HOTĂRÂREA NR. 172 DIN 31.08.2020

privind emiterea acordului solicitat de către SC ND Elloquent Development SRL, proprietară asupra terenului situat în Bacău, str. Banca Națională, nr. 6, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea

Colegiului Național „Gheorghe Vrânceanu”, domeniul public al Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Cererea S.C N.D. Elloquent Development SRL, cu numărul de înregistrare 547440/ 21.07.2020 prin care solicită emiterea acordului vecinilor în formă autentică în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, str. Banca Națională, nr. 6; -Referatul nr. 550912/ 06.08.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune emiterea acordului favorabil solicitat de către S.C N.D. Elloquent Development SRL;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553502/ 14.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553997/1/17.08.2020;

-Raportul comun al Arhitectului -Șef și al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 553997/2/17.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 867/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 868/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 869/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile secțiunii I, pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 27 alin. (1) lit. ”a” și alin. (2) din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificat și completat;

-Prevederile art. 269 alin. (2) din Legea nr. 134/ 2010 - Codul de Procedură Civilă, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 140 alin.(l) și alin.(3), ale art. 196 alin.(l) lit.”a”, ale art. 197 alin.(l) și ale art. 243 alîn.(l) lit. ”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (1), ale alin. (2) lit ”c” și ale alin. (14) și art. 139 alin. 3 lit.

”e” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 - Se aprobă emiterea acordului vecinilor solicitat de către S.C. N.D. Elloquent Development S.R.L. Bacău, proprietar al imobilului - teren situat în intravilanul municipiului Bacău, str. Banca Națională nr.6, având nr. cadastral 61928, în vederea executării lucrărilor de construire bloc de locuințe colective D+P+6E cu spații comerciale la parter, din vecinătatea imobilului de pe latura de Est - Colegiul Național” Gheorghe Vrânceanu” - imobil cu nr. cadastral 7172, compus din : CI - Sală Sport in suprafață construită de 588,51 mp, C2- magazie în suprafață construită de 34,61 mp, C3 -magazie în suprafață construită de 58,71 mp, C4 - spațiu comercial în suprafață construită de 17,20 mp, C5 - magazie în suprafață construită de 30,28 mp, C6 - atelier în suprafață construită de 226,53 mp, C7 - scoală postliceală în suprafață construită de 232,05 mp, C8 - liceu în suprafață construită de 1132,20 mp, ce aparține domeniului public al municipiului Bacău.

ART. 2 - Prezenta constituie ”acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 305 din 10.05.2019, fără vreo altă formalitate.

ART. 3 -Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și S.C. N.D. Elloquent Development S.R.L. Bacău.

ART. 4 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE IJUTA

IONELA-CRI^^/CRREĂHIvA PRAVĂȚ

/CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE# OVIDIU POPOVICI