Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 554418/ 19.08.2020 al Direcției Drumuri Publice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți la faza de proiectare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții "REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 555024/ 20.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 555025/1/20.08.2020;

-Raportul Direcției Drumuri Publice înregistrat cu nr. 555025/2/20.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 864/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 865/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 866/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile HCL nr. 138/ 2019 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău și cu S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” și pentru aprobarea documentației tehnico-economice a investiției;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 7 alin. (6) și art. 10 alin. (1) din HG nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul- cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1) iit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin.

5 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "REALIZAREA STAȚIEI DE DEMANGANIZARE GHERĂIEȘTI ȘI REABILITAREA FRONTURILOR DE CAPTARE” conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 138/ 2019 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3.- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Publice.

ART. 4.- Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Companiei Regionale de Apă Bacău și Consiliului Județean Bacău.

ART. 5.-Prin grija SecptarntaNQeneral al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituțiejvr^Bfului<^^țețul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINȚIE [ȘEDJțgĂX > Ț

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ' SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE -/oVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONS1LIUL I.OCAGIÎA^ÂU .                   Contrasemnează p

IONEI-A-CRISt/Sf^feÂtiiNĂ-PRAWV                SECRETARUL GENEF

r 15 .         \     | DEVIZ GENERAL          NICOLAE - OV

^f\<' Țrivihd cheltuielile necesare realizam inveslhiei

RA^ANyÂRE GHERAIESTI SI RKABI1 ITXREAFRO.VHJRII.OR^ l^jf S/ri^rTfrfrsui 1 Euro = 4.7564 lei
LA HOTĂRÂREA NR. /// DIN 31.08.2020


iTRU LEGALITATE L AL ML’N. BACĂl

IU POPOVIC1


Iu 2ft.O3.2(>19 conform IICI.

PO-M

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuisli

Valoare loiala (ara tva

TVA

Valoare totala inclusiv TVA

lei

EURO

iei

lei

1

____________U__ ... 2............................

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținere și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

0

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 1

0

0

0

0

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesara obiectivului

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesar» obiectivului

610,000

128.248

115,900

725,900

TOTAL CAPITOL 2

610,000

128,248

115,900

725,900

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0

0

0

0

3.1.1

Studii de teren

0

0

0

0

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

0

3.1.3

Alte studii specifice

0

0

0

0

3.2

Documenlatll-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii

0

0

0

3.3

Expertizare tehnica

0

0

0

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul eneroetic ai clădirilor

0

0

0

0

3.5

Proiectare

2.356,732.08

495,487

447,779

2,804,511

3.5.1

Tema de proiectare

0

0

0

0

3.5.2

Studiu de prefezabiiitate

0

0

0

0

3.5.3

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0

0

0

0

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor l acordurilor / autorizațiilor

235.673.21

49.549

44,778

230,451

3 5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

235,673.21

49.549

44.778

280,451

3 5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

1 885.385.64

396,389

358,223

2.243,609

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

10,821

2,275

2,056

12.877

___IZ

SanâiiMâ__________________________

0

0

0

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

■„3.7?

Âudilui financiar

0

0

0

3.8

Asistență tehnică

134,100

28,194

25,479

159,579

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului:

0

0

0

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

0

3.8.1-2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de controlai lucrărilor de execuție, avizat de către inspectoratul de Stat in Construcții

0

0

0

3.8.2

Diriqentie de șantier

134,100

29.194

25,479

159,579

_______________TOTAL CAPITOL 3    ____

2,501,653

525,955

475,314

2,976,967

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

tara TVA

TVA

inclusiv TVA

tei

EURO

iei

lei

____1____

______________________2____________________

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

12.060,639.71

2,535.866

2,291,522

14.352.161

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

2.821.104.64

593.118

536,010

3.357,115

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

11,989,696.27

2,520,750

2.278,042

14,267.739

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0

0

0

0

4.5

Dotări

491,397.92

103,313

93,366

584,764

4.6

Active necorporala

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 4

27,362,838,54

5,752,846

5,198,939

32,561,778

CAPII OLUL 5: Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

779,292.74

163,841

148,066

927,358

5.1.1.

Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

701,363.47

147.457

133.259

834,623

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

77,929.27

16.384

14,807

92.736

5.2

Comisioane, cota, taxe, costul creditului

304,227

63,962

57.803

362.031

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

93,717

19,703

17,806

111,523

5.2.2.

Cota aferenta î.S.C. pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

80.968

17,022

15.383

96.349

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16.193

3.404

3,077

19.270

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

80,966

17.022

15.383

96,349

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

32,386

6,809

6,153

38.540

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

2.826,767

594,308

537.086

3.363.852

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

70.257

14.771

13.349

83.606

TOTAL CAPITOL 5

3,960,544

836,892

756,303.29

4,736,845.94

CAPITOLUL 6; Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

61.220.02

12,871

11,632

72,852

6.2

Probe tehnologice șt teste

253,010.92

53.194

48.072

301,083

TOTAL CAPITOL 6

314,230.94

66,065

59.704

373,935

TOTAL GENERAL

34,769,286

7,309,996

6,606,160.54

41.375,426.54

Din care C+M (1.2,1.3, 2,4.1,4.2 și 5.1.1)

16,193,108

3,404,488

3,076,690.49

19,269,798.31

fCcntract CL 20

|      31,4231094}       6,608,467}   5,970,388   | 377393,482 |