HOTARAREANR. 173 DIN 31.08.2020

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68876/23.04.2014

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea d-lui Maftei Lucian-Alexandru, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 545219/10.07.2020 prin care solicita preluarea Contractului de Concesionare nr. 68876/23.04.2014 de Ia dl. Vârlan Giorgică;

-Cererea d-lui Vârlan Giorgică, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 545215/10.07.2020 prin care solicita cesionarea Contractului de Concesionare nr. 68876/23.04.2014 către dl. Maftei Lucian-Alexandru;

-Contractul de Concesionare nr. 68876/23.04.2014 încheiat intre Municipiul Bacău si dl. Vârlan Giorgică;

-Contractul de Vânzare autentificat sub nr. 1557/08.07.2020 la Biroul Individual Notarial Cristudor Elena;

-Referatul nr. 552189/10.08.2020 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553597/ 14.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553599/1/14.08.2020;

-Raportul Direcției Arhitect Șef - Compartiment Evidență Concesionări înregistrat cu nr. 553599/2/14.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 870/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 871/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 872/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 873/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Prevederile art. 1.315 - 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 108 lit. “b”, ale art. 129 alin. (2) lit. “c” si alin. (6) lit. “b”, ale art. 140, ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale art. 197, ale art. 243 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 362 (1) și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 68876/23.04.2014 încheiat pentru suprafața de 30,00 m.p. teren proprietate privata a Municipiului Bacău, de la dl. Vârlan Giorgică, la dl. Maftei Lucian-Alexandru.

ART. 2- Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacău sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacău -Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicata persoanelor nominalizate la art. 1, d-lui Primar al Municipiului Bacău, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta încasări Debite.

ART. 5- Prin grija d-lui Secretar General al Municipiului Bacău, prezenta hotărâre va fi comunicata la Instituția Prefectului-Județul Bacău, in vederea verificării legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARU^GENERAL AL MUN. BACĂU NICQJhĂE - OV1D1U POPOVICI

F.C.G., l.M./O.R.A./EX. l/DS.I-A-2