HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 31.08.2020

privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresele Delgaz Grid SA nr. 17585/ 2020, nr. 61905/ 2020, nr. 546547/ 2020 și nr. 20746/ 2020 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Referatul comun nr. 551604/ 06.08.2020 al Direcției Drumuri Publice și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 552980/ 12.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 552981/1/12.08.2020;

-Raportul comun al Direcției Drumuri Publice și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 552981 /2/12.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 904/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 905/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 906/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 12 alin. (2) lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin.

6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A., asupra:

(1) suprafeței de 2 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferente lucrării "Conductă distribuție și branșament gaze naturale presiune redusă, pentru imobil particular din municipiul Bacău, str. Alexandru Lăpușneanu nr.10, jud. Bacău, necesară pentru realizarea lucrărilor de execuție a conductei de gaze naturale subterane presiune redusă și a unui racord gaze naturale presiune redusă, pe strada Alexandru Lăpușneanu din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație Anexa 1;

(2) suprafeței de 100 mp teren aparținând municipiului Bacău, aferente lucrării "Sistem de protecție catodică și branșament electric pentru rețeaua de distribuție gaze naturale din oțel presiune medie din localitatea Bacău, jud. Bacău”, necesară pentru realizarea lucrărilor de protejare a conductelor de gaze naturale, pentru amplasarea unor cabine ale stației de protecție catodică, prize anodice și cabluri subterane, pe străzile Arinilor, Plopilor, Spiru Harel și Arcadie Șeptilici din municipiul Bacău, delimitat conform planurilor de situație Anexele 2, 3,4, 5;

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute legală către Delgaz Grid S.A., astfel:

 • (1) pe durata realizării lucrărilor necesare:

 • (a) asupra suprafeței de 50 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locuință aparținând d-nei SPRIANU ALEXANDRA, amplasată pe str. loniță Sandu Sturza nr.31-33, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada loniță Sandu Sturza din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație. Anexa 6;

 • (b) asupra suprafeței de 150 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării Alimentare cu energie electrică spațiu comercial aparținând S.C. AGROINDUSTRIALA SA, amplasat pe str. Ciprian Pintea nr.27, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării cablului electric subteran pe strada Erou Ciprian Pintea din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa 7;

 • (2) pe durata existenței capacităților energetice, asupra suprafeței de 0,2 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării "Alimentare cu energie electrică locuință aparținând d-nei SPRIANU ALEXANDRA, amplasată pe str. loniță Sandu Sturza nr.31-33, municipiul Bacău, jud. Bacău”, în vederea amplasării unui BMPT pe str. loniță Sandu Sturza din municipiul Bacău, delimitat conform planului de situație, Anexa 6;

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și de servitute prevăzuți la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ( SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE#O VID IU POPOVICI

F.C.G., B S/O.R.A./EX.I/DS.I-A-2

ROMÂNIA


JUDEȚUL BACĂU

-CONSILIUL local bacău                la hot

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

(intravilan, scara 1 : 500)


ANEXA NR.1Suprafața măsurată , a imobilului (mp)


PREȘEDINTE 1ONELA-CRISTINA B


?ONT

SECRif


Adresa imobilului

S(r. Alexandru Lapusneanu nr. 10, jud. Bacău (T. 77, p.40/1,40/2,40/3,40/4.)___________

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)


ARUL GEN

NICOLAE-OV


ÎNSTAtfATlgR AUTORIZAT GAZ|£ NATURALE TIP

P


IU 112160097 > D^nn 60095 4V 412160191


F:

512160164


-BRETEA DISTRIBUȚIE G.N.PRES1UNE REDUSA EXISTENTĂ»vJVTEECTrCîuSWH” REȚEA DISTRIBUȚIE G.N.PRESIUNE REDUSA PROIECȚATjy AUTORIZAT BRANȘAMENT G.N.PRESIUNE REDUSA PROIECTAT;- M.-.ițTRM P TIP

PRU POST DE REGLARE MĂSURARE PROIECTAT-, — Ueo--- CABLU ELECTRIC MONTAT AERIAN EXISTENT,

— Les--- CABLU ELECTRIC IN SĂPĂTURĂ EXISTENTt

€G(U 412>fe0274 •


---A--- CONDUCTA CE APA EXISTENTA: --- C--- CONDUCTA DE CANALIZARE EXISTENTA;'

