a<*<wHOTĂRÂREA NR. 17 DIN 31.01.2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2020, potrivit art. 133(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Referatul nr. 1218 din 23.01.2020 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1218/ 23.01.2020; -Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 623/1/27.01.2020;

-Raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 623/2/27.01.2020 ;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 101/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 102/30.01.2020 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 103/29.01.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 419/08.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 448/19.12.2019 privind ajustarea tarifelor la titlurile de călătorie practicate de SC Transport Public SA Bacău începând cu 01.01.2020, prin indexarea cu indicele prețului de consum total;

-Prevederile art. 86 alin. (2) lit. ”a” și ale art. 182 alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii;

-Prevederile art. 140 alin. (1) și (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) și ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

In baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. “b” și art. 139 alin. 3 lit. „a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L- Se modifică articolul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 1 Se aprobă asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău, începând cu 01.01.2020, după cum urmează:

  • a) persoane cu handicap grav și accentuat și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, beneficiari de legitimații de călătorie valabile pe toate traseele, în valoare de 114,00 lei/lună cu TVA inclus;

  • b) veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, pensionari la limită de vârstă, pensionari de invaliditate, pensionarii anticipat, pensionarii anticipat parțial precum și pensionari de urmaș care au împlinit vârsta de 60 ani, a căror pensie este echivalentă sau mai mică de 1610 lei brut, beneficiari de cârduri de călătorie valabile pe un traseu, subvenționate până la valoarea de 44 lei/lună cu TVA inclus

Art. 2.- Se modifică articolul art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 2. Se aprobă asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea a 50% din costurile transportului urban cu mijloace de transport în comun începând cu 01.01.2020, donatorilor onorifici de sânge, beneficiari de cârd de călătorie lunar valabil pe un traseu cu o reducere de 50% din valoarea de 44,00 lei/lună cu TVA inclus. ’’

Art. 3.-Se modifică articolul art. 6 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017, care va avea următorul conținut:

„Art. 6. - (2). Decontarea călătoriilor efectuate de către categoriile defavorizate prevăzute la art. 1 lit. b) se va face lunar către agentul economic transportator la tariful stabilit prin H.C.L. nr. 448/19.12.2019 de 2,2 lei cu TVA inclus/călătorie, dar nu mai mult de 44 lei cu TVA inclus/beneficiar, în baza rapoartelor cu numărul de validări al fiecărui beneficiar, rapoarte emise în format electronic de noua aplicație de e-ticketing și care vor fi atașate facturii lunare trimisă Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău."

Art. 4.- Convenția nr. 18897/03.10.2017//935/09.10.2017 încheiată între Municipiul Bacău și S.C. Transport Public S.A. Bacău și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 335/28.09.2017 privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susținerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.10.2017 și încheierea în acest sens a unor convenții cu S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, se va modifica prin act adițional, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre.

Art.5.-Celei alte   prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău

nr. 335/28.09.2017 sunt și rămân în vigoare.

Art. 6. -Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 7. -Hotărârea va fi comunicată S.C. Transport Public S.A Bacău și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 8. -Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.CONTRASEMNE / SECRETARUL NICOL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.01.2020

MUNICIPIU LUI BACĂU                   S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A             BACĂU

MUNICIPIULUI BACĂU

Nr._________din________________ Nr. _________ din ____________

ACT ADIȚIONAL NR. 3

LA CONVENȚIA NR. 18897/935/2017

ÎNCHEIAT ÎNTRE:

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești, nr. 6, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula și Director Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Diaconu Carmen-Mi haela

Șt

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU, cu sediul în Bacău, str, Chimiei, nr. 12, telefon 585909, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J04/79/98, cod unic de înregistrare 10158084, contnr. R054TREZ0615069XXX002145 deschis la Trezoreria Bacău, reprezentată prin Președinte ing. Adrian Botez.

Având în vedere HC.L. nr. ____ din ____________ și prevederile art. 23 din Convenția

nr. 18897/935/2017, părțile au convenit de comun acord:

Art.1. începând cu 01.01.2020 art. 2 lit. „e” se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.2.

e. costul călătoriilor ce depășesc plafonul de 44 lei cu TVA/lună (20 călătorii) este suportat de către S.C. Transport Public S A. Bacău.”

Art.2. începând cu 01.01.2020 art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5. Municipiului Bacău prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău se obligă să acorde lunar subvenții pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun categoriilor de persoane defavorizate domiciliate în mun. Bacău, astfel:

  • a. 1000 legitimații pentru transportul urban eliberate conform art. 23 din Legea nr. 448/06.12.2006 cu modificările și completările ulterioare, de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău persoanelor cu handicap grav și accentuat și asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, cu un tarif negociat al legitimației de 114,00 lei inclusiv fVA inclus/lunâ, subvenționat 100% din valoarea legitimației pentru toate traseele.

  • b. 20 călătorii/lună in valoare de 44 lei cu TVA inclus pentru veterani și văduve de război, luptători pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii eroilor martiri, pensionari la limită de vârstă, pensionari de invaliditate, pensionarii anticipat, pensionarii anticipat parțial, precum și pensionari de urmaș care au împlinit vârsta de 60 ani și a căror pensie este echivalentă sau mai mică de 1610 lei brut.

  • c. cârduri de călătorie pentru donatori onorifici de sânge, cu un tarif negociat de 44,00 lei inclusiv TVA inclus/lună, subvenționat 50% din tariful abonamentului pentru un traseu, pentru o perioada de o lună”.

Art.3. începând cu 01.01,2020 art, 11, se modifică și va avea următorul cuprins:

„ Art.ll. S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A BACĂU se obligă să asigure, numai în condițiile respectării art. 5 din prezenta convenție, transportul urban cu mijloace de transport în comun tuturor pensionarilor din Municipiul Bacău a căror pensie este mai mare de 1610 lei brut. Aceștia vor beneficia de legitimații de transport/carduri de călătorie, eliberate de prestator, valabile pe un traseu, contra unui tarif negociat de 60 lei inclusiv TVA /trimestru.”

Art.4. Celelalte prevederi ale Convenției nr. 18897/935/2017 modificată prin actul adițional nr.l și actul adițional nr.2, sunt si rămân în vigoare.

Art.5. Prezentul act adițional va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2020.

Art.6. Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL BACĂU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU COSMIN NECULA

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

DIRECTORUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DIACONU CARMEN-MIHAELA

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. BACĂU PREȘEDINTE


DIRECTOR GENERAL


DIRECTOR ECONOMIC


Vizat juridic,


ÎNTOCMIT,

OFICIUL JURIDIC

IULIAN AXENTE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL GEN NICOLAE - &


.........................

/            DIRECTOR D.A.S.,

& e            DIACONI C/      HHAELA

EaZĂ pEN*rRU LEGALITATE

GENERAL AL MUN. BACĂU

E - Qfr lDIU POPOVICI