privind aprobarea unor proiecte ce vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău in baza OG nr.82/2001

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.08.2020, potrivit art. 133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Referatul nr. 555616/24.08.2020 al Secretarului General al Municipiului Bacău prin care se propune aprobarea unor proiecte ce vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău in baza OG nr. 82/2001;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 555624/ 24.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 555625/1/24.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 856/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 857/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 858/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, modificata si completata;

-Prevederile art.4 alin. (2) din Anexa la HG nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, modificata si completata;

-Procesul verbal al Comisiei de analiza a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri in temeiul OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, modificata si completata, nr.555538 din 24.08.2020;

-Prevederile dispoziției nr.2040/05.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiza a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri in temeiul OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, modificata si completata;

-Prevederile art. 140 alin. (1) si alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) si ale art.273 alin. (1) lit. “a” si lit. “b” din Ordonanța de Urgenta nr.57 din 30 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d” si alin. (8) lit. “a” și art. 139 alin. 3 lit. ”a” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1.- Se aproba proiectele care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău in baza OG nr.82/2001, astfel:

  • - Parohia Ortodoxa ”Sf. Voievozi” Șerbănești - 90.000 lei;

  • - Parohia Ortodoxa ”Sf. Voievozi” - Cartierul CFR - 90.000 lei

  • - Parohia Romano - Catolica ”Sf. Cruce” - 70.000 lei;

ART. 2. - Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economica si Comisia de analiza a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri in temeiul OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania modificata si completata.

ART. 3.- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice si Comisiei de analiza a solicitărilor formulate de unitățile de cult pentru alocarea de fonduri in temeiul OG nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, modificata si completata.

ARTA- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacau pentru verificarea legalității

PREȘEDINd^ȘEJȘF^ÎNȚĂ

IONELA-CR1^T|^^^^S^-


      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

PRAVĂȚ I SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU  NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


X.

F.C.G., B.S/O.R.A./EX. l/DS.l-A-2