Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Plângerea prealabilă nr. 60919/ 15.04.2020 formulată de către Bulmagă Ionel prin care solicită anularea în parte a Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău aprobat prin HCL nr. 84/ 2012;

-Referatul nr. 552399/ 10.08.2020 al Direcției Arhitect Șef prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 554288/ 19.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 554290/1/19.08.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef înregistrat cu nr. 554290/2/19.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 907/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 908/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 909/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 910/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 911/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (1), (1A1) și (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și ale alin. (14) și art. 139 alin. 1 și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se respinge plângerea prealabilă nr. 60919/ 15.04.2020 formulată de către dL Bulmagă Ionel, prin care solicită anularea în parte a Planului Urbanistic General al Municipiului Bacău aprobat prin HCLnr. 84/2012.

Art. 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Arhitect Șef.

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Arhitect Șef și persoanei menționate la art. 1.

Art. 4. - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLA&F OVIDIU POPOVICI