HOTĂRÂREA NR. 174 DIN 31.08.2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08,2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea d-nei Emandache Antonela-Maria, reprezentant legal al S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 546738/16.07.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68947 din 01.10.2012, încheiat pentru spațiul in care funcționează cabinetul medical situat in Bacău, str. Bicaz, nr. 7 - 9 de la C.M.I. DR. EMANDACHE ANTONELA-MARIA;

-Prevederile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinația de cabinete medicale, actualizata;

-Hotărârea nr. 3 din 19.01.2011 a Consiliului Local al Municipiului Bacău privind dispensarele medicale din Municipiul Bacău preluate de la Consiliul Județean Bacău in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010;

-Contractul de Concesionare nr. 68947/01.10.2012, încheiat intre Municipiul Bacău si D-na Emandache Antonela-Maria, reprezentant legal al C.M.I. DR. EMANDACHE ANTONELA-MARIA;

-Contractul de Donație praxis de medicina de familie autentificat sub nr. 1036/16.07.2020 la Societatea Profesionala Notariala ”Zaharia-Ciorcila”;

-Referatul Compartimentului Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 552197 din 10.08.2020:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553573/ 14.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553575/1/14.08.2020;

-Raportul comun al Arhitectului Șef și al Compartimentului Evidență Concesionări înregistrat cu nr. 553575/2/14.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 874/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 875/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 876/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 877/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 878/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 391(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata; -Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129, alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 199 alin. (1) si alin. (2), ale art. 200, ale art. 242 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba modificarea poziției nr. 11, Art. 2 din Protocolul anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 3 din 19.01.2011, in sensul ca se înlocuiește titularul cabinetului medical din str. Bicaz, nr. 7 - 9, D-na Emandache Antonela-Maria, reprezentant legal al C.M.I. DR. EMANDACHE ANTONELA-MARIA, cu S.C. ANA MEDICAL CABINET

S.R.L., reprezentata de Dr. Emandache Antonela-Maria, medic medicina de familie.

ART. 2 - Se aproba cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68947/01.10.2012, încheiat intre Municipiul Bacău si D-na Emandache Antonela-Maria, reprezentant legal al C.M.L DR.EMANDACHE ANTONELA-MARIA către S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L., reprezentata de Dr. Emandache Antonela-Maria, medic medicina de familie in baza Contractului de Donație praxis de medicina de familie autentificat sub nr. 1036/16.07.2020 la Societatea Profesionala Notariala ”Zaharia- Ciorcila”, in condițiile si clauzele prevăzute in Contractul de Concesionare nr.68947/01.10.2012.

ART. 3 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa perfecteze si sa semneze contractul de concesionare încheiat intre Municipiul Bacău si S.C. ANA MEDICAL CABINET S.R.L., reprezentata de Dr. Emandache Antonela-Maria, medic medicina de familie.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Evidenta Concesionari si persoanelor nominalizate la Art.2.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Arhitectul Șef al Municipiului Bacău - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDIN'


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL X^ENERAL AL MUN. BACĂU NICOLA* - OVIDIU POPOVICI

F.C.G., I.M./O.R.A./EX.l/DS.I-A-2