cmanfaHOTĂRÂREA NR. 175 DIN 31.08.2020

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ; RACORD/BRANSAMENT UTILITATI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL, AMPLASARE REZERVA DE INCENDIU SI STATIE POMPARE ; ÎMPREJMUIRE TEREN ; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE (PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE, IN PARCARE, TOTEM), CALEA ROMANULUI, NR. 2, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. VITRANS S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea S.C. VITRANS S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 552289/10.08.2020, prin care solicita aprobarea documentației de urbanism P.U.D. întocmit pentru Construire centru comercial; racorduri/branșament utilități, amenajare parcare, amenajare acces auto si pietonal, amplasare rezerva de incendiu si stație pompare; împrejmuire teren; amplasare mijloace publicitare (panouri publicitare pe fațade, in parcare, totem), in Calea Romanului, nr. 2, din Municipiul Bacău;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 14.07.2020 ;

-Raportul informării si consultării publicului înregistrat la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 548599 din 24.07.2020;

-Avizul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău pentru Planul Urbanistic de Detaliu înregistrat cu nr. 552298/19.08.2020;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău cu nr. 554641/19.08.2020;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 554782/ 20.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 554783/1/20.08.2020;

-Raportul Direcției Arhitect- Șef înregistrat cu nr. 554783/2/20.08.2020;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 554783/3/20.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 879/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 880/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Certificatul de Urbanism nr. 156/20.03.2020 eliberat de Primăria Municipiului;

-Adeverința Poștală nr. 61205/95/22.05.2020 eliberata de Primăria Municipiului Bacău ;

-Avizul favorabil cu nr. 291/19.05.2020 al S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A.; -Avizul de amplasament favorabil cu nr. 1003229912/26.05.2020 eliberat de S.C.DELGAZ GRID S.A.- Divizia Exploatare Mentenanța Rețea El. - Echipa Acces Rețea Electricitate Bacău; -Avizul de principiu al S.C. DELGAZ GRID S.A. - Departament Acces la Rețea cu nr. 212377323/12.05.2020;

-Avizul condiționat emis de S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. cu nr. 218/20.05.2020 ;

-Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. cu nr. 3774/12.05.2020 ;

-Adresele nr. 1108626 si 1108627/16.06.2020 ale Inspectoratului pentru Situații de Urgenta ”Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău ;

-Avizul favorabil al Politiei Municipiului Bacău - Biroul Rutier cu nr. 90916/29.06.2020;

-Decizia Etapei de încadrare nr. 22/31.07.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacău;

-Notificarea Direcției de Sănătate Publica a Județului Bacău sub nr. 17251/09.07.2020;

-Declarațiile notariale autentificate sub nr. 872, nr. 873 si 878/07.07.2020, nr.914/15.07.2020, nr. 964 si nr. 966/22.07.2020, nr. 978, nr. 979, nr. 980, nr. 982 si nr. 989/23.07.2020, nr. 1026/28.07.2020, nr. 1091/04.08.2020, nr. 1107/05.08.2020 si nr. 1132/07.08.2020 la Biroul Individual Notarial Blagan George si nr. 2196/29.07.2020 la Societatea Profesionala Notariala Alexandru-Marius Birgaoanu si Adina-Beatrice Birgaoanu;

-Studiul Geotehnic nr. 686/2020 întocmit de S.C. GEOTECH S.R.L.;

-Procesul-verbal de recepție nr. 1930/2020 al O.C.P.I. Bacău ;

-Prevederile art. 25, alin. (1), art. 32, alin. (1), lit. « d », art. 45, lit. « c », art. 48, art.56, alin. (4), (6) si (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacău, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

 • -Prevederile art. 140, ale art. 196, alin. (1) lit. ” a ”, ale art. 197 si ale art. 243 alin. (1) lit. ” a ” si lit. ”b ” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit. ”e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - (1) Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL ; RACORD/BRANȘAMENT UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES AUTO SI PIETONAL, AMPLASARE REZERVA DE INCENDIU SI STAȚIE POMPARE ; ÎMPREJMUIRE TEREN ; AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE (PANOURI PUBLICITARE PE FAȚADE, IN PARCARE, TOTEM), CALEA ROMANULUI, NR. 2, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexele nr.l si nr. 2 - Planșele nr. 2 si nr. 2.1. care fac parte integranta din prezenta hotărâre. BENEFICIAR: S.C. VITRANS S.R.L., din Bacău. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

 • (2) Prevederi ale P.U.D. propuse:

 • - S teren = 8.432,00 m.p.;

 • - S construita = 2.500,00 m.p.;

 • - SCD = 2.500,00 m.p.;

 • - Regim de construire = Parter înalt;

 • - H max ~ 9,00 m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale si posterioare ale parcelei = 3,00 m.l. fata de limita de proprietate din partea de Nord, Sud si Est si 4,00 m.l. fata de limita de Vest;

 • - POT max propus = 29,65 %;

 • - CUT max propus - 0,30 ;

 • - circulații și accese: accesul carosabil si pietonal se va realiza din Calea Romanului;

 • - echipare tehnico-edilitară: racordarea la rețelele edilitare existente se va realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform avizelor eliberate de deținătorii de rețele.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacău.

ART. 3 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, beneficiarului, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4- Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata