw

  flATA

  2020

  H> ptrp DETALII FSALEARE BU1ANDRUGI DIN BETON ARMAT PESTE GOLURI EXISTENTE

  PLANȘA R5

  OCSEUAT

  tna. Or aao$ Gheaghiu  fltff TtMOO>X


  *•* «H K.tJVt ?T


  CfMTA


  Sfța«€A’lf

  NWS

  . 1

  P£S’ «a SM

  ti *=«nf. 5<»<«^

  MWCCTAI '.-• rrv i

  •«ț-C^.^Twy*
  d:


  ■s


  3 «5

  .a


  •s


  <3 73

  S

  SI


  :3

  ■S


  § £ â> 1


  î

  ■l


  ’i-


  "A

  *


  ~

  VERIFICATOR

  _____NUME is

  CERINȚA

  REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică (titlu, nurnăr, data)

  s.c. EL^|l^pj£3IGN s.r.l, l_]_J      JÎ2/S90/20IS                               T«L 0767871210

  beneficiar

  MUNICIPIUL BACAU

  PROIECT 135/2020

  SPECIFICAȚIE

  NUME

  Ș5WTURA

  SCARA

  —h20

  titluproiect

  Amenajare grupuri sanitare Grădiniță Nr. 25, municipiul Bacau’ adresa:     spatia Calea Romanului, nr. 24. munlcipiui Bacau. județul Bacau

  FAZA O.A.L.I.

  ȘEF PROIECT

  log. Alexandru Graur

  RESP, PR. STR.

  inq. Alexandru Graur

  PROIECTAT

  ing. Dragos Gheorghiu

  DATA

  2020

  titlu planșa:

  DETALII REPARAȚII PLANȘEI) LEMN

  PLANȘA R7

  DESENAT

  ing. Dragos Gheorghiu
  2?


  legenda               „                   v

  —i— - conducta de canalizare din țeava PwcoQs? e.

  — — . conducta de apa rece din țeava

  E--LESIkV

  CMU CM2 - cămine de vizitare de canalizare propuse CRP - cămin de racord canalizare propus CAP - cămin de apometru propus CME - cămine de vizitare de canalizare existent


  »CT'


  aulo  CRP


  Nota:                                                                    lll

  Conductele de canalizare ape menajere si alimentare cu apa la ieșire ret WȘfedire se vor monta sub cota de îngheț (-90cm) fata de cota terețțtĂțF PROIECTANT GENERAL: d.c. atW^t ’PEa^î^ • CUI RQ34380850.J22/690/2015,0767/5T1210 ...............................................................-■ .                      CERINȚA    REFERAT da verificare/ RAPORT de expertiza tehnica Itftlu.

  ■RUCT                             XSSK li""rih*'Ț| beneficiar


  VERIFICATOR


  Firida electrica de % branșament existenta


  J2Z/S46/2006, CUI: RO 18452769, las!

  str. Prof. Dumitru Pricep, Nr.3A, sat Vorovcști,

  com.Miroslave.e-mallxonstanconstruct^yahoo.com, teL0751.312.479


  SPECIFICAȚIE ȘEF PROIECT


  RESP.PR. ARH.


  PROIECTAT

  DESENAT  r *■ » •      <t »i^«« *>*'

  ^4 | ii<


  CON STAN >îl L<? C0NSTRUCT. £!) 1----JspacTfv livrare

  W-wgto-?


  numit, data)


  MUNICIPIUL BACAU


  PROIECT

  13S/2020


  'Amenajare grupuri sanitare Grădiniță Nr. 25, municipiul Bacau'

  adresa:     strada Cetea Romanului, ne. 24, municipiul Bacau, judelui Secau

  tWuphnța:


  Wu proiect


  FAZA

  DAU.


  PLAN COORDONATOR REȚELE


  PLANȘA

  HO  Legenda


  PROIECTANT GENERAL S.C.EU  conducte epe

  conducta PgHOPNIOW

  <fi$M>uitor apa rece al apa

  tevoer echlpet cu baterie tncnocomande veedceet cabine dedua  l CL CD


  -

  Om*     WfcnjRA

  JLSa            Jn

  S.c CONSTAU CONStW^C»Bfe,j / > 122/546/2(06, CUI: ttfJș.452î>5§,Tsf ^11 str. Prol. Dumitru Pri&pjjRigȘA,AașVorbyesti, CCm.Mirostava.e-maitidWstwKpTȚsăT'Tr^vahoo.corn, Wt.0751.312.479


  VERIFICATOR


  CERINȚA   REFERAT de verificare.' RAPORT de expertiza tehnici (tilu. număr, datai  MUNICIPIUL BACAU


  PROIECT 135/2020


  SPECIFICAȚIE

  NUME

  ftiWATUf#

  SCARA

  litiu prcrec.

  “Amenajare grupuri sanitare Gradintia Nr. 25.

