privind transmiterea fără plată a unor bunuri imobile, clădiri și teren, aflate în domeniul privat al Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe”

din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.08.2020, potrivit art.133 (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Având în vedere:

-Adresa nr. 550456/ 03.08.2020 prin care Parohia Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” din Bacău solicită transmiterea dreptului de proprietate, fără plată, asupra unor bunuri imobile , clădiri și terenuri din proprietatea Municipiului Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” din Bacău;

-Referatul nr. 552036/ 07.08.2020 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune transmiterea dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile , clădiri și terenuri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 553165/ 12.08.2020;

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 553166/1 /12.08.2020;

-Raportul Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului înregistrat cu nr. 553166/2/12.08.2020;

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 846/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 847/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 848/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 849/28.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 850/31.08.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Adresa nr.1278 / 2020 din partea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;

-Prevederile HCL nr. 169/ 2012 modificată prin HCL nr. 282/ 31.07.2019 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită, pe durata existenței construcțiilor, a terenului în suprafață de 3761 mp, situat în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis și a construcțiilor edificate pe acest teren, către Parohia Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” din Bacău;

-Prevederile art. 1 alin. (1), alin.(2) și alin.(3), ale art. 2 alin. (1) și ale art. 3 alin.(2) și alin. (4) și art.4 din Legea nr. 239/ 2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 8 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 108 lit. ”d”, ale art.140 alin. (1) și (3), ale art. 196 alin. (1) lit. ”a”, ale art.197 (1), ale art.243 alin. (1) lit. ”a” și ”b” și ale art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit.”c” și alin. (6) lit.”b” și art. 139 alin. 2 și alin. 6 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1- Se aprobă transmiterea, fără plată, din proprietatea municipiului Bacău, cu sediul în Calea Mărășești nr. 6, Bacău, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” cu sediul în Bacău , str. Mărășești nr. 100 bis, a următoarelor bunuri:

  • (1) teren în suprafață de 3548 mp și a clădirilor :

  • a) CI- Biserica „Sfântul Gheorghe” în suprafață de 301 mp;

  • b) C2- terasă acoperită în suprafață de 25 mp;

  • c) C3- capelă (S+P) în suprafață de 90 mp;

  • d) C4- lumânar și chioșc în suprafață de 37 mp;

  • e) C5- casă praznicală (P+M) în suprafață de 193 mp;

  • f) C6- grup sanitar în suprafață de 7 mp;

situate în Bacău, str. Mărășești nr. 100 bis, cu nr. cadastral 85611, identificate și delimitate conform Anexelor nr.l și nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART, 2- Imobilele descrise la art.l nu pot fi înstrăinate și nu li se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

ART. 3- (1) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău să semneze actul notarial de transmitere cu titlul gratuit a dreptului de proprietate asupra imobilelor precizate la art. 1.

  • (2) Cheltuielile privind perfectarea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate vor fi suportate de către Parohia Ortodoxă „Sfântul Gheorghe” Bacău.

ART. 4- Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5- Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Parohiei Ortodoxe „Sfântul Gheorghe” Bacău.

ART. 6- Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ■SECRETARULGENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE# OVIDIU POPOVICI

F.C.G., B.S/O.R.A./EX. I/DS.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 31.08.2020

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobileleor transmise fără plată și cu titlu gratuit în Baza Legii nr.239/2007, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfîntul Gheorghe” din Bacău

Denumirea bunului

Adresa bunului

Caracteristicile bunului

Clădiri

Municipiul Bacău, str.Mărășești nr. lOObis, J ud. Bacău

CI=Clădirea bisericii-301 mp

C2=terasă acoperită =25mp

C3~capelă (S+P) — 90 mp

C4=lumânărar și chioșc =37mp C5=casa praznicala (P+M) =193 mp

C6=grup sanitar=7 mp

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

CRISTINA BUZDUGAN

PREȘEDINTE D/^ț

IONELA - CRISTINACONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU

NIJ0WLAE - OVIDIU POPOVICI