HOTĂRÂREA NR. 179 DIN 31.08.2020

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 60 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererile celor 60 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și au depus cerere până la 24.08.2020;

-Referatul nr. 555636/24.08.2020 al Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri prin care se propune acordarea premiului de 500 de lei pentru 60 de familii care au împlinit 50 de ani de la căsătorie;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 555638/ 24.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 555639'1/24.08.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială înregistrat cu nr. 555639/2/24.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 891/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 892/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 893/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 12/ 2016 pentru aprobarea acordării "Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 de lei familiilor care au împlinit și depășit 50 de ani de la căsătorie și care au domiciliul în municipiul Bacău;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art.154 alin.(l), ale art. 196 alin. (1) lit. "a”, ale art. 197 (1), ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și ” b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

-Amendament formulat de domnul Primar Cosmin Necula, amendament ce a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei, celor 60 de familii din Municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 24.08.2020, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 4.780 lei Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău în vederea organizării festivităților de înmânare a „Diplomei de Onoare” pentru cele 60 de familii din Municipiul Bacău.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin intermediul Direcției de Asistență Socială și Direcției Economice, va efectua plata familiilor prevăzute în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Compartimentului Proceduri Administrative și Organizări Alegeri, precum și persoanelor din anexa atașată.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - JpdețVt Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE bj^'^Ei|i§fȚĂ            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

lONELA-CRISTlNABRE^KSĂ- PRÂVĂȚ ■ SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU \ A         /            NICOLAE JOVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.08.2020

LISTA nominală

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie, au depus acte doveditoare și cerere până la data dc 24.08.2020

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

Nr.și data de înregistrare a cererii

Data căsătoriei

1.

NAZARIE CONSTANTIN NAZARIE MARJA

24409/15.06.2020

13.07.1970

2.

URSACHI CORNELIU

URSACHI ELENA

24465/16.06.2020

4.07.1970

3.

VULTUR GHEORGHE

VULTUR ANA

24482/16.06.2020

22.07.1970

4.

DRĂGHIC1 1OAN

DRĂGH1C1 GABR1ELA

24571/17.06.2020

6.07.1970

5.

PETERCĂ ERONIM

PETERCĂ ANICA

24569/17.06.2020

23.04.1970

6.

GHERGHE STANC1U

GHERGHE VICTORIA

24651/18.06.2020

21.05.1970

7.

ROJN1ȚĂ ANTON ROJNIȚĂ MARI A

24647/18.06.2020

30.06.1970

8.

BEȘLIU GOGU BEȘLIUMARIA

24661/18.06.2020

17.05.1970

9.

MOROȘANU DAN

MOROȘANU ELISABETA

24812/22.06.2020

30.05.1970

10.

ANTOCH1 VASILE

ANTOCHI ELENA

24776/22.06.2020

16.03.1964

11.

MANOLACHE MIHAI

MANOLACHE GEORGETA

24938/ 24.06.2020

11.06.1970

12.

CREȚU PAVEL

CREȚU ADRIANA- DANA

24870/23.06.2020

17.06.1970

13.

STINÂ MĂRICEL

STÎNÂ IOANA

14.

HÂRȚESCU VAS1LE

HÎRȚESCU VALERIA

15.

NEACȘU PETRE

NEACȘU VASILICA

16.

VERDEȘ I0AN

VERDEȘ ELENA

17.

FURDUI CONSTANTIN

FURDUILEONORA

18.

SCHIFIRNET GRIGORE

SCHIFIRNEȚ ELENA

19.

CIOCAN NECULAI

CIOCAN ANGELICA

20.

PILAT CONSTANTIN

PILAT VALERIA

21.

BOLOHOI NECULAI

BOLOHOI ELISABETA

22.

BABUCIU GHEORGHE

BABUCTU ILEANA

23.

ANDONIE VASILE

ANDONIE FROSICA

24.

GHENȚA ANTON

GHENȚA agneza

25.

HURDUBEI GHEORGHE

HURDUBEI ELENA

26.

COZMA CONSTANT1N-VASILE

COZMA CONSTANȚA

28.

TOMESCU PREDA

TOMESCU MARIA

29.