  FAZA

  0AL.I

  ȘEF PROIECT

  inq. Alexandru Graur

  1:100

  municipiul 8acau“

  RESP.PR.ARH.

  arh. ASnaArtoel»

  adresa:

  strada Calea Ronanulur. nr 24. murtidpiui Sacau, judelui Sacau

  PROIECTAT

  ing. Stingadu Orndiu

  DATA

  tiifti planțe

  INSTALAȚI! SANITARE

  PLANȘA

  DESENAT

  ing. Stingaciu Ovxfcj

  r-T

  2020

  APA RECE-APA CALDA - PLAN PARTER

  SI


  Î5


  PROIECTANT GENERAL s.c


  VERIFICATOR


  SC. CONSTANCON J22/545/2OO6, CUI: str. Prof. Dumitru Pric


  com.Mkoslav«,e-mail:c te!.O751.312.479


  Lejenda  L CL CD


  conducta canalizare tnan^artțT^ridețjeîij?®^ conducta ceiw&tare menajera FP-fr»6flSSsa5’panlo»aa!a tavo» echipat cu baterie monocomanda

  vaidouet

  cabina de dus

  ootoena canalizare monefera. bete, conducte PP110

  sifon de pendoseeta Dr?50
  tâw' REFERA" de verificare/RAPORT de experiizi tehnică (titlu. număr, data)


  yahoo.com,


  MUNÎCÎPIUL BACAU


  PROIECT 13570?}


  SPECIFICAȚIE

  NUME

  >f$NATU3A

  ȘEF PROIECT

  ing. Alexandru Graur

  RESP.PR.ARH.

  arh. Alina Antochi

  PROIECTAT

  hg. Stirrgadu Ovidw

  DESENAT

  tog. Slingacu QvkJw

  SCARA

  1 100


  ■Amenajare grupuri sanitare Grădiniță Nr. 25, municipiul Bacau’

  adresa- strada Calea Rumânului, nr. 24, municipW Bacau, judelui Bacae lit'u plența.


  INSTALAT!) SANITARE CANALIZARE - PLAN PARTER


  FAZA


  PLANȘA S2  2|                      !3


  Legenda 8                               7 [                9                     9

  r®i aplica de perete BB corp iluminat cu led t=rli—i corp de iluminat etanș bp FIPAD echipai cu tâmpi LED 2x8W, POOnwn, IP65 fc<9—1 corp de ituminat etanș tip FIPAD cu lămpi LED 2x9W. 600mm. IP6S. echipat cu kit de emergenta pe 0 lampa cu atonomie 3h. pentru iluminat de siguranța pentru continuarea lucrului

  i-Afr;—| corp de iluminat etanș tip FIPAD cu lămpi LED 2x9W. eoomm. IP85. echipat cu bit de emergenta pe o lampa cu autonomie 1 h. pentru iluminat de securitate pentru intervenții


  iaayjt corp de iluminat LED 2W, pentru marcare ieșiri, cu kit acumulator, funcționare menținută


  (permanenta), autonomie 2h. reincarnare in 24h

  corp de iluminat de exterior cu lampa LED si senzor de mișcare priza dubla in construcție normala priza dubla in construcție etanșa priza simpla întrerupător dublu in contracție normala întrerupător dublu in contructie etanșa Comutator cap scara in contructie normala tablou electric general bulon alarmare ia incendiu detector optic de tom sirena interioara

  sirena exterioara optoacustica, autoalimentata

  detector de gaz

  echipament de control^ șerrHWtoțky incendiu  i15,0767®71210

  ECS CS

  PROIECTANT GENERAL s.c.ELEU

  ■ffWSÎgfesJ. -CUI

  " L

  “TrSTr,... —

  VERIFICATOR

  ___wt& COA

  fiii

  J RE>gRAT da verifcaref RAPORT * expertiză tehnică(tfiu, numi. cate)

  s.cconstanconstruACrx L/

  J22/546/2006, CUi: RO

  str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.X^J.ăl^jpaJespf

  Cpm.Miroslava.e-maihconstancorStaisJ^ahoo.com, tel.O75L.312.479

  ■ ■■■; ■ a

  becelcnr

  MUNICIPIUL BACAU

  PROIECT 135/2020


  SPECIFICAȚIE

  NUME

  SCARA

  trttor proiect

  "Amendare grupuri sanitare Grădiniță Nr. 25.

  ȘEF PROIECT

  inq. Alexandru Graur

  1:100

  municipiul Bacau"

  RESP.PR.A_RH.

  art> Alina Anlochi

  adresa.

  strada Calea Romanului, nr. 24, ramciprui Cacau, județul Saca J

  PROIECTAT

  ing. StngaCTjCvkfu

  DATA

  t:llu planta

  INSTALAȚII ELECTRICE      a/7^

  DESENAT

  ing. SlngoduOvidu

  - 2020

  PLAN PARTER


  FAZA DA LI.


