HOTĂRÂREA NR. 176 DIN 31.08.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR.

ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: PATEA ZENOELA

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea d-nei Patea Zenoela, înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 551435/ 05.08.2020, prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.D. întocmit pentru Construire ansamblu de locuințe unifamiliale si împrejmuire teren in str. Arinilor, nr. 29, din Municipiul Bacău;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 4784 din 18.06.2020;

-Avizul Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău pentru Planul Urbanistic de Detaliu cu nr. 551435/10.08.2020;

-Referatul Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău cu nr. 552205/10.08.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553612/ 14.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553614/1/14.08.2020;

-Raportul Arhitectului Șef înregistrat cu nr. 553614/2/14.08.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 553614/3/14.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 881/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 882/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Certificatul de Urbanism nr. 840/13.11.2019 eliberat de Primăria Municipiului Bacău ;

-Adeverința Poștala nr. 17114/18/31.01.2020 eliberata de Primăria Municipiului Bacău ;

-Avizul favorabil cu nr. 120/28.02.2020 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.;

-Avizul de amplasament favorabil condiționat cu nr. 100321638/31.03.2020 eliberat de S.C. DELGAZ GRID S.A.-Divizia Exploatare Mentenanța Rețea Electricitate Bacău;

-Avizul favorabil al S.C. DELGAZ GRID S.A. cu nr. 212214489/07.02.2020 ;

-Adresa Direcției de Sănătate Publica a Județului Bacău sub nr. 14606/22.05.2020;

-Decizia Etapei de încadrare nr. 17/30.06.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacău - Biroul Rutier cu nr. 89978/10.06.2020 si nr. 91667/29.07.2020;

-Adresa nr. 1107428/21.05.2020 a Inspectoratului pentru Situații de Urgenta ”Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău;

-Avizul S.C. SOMA S.R.L. Bacău cu nr. 2010/28.02.2020;

-Studiul Geotehnic preliminar nr. 36/06.02.2020 întocmit de P.F.A. ANGHEL STELIAN ;

-Procesul-verbal de recepție nr. 1777/2020 al O.C.P.I. Bacău ;

-Prevederile art. 25 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. ”d”, art. 45 lit. ”c”, art. 48, art.56 alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor de pandemie COVID -19 ;

-Prevederile art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 si ale art. 243, alin. (1) lit. ”a” si lit. ”b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNI FAMILIALE SI ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ARINILOR, NR. 29, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l - Planșa U.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

BENEFICIAR: PATEA ZENOELA, din Bacău. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

 • (2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

 • - S teren - 5.400,00 m.p.;

 • - S construita = 1.014,00 m.p.;

 • - SCD = 2.028,00 m.p.;

 • - Regim de construire = P + M;

 • - H max - 7,55 m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei = 2,00 m.l. fata de aliniamentele nou create ;

 • - POT max propus = 50 %

 • - CUT max propus = 0,8 ;

 • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal se va realiza din str. Arinilor;

 • - echipare tehnico-edilitară: racordarea la rețelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de deținătorii de rețele.

ART.2- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul-Șef al Municipiului Bacău.

ART.3- Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, beneficiarului, Arhitectului-Șef al Municipiului Bacău si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4- Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului-Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


ONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

F.C.G., D M„ I.M./O.R.A./EX. I/DS I-A-2