HOTĂRÂREA NR. 180 DIN 31.08.2020

privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Adresa nr. 459 din 14.07.2020 a SC Transport Public SA Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 545881 din 14.07.2020 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 11150 din 21.07.2020;

-Referatul nr. 12168 din 10.08.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 12169/ 10.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 554157/1/18.08.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 554157 /2/18.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 894/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 895/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 896/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 897/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 898/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 privind stabilirea tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 443/29.11.2019, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 prin care s-a aprobat tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 448/19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total;

-Prevederile art. 8 alin. 3 lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 17 alin. 1 lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art.84 alin.l și alin. 3 ind.l, art.105 alin.2 lit. (e) din Legea nr. 1 din 05.01.2011 a Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 .Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Bacău a resurselor financiare pentru susținerea a 50% din tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, care utilizează mijloace de transport, pe tot parcursul anului calendaristic." Art. 2. Susținerea financiară a diferenței de 50% din tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun, pe tot parcursul anului calendaristic, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii.

Art. 3. In conformitate cu prevederile art. 1 coroborat cu art. 2 din prezenta hotărâre, elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun vor beneficia de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun, valabil pe două trasee, pe tot parcursul anului calendaristic.

Art. 4. (1) Transportul elevilor se va efectua în baza cârdului anual de transport personalizat și netransmisibil și a carnetului de elev, vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs.

(2) Costul cârdurilor anuale de transport pentru elevi va fi suportat din bugetul SC Transport Public SA Bacău.

Art. 5. Costurile pentru acordarea facilităților prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre vor fi suportate lunar din bugetul centrelor bugetare din municipiul Bacău în calitate de ordonator terțiar de credite, în baza facturilor lunare emise de SC Transport Public SA Bacău.

Art. 6. Se aprobă regulamentul de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 239/31.08.2016 privind stabilirea tarifului lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, asigurarea resurselor financiare din bugetul local al municipiului Bacău pentru acordarea unor facilități de transport precum și aprobarea regulamentului de acordare a acestor facilități, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 443/29.11.2019, se abrogă.

Art. 8. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 9. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, tuturor Centrelor bugetare din municipiul Bacău, Inspectoratului Școlar al Județului Bacău, S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău .

Art. 10. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului.Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘțfttNftZTf •      . CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

IONELA-CRISTINA B REĂHNOe \  SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

F.C.G., B S/O.R.A./EX.I/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 180 DIN 31.08.2020


CONSILIUL LOCAL BACĂU

REGULAMENT

de acordare a facilităților Ia transportul urban cu mijloace de transport în comun elevilor din învățământul obligatoriu ți liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

Art. 1. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților ia transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu:

 • - Prevederile art. 8, alin. 3 . lit. (j) din Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 • - Prevederile art. 17, alin. 1, lit. (m) și (o) din Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Prevederile art. 26. alin. 1 din Ordinul nr. 272 din 12 decembrie 2007 al Președintelui ANRSC pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane:

 • - Prevederile Ordinului nr. 972/03.10.2007 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local:

 • - Prevederile art. 84, alin. 1 și alin. 3 ind. 1. art. 105. alin. 2, lit. (e) din Legea nr, 1 din 05.01.2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 435 din 28 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenți. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017:

 • - Prevederile Ordinului nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Rcgulamentului-cadru de organizare si fimcționarc a unităților de învățământ preuniversitar:

 • - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

CAPITOLUL II - Tipuri de facilități la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizatele pe raza administrativ-teritorială a municipiul Bacău

Art. 3. Elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun beneficiază pe tot parcursul anului calendaristic de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun aparținând S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, valabil pe două trasee.

Art. 4, Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun al elevilor valabil pe două trasee este in valoare de 63 de lei pe lună.

Art. 5. Costul transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacau va fi suportat după cum urmează:

 • - bugetul local al municipiului Bacău asigura resursele financiare pentru susținerea a 50% din tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport in comun al elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău care utilizează mijloace de transport în comun.

 • - 50% din valoarea acestora se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației si Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii.

CAPITOLUL III - Criterii de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 6. Elevii beneficiază de subvenționarea 100% a transportului urban cu mijloace de transport în comun, valabil pe două trasee, în condițiile în care sunt înscriși într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău.

CAPITOLUL IV - Caracteristicile legitimațiilor de călătorie la transportul urban cu mijloace de transport în comun

 • 1. Pentru primele 30 de zile ale anului școlar în curs elevii vor circula în baza unui abonament lunar valabil pe două trasee, pus la dispoziție de S.C. Transport Public S.A. și care fi distribuit prin unitățile de învățământ,

 • 2. In această perioadă de o lună S.C. Transport Public S.A. va asigura imprimarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile;

 • 3. Cârdurile anuale de transport pentru elevi vor fi distribuite anual de către unitățile de învățământ și vor fi valabile pe două trasee la alegerea elevului;

 • 4. Perioada de valabilitate a cârdului de transport anual pentru elevi distribuit va fi corespunzător anului calendaristic în curs, exclusiv prima lună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui abonament);

 • 5. Tariful lunar pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor, valabil pe două trasee, este de 63 de lei, tarif stabilit prin hotărâre de consiliu local, din care:

o 50% va fi suportat din bugetui centrelor bugetare ale municipiului Bacău în calitate de ordonatori terțiari de credit;

o 50% prin bugetul Ministerului Educației si Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

CAPITOLUL V - Modalitatea de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 7. Fiecare unitate de învățământ din municipiul Bacău va primi la începutul anului școlar de la S.C. Transport Public S.A. un număr de abonamente cu valabilitate de o lună (primele 30 de zile ale anului școlar în curs) pentru elevii care solicită această facilitate.

Art. 8. Aceste abonamente subvenționate 100% vor fi distribuite la cererea elevilor, în baza unor liste întocmite de unitățile de învățământ. Modelul listei nominale se constituite în anexa la prezentul regulament.

Art. 9. Până la data de 20 septembrie a anului școlar în curs listele nominale ale unităților de învățământ care cuprind elevii cărora li s-au eliberat abonamente la cerere, cu încadrarea în condițiile stabilite la art. 6 din prezentul regulament vor fi centralizate pe fiecare centru bugetar și vor fi transmise către S.C. Transport Public S.A.

Art. 10. în perioada 20 septembrie ~ 10 octombrie S.C. Transport Public S.A. va avea obligația imprimării cârdurilor anuale de transport pentru elevi, care vor fi personalizate și netransmisibile.

Art. 11. Costul imprimatelor(abonamentelor) pentru prima lună din anul școlar în curs, precum și costurile cu achiziția si imprimarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi vor fi suportate integral de S.C. Transport Public S.A. In cazul pierderii sau distrugerii din culpa posesorului, eliberarea unui nou cârd se va face in urma achitării sumei de 10 lei.

Art. 12. Unitățile de învățământ vor organiza distribuirea cârdurilor anuale de transport pentru proprii elevi, care solicită această facilitate, si care se încadrează în condițiile art. 6 din prezentul regulament. Cârdurile vor avea valabilitate pe toată durata anului calendaristic în curs, exclusiv prima Jună a anului școlar (când elevul va circula în baza unui abonament).

Art. 13. Abonamentul lunar valabil în primele 30 de zile ale anului școlar în curs și cârdul anual de transport pentru elevi vor fi personalizate și netransmisibile și vor fi valabile numai însoțite de carnetul de elev vizat de instituția de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar în curs.

Art. 14. Distribuirea abonamentelor se va efectua numai cu respectarea condițiilor stabilite în prezentul Regulament, respectiv obligativitatea elevului de a fi înscris într-o unitate de învățământ obligatoriu sau liceal acreditată / autorizată de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bacău. Responsabilitatea respectării acestor condiții revine unității de învățământ.

Art. 15. Eliberarea cârdurilor anuale de transport pentru elevi se va efectua în baza unor tabele nominale care vor trebui întocmite în dublu exemplar de fiecare unitate de învățământ în parte. Modelul acestor tabele este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul Regulament și vor cuprinde obligatoriu următoarele date, numele, prenumele, codul numeric personal, clasa, adresa de domiciliu traseele de transport urban utilizate de elev, seria abonament/card, semnătură de primire.

Art. 16. După finalizarea distribuirii cârdurilor de transport pentru elevi un exemplar al tabelelor nominale centralizate pe fiecare centru bugetar, certificate de fiecare instituție de învățământ vor fi predate reprezentantului S.C. Transport Public S. A. până la data de întâi a lunii următoare, în format letric și electronic, în vederea facturării lunare a serviciului de transport public pentru elevi.

Art. 17. Lunar, până la data de întâi a fiecărei luni, centrul bugetar va transmite S.C. Transport Public S.A. modificările intervenite în cursul lunii anterioare, fata de tabelele transmise la începutul anului școlar, cu privire la elevii beneficiari de transport public (ex.: elevi noi înscriși, elevi care nu mai aparțin unității de învățământ, modificarea domiciliului elevului, alte situații care conduc la modificarea situației inițiale și implicit a facturii din luna respectivă).

Art. 18. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în baza tabelelor centralizate pe fiecare centru bugetar va emite factura fiscală și o va înainta acestora pentru decontare până la data de 5 a lunii în curs pentru luna precedentă. Factura fiscală va fi însoțită de situația centralizatoare și tabelele nominale primite de la unitățile de învățământ, în format letric și electronic.

Art. 19. Centrele bugetare din municipiul Bacau vor solicita Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău aprobarea plății și deschiderea de credite bugetare în vederea efectuării viramentelor până la data de 25 a lunii următoare.

CAPITOLUL VI - Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun

Art. 20. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități elevilor la transportul urban cu mijloace de transport în comun se realizează lunar astfel:

 • - 50% din tariful lunar asigurat din bugetul loca! al municipiului Bacău prin centrele bugetare din municipiul Bacau către operatorul de transport public local, S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău,

 • - 50% prin bugetul Ministerului Educației si Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

CAPITOLUL VII - Responsabilități

Art. 21.

(1) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund administrativ, patrimonial și penal de corectitudinea datelor cuprinse în tabelele nominale și de respectarea condițiilor de distribuire a cârdurilor de transport pentru elevi.

 • (2) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund de solicitarea de fonduri din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bacău, precum și de plata sumelor de bani necesare achitării facturilor emise de către S C. TRANSPORT PUBLIC S. A. Bacău.

 • (3) Centrele bugetare din municipiul Bacău răspund de distribuirea abonamentului aferent primelor 30 de zile ale anului școlar, cât și a cârdurilor anuale de transport către proprii elevi, în timp util.

 • (4) S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău răspunde de asigurarea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru elevii din municipiul Bacău, asigurarea numărului de abonamente și a cârdurilor de transport necesare, de distribuirea acestora către unitățile de învățământ, precum și de centralizarea tabelelor nominale și întocmirea corectă a facturilor fiscale.  PREȘEDINTE DE ȘJcOTNȚț’^

  IONELA-CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE /SECRETARUL G/NERAL AL MUN. BACĂU nicola/OV1D1U POPOVICI

CENTRUL BUGETAR NR.

INSTITUȚIA DE INVATAMANT

ADRESA ____________________________________

ANEXA

LA REGULAMENTUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL URBAN PENTRU ELEVI

TABEL NOMINAL CU ELEVII CARE BENEFICIAZĂ DE CÂRD ANUAL DE TRANSPORT PUBLIC CU MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN

SITUAȚIE LUNA ANUL

Nr. crt.

Nume si prenume

CNP

Clasa

Adresa de domiciliu

Traseele solicitate

Serie abonament / cârd

Semnătură de primire

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

............................. ...................____

_____.____.__________

Certificăm prin prezenta corectitudinea datelor cuprinse în tabelul nominal și respectarea condițiilor de acordare a facilităților la transportul urban cu mijloace de transport în comun al elevilor.

DIRECTOR,


ÎNTOCMIT,


ÎNTOCMIT,

AXI-NTE IULIAN