  TG - trifazat Pi = 22890W

  Ps= 13000 W

  Ic-23,46 A


  DS 25A/4P


  3FNLPE


  c1


  ' ! DDMT, 30mA

  1 ! 10A/2P


  iluminat de siguranța pentru evacuare, intervenție si continuarea lucrului


  CYY-F 3x1.5mmp

  Q-Dn 16 mm


  17LL

  96W


  ‘ ! DDMT, 30mA

  * t 10A/2P

  1 Îs


  CYY-F 3x1.5mmp -

  (D-Dn 16 mm


  iluminat normal

  P01,P02,P03,P04,P06,G.S.

  ventilatoare GS


  25LL

  690W

  W
  SPO2 3P+N 8 kA

  - -r


  CYY-F 3x1.5mmp

  (Ț)-Dn 16 nun


  18LL

  504W


  iluminat normal

  P05,P07,P08,P09,P10


  & E U*> <3

  E

  CYABY-F

  cx

  X

  X X


  de la 8MPT existent _


  a

  I

  u> o UJ

  n>


  ■5

  E


  PROIECTANT GENERAL: s.c. ELENO


  VERIFICATOR


  NUME


  <5 ©


  UJ  c7


  c8  c10


  c11


  ’ |*‘oDlKiomÂ

  ‘ i 16A/2P


  CYY-F 3x2.5mmp (})-Dn16mm


  CYY-F 3x2.5mmp (J)-Dn 20 mm


  r 4LP

  V 2000W


  prize P01.P02


  2LP 2Q00W


  prize P04.P06


  CYY-F 3x2.5mmp ------——r

  Q-Dn20mm

  î DDMT,30mA î

  ' 16A/ 2P  c12


  3LP 2000W


  prize P05.P07


  ' ' DDMT,30mA ’ | 16A/2P


  * ' DDMT.aOmA ' I 16A/2P : !t £ A


  TuL.-

  < ? DDMT,30mA

  * !r L a


  { ’ DDMT, 30mA ( i 10A/2P

  1 s  ■ DDMT.SOmA

  ’ț 16A/2P

  » >T JS_____A__


  '■ ' DDMT, 30mA

  ’! 16A/2P


  1LP 2000W

  prize

  P08

  1LP

  prize

  2000W

  PC9

  1LP

  prize

  20D0W

  P10

  1LP

  prize

  2000W

  GS+CT

  O  CYABY 3x1.5mmp


  2000WRezeiva y  OB190

  2000W Rezerva


  OL Zn 25x4mm


  ’ț Rp < 1 ohm


  fC&'io34380850, J22/690/2015,0767/671210


  CERINȚA REFERAT de verificare/ RAPORT de »pe^j£


  S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

  J22/546/2006, CUI: RO 18452769, lași

  str. Praf. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vofovești,

  com.Miroslava,e-matl:con$tanconstruct@yahoo.corn, tet.0751.312.479  MUNICIPIUL BACAU


  PROIECT 135/2020


  SPECIFICAȚIE

  NUME

  ȘEF PROIECT

  inq. Alexandru Graur

  RESP.PR.ARH.

  arh. Alina Antochi

  PROIECTAT

  ing. Sfingaciu Ovidiu—-

  DESENAT

  ing. Stingaciu Ovidiu

  SCARA

  DATA

  2020


  'Amenajare grupuri sanitare Grădiniță Nr. 25, municipiul Bacau**

  adresa:     slrada Calea Romanului, nr. 24, municipiul Bacau, județul Bacau

  titlu planșa:


  titlu proiect:


  FAZA

  D.A.L.I.


  INSTALAȚII ELECTRICE iot SCHEMA TABLOU ELECTRIC - TG ț/A


  PLANȘA

  E2


  B

  A’l
  - radiator din otel, H=6C0mm, echipat cu robirteli tur cu cap termostalic Sr retur, dop si aerisitor rdipipejatura convenționala interioara de calcul pentru iama


  PROIECTANT GENERAL: ac. E


  S.C. CONSTAN CON5 J22/546/2006, CUI: RO stf. Prof. Dumitru Price, corn.Miroslava.e-mai!; eoni te!.O751.312.479  âăfjȚĂ   REFERAT de vertfeare? RAPORT de expedia iehoicA {titlu, iwnât. data)


  SPECIE ICApE

  NUME

  ȘE'^kATUȘA

  ȘEF PROIECT

  ing. Alexandro Graur

  RESP PR. ARH.

  arh. Afna Antocht _

  PROECTAT

  iag. StrngariuCMrfc

  DESENAT

  ing StinșeCTjOwfe

  .....


  SCARA

  *1:100


  benefosr


  MUNICIPIUL. BACAU


  'Amenajare grupuri sanitare Gratfnita Nr. 25, municipiul BacatT

  strada Calea Romanului. nr. 24, municipiul Barau. județul Barau


  INSTALAT!! TERMICE PIAN PARTER


  PROIECT 13E/2O2O


  FAZA

  DALL


1

Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcătuirilor constructive ce utilizează substanțe nocive, studii specifice pentru monumentele istorice, pentru monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilității conformării spațiale a clădirii existente cu normele specifice funcțiunii și a măsurii în care aceasta răspunde cerințelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.