-- Tc--- CABLU TELEFONIE MONTAT IN SĂPĂTURĂ <X!STEnTĂ~77 --- Tf--- CABLU TELEFONIE MONTAT AERIAN EXISTENT-

MCHh


TRONSON I-2 REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PROIECTATA.L« 1 .OOn-DOMENIU PUBLIC TRONSON 2-3 REȚEA DI££RI80T1E- GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA PROIECTAT AX “SO.OOtn-DOMENIU PRIVAT

Proiectat

lng.Florescu C

1 V»

DENUMIRE-EXTÎhOERE CONDUCTA SI RACORD G.N PRESIUNE REDUSA

AMPLASAMENT. STR ALEXAlORU LAPUSNEANU. NRJO LOCBACAU. JUD. BACAU

SOLICITANT INVESTIȚIE:      MQTORGA DANIEL

Proiect

2020

Desenat

Irwj.Fforescu C. /

X

’ ^w*>l           ’k

nr

Verii >cat

Ing.Podurcru R. f

Fz

Director

Ing Paduroru R \

f

mot)

.jOm o X 1/1 « 3 J sg? _PO o

r

^com- \V

SCARA

1:500

PLAN DE SITUAȚIE COORDONATOR RET£tE

Faza

D.P.

Planșa

Gi

MOLOWS

iTAL SRS SRL


ROMANiA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


PREȘ

IONELA - Cli


TRASEMNEAZ ZCRETARULGEi NtCOLAE


80 "O


oral «5M3


L£G£MU>


Pt4ti anotftra artîontuia

CwHu onM*C


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 31.08.2020


ENTRU LEGALITATE RAL AL NUN. BACĂU

VIDIU POPOVICI


Scara


Dotai eaeo


Nr

Pct.

X Jmî

Y

112

569940.003

645729.913

115

569335.371

645736.493

93

569875.909

645717 669

138

569775.102

645815.197

201

569741.380

645828.223

106

569736.714

645822.379

192

569765.229

645795.600

174

569797.686

645766.505

163

569841.240

645724.739

156

569847.207

645713.147

155

569346.907

645708.346

145

569327.462

645702.0B8

83

569830.548

645097.087


Proiect irr


raza»


SISTEM PI; 1'ROTt.CHl* CATODICA SI BRANSAMLNT IÎUX.*IUH 1’fiNTKU RtiTI AllA M- DISTRIBt'TtE 6AXG DIN OM I l’RLSUJNI MIDII- IHN IOC IJACAU. W hacau


cu


Tlt(u Plan,(.j AN £< S! IIJAI tl SIH AKIKiîilUI îl - MIM OHI.k.MI'STI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


------- ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 31.08.2020Faza-

cu


5C OEțGAZ 5Rfîi SA-tCNțPut OPCRATKJHW, CAÎ ÎACAIJ


Beneficiar:


HCrtQ'

Lunț) caHv dtw<fc " $■ feunțl- caUlu catodic “ 23 fSC DFJt CAZ GR® SA


CliNTRUI OPERAȚIONAL GA/. BACAl


Proiectat


Scara:

500


Titlu proiecti                                 Iraza>

SISTEM Dl: PROTECȚII* CA’IQDICA SI tlRANSAMt-.NT H.ECÎKld   rg

PENTRU RÎ-Tl-AUA Dl: DLSTRIUIH1I: GA74:DIN 011=1.       I

PRKSÎUNEMI:l)ll-J)INt.OC HACAU.JIJD «ACAU


2020


Titlu plani

PLAN C»l SîîVATtl,' STft. Si iRU HARtT f N »SRM COLEGIUL H ÎWXÎIC


ROMANI A

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


SI


LCGtMDA-

SAatl» <rt trot*ctk CfctO*C> cu eta'ttor


— Cablu arwBc


- _ — CiWu cctftiac

SUla ttwtriț dr >o>o


<3>


sc. puloî wio SA

WW. tWB*TlCM*L (UZ |MC*U


rwtrtu*NoAqi

Lu"Q. CQUlv $nțx*c - 2 n

Lung tbMu ca tod*C c 27 n


ANEXA NR.5

LA HOTĂRÂREA NR, 182 DIN 31.08.2020PREȘEDINTE DE ȘEtffî^i&Ă ’. 7^ IONELA-CRISTINA BRE/^H\"


