HOTĂRÂREA NR. 169 DIN 31.08.2020

privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în lerusalem", a unor suprafețe de teren aflate în domeniul privat al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Având în vedere:

-Cererea nr. 65370/ 10.09.2019 emisă de Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în lerusalem" din Bacău prin care se solicită darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 182 mp, dispus în două documentații cadastrale, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău și situat în str. Milcov nr. 7-11, respectiv Milcov nr. 49 ;

-Referatul nr. 552040/ 07.08.2020 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune darea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 182 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău și situat în str. Milcov nr. 49 ;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 554681/ 19.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 554685/1/19.08.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 554685/2/19.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 851/28.08.2020 20 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 852/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 853/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 854/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 855/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-H.C.L. nr. 96/ 29.05.2020 privind actualizarea H.C.L. nr. 157/ 2018 prin care s-a aprobat însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 874 alin. (1), ale art. 2146 și ale art. 2148 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 489/ 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 108 lit. „d”, ale art. 140 alin. (1) și alin. (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit. ”a” și lit. ”b”, ale art. 349 și ale art. 362 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c” , alin. (6) lit. ”b” și art. 139 alin. 3 lit. ”g” și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă darea în folosință gratuită, către Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în lerusalem" din Bacău pe perioada existenței construcției bisericii, în vederea extinderii unor anexe, a terenului în suprafață de 161 mp cu nr. cadastral 86634, aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, situat în municipiul Bacău str. Milcov, nr. 49, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri și terenului în suprafață de 21 mp cu nr. Cadastral 80362 aflat în domeniul privat al municipiului Bacău, situat în municipiul Bacău str. Milcov, nr. 7-11 , conform planului de amplasament și delimitare a imobilului - Anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valoare de inventar 181.086.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de comodat (contract de folosință gratuită), conform Anexei nr. 3 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 -Predarea-primirii terenului se va face prin proces-verbal de predare primire între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART. 4 - Parohia Ortodoxă "Intrarea Domnului în Ierusalem" din Bacău va suporta cheltuielile ocazionate cu întreținerea și cu utilitățile folosirii terenului primit.

ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 6- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe "Intrarea Domnului în Ierusalem" din Bacău.

ART. 7 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE?- OVIDIU POPOVICI

F.C.G., B.S/O.R.A./EX.1/DS.I-A-2

ROMÂNIA


§ JUDEȚULBACAU

Ș| CONSILIUL LOCAL BACĂU


S|       ANEXA NR. |

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.08.2020

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (m.p.)

Adresa inxjiWOui

86634

161

mun. Bacau sti. ^trR^>yjH'.49,<)țidîBacau


PRESEDINT

IONELA -CRISTI&
563I5fl
BLOC NR. 1! Scara C S+P+4


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE / SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NICOLAE7OVIDIU POPOVICI


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Șdprafata 7 b«p]

Mențiuni

1

Ce

161

teren imprejinuit parțial cu gard de plasa pe latura de nord

Total

161

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

-

Mențiuni

Total

Suprafața totala măsurată a imobilului= 161 m.p.

Suprafața din act = 182 m.p. din care 21 m.p. inscrisa in CE nr. 80362                  /

Executant: SC GEO POiNT EXPERT SRL Certificat de autorizare Scria RO-B-J Nr. 1689 PF Autorizata iug. Lucian DRAGOMIRESCU Certificat de autorizare Seria RO-BC-F Nr.0014 Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătura si stampila ț         .                              Cîgii.iLV Uțpw* by LucImi Ctogomtr eseu

l 11(21 AH                 DH:crftO,o=GtQPOINTCW’fnTS.ft.LT

•                 cn-lvcm» Oo?o™«cu.

*               rtriiNumbecEDWll, giveiNwieaLuchn,

1 Ir AnnmifP^ri 1

9     Data • iul^îO"'

Inspector               o

Confirm introducerea imobilului in baza de date // integrata si atribuirea numărului cadastral r /

Semnătura si stampila                ț

Data...................... .V——-----

Stampila BCPi

Itllian       iulian Arbunea

2020.07.24

Arbunea 09:is:40+03w

56,115


ROMÂNIA        ___

JUDEȚUL BACĂU FL

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.2

LA HOTĂRÂREANR, D|\ 31.0X.202Q

Dl? a IMORIIIH III              ANEXA 1 35


P IONELAs

CON 1 RASEMNEAZÂ / SECRETARUL GEN


■NTRU LEGALITAT

AL AL MUN. BACĂU TD1U 1‘OPOVICI


PAROHIA INTRAREA DOMNULUI IN IERUSALIM Nr. cad. 67010


M.A.l. INSP. PE STE URG. MAIOR


CONSTANTIN ENE AL JUD BACAU


Nr. cad. 12566inventar de coordonate


Nr.


2, 3


_H_

563191.252


563191.600

5B3188.68B


(m) 647550.277 647560,920 647566,300 647564 729


Sryrfira torni» maturata “ 21,00 mp


A. Dt>a referitoare Ia tatu

Caegaiade 1                | , Vaityade.

j■ jjQtfUBI                             LrgQEurC | fd


Tac* MUWttMD


Mențiuni


Cod constr.

। ci

total


Executant, Irig. Gavritoae Radu Confirm executarea de măsurători la teren,'

-^rectitudinea intoetnirii documentației cadastn corespondenta acesteia cu realitatea din teren.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.3

LA HOTĂRÂREA NR.       DIN 31.08.2020

CONTRACT CADRU DE COMODAT (CONTRACT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ) NR................................

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău, cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr.6, județul Bacău, având contul 07TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău, C U I. 4278337, reprezentat prin PRIMAR COSMIN NECULA, denumit în continuare comodant,

Și

Parohia Ortodoxă „Intrarea Domnului în lerusalem” din Bacău, cu sediul în Bacău, str.Milcov nr.49, reprezentată prin Paroh, Preot Becu Mihai, denumit în continuare comodatar,

a intervenit în temeiul art.861 alin.3 și art.874 din Codul Civil, al art. 108,art.l29 alin.2 lit.c., alin.6 lit.a), art.349-353, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, al HCL nr......, prezentul contract.

CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1. Municipiul Bacău dă în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă „ Intrarea Domnului în lerusalem’’ din Bacău, terenul în suprafață de 161 mp, situat în Bacău str.Milcov nr.49, nr.cadastral 86634,carte funciară nr.86634, și terenul în suprafață de 21 mp situat în Bacău, str.Milcov nr.7-11 mp , nr.cadastral 80362, carte funciară nr.80362, cu valoare de inventar de 181.086 lei.

CAP III. DESTINAȚIA BUNULUI DAT ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

Art.3.1. Bunul prevăzut la art.2.1 este dat în folosință gratuită pentru a fi folosit cu destinația extindere anexe pentru biserica în construcție .

CAP. IV. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Prezentul contract se încheie pe durata existenței cimitirului.

CAP.V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.5.1. Drepturile și obligațiile comodantului

a) să predea bunul menționat la art.2.1, prin proces-verbal de predare-primire; b) de a verifica periodic dacă comodatarul folosește bunul potrivit destinației, c) de a înceta folosința gratuită și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Art.5.2. Drepturile comodatarului:

  • a) de a primi în folosință gratuită bunul prevăzut la art.2.1,

  • b) de a folosi bunul primit în folosință gratuită conform destinației specifice la art.3.1.

Art.5.3. Obligațiile comodatarului

a) de a folosi bunul primit în folosință gratuită potrivit destinației acestuia, b) de a conserva și utiliza bunul primit în folosință gratuită asemenea unui bun proprietar,

  • c) de a suporta din bugetul propriu toate lucrările și cheltuielile aferente generate de folosința imobilului referitor la întreținere, energie electrică, salubrizare, se va suporta integral de către comodatar precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința acestuia;

  • d) de a permite comodantului verificarea periodică a bunului primit în folosință gratuită;

  • e) de a nu schimba destinația bunului primit în folosință gratuită fără hotărâre a Consiliului Local Bacău;

  • f) comodatarul nu poate supune imobilul executării silite și nu poate constitui garanții reale asupra lui;

  • g) de a informa comondantul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate privată, precum și de existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului;

  • h) folosința dobândită în baza HCL nr........nu poate fi transmisă nici oneros și

nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.

CAP. VI. RESTITUIREA BUNULUI

  • Art.6.1. Comodatarul va restitui bunul la termenul stabilit de părți prin contract, în starea în care a fost primit, cu eventualele îmbunătățiri efectuate pe durata desfășurării prezentului contract, liber de orice sarcini.

CAP.VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.7.1. Raporturile contractuale încetează la data stabilită prin prezentul contract sau prin acordul părților, prin restituirea bunului.

Art.7.2. Raporturile contractuale încetează dacă una dintre părți cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte părți.

CAP. VIII. REZILIEREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Art.8.1. în caz de nerespectare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de către comodatar, comodantul poate rezilia contractul de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată, Art.8.2. Comodantul nu poate solicita restituirea bunului înainte de împlinirea termenului pentru care s-a încheiat prezentul contract, cu excepția situației în care se modifică statutul juridic al bunului imobil;

Art.8.3. Comodantul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de comodat, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut ti prevăzute la data încheierii contractului și care conduc în modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

CAP. IX. CAZUL FORTUIT ȘI FORȚA MAJORĂ

Art.9.1.Cazurile de forță majoră sunt cele definite prin lege de natura incendiilor, inundațiilor, cutremurelor precum și a oricăror altor cazuri pe care reglementările legale le prevăd în mod expres.

Art.9.2. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexercitarea în termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau/și parțial a oricărei obligații care îi revine, în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Art.9.3. Partea care invocă forța majora este obligată să notifice în scris celeilalte părți în termen de 10 zile de la data producerii evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării lui;

Art.9.4. Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

CAP.X MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art.10.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

CAP.XI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art.11.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art.11.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

ArL11.3. Dacă notificarea se trimite de pe telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art.11.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

CAP.XII. LITIGII

Art.12.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

Art.12,1. în cazul în care rezolvarea litigiilor nu este posibilă pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

CAP.XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Sancțiuni

Constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale, infracțiuni, încălcarea prevederilor art.5.3 din prezentul contract, care se sancționează conform prevederilor art.352 din OUG nr.57 2019.

Art.13.2. Prezentul contract de comodat intră în vigoare de la data semnării lui de către părțile contractante.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 4 (patru) exemplare, egal valabile și opozabile față de terți, ștampilate și semnate, în original câte 2 (două) exemplare pentru fiecare parte.

Art.13.4. Predarea primirea se va efectua în baza Procesului Verbal de Predare -Primire.

COMODANT,

Municipiul Bacău

prin

PRIMAR

COSMIN NECULA


COMODATAR,

Parohia Ortodoxă „Intrarea Domnului în Ierusalem" Bacău prin

PAROH

PREOT MIHAI BECU

DIRECȚIA JURIDICĂ

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV MARIANA ZAMFIR

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BUZDUGAN