BEJAN MIHA1

BEJAN ELENA

o u

C1OBANU GHEORGHE

CIOBANU VIORICA

31.

MITROFAN VASILE

MITROFAN GABRIELA

32.

ZAHARIA ALEXANDRU

24918/23.06.2020

04.05.1970

24792/ 22.06.2020

04.05.1969

25018/25.06.2020

29.06.1970

24984/24.06.2020

8.07.1970

25198/29.06.2020

30.06.1970

25199/29.06.2020

15.06.1970

25205/29.06.2020

21.03.1970

25207/29.06.2020

21.02.1970

25210/29.06.2020

01.03.1970

25218/29.06.2020

24.05.1967

543020/01.07.2020

30.01.1970

543094/01.07.2020

4.07.1970

543296/02.07.2020

06.07.1970

543865/06.07.2020

25.07.1970

546261/15.07.2020

10.07.1970

546348/15.07.2020

16.02.1967

547125/20.07.2020

15.07.1970

547028/17.07.2020

]20 07.1970j]

547423/21.07.2020 [

~24.07.1970]

ZAHARIA MARIA

33.

ANDRONACHE IOAN

ANDRONACHE AURICA

548594/24.07.2020

29.06.1970

34.

STOLERU MITICĂ

STOLERU OLGA

548604/24.07.2020

23.07.1970

35.

CÎRLAN NECULA1

CÎRLAN RODICA

548672/24.07.2020

30.04.1970

36.

BLUMENFELD LUPU

BLUMENFELD EMILIEA

548410/23.07.2020

28.02.1970

37.

NIȚÂIL1E

NIȚĂ CARMEN

548699/24.07.2020

18.07.1970

38.

ROȘU PAVEL

ROȘU MARIA

549205/28.07.2020

25.03.1970

39.

SCHMIDTTITUS

SCHMIDT VIRGIN IA

549368/28.07.2020

27.07.1970

40

DASCALU MIHA1

DASCALU IULIA

549909/30.07.2020

2.07.1970

41.

GĂNDU GH1ORGHE

GÂNDU MARIA

550235/31.07.2020

25.07.1970

42.

BLAJ M1HAI

BLAJ ELENA

550516/03.08.2020

25.02.1970

43.

MÂGIRESCU VASILE

MĂGIRESCU MIOARA

550581/03.08.2020

22.07.1970

44.

POPA GHEORGHE

POPA MELENTINA

550886/04.08.2020

03.08.1970

45.

BOBOC EMILIAN

BOBOC RODICA

551141/04.08,2020

12.08.1970

46.

COCIORVĂ M1RCEA

COCIORVĂ LUCICA

550907/04.08.2020

16.08.1970

47.

URSU IOAN

URSU VIORICA

550865/04.08.2020

3.08.1970

48.

CHELE AUREL

CHELE VIORICA

551927/07.08,2020

03.08.1970

49.

CĂLIN ALEXANDRU

CĂLIN MARGARETA

551287/05.08.2020

20.08.1970

50.

UDREA IOAN

UDREA MARIA

552329/10.08.2020

16.08.1970

51.

BALĂU ȘTEFAN BALĂU LICA

552557/11.08.2020

18.08.1970

52.

IONIȚĂ CONSTANTIN IONIȚĂ MARIOARA

552600/11.08.2020

08.08.1970

53.

GRECU CIPRIAN

GRECU MARIA

553038/12.08.2020

07.08.1970

54.

ANGHEL DIDEL

ANGHEL RINETA

553530/14.08.2020

08.08.1970

55.

ȚÎRICĂ AURELIAN

ȚÎRICĂ ELENA

553899/17.08.2020

16.08.1970

56.

MOȚOC GHEORGHE

MOTOC ELENA

554814/20.08.2020

17.02.1969

57.

CATICHE IOAN

CATICHE AURELIA

554064/18.08.2020

06.07.1970

58.

CHESARU LIVIU DAN CHESARU SILVIA

554074/18.08.2020

22.08.1970

59.

LAZĂR IORDACHE

LAZÂR ILEANA

554442/19.08.2020

28.02.1970

60.

TURCU VASILE

TURCU L1LI

23341/26.05.2020

31.07.1970


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IONELA-CRISTINACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -nVIDIU POPOVICI