CONTRASteAH 'SECRETA WU NICOI


Ui Legalitate


«j/mUN. BACĂU opovici


1 w 124


Sdvert'


anodto


Specificație

Anrobcțt ___


Proiect o t Desenat


baftuGM-)


hune JUECHISEL CAt.tN IJUR1


^O^'NȘOTW irOMNSlW


______________i

S646Ș6 426 56465l> 8$4 564658 090 $64eS3 166'

564649 751 564651.438

564685 93? 564715 98’ $64734 308 56472? 752

$64702535


___bid_____ 644301 616 644323 449

644339 20$ G4 4 36O072 844365,244 644377 611 644363 820

644347 680

644338 482

64433Ș 92/

644339 520


Titlu QlQrv

PI.AK'DiîSITiJATIIîSlîl ARC aPII SFrTII KT I N


ROMÂNIA _

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 6

LA HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 31.08.2020

PREȘEDINTE DE\Ș*E IONELA-CRISTINA BREAl

planIFopografic

t 500


6699


CONTRASEMNE, SECRETARUL 6

N1COLA


ENTRU LEGALITATE iERAL ALMUi V1DIU POPOV

©166 74 \


166 68


!0 ■r 166 6


'■ >bbĂ


607


©TmTî


166.26

166.7* ©Î682Î


166.60


Legenda:


LES ikV. cablu XABY 2x5l)-t-25inmp. proiectata

Socup-SO.tXIrnp

LES ! kV, proiectat, protejai in tub de proiecție

Suprafața tutuI ocupata 5*> .Kinip

S.C. MARSTE S.R.L. BACAU U

Str. LS.Sturza, nr. 32      Vv

Tel. 0234.570660; Fax. 0234.570135^

rc.yT • ii

l/?rniw*irrr.' p

■ lAAWMÎpittE ct ENERGIE ELECTRICA

Lot,' t$fA. aparținand spui, ivi ,uj-:x.lndra. f MpEfs. l T PE STR. IONITA SANDE STVR/.A, NR.il.JJ. MUNICIPII’!. RACAV

âCfti'țîriilr:

Plan de situație - situația proiectata

Proiect nr.47

Din

05.2020

Proiectat

IMG. Iulian Muram

H/ț

Scara:

1 500

Faza:

H.C.L.

Desenat

ING Iulian Muraru

Verificat

ING. Laurentiu Tofan

Data

05.2020

Sef proiect

ING. Laurentiu Tofan

Planșa-

2

Director

ING V. Alexandrescu

Format:

A4(210x297) nmp

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 8

LA HOTĂRÂREA NR. 182 DIN 31.08.2020


CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE Nr._____________________

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06I21A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau. CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSM1N NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

 • S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș. Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000. CUI ROI0976687, cod IBAN ROI 1 BRDE270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Ferenc Csulak - Director General și dl Radu Petre - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str......................aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Art. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea ....................................................

delimitat conform planului de situație Anexa nr.....parte integrantă a HCL nr...../................

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de la data punerii în funcțiune.

 • IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de.................mp necesară pentru realizarea

lucrării;

 • b) să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii;

 • c) în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract.

Art. 5. Beneficiarul se obligă:

 • a) să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b) să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare realizării lucrărilor pe cheltuiala proprie;

 • c) să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d) să exploateze și să întrețină........................pe propria cheltuială;

 • e) să execute , pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulsției, în termen de 60 de zile de la primirea înțtiințării,

 • f) să respecte condițiile stabilite în contract;

 • g) să întrețină bunul ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • h) să predea proprietarului bunul în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce acestuia;

 • i) să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare., asa cum a fost completat prin H.C.L. nr.407/29.10.2018.

 • v. Încetarea contractului

Art. 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art. 2 din contract.

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

 • VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la. război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

 • VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor. Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VIII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 10. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă laadresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului

contract.

Art. 11. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucratoare după ce a fost trimisă.

Art. 13. "Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

 • IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante. Art. 15. Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare în zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula

Direcția Juridică


BENEFICIAR DELGAZ GRID SA

Radu Petre Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

Director Direcția Drumuri Publice

Mateuta Florin

Director Executiv Adj.DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


CRISTINA BUZDUGAN


______________ AZA PENTRU LEGALITATE

I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE